Rättigheter för tilltalade i brottmål - Malta

I de här faktabladen förklaras vad som händer om du blir misstänkt eller åtalad för ett brott som leder till rättegång i domstol. Information om smärre trafikbrott, som oftast leder till en fastställd påföljd, till exempel böter, finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterFaktablad 5.

Om du har blivit offer för ett brott hittar du all information om dina rättigheter här.


Sammanfattning av brottmålsprocessen

Du ställs alltid inför rätta vid en Court of Magistrates (allmän underrätt). Om du kallas inför rätta medan du är kvarhållen i förvar, måste domstolen först besluta om frihetsberövandet grundas på en bestämmelse i lagen och sedan informera dig om att du har rätt att begära borgen. Om du inte är kvarhållen kommer du att informeras om åtalspunkterna och vilket datum du måste infinna dig i rätten för en första förhandling.

Det finns tre olika typer av rättegångar beroende på hur allvarliga åtalspunkterna mot dig är:

Förenklat förfarande inför Court of Magistrates (allmän underrätt)

 • Stämning
 • Åklagarsidans talan som framförs av polismyndigheten
 • Försvarets talan
 • Slutanföranden
 • Dom

Förfarande i Court of Magistrates efter sammanställning av bevis

 • Stämning
 • Åklagarsidans talan som framförs av polismyndigheten och Attorney General (statsåklagare)
 • Försvarets talan
 • Slutanföranden
 • Dom

Rättegång med jury

 • Inledande anföranden och utveckling av frågor rörande bevisningens tillåtlighet
 • Uppläsning av åtalet
 • Inledande anförande från åklagaren
 • Åklagarsidans talan som framförs av Attorney General
 • Försvarets talan
 • Replik från åklagaren
 • Svaromål från försvaret
 • Slutanföranden
 • Dom
 • Påföljd

Mer information om alla dessa steg i processen och om dina rättigheter finns i faktabladen. Den här informationen ersätter inte juridisk rådgivning utan är endast avsedd som vägledning.

Europeiska kommissionens roll

Tänk på att Europeiska kommissionen inte har någon roll i brottmålsprocesser i medlemsstaterna. Den kan alltså inte stödja dig om du har klagomål. Du hittar information om hur du klagar och till vem i de här faktabladen.

Klicka på länkarna här nedanför så hittar du den information du behöver

Länken öppnas i ett nytt fönster1 – Juridisk rådgivning

Länken öppnas i ett nytt fönster2 – Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

 • Utredning
 • Häktning
 • Första förhör i domstol
 • Förberedelse inför rättegången
 • Försvarets förberedelse av målet

Länken öppnas i ett nytt fönster3 – Mina rättigheter under rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 – Mina rättigheter efter att domen har meddelats

Länken öppnas i ett nytt fönster5 – Smärre trafikbrott


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

1- Juridisk rådgivning

När du på något sätt blir inblandad i en brottmålsprocess är det viktigt att du kan få oberoende juridisk rådgivning. I de här faktabladen får du information om när och enligt vilka villkor du har rätt att företrädas av en advokat. Där beskrivs också vad en advokat kan göra för dig. I detta allmänna faktablad beskrivs hur du kan hitta en advokat och hur kostnaderna för advokaten kan betalas om du inte har råd.


Hitta en advokat

Om du inte har en egen advokat kan du hitta en på Länken öppnas i ett nytt fönsterAdvokatsamfundets officiella webbsida. Om du är frihetsberövad måste du be om hjälp att komma åt denna sida, eftersom det kan vara svårt att få tillgång till Internet.

Betala för en advokat

En offentlig försvarare är en oberoende advokat som betalas av staten. Han/hon är tillgänglig för rådgivning dygnet runt. Han/hon kan informera dig om dina rättigheter och se till att du inte gör eller säger något som skulle kunna skada din sak.

Om du inte har råd att betala en advokat själv har du rätt att få en utan kostnad. Det görs ingen särskild behovsprövning och det främsta kriteriet för om du har rätt till rättshjälp är om du har arbete eller inte. Om du inte har något arbete skaffar staten en offentlig försvarare, såväl inför polisförhöret som under dina framträdanden i rätten.

Om du inställer dig i domstolen utan advokat kommer man att föreslå att du skaffar en, om du inte insisterar på att du inte behöver någon.

Om du har råd att betala för en egen advokat, måste du anlita en eftersom du inte har rätt till rättshjälp. Det är bäst att bestämma arvodet med advokaten innan du anlitar honom/henne.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

2 – Mina rättigheter under brottsutredningen (innan målet hamnar i domstol)

En brottsutredning kan inledas efter en anmälan från en offentlig tjänsteman, information från allmänheten eller ett klagomål från ett brottsoffer. Utredningen kan också inledas om en person tas på bar gärning med att begå ett brott.


Vilka är stegen före rättegången?

Utredning

Polisen kan be en person att komma till polisstationen för att svara på frågor. I det här skedet är syftet att ta reda på om det finns tillräckliga bevis för att anta att en person, inte nödvändigtvis samma person som den som förhörs, har varit inblandad i ett brott.

Häktning

Om polisen anser att det finns tillräckliga bevis för att anta att en person har varit inblandad i ett brott kan den personen häktas för att polisen ska kunna ha honom/henne i förvar under en tid för officiella förhör. Syftet i detta skede är att avgöra om personen kan åtalas för brottet eller ej.

Första domstolsförhandlingen

Om en person åtalas för ett brott blir han/hon stämd i domstol och får sina rättigheter upplästa. Om personen ställs inför rätta under tiden han eller hon är häktad, måste domstolen först fastställa om frihetsberövandet grundas på en bestämmelse i lagen och sedan informera personen om att han/hon har rätt att begära borgen.

Före rättegången

Innan rättegången inleds ska åklagaren samla in alla bevis för och emot den anklagade. I allvarligare fall måste åklagaren ha tillräckligt med bevis för att visa domstolen att åtalet är välgrundat.

Åklagarsidan, som i det här skedet leds av polisen, har inga skyldigheter att avslöja någon information om hur de ska styrka omständigheterna i målet. De har ingen skyldighet informera den anklagade eller dennes advokat om målet och vilka bevis de har. Den anklagades advokat kan tillsammans med den anklagade samla bevis för sin sak.

Normalt äger ett antal preliminära förhandlingar rum före rättegången.

Mina rättigheter under utredningen

Klicka på nedanstående länkar så får du mer information om de olika skedena i utredningen före rättegången.

Utredning (1)

Varför kan polisen vilja förhöra mig?

Om polisen anser att du på något sätt har varit inblandad i ett brott, eller att du skulle kunna hjälpa dem i utredningen, kan de be dig att svara på en del frågor.

Får jag information om mina rättigheter?

Polisen får inte förhöra dig i syfte att samla bevis, såvida de inte först har varnat dig, det vill säga informerat dig om dina rättigheter.

Om du frivilligt går till en polisstation eller kontaktar en polis under en utredning, har du rätt att när som helst gå därifrån om inte, och fram tills dess att, du har fått veta att du är gripen.

Vad händer om jag inte kan språket?

Om du inte förstår språket skaffar polisen en tolk åt dig. Tolken är kostnadsfri. Tolken översätter varningen, polisens frågor och dina svar.

Kan jag få en advokat?

Du har inte rätt till någon advokat under förhöret. Du har dock rätt att tala med en advokat i en timmes tid före förhöret. Om du behöver tolk kan han eller hon också översätta samtalet med advokaten åt dig.

Om du känner till någon advokat kan du be polisen kontakta honom/henne åt dig. Om du inte känner till någon advokat kan polisen ge dig en förteckning över advokater från Advokatsamfundet och då kan du välja en från förteckningen. Om du inte har råd att betala någon advokat kontaktar polisen en offentlig försvarare åt dig. En offentlig försvarare är tillgänglig dygnet runt. Mer information finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterJuridisk rådgivning.

Måste jag svara på polisens frågor?

Du har rätt att tiga. Allt du säger kan spelas in och användas under rättegången. Om du vill besvara frågorna kan det dock ligga i ditt intresse att göra det. Om du väljer att anlita en advokat och utövar din rätt att tiga, kan en sådan tystnad betraktas som att du bekräftar att du är skyldig.

Får polisen kroppsvisitera mig och kan de be mig att lämna prover eller fingeravtryck?

Om du inte har arresterats får prover endast tas från dig om du har gett skriftligt samtycke till det. Om du har arresterats får intima och andra prover endast tas om du har gett ditt samtycke till det. Om du vägrar att lämna icke-intima prover, som fingeravtryck, kan du bli tvingad att göra det genom en order från en högre tjänsteman.

Gripande (2)

När kan jag bli gripen?

En polistjänsteman kan utan någon order gripa den som håller på att begå eller just har begått ett brott som kan straffas med fängelse, eller den som är skäligen misstänkt för att ha för avsikt att begå eller för att just ha begått ett sådant brott.

Polisen kan också göra ett gripande om

 • personens identitet är okänd,
 • det är tveksamt om de uppgifter personen lämnat stämmer,
 • personen inte har lämnat en tillfredsställande delgivningsadress,
 • det är nödvändigt för att förhindra att personen orsakar fysisk skada på sig själv och andra, eller orsakar skada på eller förlust av egendom,
 • det är nödvändigt för att förhindra att personen begår brott mot offentlig anständighet,
 • det finns skälig grund att tro att gripandet är nödvändigt för att skydda ett barn eller annan sårbar person.

Har jag rätt att få veta varför jag gripits?

Om du grips måste du få information om att så har skett även om det kan tyckas självklart. Orsakerna till det måste också förklaras. Den person som griper dig får inte vara hårdhänt, använda handfängsel eller andra kvarhållningsmedel såvida det inte är absolut nödvändigt för din säkerhet eller för att du motsätter dig gripandet.

Jag kan inte språket. Kan jag få en tolk?

Om du inte förstår det lokala språket måste polisen se till att du får tillgång till en tolk och de får inte förhöra dig innan tolken har anlänt.

Kan jag få träffa en advokat?

Alla som grips har rätt att få juridisk rådgivning av en offentlig försvarare. Rådgivningen är dock begränsad till en timme före förhöret. Polisen kontaktar en advokat åt dig. Mer information finns i Utredning (3). Du kan också få råd på telefon.

Du har rätt att få träffa en advokat enskilt. Om du behöver tolk ska han/hon vara närvarande när du talar med advokaten och när du talar med polisen.

Måste jag svara på polisens frågor?

Du har rätt att tiga. Allt du säger kan spelas in och användas under rättegången. Om du väljer att anlita en advokat och utövar din rätt att tiga, kan en sådan tystnad betraktas som att du bekräftar att du är skyldig.

Vad händer om jag säger något som försämrar min sak?

Du har en grundläggande rätt att inte ange dig själv och du får information om att du har rätt att tiga. Du får också information om konsekvenserna om du inte utövar din rätt att tiga. Det innebär att du inte är tvungen att ge polisen information som bevisar att du är skyldig.

Inga slutsatser dras om du inte vill förklara vissa detaljer, som varför du befann dig på en viss plats vid en viss tid eller varför du hade vissa föremål i din ägo. Om du låter bli att förklara kan det dock få negativ effekt på din sak.

Får jag kontakta en vän eller familjemedlem?

Polisen är skyldig att utan onödigt dröjsmål informera dig om din rätt att informera en vän eller familjemedlem om att du har satts i förvar och var du befinner dig. Det gäller inte om vännen eller familjemedlemmen är skäligen misstänkt för att vara inblandad i brottet som utreds.

Jag är från en annan medlemsstat. Får jag kontakta min ambassad?

Det är brukligt att polisen föreslår eller rekommenderar att du kontaktar din ambassad så att de får meddelande om att du har gripits och skälen till det, och kan rekommendera en advokat om du behöver en.

Kommer polisen att ta fingeravtryck på mig? Kan mitt DNA registreras?

Ja, man kan komma att ta fingeravtryck på dig och man kan ta DNA-prov på dig om du har lämnat samtycke till det. Om du vägrar att lämna fingeravtryck, kan du bli tvingad att göra det genom en order från en högre tjänsteman. Du kan dock inte tvingas att lämna DNA-prov.

Kan jag bli kroppsvisiterad?

Du kan bli kroppsvisiterad av en polistjänsteman om denne har skälig grund att misstänka att du kan utgöra en fara för dig själv och andra. Polisen kan söka efter något som du kan använda för att rymma ur häktet och efter sådant som kan vara bevis för ett brott.

Om polistjänstemannen i arresten har skälig misstanke om att du har dolt något föremål som är kopplat till ett brott, kan han begära order från en högre tjänsteman att få göra en kroppsvisitering av dig. Den högre tjänstemannen kommer att utse en expert av samma kön som du som utför visiteringen. Alternativt kan en läkare utses, om du först har samtyckt till det.

Hur länge kan polisen hålla kvar mig?

När du har satts i förvar kan man behålla dig i upp till 48 timmar. Om du inte har släppts inom sex timmar från det att du greps måste häktesansvarig informera en högre tjänsteman och lämna alla uppgifter om tid och plats där du hålls i förvar. Efter 48 timmar måste polisen delge dig misstanke om brott, släppa dig mot borgen eller släppa dig utan villkor.

Vad händer om jag anhålls enligt en europeisk arresteringsorder?

Om en Europeisk arresteringsorder har utfärdats av en medlemsstat kan du bli anhållen i en annan medlemsstat och sändas tillbaka till landet i fråga efter förhör inför en domare. Du har rätt att få en advokat och en tolk om du behöver.

Första domstolsförhandlingen (3)

Varför hålls den första domstolsförhandlingen?

Det finns två olika situationer:

 • Om du har gripits och satts i förvar är syftet med den första domstolsförhandlingen att anklagelserna mot dig ska läsas upp. Domstolen ska först besluta om det är befogat enligt någon lagbestämmelse att fortsätta att hålla dig i förvar och sedan informera dig om att du kan begära borgen.
 • Om du har åtalats men inte är satt i polisförvar, är syftet med den första domstolsförhandlingen att läsa upp anklagelserna och höra vilka bevis åklagarsidan har framfört till stöd för dessa.

Om du är i förvar måste du inställa dig inför en domstol så snart som möjligt efter åtalet för att höra bevisen som åklagarsidan har framfört till stöd för åtalet och för att fatta beslut om du ska släppas mot borgen eller inte.

Om du inte är i förvar kommer du att informeras om åtalspunkterna och vilket datum du måste infinna dig i rätten för en första förhandling.

Har jag rätt till en advokat?

När du inställer dig i rätten har du rätt till en advokat som du väljer själv. Om du inte har råd med en advokat ger staten rättshjälp. Mer information finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterJuridisk rådgivning.

Finns det någon tolk om jag inte förstår språket?

Om du inte förstår maltesiska men talar engelska kommer rättegången att hållas på engelska. Om du inte förstår engelska kommer rättegången att hållas på maltesiska och en tolk utses att bistå dig. Tolktjänsten är kostnadsfri.

Måste jag tala i domstolen?

Du har rätt att tiga. Du kommer dock att tillfrågas om du anser dig skyldig eller inte skyldig till anklagelserna. Din advokat ger dig råd om hur du ska svara.

Måste jag lämna någon annan information?

Innan du svarar på den allmänna frågan om skuld och oskuld kommer du, utan att vara bunden av ed, att få svara på några grundläggande frågor, främst om din identitet och bostadsort.

Kommer jag att frisläppas eller hållas i förvar efter förhandlingen?

Vid förhandlingen kommer domstolen att besluta om du ska beviljas borgen eller inte.

Om du inte har något brottsregister och inte utgör någon risk för samhället kommer du att frisläppas mot borgen enligt vissa villkor. Om domstolen beslutar att inte bevilja dig borgen förs du till häktet till nästa förhandling då du kan begära borgen igen. Domstolen kan inte besluta att du inte ska beviljas borgen ända fram till rättegången. Du kan begära borgen i vilket skede som helst av förfarandet.

Om du är utlänning brukar domstolen inte bevilja borgen om du inte har en fast adress.

Får jag lämna landet före rättegången?

Om du kan lämna tillräcklig säkerhet för att du kommer att återvända till rättegången kan du lämna landet, men du måste komma tillbaka till alla domstolsförhandlingar. Om du underlåter att närvara vid någon av förhandlingarna kommer en order att utfärdas om att du ska gripas igen. Du kan också komma att ställas till ansvar för att ha brutit mot borgensvillkoren. I de flesta fall är ett av villkoren att du inte får lämna landet, men ett sådant villkor kan ändars i ett senare skede av förfarandet.

Förberedelse inför rättegången (4)

Vad händer före rättegången?

Under perioden före rättegången samlar Attorney General all bevisning i fallet för att försäkra sig om att bevisläget är tillräckligt starkt för att motivera rättegången. Bevisen samlas in under sammanställningen av bevis. Du är närvarande i detta skede av förhandlingarna och du kan få stöd av din advokat. Du kan pröva bevisen genom att korsförhöra åklagarsidans vittnen och du får också lägga fram egna bevis.

Leder mitt fall alltid till rättegång?

Court of Magistrates som sköter sammanställningen av bevis kan besluta att det inte finns tillräcklig grund för åtal och frisläppa dig. Om du frisläpps och statsåklagaren inte är enig med domstolen kan han, inom en månad, överklaga till Criminal Court (brottmålsdomstolen) för att du ska gripas igen. Om Court of Magistrates hänskjuter målet till rättegång, kan Attorney General fortfarande besluta att du ska frisläppas. I lagstiftningen finns inget alternativ till en rättegång.

Kan jag erkänna mig skyldig före rättegången?

Du kan förklara dig skyldig vid stämningen och om straffet för brottet du anklagas för inte överstiger tio års fängelse, går Court of Magistrates i så fall vidare till att bestämma påföljden. Ett sådant domslut kommer med få undantag att synas i ditt belastningsregister.

Om du erkänner dig skyldig i Criminal Court kommer ingen jury att sammankallas och domstolen fastslår domen.

Kan åtalspunkterna mot mig ändras före rättegången?

Åtalspunkterna kan ändras före rättegången, beroende på vilka bevis som samlas till sammanställningen av bevis. Statsåklagaren kan lägga till anklagelser som framkommer i sammanställningen. Det kan också hända att anklagelserna eller en del av dem dras tillbaka före rättegången.

Vilken typ av bevis kommer åklagaren att samla in?

Åklagaren förhör vittnen i fallet och kan också samla in fysiska och kriminaltekniska bevis. Åklagaren kan till exempel hämta dokument från din bostad eller arbetsplats. Court of Magistrates kan beordra undersökningar, genomsökningar, experiment och annat som är nödvändigt för en fullständig utredning av fallet. Domstolen kan också beordra att du eller någon person som utsatts för brottet eller varit med om att utföra brottet ska kroppsvisiteras, helt eller delvis, av experter om en sådan undersökning anses relevant för målet.

Kan jag hindra åklagaren från att samla in vissa bevis?

Sammanställningen av bevis är inte rätt skede i förfarandet för att diskutera bevisens tillåtlighet. Du har en tidsfrist för att ifrågasätta tillåtligheten för de bevis som åklagarsidan tänker lägga fram. Tidsfristen inleds det datum då du får åtalet. Om bevisen är ytterst otillåtliga kan Court of Magistrates överväga att inte tillåta dem.

När får jag information om bevisen mot mig?

Du och din advokat ska vara närvarande under sammanställningen av bevis och du får tillfälle att korsförhöra åklagarsidans vittnen och se de fysiska bevisen.

Vad händer om jag bor i en annan medlemsstat?

Om du har fått tillstånd att återvända till ditt hemland måste du åka tillbaka till varje domstolsförhandling före rättegången.

Om jag döms, kan jag då åtalas igen för samma brott?

Oavsett om du döms eller frikänns, kan du inte åtalas för samma brott en gång till. Det är dock domstolen som genomför rättegången som fattar detta beslut eftersom Court of Magistrates, som gör sammanställningen av bevis, är uttryckligen förbjuden att besluta om huruvida du ska åtalas igen för ett brott som du har redan har åtalats för.

Försvarets förberedelse av fallet (5)

Vad händer före rättegången?

Om rättegången hålls vid Court of Magistrates ska åklagarsidan sammanställa och sammanfatta sina bevis innan du förbereder din sak. Du kan korsförhöra åklagarens vittnen när de framträder eller också kan du spara rätten att korsförhöra dem till senare.

Om rättegången hålls inför Criminal Court, där förfarandena är mer formella, måste du förbereda en förteckning över vittnen och andra förberedande pläderingar. Detta måste göras inom en föreskriven tidsfrist som startar den dag då du tar emot åtalet.

När måste jag förbereda mitt försvar?

Du har inga specificerade tidsfrister för att förbereda ditt försvar i rättegången vid Court of Magistrates. När åklagaren sammanfattar sitt mål, får du ett datum då du kan inleda ditt försvar. Du måste inte avsluta ditt försvar under en session.

När du får en stämningsansökan för rättegång i Criminal Court kan du, inom 15 arbetsdagar, anmäla förberedande pläderingar och ange vittnen och lägga fram skriftliga och andra bevis som du avser att använda i rättegången. Detta är en absolut tidsfrist och det är bäst att tala med en advokat så snart du får stämningsansökan.

Får jag information om vittnena och andra bevis mot mig?

När det gäller en rättegång vid Court of Magistrates hörs åklagarsidans vittnen och bevisen läggs fram i din närvaro. Innan du förbereder försvaret kan du begära en kopia av förhandlingsdokumenten som ska innehålla utskrifter av vittnesmål och kopior på andra bevis.

När det gäller en rättegång i Criminal Court måste Attorney General sammanställa en förteckning över handlingarna i förfarandet tillsammans med en förteckning över vittnen och dokument som han/hon avser att lägga fram vid rättegången. Du får förteckningen över vittnen och handlingar tillsammans med stämningsansökan. Du kan också begära en kopia av handlingarna i förfarandet från kansliet i Criminal Court.

Kan jag hindra åklagaren från att samla in vissa bevis?

I mål vid Court of Magistrates kan du hindra åklagarsidan från att lägga fram bevis som är otillåtna, dvs. inte juridisk tillåtna. Detta kan göras omedelbart eller i ett senare skede av förfarandet.

Om en stämningsansökan har lämnats in mot dig, och om pläderingar angående bevis som ska läggas fram av åklagarsidan har presenterats inom tidsfristen, utser brottsmålsdomstolen en dag för att höra pläderingarna. Efter det att de har hört inläggen från parterna skjuter domstolen upp målet för att fatta beslut. När beslutet har meddelats och om du vill överklaga till Court of Criminal Appeal (appellationsdomstol för brottmål), måste du lämna in en anmälan om det omedelbart efter det att domstolens beslut har meddelats. Du har sedan tre arbetsdagar på dig att lämna in själva ansökan.

Om jag döms, kan jag då åtalas igen för samma brott?

Oavsett om du döms eller frikänns, kan du inte åtalas för samma brott en gång till. Åberopande av double jeopardy kan begäras när som helst inför Court of Magistrates, med undantag under sammanställning av bevis.

Åberopande av double jeopardy kan göras inför Criminal Court som ett preliminärt åberopande. Domstolen själv kan dock göra det när som helst om ingen specifik hänvisning till det har gjorts.

Jag har redan dömts för detta brott i en annan medlemsstat. Vad händer?

Court of Magistrates eller Criminal Court granskar innehållet i beslutet från den andra medlemsstaten och friger dig om den kommer fram till att brottet är av samma art som ett som du redan har dömts eller frisläppts för.

Hur länge varar rättegången?

En rättegång i Court of Magistrates pågår under ett antal sessioner som kan äga rum med veckors eller månaders mellanrum.

De flesta rättegångar i Criminal Court varar inte längre än en vecka. Rättegångar i allvarligare fall kan dock vara längre än så.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

3 - Mina rättigheter under rättegången


Var hålls rättegången?

Den domstol där ditt mål tas upp är antingen Court of Magistrates (allmän underätt) eller Criminal Court (brottmålsdomstol), främst beroende på hur allvarliga anklagelserna mot dig är.

Rättegången är offentlig, förutom med vissa undantag då exempelvis offrets identitet måste döljas.

Om rättegången hålls i Court of Magistrates är det domaren som beslutar i fallet. Om rättegången hålls i Criminal Court är det juryn som beslutar i skuldfrågan och vid fällande dom, är det domaren som beslutar påföljden.

Kan åtalspunkterna ändras under rättegången?

Om rättegången hålls i Court of Magistrates kan åtalspunkterna ändras. Åklagaren kan be att åtalspunkterna ska korrigeras om bevisen tyder på att en annan rubricering är mer lämplig eller om ett misstag har begåtts i det ursprungliga åtalet. Åtalspunkter kan också dras tillbaka eller bytas ut.

Om du har förklarat dig skyldig eller inte skyldig i ett mål i Criminal Court kan åtalspunkterna, under vissa omständigheter ändras, på villkor att de inte blir allvarligare än de var från början.

Om du förklarar dig skyldig till alla åtalspunkterna beslutar domaren om påföljden. Om du förklarar dig skyldig till några av åtalspunkterna, fortsätter rättegången om de andra åtalspunkterna inte dras tillbaka av åklagarsidan eller är alternativa åtalspunkter.

Vilka rättigheter har jag under rättegången?

Du måste närvara under hela rättegången.

Om du bor i en annan medlemsstat får du ändå inte delta via videolänk.

Om du inte förstår maltesiska men talar engelska kommer rättegången att hållas på engelska. Om du inte förstår engelska kommer rättegången att hållas på maltesiska och en tolk utses att bistå dig.

Du har rätt att försvara dig själv under rättegången men i allmänhet brukar domstolen insistera på att du ska anlita en advokat som kan företräda dig. Du kan också tilldelas en advokat. Om din advokat är offentlig försvarare från rättshjälpen kan du inte byta advokat. Om du har anlitat en egen privat advokat får du byta.

Du är inte tvungen att tala under rättegången och inga slutsatser kan dras av din tystnad. Om du beslutar att ställa dig i vittnesbåset kan du inte vägra att svara på anklagande frågor om åtalspunkterna mot dig.

Din trovärdighet kan påverkas allvarligt om du inte talar sanning och dessutom kan det innebära mened.

Vad har jag för rättigheter när det gäller bevisen mot mig?

I allmänhet kan du ifrågasätta bevis mot dig. Om bevisen består av vittnesmål kan du korsförhöra vittnena eller vittna själv för att ifrågasätta deras vittnesmål. När det gäller skriftliga bevis kan du korsförhöra vittnet eller experten som lägger fram dem eller låta egna vittnen lämna utsagor för att bestrida sådana bevis. Du kan dock inte ha egna expertvittnen. Sakkunnigbevisning kan endast ifrågasättas i korsförhör där experten frågas ut om sina resultat eller sin sakkunskap.

Du kan själv presentera vittnen eller skriftliga bevis till ditt försvar.

Om rättegången ska hållas i Criminal Court föreskriver lagen en tidsfrist från den dag du tar emot stämningen, och under den tidsfristen måste du informera om alla vittnen och andra bevis som du avser att lägga fram till ditt försvar vid rättegången. Om rättegången hålls i Court of Magistrates finns inga sådana begränsningar.

Om du vill kan du anlita en privatdetektiv som samlar bevis åt dig. Sådana bevis är tillåtliga så länge de inte undantas i lagen.

Din advokat kan korsförhöra åklagarsidans vittnen och kan ifrågasätta det de säger under korsförhöret.

Kan information från mitt brottsregister tas upp?

Information ur brottsregistret kan tas upp om en åtalspunkt beror på en tidigare dom som återfall eller brott som begås medan en villkorlig dom gäller. Domarna kan också ta upp ditt brottsregister när de beslutar om vilken påföljd du ska få om du döms.

Under en rättegång i Criminal Court kan ditt brottsregister tas upp om du försöker upprätta ditt goda anseende eller angriper något av åklagarvittnenas anseende. När domstolen fastställer ditt straff kan den ta hänsyn till en slutlig dom i en utländsk domstol.

Vad händer efter avslutad rättegång?

I slutet av rättegången frikänns du eller fälls för det som du har anklagats för. Du kan också frikännas/fällas på vissa punkter.

Om du fälls kan du bli dömd till fängelse. Om fängelsestraffet är högst två år kan domstolen skjuta upp verkställigheten i maximalt fyra år. Om brottet är belagt med högst sju års fängelse kan domstolen också släppa dig ovillkorligt eller villkorligt för en period av högst tre år. Om du bryter mot något villkor som domstolen fastställt kommer du att ställas inför domstolen igen och dömas en gång till.

Domstolen kan också döma dig till övervakning med en övervakare som utses åt dig. I vissa fall kan domstolen också utdöma böter.

Vad är brottsoffrets roll i rättegången?

När rättegången hålls i Criminal Court kan brottsoffret vara närvarande under förhandlingarna och får uttala sig om påföljden.

Inför Court of Magistrates kan brottsoffret ta en mer aktiv del genom att bistå åklagaren personligen eller genom en advokat.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

4 - Mina rättigheter efter att domstolen har fattat sitt beslut


Kan jag överklaga?

Du kan överklaga domen vid rättegången och du kan också överklaga påföljden. Du kan överklaga genom att lämna in en ansökan om överklagande till Court of Criminal Appeal. Om det gäller en dom från Court of Magistrates måste du göra detta inom åtta arbetsdagar. Gäller det ett juryutslag och därpå utdömd påföljd från Criminal Court måste du lämna in ditt överklagande inom femton arbetsdagar från datum för domen.

I båda fallen kan du överklaga såväl avgörandet i skuldfrågan som påföljden.

Vad händer om jag överklagar?

Om du döms till fängelse av Court of Magistrates kommer ditt överklagande att medföra att domens verkställighet skjuts upp tills överklagandet har behandlats.

Om du döms till fängelse av Criminal Court efter att befunnits skyldig sänds du omedelbart i fängelse och verkställandet av domen skjuts inte upp för att du lämnar in ett överklagande. I så fall kan du begära borgen i väntan på resultatet av överklagandet men som regel brukar det inte beviljas.

Det finns ingen bestämd regel om när ditt överklagande kommer att behandlas men vanligtvis tar det flera månader.

Som regel kan du inte lägga fram nya bevis under överklagandet. Det finns några få undantag, som att du inte kände till beviset eller att det är fråga om bevisning som inte var tillåten när rättegången inleddes.

Vad händer vid förhandlingen om överklagandet?

Om du överklagar en dom från Court of Magistrates och om vittnesmålen inte har nedtecknats, kommer vittnena att höras igen och då får din advokat och åklagaren göra muntliga inlägg för och emot överklagandet.

Om vittnesmålen har nedtecknats kommer muntliga inlägg att göras. När det gäller ett överklagande av en dom från Criminal Court får din advokat göra muntliga inlägg till stöd för ditt överklagande och åklagaren får då bemöta dem.

I slutet av rättegången frisläpps eller döms du för det som du har anklagats för. Du kan också bli delvis frikänd/dömd.

Vad händer om överklagandet bifalls/inte bifalls?

Om överklagandet bifalls ändras eller upphävs domen beroende på vad du har begärt i ditt överklagande.

Om överklagandet inte bifalls bekräftar domstolen domen. Om fängelsedomen har avgivits av Court of Magistrates sätts du i fängelse omedelbart.

Du har inte rätt att överklaga en dom från Court of Criminal Appeal till någon annan domstol. Om det första beslutet var felaktigt har du rätt till ersättning.

Om överklagandet bifalls och domen upphävs sparas inga domar i ditt register.

Om inget överklagande görs inom tidsfristen är en dom slutgiltig med ett domslut från Court of Magistrates eller Criminal Court. Om den överklagas är domen slutgiltig efter beslut från Court of Criminal Appeal.

Jag är från en annan medlemsstat. Kan jag sändas tillbaka dit efter rättegången?

Om du är från en annan medlemsstat kommer domstolen inte att besluta att du ska sändas tillbaka till ditt land. Du kan dock ansöka hos regeringen om att få tillbringa straffet i fängelse i ditt hemland.

Ansökan kan också lämnas av regeringen i ditt hemland på dess eget initiativ eller som stöd för din ansökan. Beslutet måste fattas av båda regeringarna.

Överföringen sker inte automatiskt och måste inledas med en ansökan från dig eller/och från din regering.

Beslutet att skicka tillbaka dig till ditt land är inte ett domstolsbeslut utan ska fattas av din regering och regeringen i den medlemsstat som har funnit dig skyldig till ett brott. Därför kan ett sådant beslut inte överklagas.

Information om åtalspunkter/dom

Alla domar mot dig kommer att synas ditt belastningsregister. I vissa fall, t.ex. om du var under 18 år då brottet begicks, förs domen inte in i belastningsregistret.

Informationen finns hos polischefen hos polisens huvudkontor.

Ditt brottsregister kommer att finnas hos polismyndigheten (Commissioner of Police) utan tidsbegränsning. Domar förs dock inte längre in i ditt belastningsregister efter en viss tid mellan sex månader och tio år beroende på hur långt ditt straff var. Det finns vissa domar, till exempel drogrelaterade, som alltid förs in i belastningsregistret oavsett hur lång tid som har gått.

Det krävs inget samtycke från dig för att få upprätta ett brottsregister hos polischefen. Du kan inte motsätta dig att denna information registreras eftersom det är tillåtet enligt lag.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 04/05/2021

5 - Smärre trafikbrott

Smärre trafikbrott (infringements eller scheduled offences) hanteras administrativt inför en nämndledamot med ansvar för rättsliga frågor (Commissioner for Justice).


Hur hanteras smärre trafikbrott?

Överträdelser som fortkörning och felparkeringar hanteras på samma sätt som smärre brott hanteras inför Court of Magistrates.

Brotten hanteras av en Commissioner of Justice (nämndledamot).

Du får en stämning att infinna dig hos en nämndledamot. Stämningen innehåller en kort sammanfattning av vad du anses ha gjort dig skyldig till och en varning att om du inte inställer dig, anses du ha erkänt dig skyldig till anklagelsen. I stämningen anges också vilken påföljd som kan bli aktuell om du befinns vara skyldig till överträdelsen.

Upp till tre dagar före förhandlingen kan du reglera saken genom att betala böterna. I så fall behöver du inte infinna dig hos nämndemannen. Om du väljer att bestrida anklagelsen blir det en tvistefråga. Åklagaren lägger fram sin sak och du lägger fram din. Nämndemannen avgör sedan om du har begått den förseelse som anges i stämningen.

Om nämndemannen anser att du har begått överträdelsen förklarar han dig skyldig och dömer dig att betala böter på högst ett tusen ett hundra sextiofyra euro och sextionio cent (€ 1 164,69). Lägsta möjliga böter är tjugotre euro och tjugonio cent (€ 23,29). Om lagen så föreskriver kan nämndemannen också beordra att föremål som använts då överträdelsen begicks ska beslagtas eller/och att ditt körkort ska återkallas eller dras in.

Förfarandet vid scheduled offences kan användas mot medborgare från en annan medlemsstat, förutsatt att stämning utfärdas. Om du stäms och inte infinner dig kan du bedömas ha erkänt anklagelsen. Alternativt kan du ge skriftlig fullmakt till en nära släkting eller en advokat att företräda dig.

Om du känner dig förfördelad av nämndemannens beslut kan du, inom trettio dagar efter beslutet, ansöka hos Court of Magistrates om att beslutet ska upphävas eller ändras.

Kommer dessa brott att synas i mitt brottsregister?

De här förseelserna kommer inte att synas i ditt belastnings- eller straffregister.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 04/05/2021