Kahtlustatava ja süüdistatava õigused kriminaalmenetluses - Malta

Taasta Prindi kõik leheküljed Salvesta PDF-failina Salvesta kõik leheküljed PDF-failina

Käesolevatel teabelehtedel selgitatakse, mis juhtub, kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mida menetletakse kohtus.Lingil klikates avaneb uus aken Teabeleht nr 5 sisaldab teavet väiksemate liiklusnõuete rikkumiste kohta, mille puhul kohaldatakse tavaliselt kindlaksmääratud karistust, näiteks rahatrahvi.

Kui te olete kuriteoohver, leiate kogu teabe oma õiguste kohta siit.


Kriminaalmenetluse lühikirjeldus

Teile esitatakse süüdistus alati magistraadikohtus. Kui teile esitatakse süüdistus siis, kui te olete vahi all, peab kohus kõigepealt otsustama, kas teie jätkuv kinnipidamine on õigusnormide alusel põhjendatud, ning seejärel teatama teile, et te võite taotleda kautsjoni vastu vabastamist. Kui teile esitatakse süüdistus ja te ei ole sel ajal vahi all, tehakse teile teatavaks süüdistus ning aeg, millal te peate esimeseks istungiks kohtu ette ilmuma.

Kohtumenetlusi on kolme erinevat liiki sõltuvalt sellest, kui tõsised süüdistused teie vastu esitatakse.

Lihtmenetlus magistraadikohtus

 • Süüdistuse esitamine
 • Süüdistuskõne, mille esitab politsei
 • Kaitsekõne
 • Lõppsõnad
 • Kohtuotsus

Menetlus magistraadikohtus pärast tõendite kogumist

 • Süüdistuse esitamine
 • Süüdistuskõne, mille esitavad politsei ja peaprokurör
 • Kaitsekõne
 • Lõppsõnad
 • Kohtuotsus

Kohtumenetlus vandekohtunikega

 • Esialgsed avaldused ja avaldused seoses tõendite lubatavusega
 • Süüdistusakti ettelugemine
 • Prokuröri pöördumine
 • Süüdistuskõne, mille esitab peaprokurör
 • Kaitsekõne
 • Prokuröri vastulause
 • Kaitse vastulause
 • Kokkuvõte
 • Kohtuotsus
 • Karistus

Üksikasjalikku teavet menetluse kõikide etappide ja oma õiguste kohta leiate teabelehtedelt. See teave ei asenda õigusalast nõu ning selle eesmärk on vaid anda juhiseid.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjonil ei ole liikmesriikide kriminaalmenetluses mingit osa ning komisjon ei saa teid kaebuste korral aidata. Käesolevatel teabelehtedel esitatakse teave selle kohta, kuidas ja kellele kaebus esitada.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Lingil klikates avaneb uus aken1. Õigusalase nõu saamine

Lingil klikates avaneb uus aken2. Minu õigused eeluurimise ajal

 • Eeluurimine
 • Vahistamine
 • Esimene kohtuistung
 • Kriminaalasja ettevalmistamine enne kohtumenetlust
 • Kaitsja ettevalmistused kriminaalasja arutamiseks

Lingil klikates avaneb uus aken3. Minu õigused kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken4. Minu õigused pärast kohtumenetlust

Lingil klikates avaneb uus aken5. Liiklusnõuete rikkumised


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 20/12/2016