Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní - Slovensko

Tieto informačné stránky Vám poskytnú informácie o postupe orgánov činných v trestnom konaní, ak ste podozrivý alebo obvinený zo spáchania trestného činu.


Zhrnutie trestného konania

Nasledujúci text je stručný prehľad o jednotlivých štádiách trestného konania na území Slovenskej republiky:

Predsúdne konanie, ktoré sa člení na:

  • postup pred začatím trestného stíhania,
  • prípravné konanie (vyšetrovanie).

Súdne konanie, ktoré sa člení na:

  • preskúmanie a predbežné prejednanie obžaloby,
  • hlavné pojednávanie,
  • odvolacie konanie (odvolanie na súde vyššieho stupňa, dovolanie na Najvyššom súde SR, obnova konania),
  • vykonávacie konanie, štádium výkonu trestov a ochranných opatrení.

Kliknite na nižšie uvedené odkazy pre viac informácií

Odkaz sa zobrazí v novom okneMoje práva počas vyšetrovania

A) Som cudzím štátnym príslušníkom. Aký to má vplyv na vyšetrovanie?

B) Z akých fáz pozostáva vyšetrovanie?

i) Fáza zhromažďovania dôkazov/právomoc vyšetrovateľov

ii) Zadržanie

iii) Vypočutie

iv) Vyšetrovacia väzba

C) Aké práva mám počas vyšetrovania?

i) Mám právo na tlmočníka a preklady?

ii) Mám právo na informácie a prístup k spisu?

iii) Mám právo na prístup k obhajcovi a na komunikáciu s tretími osobami?

iv) Mám právo na právnu pomoc?

v) Dôležité informácie o:

a. prezumpcii neviny

b. práve odoprieť výpoveď a práve nevypovedať vo vlastný neprospech

c. dôkaznom bremene

vi) Aké sú osobitné záruky v prípade detí?

vii) Aké sú osobitné záruky v prípade zraniteľných podozrivých?

D) Aké sú zákonné lehoty počas vyšetrovania?

E) Čo je prípravné konanie a aké sú alternatívy vyšetrovacej väzby a možnosti prevozu do domovského štátu (európsky príkaz na dohľad)?

Odkaz sa zobrazí v novom okneMoje práva počas súdneho konania

A) Kde sa súdne konanie uskutoční?

B) Môže dôjsť k zmene obvinenia? Ak áno, aké právo na informácie mám v tejto súvislosti?

C) Aké práva mám počas súdneho pojednávania?

i) Vyžaduje sa moja prítomnosť na súde? Z akých podmienok je možné nezúčastniť sa osobne na súdnom pojednávaní?

ii) Mám právo na tlmočníka a preklad dokumentov?

iii) Mám právo na advokáta?

iv) O akých ďalších procesných právach by som mal(-a) vedieť? (napr. vystúpenie obvinených pred súdom)

D) Možné tresty

Odkaz sa zobrazí v novom okneMoje práva po skončení súdneho konania

A) Mám právo odvolať sa proti rozhodnutiu súdu?

B) Aké ďalšie možnosti nápravy mám?

C) Aké sú dôsledky odsúdenia?

i) Výpis z registra trestov

v) Výkon trestu, prevoz väzňov, probácia a alternatívne sankcie


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/11/2020