Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Švédsko

Tieto informačné stránky vysvetľujú, čo sa stane, keď je osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, ktorý sa rieši v rámci súdneho konania na súde. Informácie o menej závažných priestupkoch, napríklad dopravných priestupkoch, ktoré sa obvykle riešia pevne stanoveným trestom, akým je pokuta, sú uvedené na Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačnej stránke 5.

Ak ste sa stali obeťou trestného činu, úplné informácie o svojich právach nájdete tu.


Zhrnutie trestného konania

Toto je zhrnutie obvyklých fáz trestného konania.

 • Trestný čin je oznámený polícii.
 • Vyšetrovanie trestného činu (predbežné vyšetrovanie) vykonáva polícia, v prípade závažnejších trestných činov vyšetrovanie vedie prokurátor.
 • Vo väčšine prípadov existuje možnosť získať pomoc verejného obhajcu.
 • V prípade závažnejších alebo opakovaných trestných činov môže prokurátor požiadať súd o vaše zadržanie. Potom sa uskutoční osobitný výsluch vo veci zadržania.
 • Prokurátor predloží žalobu na okresnom súde.
 • Okresný súd uskutoční súdne konanie (hlavné pojednávanie), aby preskúmal, či je preukázané, že ste spáchali trestný čin, a ak áno, aby rozhodol o sankciách atď..
 • Ak ktorákoľvek zo strán podá odvolanie, odvolací súd preskúma, či by rozsudok okresného súdu mal byť potvrdený alebo zmenený.
 • V niekoľkých prípadoch môže byť rozsudok preskúmaný aj Najvyšším súdom.
 • Rozsudok sa stáva právne vykonateľným, to znamená, že je konečným a že rozsudok bude vykonaný, ak došlo k usvedčeniu.

Podrobnosti o týchto fázach trestného konania a o vašich právach možno nájsť na informačných stránkach. Tieto informácie nenahrádzajú právne poradenstvo a slúžia iba ako usmernenie. Ak potrebujete pomoc, vždy sa obráťte na advokáta alebo iného odborníka, ktorý určí, čo platí vo vašom konkrétnom prípade.

Úloha Európskej komisie

Upozorňujeme, že Európska komisia nezohráva žiadnu úlohu v trestných konaniach v členských štátoch a nemôže vám pomôcť, ak chcete podať podnet. Na týchto informačných stránkach sú uvedené informácie o tom, ako podať podnet a komu.

Kliknite na odkazy ďalej v texte, na ktorých nájdete informácie, ktoré potrebujete

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 – Ako získať právne poradenstvo

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu

 • Výsluch
 • Zatknutie
 • Zadržanie
 • Pokračujúce policajné vyšetrovanie
 • Príprava prípadu obhajobou
 • Stíhanie

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 – Moje práva počas súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 – Moje práva po súdnom konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 – Dopravné priestupky

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédske súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédsky orgán prokuratúry

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédska advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneOrgán pre odškodňovanie a podporu obetí trestných činov

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédska väzenská a probačná služba


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/11/2015

1 – Ako získať právne poradenstvo

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, keď ste sa nejakým spôsobom stali účastníkom trestného konania. Na týchto informačných stránkach sa oboznámite s tým, kedy a za akých okolností máte právo byť zastupovaný advokátom. Takisto vám poskytnú informácie o tom, čo pre vás advokát urobí. Táto všeobecná informačná stránka vám napovie, ako si nájsť advokáta a ako budú uhradené náklady advokáta, ak si ich nemôže dovoliť zaplatiť.


Vaše právo na verejného obhajcu

Ak súd vyžaduje, aby ste boli zadržaný, bude vám okamžite pridelený verejný obhajca. Na druhej strane, ak nebudete zadržaný, môže sa stať, že verejný obhajca vám nebude pridelený dovtedy, kým sa nezačne trestné konanie. O pridelenie verejného obhajcu však máte právo požiadať vždy, ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, za ktorý sa udeľuje minimálny trest odňatia slobody na šesť mesiacov. Právo na verejného obhajcu môžete mať aj v iných prípadoch.

Ako si nájsť advokáta

Ak chcete konkrétneho advokáta, obvykle máte právo požiadať, aby táto osoba vám bola pridelená ako váš verejný obhajca. Inak vám verejného obhajcu pridelí okresný súd. Ak sa tak stane, tento obhajca bude vymenovaný spomedzi advokátov, ktorí pravidelne vykonávajú prácu verejného obhajcu na danom okresnom súde. Každý okresný súd má zoznam miestnych advokátov, ktorí obvykle vykonávajú prácu verejného obhajcu.

Advokátov, ktorí pracujú na trestných prípadoch, si môžete vyhľadať aj webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédskej advokátskej komory.

Úhrada nákladov na advokáta

Ak vám bol pridelený verejný obhajca, náklady na advokáta zaplatí štát. Ak budete uznaný vinným zo spáchania trestného činu, z ktorého ste podozrivý, v závislosti od vašich finančných pomerov budete pravdepodobne musieť zaplatiť všetky náklady alebo určitú časť z nich. Rozhodne o tom súd.

Ak chcete advokáta, ktorý vykonáva svoju prax v inej časti krajiny, ako je tá, v ktorej má sídlo súd, pravdepodobne budete musieť zaplatiť cestovné výdavky advokáta a náhradu jeho času potrebného na cestovanie.

Vybrať si môžete aj súkromného obhajcu. Ak tak urobíte, budete musieť zaplatiť všetky náklady sám. Ak však budete zbavený viny, je možné, že vám budú uhradené všetky náklady alebo ich časť.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédska advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneVnútroštátny orgán právnej pomoci


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/11/2015

2 – Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a pred postúpením prípadu súdu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Podmienkou na začatie akéhokoľvek vyšetrovania trestného činu je, že polícii alebo prokurátorovi bol oznámený trestný čin. Cieľom vyšetrovania trestného činu je objasniť, či bol trestný čin spáchaný, a ak áno, ktorá osoba alebo osoby môžu byť podozrivé zo spáchania tohto trestného činu.

Ak ide o závažnejší trestný čin a existuje podozrivý, vyšetrovanie bude viesť prokurátor. V opačnom prípade bude vyšetrovanie viesť polícia.


Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Výsluch

Najprv sú vypočúvané osoby, v prípade ktorých sa predpokladá, že majú informácie, ktoré by boli užitočné pre vyšetrovanie. Medzi tieto osoby patrí obeť trestného činu, osoba podozrivá zo spáchania trestného činu, ak existuje, alebo svedkovia. Osoba podozrivá zo spáchania trestného činu môže byť vypočúvaná v rámci zatknutia alebo na slobode.

Môžu byť odobrané aj rôzne druhy vzoriek a odovzdané ďalším orgánom na analýzu. Celý výsluch vedie polícia a iba vo výnimočných prípadoch za prítomnosti prokurátora. Ak neovládate švédsky jazyk, musí byť k dispozícii tlmočník. Ak existuje primerané podozrenie, že niekto spáchal trestný čin, podozrivý musí byť pri výsluchu informovaný o tomto podozrení.

Zatknutie

Ak sa prokurátor domnieva, že dôvody na podozrenie sú dostatočne silné, môže rozhodnúť o vašom zatknutí. V takom prípade musí existovať aj riziko, že ak zostanete na slobode, môžete brániť vyšetrovaniu alebo pokračovať v páchaní trestnej činnosti alebo že uniknete. Prokurátor vás potom musí v určitej lehote prepustiť alebo požiadať okresný súd, aby vydal príkaz na vaše zadržanie.

Zadržanie

Ak ste podozrivý zo spáchania závažnejšieho trestného činu a existujú aj osobitné dôvody na vaše zadržanie, prokurátor môže požiadať okresný súd, aby vydal príkaz na vaše zadržanie. Výsluch vo veci zadržania sa musí konať do štyroch dní od zatknutia. Na tomto výsluchu okresný súd posúdi, či by ste mali zostať zadržaný alebo byť prepustený. Ak ste boli zadržaný, príkaz na zadržanie sa musí preskúmať v predpísaných intervaloch.

Pokračujúce policajné vyšetrovanie

Bez ohľadu na to, či ste boli alebo neboli zadržaný, vyšetrovanie bude pokračovať, aby sa objasnilo, či existujú dostatočne závažné podozrenia na vaše stíhanie. Vyšetrovanie sa musí uskutočniť čo najrýchlejšie, najmä ak ste zadržiavaný vo väzbe. Ak je nevyhnutné, aby vyšetrovanie pokračovalo dlhšie, môže sa uskutočniť viac výsluchov vo veci zadržania. Po ukončení vyšetrovania polícia predlží jeho výsledky prokurátorovi, ako aj podozrivému a obhajcovi podozrivého. Vy a váš obhajca máte právo požiadať, aby do vyšetrovania predtým, ako sa prokurátor rozhodne, či budete alebo nebudete stíhaný, bolo pridané čokoľvek, čo považujete za dôležité.

Príprava prípadu obhajobou

Vy a váš advokát máte právo predložiť svoje vlastné dôkazy, ktoré sa majú použiť na súdnom konaní. Vy a váš advokát máte takisto právo na stretnutie, ktoré má slúžiť na prípravu na súdne pojednávanie.

Stíhanie

Ak sa prokurátor domnieva, že má proti vám dostatočné dôkazy na vaše usvedčenie, musí proti vám podať žalobu. V obvineniach musí byť jasne uvedené zo spáchania akého trestného činu ste podozrivý, a čo ste urobili, že ide o trestný čin. V obvineniach musí byť aj jasne uvedené, ktoré dôkazy predloží prokurátor proti vám.

Ďalšie informácie o vašich právach počas rôznych fáz konania nájdete na týchto odkazoch:

Výsluch (1)

Prečo by ma polícia chcela vypočuť?

Účelom vypočúvania je objasniť, či bol spáchaný trestný čin, a ak áno, či môžete poskytnúť nejaké informácie. To platí bez ohľadu na to, či ste svedkom, obeťou trestného činu alebo podozrivým zo spáchania trestného činu.

Kto bude prítomný na vypočúvaní?

Vypočúvať vás bude polícia. Výsluch vedie jeden alebo viac príslušníkov polície. Prokurátor nie je obvykle na výsluchu prítomný. Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, v prípade ktorého máte právo na advokáta, môžete požiadať o pridelenie advokáta, ktorý bude prítomný na výsluchu.

Ak neovládate švédsky jazyk, máte právo aj na tlmočníka. Náklady na tlmočníka zaplatí polícia. Predtým, ako odpoviete na otázky, by ste obvykle mali počkať dovtedy, kým nebude prítomný advokát a tlmočník. Prokurátor alebo polícia rozhodnú, kto ešte má právo byť prítomný na výsluchu.

Čo sa bude diať na výsluchu?

Polícia vám na začiatku výsluchu povie, či ste vypočúvaný ako podozrivý alebo z nejakého iného dôvodu. Vaše práva vám nebudú prečítané. Počas vypočúvania máte právo mlčať alebo hovoriť. Čokoľvek, čo poviete, môže byť použité proti vám. Vypočúvanie môže byť buď nahrávané na pásku alebo zaznamenávané vo forme zhrnutia toho, čo ste povedali.

Akú úlohu zohráva pri výsluchu advokát?

Advokátovou úlohou pri výsluchu je byť k dispozícii, aby odpovedal na vaše otázky a aby bol zaručený správny priebeh výsluchu. Advokát nemá právo zasahovať do výsluchu, ak prebieha správne. Môže vám však klásť otázky.

Existuje niečo, čo je pri výsluchu zakázané?

Počas výsluchu polícia nesmie použiť informácie, o ktorých sa vie, že sú nesprávne, ani dávať sľuby alebo ponuky, aby dosiahla priznanie. Podozrivému sa nemôže ani vyhrážať, vyvíjať na neho nátlak alebo zámerne ho vyčerpávať. Vypočúvaná osoba má nárok aj na obvyklé jedlo a potrebný oddych.

Ako dlho môžem byť vypočúvaný?

Ak nie ste zatknutý, obvykle nie je povolené, aby ste boli vypočúvaný dlhšie ako šesť hodín. Vo výnimočných prípadoch ste povinný zostať ešte ďalších šesť hodín. Potom máte právo odísť, pokiaľ nebudete zatknutý. Na deti sa vzťahujú osobitné pravidlá.

Ako sa končí výsluch?

Výsluch sa končí tým, že vám bude poskytnutá možnosť vypočuť si záznam z výsluchu alebo vám budú prečítané policajné poznámky. Potom sa vás opýtajú, či to, čo bolo zapísané, poskytuje správny obraz o tom, čo ste povedali počas výsluchu.

Čo sa stane po výsluchu?

Po výsluchu polícia informuje prokurátora alebo príslušníka polície, ktorý vedie vyšetrovanie, o zistených skutočnostiach. V prípade, že ide o menej závažný trestný čin, prokurátor nie je informovaný dovtedy, kým nie je vyšetrovanie dokončené. Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, ktorý môže viesť k zadržaniu, prokurátorovi sa často zasiela správa po každom kole vypočúvania. Prokurátor sa potom rozhodne, či máte byť zatknutý alebo prepustený.

Zatknutie (2)

Kedy môžem byť zatknutý?

Ak existujú dôvody na vaše zadržanie, môžete byť zatknutý dovtedy, kým súd posudzuje otázku zadržania. To, čo sa vyžaduje, aby ste boli zadržiavaný, je vysvetlené v časti Zadržanie (3). Zatknúť vás môžu aj vtedy, ak dôvody na zadržanie neboli úplne splnené, a to vtedy, keď existujú primerané dôvody podozrievať vás, že ste spáchali trestný čin a považuje sa za veľmi dôležité, aby ste boli zadržaný, kým pokračuje vyšetrovanie.

Kto vydáva zatykač?

O tom, či máte alebo nemáte byť zatknutý, rozhoduje prokurátor. Zo zatykača musí byť jasné, zo spáchania akého trestného činu ste podozrivý a prečo máte byť zatknutý. Ak prokurátor nezruší zatykač, musí podať okresnému súdu žiadosť o vaše zadržanie najneskôr do dvanástej hodiny na poludnie v tretí deň po vydaní zatykača. Inak musí vydať príkaz na vaše prepustenie. Okresný súd musí bezodkladne vykonať výsluch vo veci zadržania, ale najneskôr do štyroch dní po vašom zatknutí alebo vykonaní zatykača.

Kto ma môže zatknúť?

Ak existujú dôvody na vaše zatknutie, príslušník polície vás v naliehavých prípadoch môže zatknúť dokonca aj bez zatykača. Ak ste boli prichytený pri páchaní trestného činu, ktorý môže viesť k trestu väzenia alebo pri úniku z miesta takéhoto trestného činu, môže vás zatknúť hocikto. To isté platí, ak ste hľadaný pre spáchanie trestného činu. Osoba, ktorá vás zatkne, vás však musí čo najskôr odovzdať príslušníkovi polície.

Môžem sa stretnúť s advokátom?

Ak ste boli zatknutý, máte právo požiadať o pridelenie verejného obhajcu. To urobí okresný súd na žiadosť prokurátora.

Čo sa deje počas môjho zatknutia?

Počas vášho zatknutia má polícia právo ďalej vás vypočúvať. Potom sa uplatňujú rovnaké pravidlá, ako v predchádzajúcich kolách vypočúvania.

Aké práva mám počas zatknutia?

Počas vášho zatknutia môže prokurátor rozhodnúť o tom, že vám nebude dovolené skontaktovať sa s kým chcete. Ak požiadate o lekára alebo ak sa potrebujete obrátiť na svoje veľvyslanectvo alebo konzulát, polícia je povinná konať v tejto veci ako sprostredkovateľ. Takisto máte vždy právo spojiť sa so svojim advokátom a stretnúť sa s ním bez prítomnosti inej osoby. Počas obdobia zatknutia budete obvykle zadržiavaný v policajnej cele.

Zadržanie (3)

Kedy je možné požiadať o moje zadržanie?

Ak existujú pravdepodobné dôvody podozrievať vás zo spáchania trestného činu, za ktorý sa ukladá trest väzenia jeden rok a viac, možno podať žiadosť o vaše zadržanie. Musí však existovať aj riziko, že:

 • uniknete alebo sa budete vyhýbať súdnemu konaniu alebo doručeniu rozsudku alebo
 • kým ste na slobode, odstránite dôkazy alebo nejakým iným spôsobom budete brániť vyšetrovaniu prípadu alebo
 • budete pokračovať v páchaní trestnej činnosti.

Ak najnižší trest za spáchanie trestného činu je odňatie slobody na dva roky, obvykle budete zadržiavaný dovtedy, kým nie je zrejmé, že neexistujú žiadne dôvody na zadržanie.

Bez ohľadu na závažnosť trestného činu môže súd nariadiť vaše zadržanie, ak nie je známa vaša totožnosť alebo ak odmietate uviesť svoje meno a adresu alebo ak existuje dôvod domnievať sa, že informácie, ktoré ste poskytli, sú falošné. Vo väzbe váš možno zadržiavať aj vtedy, ak nemáte trvalé bydlisko vo Švédsku a existuje riziko, že sa budete vyhýbať súdnemu konaniu alebo doručeniu rozsudku opustením krajiny.

V niektorých prípadoch môžete byť zadržaný aj vtedy, ak existujú iba „primerané dôvody“ podozrievať vás zo spáchania trestného činu. Je to nižší stupeň podozrenia ako „pravdepodobné dôvody“.

Ak existuje dôvod domnievať sa, že trestom bude iba pokuta, nemôžete byť zadržaný.

Existuje niečo v mojich osobných pomeroch, čo môže znamenať, že nebudem zadržaný?

Súd musí zvážiť potrebu zadržania voči tomu, čo pre vás znamená byť zadržaný. Ak by dôsledky zadržania znamenali pre vás nadmerný zásah alebo ublíženie, nesmiete byť zadržaný. Táto otázka sa môže stať relevantnou napríklad vtedy, ak vyšetrovanie trvá dlho.

Čo ak som mladší ako 18 rokov?

Na mladých ľudí vo veku od 15 do 18 rokov sa vzťahujú osobitné pravidlá. Tieto pravidlá znamenajú, že na ich zadržanie je potrebné splniť viac podmienok. Trestný čin musí byť buď veľmi závažný alebo musia existovať ďalšie veľmi dôležité dôvody na ich zadržanie.

Mám právo hovoriť s advokátom a na tlmočníka pri výsluchu vo veci zadržania?

Na výsluchu vo veci zadržania, ktorý sa koná na okresnom súde, budete osobne prítomný spolu s vašim verejným obhajcom, ktorý bude advokátom. Právo na verejného obhajcu máte vždy, ak bolo požadované vaše zadržanie. Ak potrebujete tlmočníka, táto osoba sa tiež zúčastní na výsluchu a bude prekladať všetko, čo poviete.

Čo sa bude diať pri výsluchu vo veci zadržania?

Pri výsluchu prokurátor povie, z čoho ste podozrivý. Budete mať takisto možnosť hovoriť za seba. Prokurátor, váš advokát a sudca majú všetci právo klásť vám otázky. Sám sa rozhodnete, či chcete alebo nechcete odpovedať na otázky. Na výsluchu vo veci zadržania sa obvykle nevypočúva obeť trestného činu ani svedkovia. Môže byť však prečítané to, čo ste povedali pri vypočúvaní políciou. Prokurátor môže takisto opísať výsledky forenzného vyšetrovania alebo lekárskeho vyšetrenia.

Príkaz na zadržanie

Po konaní sa okresný súd odoberie, aby posúdil, či by ste mali byť zadržaný alebo nie. Okresný súd potom oznámi svoje rozhodnutie vo vašej prítomnosti. Ak nebudete zadržaný, máte právo okamžite odísť. Ak ste boli zadržaný, súd súčasne rozhodne o najneskoršom termíne, dokedy musí prokurátor začať konanie. Okresný súd obvykle rozhodne, že žaloba musí byť podaná do dvoch týždňov od vydania príkazu na zadržanie. Počas čakania na hlavné pojednávanie, ktoré sa koná na okresnom súde, budete zadržiavaný vo väzbe.

Čo sa stane, ak sa vyšetrovanie neskončí do termínu stanoveného okresným súdom?

Ak ste v čase, keď uplynul termín začatia konania stanovený okresným súdom, stále podozrivým a vyšetrovanie nebolo napriek tomu ukončené, prokurátor môže požiadať o dlhší čas na podanie žaloby. Môže byť potrebné nové vypočutie, aby sa preskúmalo, či by ste mali byť ďalej zadržaný. Tieto nové vypočutia sa často konajú prostredníctvom videokonferencie, čo znamená, že sa výsluchu zúčastníte z miesta svojho zadržania v spoločnosti vášho advokáta, prokurátor sa zúčastní zo svojej kancelárie a sudca bude zasadať v súdnej miestnosti na okresnom súde.

Čo sa stane, ak som zadržaný na nižšej úrovni podozrenia?

Ak ste zadržaný ako podozrivý zo spáchania trestného činu na základe „primeraných dôvodov“, prokurátor musí predložiť ďalšie dôkazy proti vám do jedného týždňa, aby sa posilnili podozrenia na dosiahnutie úrovne „pravdepodobných dôvodov“. V opačnom prípade musíte byť prepustený.

Čo sa stane v prípade európskeho zatýkacieho rozkazu?

Ak bol v akomkoľvek inom členskom štáte vydaný európsky zatýkací rozkaz, túto žiadosť môže preskúmať súd v krajine, v ktorej sa nachádzate. Súd potom rozhodne, či by ste mali byť vydaný na stíhanie do krajiny, ktorá o to požiadala. Na týchto výsluchoch máte takisto právo hovoriť s advokátom a právo na prítomnosť tlmočníka. Prokurátor môže pred konaním týchto výsluchov rozhodnúť o tom, že by ste mali byť zatknutý, a súd môže rozhodnúť o tom, aby ste boli zadržiavaný dovtedy, kým vás nebude možné vydať na stíhanie. Súd nebude posudzovať otázku vašej viny, ale iba otázku, či boli splnené formálne požiadavky na vydanie na stíhanie.

Aké obmedzenia by sa mohli uplatniť na moje právo mať kontakt s inými ľuďmi?

V čase, keď sa rozhoduje o vašom zadržaní, okresný súd rozhodne aj o tom, či by prokurátor mal mať právo na obmedzenie vašich kontaktov s vonkajším svetom, to znamená, čítanie novín a sledovanie televízie, ako aj kontakt s priateľmi a rodinou. To isté platí aj pokiaľ ide o vaše možnosti stýkať sa s inými zadržanými. O rozsahu týchto obmedzení rozhoduje prokurátor. Máte však právo kedykoľvek sa obrátiť na svojho advokáta a svoje veľvyslanectvo.

Mám právo odosielať a prijímať korešpondenciu?

Máte právo písať listy komukoľvek, komu chcete, ale všetku odosielanú aj prijímanú korešpondenciu si prečíta prokurátor. Ak listy obsahujú čokoľvek o spáchanom trestnom čine, list nebude odoslaný príjemcovi alebo príslušné časti textu budú zmenené na nečitateľné. Vašu korešpondenciu s advokátom nebude nikdy čítať niekto iný, bez ohľadu na to, čo listy obsahujú.

Môžem sa odvolať proti príkazu na zadržanie?

Ak ste nespokojný so svojim zadržaním, proti príkazu na zadržanie sa môžete odvolať na odvolacom súde. Odvolací súd potom preskúma dokumenty z okresného súdu bez konania výsluchu a posúdi, či by sta mali byť zadržiavaný alebo prepustený. Rozhodnutie odvolacieho súdu možno postúpiť na prerokovanie Najvyššiemu súdu, ale aby tento súd vaše odvolanie prerokoval, sú na to potrebné osobitné dôvody.

Môže sa stať niečo, čo bude viesť k môjmu prepusteniu?

Ak už neexistujú dôvody na vaše zadržiavanie, prokurátor musí nariadiť zrušenie zadržania. To môže nastať vtedy, ak dôkazy proti vám boli oslabené alebo ak už neexistujú osobitné dôvody na vaše zadržiavanie, pretože napríklad už neplatí, že by ste mohli brániť vyšetrovaniu. Ak súd pri novom výsluchu vo veci zadržania rozhodne, že už neexistujú dôvody na vaše zadržiavanie, súd musí vydať príkaz na vaše okamžité prepustenie.

Môžem byť prepustený na kauciu?

Vo Švédsku nie je možné byť prepustený na kauciu.

Pokračujúce policajné vyšetrovanie (4)

Predloží polícia iba dôkazy, ktoré sú v môj neprospech?

Pri vykonávaní vyšetrovania je polícia povinná predložiť dôkazy vo váš prospech, ako aj vo váš neprospech. Ak chcete, aby polícia vypočula akékoľvek konkrétne osoby, mali by ste to prediskutovať so svojim advokátom pred postúpením žiadosti polícii.

Má polícia právo vykonať prehliadky, odobrať vzorky DNA, odtlačky prstov atď.?

Za predpokladu, že polícia má príkaz od prokurátora, má právo vykonať prehliadku vo vašej domácnosti, na pracovisku, aute alebo na akomkoľvek inom mieste dôležitom pre vyšetrovanie. To platí iba vtedy, ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, v prípade ktorého sa ukladá trest väzenia. Môžu byť vydané aj príkazy na vykonanie osobnej prehliadky a fyzickej prehliadky a odobranie vzoriek DNA. V niektorých prípadoch môže byť potrebné lekárske vyšetrenie, ak ste boli telesne zranený a ak tieto zranenia môžu byť spojené s trestným činom, zo spáchania ktorého ste podozrivý. Ak ste boli zatknutý alebo zadržaný, ste povinný nechať si dať odobrať aj odtlačky prstov a dať sa odfotografovať.

Mám právo preskúmať policajné vyšetrovanie?

Počas pokračujúceho vyšetrovania polícia zhromaždí materiál, ktorý má tvoriť základ pre rozhodnutie prokurátora, či by ste mali byť stíhaný. Predtým ako prokurátor prijme toto rozhodnutie, máte právo preskúmať celé vyšetrovanie s pomocou tlmočníka alebo prekladateľa. Obvykle nie je dosť času na preloženie vyšetrovania do vášho vlastného jazyka, ale máte právo oboznámiť sa s jeho obsahom tak, že vám tlmočník prečíta obsah vyšetrovania. Váš advokát má takisto právo na preskúmanie vyšetrovania.

Čo sa stane, ak sa podozrenia počas vyšetrovania zmenia?

Podozrenia vznesené proti vám sa počas vyšetrovania môžu zmeniť. To znamená, že ďalšie podozrenia zo spáchania trestného činu sa môžu pridať, zatiaľ čo v prípade iných podozrení sa môže ukázať, že sú nepodložené alebo ťažko dokázateľné. Okrem toho môžu nastať zmeny v druhu trestného činu, zo spáchania ktorého ste podozrivý. Polícia je povinná vás informovať o takýchto zmenách v podozreniach.

Príprava prípadu obhajobou (5)

Mám právo žiadať o pridanie ďalších záležitostí k policajnému vyšetrovaniu?

Vy a váš advokát máte právo žiadať, aby polícia zahrnula do vyšetrovania ďalšie záležitosti, ktoré považujete za dôležité. To sa týka vypočúvania rôznych ľudí aj písomných informácií alebo vyšetrovaní, ktoré vykonali znalci.

Je veľmi dôležité, aby ste dôkladne preskúmali celé vyšetrovanie, aby materiál predložený prokurátorovi ako základ pre rozhodnutie bol čo najúplnejší. Hoci pridanie ďalších záležitostí k vyšetrovaniu je možné aj po začatí stíhania, z vášho pohľadu je lepšie pokúsiť sa presvedčiť prokurátora, aby uzatvoril vyšetrovanie, aby ste predišli stíhaniu.

Môže môj advokát viesť svoje vlastné vyšetrovanie?

Vy a váš advokát máte právo aj na vedenie svojho vlastného vyšetrovania. Problém je však v tom, že obvykle je k dispozícii obmedzený čas, počas ktorého sa musia vykonať tieto vyšetrovania, najmä ak ste zadržaný vo väzbe. Okrem toho bude spravidla ťažké, aby váš advokát získal od súdu platbu za svoje vlastné vyšetrovanie. Neexistujú však žiadne právne prekážky, ktoré by vám bránili vo vlastnom vyšetrovaní.

Stíhanie (6)

Za akých okolností môže prokurátor podať žalobu?

Ak sa prokurátor domnieva, že vás môže usvedčiť, má právo podať proti vám žalobu. Potom predloží okresnému súdu žiadosť o predvolanie, v ktorej uvedie trestný čin, zo spáchania ktorého ste podozrivý, prečo ste podozrivý zo spáchania trestného činu a aké dôkazy prokurátor predkladá.

Kedy musí byť podaná žaloba?

Ak ste zadržaný, prokurátor musí začať trestné konanie v lehotách stanovených súdom. Súd v opačnom prípade zruší príkaz na zadržanie.

Ak nie ste zadržaný do väzbe, prokurátor musí začať trestné konanie skôr, ako sa trestný čin premlčí. Premlčacia lehota trestného činu je dva roky a viac. Čím je trestný čin závažnejší, tým je dlhšia premlčacia lehota. V súčasnosti neexistuje žiadna premlčacia lehota v prípade stíhania určitých veľmi závažných trestných činov, napríklad vraždy.

Kedy bude prípad prerokovaný na okresnom súde?

Po začatí trestného konania okresný súd predvolá vás a ďalšie osoby, ktoré majú byť vypočuté počas pojednávania. Ak ste zadržiavaný vo väzbe, pojednávanie sa bude konať čo najskôr, ale najneskôr do dvoch týždňov odo dňa, kedy sa trestné stíhanie začalo.

Na mladých ľudí mladších ako 18 rokov sa vzťahujú osobitné lehoty. Hlavné pojednávanie sa obvykle bude konať do dvoch týždňov od začatia trestného stíhania.

Existuje nejaká alternatíva k trestnému stíhaniu?

Ak nie je trestný čin príliš závažný a priznáte svoju vinu, namiesto trestného stíhania vám môže byť vydaný príkaz na zaplatenie okamžitej pokuty. Prokurátor vydá tento príkaz a stanoví výšku pokuty, ktorú budete musieť zaplatiť. Ak priznáte svoju vinu a zaplatíte pokutu, nebude sa konať žiadne súdne konanie. Potom sa nemôžete odvolať proti príkazu na okamžitú pokutu. V registri trestov bude zaznamenané, že ste uznali príkaz na okamžitú pokutu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédske súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédsky orgán prokuratúry


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/11/2015

3 – Moje práva počas súdneho konania

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Kde sa bude konať súdne konanie a kto má právo byť na ňom prítomný?

Súdne konanie sa bude konať na okresnom súde, v ktorého oblasti bol spáchaný trestný čin. Súdne konanie bude verejné, s výnimkou určitých prípadov sexuálne motivovaných trestných činov, v prípadoch, keď je podozrivým mladý človek a v prípade trestných činov proti národnej bezpečnosti. V určitých ďalších prípadoch sa celé súdne konanie alebo jeho časti môžu konať s vylúčením verejnosti. Zo súdnej siene môže byť vyvedený každý, kto narušuje súdne konanie alebo ovplyvňuje svedkov.

Kto bude rozhodovať o prípade?

Súd obvykle pozostáva z predsedajúceho sudcu, ktorý je právnikom, a troch prísediacich sudcov. Prísediaci sudcovia nie sú kvalifikovanými právnikmi, ale sú vymenovaní mestským zastupiteľstvom v mieste sídla okresného súdu. Okrem toho je prítomný súdny úradník zabezpečujúci záznam z pojednávania. Úradníci okresného súdu sedia za jedným stolom, prokurátor za ďalším a vy a váš obhajca za tretím stolom. Svedkovia, ak sú nejakí, sedia za samostatným stolom.

Čo sa stane, ak sa počas súdneho konania objavia nové informácie?

Ak sa počas pojednávania objavia nové skutočnosti, prokurátor môže obžalobu zmeniť. Ak priznáte vinu v určitých obvineniach, môže to znamenať, že prokurátor nebude musieť v tejto veci predložiť proti vám tak podrobné dôkazy. Ak však priznáte vinu, nie je možné, aby ste sa dohodli s prokurátorom na miernejšom treste.

Musím byť prítomný na súdnom konaní?

V prípade menej závažných trestných činov, k spáchaniu ktorých sa priznáte, sa o prípade môže rozhodnúť bez vašej prítomnosti. Spravidla však musíte byť osobne prítomný. Ak sa nezúčastnite na pojednávaní, súd vás môže potrestať buď zaplatením podmienenej pokuty alebo rozhodnúť, že musíte byť predvedený políciou. Podmienená pokuta je vopred stanovená finančná suma, ktorú musíte zaplatiť.

Mám právo na tlmočníka?

Ak neovládate švédsky jazyk, máte právo mať k dispozícii tlmočníka, ktorý vám bude prekladať všetko, čo sa povie počas súdneho konania. V takom prípade je dôležité povedať okresnému súdu v značnom časovom predstihu pred súdnym konaním, že potrebujte tlmočníka. Tlmočník bude obvykle prítomný v súdnej sieni, ale k dispozícii môže byť aj na tlmočenie po telefóne.

Môžem a či musím mať advokáta?

Neexistuje žiadna povinnosť ustanoviť advokáta, keďže máte právo obhajovať sa sám. Ak máte právo na verejného obhajcu a nenamietali ste proti advokátovi, ktorý vám bol pridelený, súd vymenuje advokáta, ktorý bude vystupovať ako váš verejný obhajca. Ak chcete, aby vás zastupoval konkrétny advokát, musíte o tom informovať súd vopred. Ak nie ste spokojný so svojim advokátom, za určitých podmienok je možné verejného obhajcu vymeniť.

Môžem na súdnom konaní hovoriť a čo sa stane, ak to odmietnem?

Obvinená osoba má vždy právo hovoriť počas súdneho konania. Na druhej strane nie ste povinný hovoriť. To, či je výhodné hovoriť alebo mlčať, závisí od konkrétneho prípadu. Obžalovaný neskladá prísahu a nie je povinný hovoriť pravdu. Ak nepoviete pravdu a prokurátor alebo súd to zistí, táto skutočnosť môže ovplyvniť dôveryhodnosť všetkého iného, čo ste povedali.

Čo sa deje, pokiaľ ide o dôkazy?

Pred začatím pojednávania máte právo preskúmať dôkazy prokurátora. Svedkovia, ktorí budú vypočúvaní počas súdneho konania, musia byť vypočutí aj počas vyšetrovania trestného činu a ich vyhlásenia musia byť citované v plnom znení v policajnom vyšetrovaní. Máte právo klásť otázky svedkom prokurátora prostredníctvom svojho advokáta a napadnúť informácie, ktoré uvedú.

Ak chcete predložiť svoje vlastné dôkazy, máte právo to urobiť. To platí aj v prípade svedkov a dokumentov atď. Polícia by mala počas vyšetrovania trestného činu vypočuť aj vašich svedkov. Ak neboli predtým vypočutí, prokurátor môže požiadať, aby ich najprv vypočula polícia, čo znamená, že pojednávanie bude odložené a bude sa namiesto toho konať v iný deň. Váš advokát začne pojednávanie vypočúvaním vašich vlastných svedkov, ale týmto svedkom má právo klásť otázky prokurátor aj súd.

Súd má právo zamietnuť dôkazy, ktoré sa netýkajú prípadu. Dôkazy, že ste slušným človekom alebo iné dôkazy o vašom charaktere nemajú obvykle žiadnu alebo veľmi malú dôkaznú hodnotu.

Ako sa súdne konania začína?

Súdne konanie sa začína tým, že prokurátor prečíta obvinenia, v prípade ktorých tvrdí, že ste vinný. Advokát obete potom uvedie akýkoľvek nárok na odškodnenie. Váš advokát povie súdu, či priznávate svoju vinu, pokiaľ ide o spáchanie trestného činu, z ktorého ste obvinený, a aká je vaša odpoveď na uvedený nárok na odškodnenie.

Prokurátor potom trochu podrobnejšie hovorí o tom, čo sa podľa jeho názoru stalo, a preskúma akékoľvek písomné dôkazy. Váš advokát môže potom predniesť svoje stanovisko k tomu, čo sa stalo a preskúma písomné dôkazy.

Ako budeme ja a obeť trestného činu vypočutí?

Ak je prítomná akákoľvek obeť (poškodená strana), táto osoba bude potom vypočutá. Prokurátor začne toto vypočúvanie, ale obeti môžu klásť otázky aj advokát obete a váš advokát. Keď sa dokončí vypočúvanie obete, nasleduje vaše vyjadrenie. Ak chcete, máte právo hovoriť za seba skôr, ako vám prokurátor začne klásť otázky. Otázky vám môže klásť aj váš advokát, advokát obete a súd.

Ako budú vypočúvaní svedkovia?

Po skončení vášho vypočúvania je čas na vypočutie svedkov. Najprv budú vypočutí svedkovia prokurátora, potom vaši svedkovia. Svedkom môže klásť otázky prokurátor, advokáti a súd. Celé vypočúvanie – obete, vás a svedkov – sa bude nahrávať audiovizuálne.

Preskúmanie mojich osobných pomerov

Po preskúmaní dôkazov je čas na preskúmanie vašich osobných pomerov. To znamená preskúmanie vašich finančných pomerov, otázky bývania, rodinných pomerov, akýchkoľvek problémov súvisiacich so zneužívaním návykových látok a akýchkoľvek predchádzajúcich odsúdení vo Švédsku a v iných krajinách. Slúži to na účely preskúmania, aký trest je najvhodnejší v rámci obmedzení toho, čo je možné vo vašom prípade.

Ako sa súdne konanie končí?

Súdne konanie ukončí prokurátor, obeť alebo advokát obete a nakoniec váš advokát, ktorý prednesie záverečnú reč (obhajoba). Prokurátor aj advokáti uvedú dôvody, ako by mal súd rozhodnúť o prípade a aký trest by mal byť uložený, ak budete odsúdený.

Kedy a ako zistím, ako súd rozhodol?

Súd môže vyniesť rozsudok buď v ten istý deň, po krátkej úvahe, alebo oznámiť svoj rozsudok asi po týždni. „Vynesenie“ rozsudku znamená, že súd prečíta zhrnutie rozsudku vo vašej prítomnosti. Ak je rozsudok vynesený v iný deň ako v deň pojednávania, nemusíte byť prítomný a rozsudok bude doručený vám a vášmu advokátovi. Rozsudok bude vždy v písomnej forme.

Aké tresty môžu byť uložené?

Trest odňatia slobody (väzenie) – na stanovené obdobie najmenej 14 dní a nie viac ako 18 rokov alebo doživotie. Tresty odňatia slobody presahujúce šesť mesiacov sa vykonávajú v ústavnom zariadení. Tresty odňatia slobody na kratší čas sa môžu za určitých podmienok vykonať prostredníctvom elektronického náramku.

Ochranný dohľad – monitorovanie počas určitého obdobia, obvykle jedného roka, po ktorom nasledujú dva roky skúšobnej lehoty. Tento trest sa môže kombinovať s pokutou, odňatím slobody na maximálne tri mesiace, verejnoprospešnou prácou a/alebo liečením v prípade zneužívania návykových látok alebo choroby.

Podmienečný trest – skúšobná lehota na menej ako dva roky. Podmienečný trest sa obvykle kombinuje s pokutou alebo verejnoprospešnou prácou.

Pokuta – buď pokuta v konkrétne stanovenej výške alebo pokuta súvisiaca s peňažnými prostriedkami spojená so závažnosťou trestného činu a vašou výškou denného príjmu. Minimálna stanovená výška pokuty je 200 švédskych korún (približne 20 EUR) a minimálna pokuta súvisiaca s peňažnými prostriedkami sú 30 dňové pokuty vo výške 50 švédskych korún (približne 150 EUR).

Verejnoprospešná práca – kombinovaná s ochranným dohľadom alebo podmienečným trestom. Znamená konkrétny počet hodín, od 40 do 240 hodín neplatenej práce vo vašom voľnom čase.

Špeciálna starostlivosť – osoby zneužívajúce návykové látky môžu byť odsúdené na liečbu svojej závislosti a každý, kto trpí závažnou duševnou chorobou, môže byť odsúdený na súdnu psychiatrickú starostlivosť.

V prípade mladých ľudí môžu byť primerané aj ďalšie tresty: služba mladistvých a starostlivosť o mladistvých.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/11/2015

4 – Moje práva po prijatí rozhodnutia súdom


Môžem sa odvolať proti rozsudku okresného súdu?

Proti rozsudku okresného súdu sa môže odvolať prokurátor aj odsúdený. Uplatňujú sa však výnimky, ak trestom je iba pokuta alebo z hľadiska prokurátora, ak ste boli zbavený obžaloby zo spáchania menej závažného trestného činu. V týchto prípadoch sa vyžaduje osobitné povolenie na posúdenie odvolania odvolacím súdom.

Aké zmeny môžem žiadať v rozsudku okresného súdu?

Môžete sa buď odvolať a žiadať oslobodzujúci rozsudok alebo žiadať miernejší trest. Nemusíte uvádzať podrobné vysvetlenie, prečo sa odvolávate, ale niekedy môže byť vo váš prospech, ak to urobíte.

Čo sa stane, pokiaľ ide o dôkazy na okresnom súde?

Pri podávaní odvolania musíte uviesť, ktoré dôkazy chcete, aby preskúmal odvolací súd. Odvolaciemu súdu máte právo predložiť aj nové dôkazy. Audiovizuálne nahrávanie výsluchu jednotlivcov vypočúvaných na okresnom súde sa prehrá ešte raz. Preto spravidla nebudú znovu vypočúvaní odvolacím súdom. To isté platí aj v prípade vášho vypočúvania. Iba vo výnimočných prípadoch môžu byť na odvolacom súde položené doplňujúce otázky.

Aká je lehota na podanie odvolania?

Odvolanie musí byť podané do troch týždňov odo dňa vydania rozsudku okresného súdu. Ak ste sa odvolali v rámci tejto lehoty, prokurátor má týždeň na to, aby sa rozhodol, či sa chce odvolať.

Kedy sa bude rokovať o odvolaní?

Ak ste v čase podania odvolania vo väzbe, odvolací súd musí začať svoje pojednávanie do ôsmich týždňov odo dňa vydania rozsudku okresného súdu. V opačnom prípade môžete očakávať, že bude trvať tri až dvanásť týždňov, kým vaše odvolanie bude prerokované na odvolacom súde.

Čo sa bude diať počas prerokovávania odvolania?

Hlavné pojednávanie na odvolacom súde sa riadi zhruba rovnakým postupom ako na okresnom súde. Najväčší rozdiel je v tom, že vy a ďalšie osoby, ktoré boli vypočuté, nebudú znovu vypočúvané a že namiesto toho bude prezretý a vypočutý záznam z pojednávania na okresnom súde.

Môžem dostať na odvolacom súde prísnejší trest?

Ak ste jediný, kto sa odvoláva, odvolací súd nemôže uložiť prísnejší trest ako okresný súd. Ak sa odvolal aj prokurátor, trest uložený odvolacím súdom môže byť buď miernejší alebo prísnejší.

Čo sa stane, ak neuspejem na odvolacom súde?

Ak neuspejete na odvolacom súde, je možné odvolať sa na Najvyšší súd. Na to, aby Najvyšší súd posúdil váš prípad, je však potrebné, aby vám povolil podať odvolanie, čo znamená, že na posúdenie vášho prípadu sú potrebné osobitné dôvody.

Mám právo na odškodnenie, ak budem zbavený obžaloby?

Ak budete zbavený obžaloby a proti rozsudku nebolo podané odvolanie, máte právo na odškodnenie, pokiaľ ide o čas, počas ktorého ste boli zatknutý a vo väzbe. Odškodnenie sa vzťahuje na stratu príjmu a skutočnú stratu slobody. Vašu žiadosť o odškodnenie preskúma Úrad verejného ochrancu práv. Ak ste neboli zbavený slobody, nedostanete žiadne odškodnenie, okrem nákladov vynaložených na získanie svojich vlastných dôkazov atď.

Bude sa uchovávať nejaký záznam rozsudku?

Výrok o vine bude okrem iných registrov zaznamenaný v registri trestov. To, ako dlho tam zostane, závisí od trestu, ktorý vám bol uložený. Ak ste boli zbavený viny, záznam bude vymazaný. Samotný záznam nemôžete ovplyvniť. Záznam je prístupný vám a určitým orgánom v justičnom systéme vo Švédsku a v ďalších členských štátoch.

Kedy sa odsúdenie stáva konečným?

Odsúdenie sa stáva konečným vtedy, ak uplynula lehota na odvolanie alebo ak Najvyšší súd rozhodol o prípade buď neudelením povolenia na podanie odvolania alebo vynesením rozsudku. Existujú aj určité možnosti na prijatie rozsudku pred uplynutím lehoty na odvolanie a následne začatie výkonu trestu.

Môžem byť znovu súdený po tom, ako sa rozsudok stal konečným?

Keď vás súd odsúdil za trestný čin, nemôže vás znovu súdiť, s výnimkou veľmi osobitných okolností. To sa stáva iba približne raz za rok. Spravidla to platí aj v prípade trestných činov, za ktoré ste boli stíhaný v inom členskom štáte.

Môžem vykonať svoj trest v mojej domovskej krajine?

Ak chcete, trest môžete vykonať vo svojej domovskej krajine. Mali by ste sa obrátiť na Švédsku väzenskú a probačnú službu. V opačnom prípade trest odslúžite vo Švédsku.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad verejného ochrancu práv

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédska väzenská a probačná služba


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/11/2015

5 – Menej závažné trestné činy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.


Aký je obvyklý trest za dopravné priestupky?

Ak ste obvinený zo spáchania menej závažného dopravného priestupku, obvyklým trestom je pokuta. Ak vás zastavila polícia na mieste a priznáte, že ste spáchali priestupok, môže vám vydať oznámenie o pokute.

Čo sa stane, ak popriem spáchanie priestupku?

Ak popriete spáchanie priestupku, polícia po vyšetrovaní trestného činu postúpi vec prokurátorovi, aby rozhodol o tom, či má byť podaná žaloba. Ak sa začne trestné konanie, bude nasledovať pojednávanie na okresnom súde. V týchto prípadoch obvykle nemáte právo na verejného obhajcu. Na druhej strane máte nárok najať si advokáta na svoje vlastné náklady a mať k dispozícii tlmočníka, ak neovládate švédsky jazyk.

Čo sa stane v prípade závažnejších dopravných priestupkov?

Ak ste podozrivý zo spáchania závažnejších dopravných priestupkov, napríklad jazda v značne podnapitom stave (viac ako 100 miligramov na mililiter), obvyklým trestom je minimálne jeden mesiac vo väzení. Ak sa prokurátor domnieva, že môže preukázať vašu vinu, vec bude vždy postúpená súdu. Potom máte právo na verejného obhajcu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédska polícia


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/11/2015