Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa oskarżonych w postępowaniu karnym - Malta

W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono tryb i etapy postępowania w przypadku, gdy dana osoba jest podejrzana lub oskarżona o popełnienie przestępstwa i sprawa podlega rozpoznaniu na rozprawie przed sądem. Informacje o wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, które zazwyczaj zagrożone są ściśle określonymi karami, jak np. karą grzywny, można znaleźć w Link otworzy się w nowym okniearkuszu informacyjnym 5.

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem, pełne informacje o przysługujących ci prawach znajdziesz tutaj.


Przebieg procesu karnego

Co do zasady sprawy rozstrzyga sąd pokoju (Il-Qorti tal-Maġistrati, ang. Court of Magistrates). Jeżeli zostałeś zatrzymany, sąd najpierw rozstrzygnie, czy zachodzą przewidziane prawem przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania, a w razie wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu pouczy cię o przysługującym ci prawie do złożenia wniosku o zastosowanie poręczenia majątkowego. Jeżeli będziesz odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, zostaniesz powiadomiony o stawianych ci zarzutach oraz o terminie wstępnego posiedzenia sądu. Twoja obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.

Istnieją trzy tryby postępowania sądowego, w zależności od wagi stawianych ci zarzutów:

Postępowanie uproszczone przed sądem pokoju

 • Akt oskarżenia
 • Przesłanki oskarżenia – w charakterze oskarżyciela występuje policja śledcza (il-Pulizija Eżekuttiva, ang. Executive Police)
 • Argumenty obrony
 • Głosy stron
 • Wyrok

Postępowanie przed sądem pokoju po przygotowaniu materiału dowodowego

 • Akt oskarżenia
 • Przesłanki oskarżenia – w charakterze oskarżyciela występuje policja śledcza i Prokurator Generalny (l-Avukat Ġenerali, ang. Attorney General)
 • Argumenty obrony
 • Głosy stron
 • Wyrok

Rozprawa z udziałem ławy przysięgłych

 • Wnioski wstępne oraz wnioski dotyczące dopuszczalności dowodów
 • Odczytanie aktu oskarżenia
 • Mowa oskarżyciela
 • Przesłanki oskarżenia – w charakterze oskarżyciela występuje Prokurator Generalny
 • Argumenty obrony
 • Replika oskarżyciela
 • Duplika obrony
 • Podsumowanie
 • Orzeczenie co do winy
 • Orzeczenie co do kary

Szczegółowe informacje na temat wszystkich powyższych etapów postępowania karnego i przysługujących ci praw znajdziesz w poszczególnych arkuszach informacyjnych. Niniejsze informacje nie stanowią porady prawnej, a ich celem jest wyłącznie funkcja informacyjna.

Rola Komisji Europejskiej

Uwaga: Komisja Europejska nie bierze udziału w toczących się w państwach członkowskich postępowaniach karnych i w związku z tym nie może udzielić ci pomocy, jeśli chcesz wnieść skargę. W niniejszych arkuszach informacyjnych można znaleźć informacje na temat trybu wniesienia skargi oraz organów, do których należy ją skierować.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

Link otworzy się w nowym oknie1 – Uzyskanie porady prawnej

Link otworzy się w nowym oknie2 - Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej

 • Dochodzenie
 • Zatrzymanie
 • Wstępne posiedzenie sądu
 • Przygotowanie do rozprawy głównej
 • Przygotowanie obrony

Link otworzy się w nowym oknie3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

Link otworzy się w nowym oknie4 – Moje prawa po zakończeniu rozprawy

Link otworzy się w nowym oknie5 – Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2016