Права на обвиняемите в наказателното производство - Малта

Възстанови Разпечатване на всички страници Запазване като PDF Запазване на всички страници във формат PDF

Тук ще откриете информация за това, което ще се случи, ако дадено лице бъде заподозряно или обвинено в извършването на престъпление и изправено пред съд. За информация относно леки пътнотранспортни нарушения, за които обикновено се налага фиксирана санкция, например глоба, преминете към Връзката отваря нов прозорецИнформационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.


Кратко представяне на наказателния процес

Обвинението винаги се предявява пред магистратски съд (Court of Magistrates). Ако ви бъде предявено обвинение докато се намирате под арест, съдът трябва първо да се произнесе по законосъобразността за продължаване на наложената ви мярка за неотклонение и след това да ви информира, че имате право да поискате освобождаване под гаранция. Ако не ви е предявено обвинение докато се намирате под арест, ще бъдете уведомен за обвиненията и за датата, на която трябва да се явите в съда за първото заседание по делото.

В зависимост от тежестта на повдигнатите срещу вас обвинения, могат да бъдат образувани три вида производства:

Съкратена процедура пред магистратски съд

 • Повдигане на обвинение
 • Излагане от прокуратурата на установените от полицията факти по делото
 • Излагане на тезата на защитата
 • Заключителни пледоарии
 • Присъда

Производство пред съда след събиране на доказателства

 • Повдигане на обвинение
 • Излагане от прокуратурата на установените от полицията и главна прокуратура (Attorney General) факти по делото
 • Излагане на тезата на защитата
 • Заключителни пледоарии
 • Присъда

Процес пред съд и съдебни заседатели

 • Предварителни пледоарии и пледоарии по допустимостта на доказателствата
 • Предявяване на обвинението
 • Пледоария на прокуратурата
 • Излагане на тезата на прокуратурата от представител на Главна прокуратура
 • Излагане на тезата на защитата
 • Отговор на прокуратурата
 • Възражения от страна на защитата
 • Обобщение
 • Произнасяне на съдебните заседатели относно вината
 • Обявяване на присъдата

Информационните листове съдържат подробна информация за тези етапи на производството, както и за вашите права. Тази информация не замества правната помощ, а цели да ви предостави обща насока.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите членки и не може да ви съдейства, ако имате оплакване. Информационните листове съдържат информация за това как и до кого да подадете оплакване.

За да намерите необходимата ви информация, моля проследете следните връзки

Връзката отваря нов прозорец1 – Консултиране с адвокат

Връзката отваря нов прозорец2 – Моите права по време на разследването на престъпление

 • Разследване
 • Задържане
 • Първо съдебно изслушване
 • Подготовка на делото в досъдебното производство
 • Подготовка на делото от страна на защитата

Връзката отваря нов прозорец3 – Моите права по време на съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 – Моите права след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец5 – Пътнотранспортни нарушения


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/12/2016