Práva dítěte

Evropská komise chce zpřístupnit výukový materiál, který bude užitečný jak pro vlastní potřebu právníků, tak i pro školitele právníků coby zdroj informací pro jejich práci v oblasti práv dítěte.

Justice vstřícná k dětem

Justice ve věcech zahrnujících oběti a svědky trestné činnosti z řad dětí

Boj proti obchodování s dětmi

Boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů

Justice vstřícná k dětem

Pokyny pro justici vstřícné k dětem (Rada Evropy)

Pokyny pro justici vstřícné k dětem se zabývají otázkami souvisejícími s úlohou, názory, právy a potřebami dítěte v rámci soudních řízení a alternativních postupů. Pokyny a přiloženou důvodovou zprávu lze využít při vytváření výukových modulů. Tyto pokyny byly přijaty výborem ministrů Rady Evropy dne 17. listopadu 2010. Jsou k dispozici v angličtině a francouzštině a překlady do celé řady dalších jazyků EU jsou dostupné zde.

Soubor nástrojů pro justici vstřícné k dětem a pro práva dětí (Mezinárodní síť pro práva dítěte – CRIN)

Mezinárodní síť pro práva dítěte vypracovala soubor nástrojů týkajících se práva dítěte na justici vstřícné k dětem, včetně příkladů osvědčených postupů, mezinárodních a regionálních norem a výzkumu i dalších zdrojů. Tento soubor nástrojů je k dispozici v angličtině, francouzštině a španělštině.

Soubor nástrojů pro odklon od ukládání trestu odnětí svobody a alternativy k tomuto trestu (UNICEF)

UNICEF vypracoval soubor nástrojů pro soudní řízení a alternativy k trestu odnětí svobody, který obsahuje pokyny, jak zajistit, aby práva dětí, jež se ocitly v konfliktu se zákonem, byla chráněna v souladu s čl. 37 písm. b), čl. 40 odst. 1, čl. 40 odst. 3 písm. b) a čl. 40 odst. 4 Úmluvy o právech dítěte. Soubor nástrojů poskytuje praktické rady, jak uskutečnit odklon od praxe ukládání trestu odnětí svobody a jak ukládat alternativy k tomuto trestu, a rovněž zahrnuje příklady projektů a dalších zdrojů z řady zemí s cílem usnadnit realizaci myšlenek v praxi.

Odklonem se rozumí podmíněné přesměrování dětí, které porušily zákon, od soudních řízení k jinému způsobu vyřízení věci, který umožní řešit celou řadu problémů – a pravděpodobně jejich většinu – mimosoudními orgány, čímž se zabrání negativním dopadům formálních soudních řízení a záznamu v rejstříku trestů. „Alternativy k odnětí svobody“ představují opatření, která mohou být použita u dětí, jejichž případy jsou formálně zpracovávány v rámci systému trestního soudnictví, jak ve fázi před zahájením řízení, tak při ukládání trestu, aniž by tyto děti byly zbaveny osobní svobody.

Soubor nástrojů je k dispozici zde v anglickém jazyce.

Mezinárodní středisko pro sledování soudního systému pro mladistvé (IJJO)

Mezinárodní středisko pro sledování soudního systému pro mladistvé – International Juvenile Justice Observatory (IJJO) – bylo založeno v roce 2003 s cílem podpořit celosvětový soudní systém pro mladistvé bez hranic. Prostřednictvím svých internetových stránek se IJJO snaží podporovat výměnu znalostí a osvědčených postupů, zdrojů informací, klíčových výzkumů a zpráv. Podílí se rovněž na rozvoji odborného vzdělávání v této oblasti. Internetové stránky jsou dostupné v angličtině, francouzštině a španělštině.

Meziagenturní panel o soudním systému pro mladistvé

Meziagenturní panel o soudním systému pro mladistvé spravuje databázi, která poskytuje dobrý přehled o výukových materiálech v této oblasti a již lze filtrovat za účelem vyhledání nástrojů, příruček a výukových manuálů. Tato databáze je dostupná v angličtině, francouzštině a španělštině.

Příručka pro přípravu pracovníků soudního systému pro mladistvé (Penal Reform International – PRI a UNICEF)

Cílem příručky pro přípravu pracovníků soudního systému pro mladistvé je pomoci s organizací školení zaměřených na práva dítěte. Tento manuál může sloužit poskytovatelům odborného vzdělávání, kteří organizují školení určená pro odborníky včetně soudců, úředníků, advokátů, státních zástupců, policie, pracovníků zadržovacích zařízení, sociálních pracovníků a dalších osob pracujících s dětmi, které se ocitly v konfliktu se zákonem. Vydala jej organizace Penal Reform International (PRI) a UNICEF.

Je k dispozici zde v anglickém jazyce.

Výuková příručka o ochraně práv dětí v systémech trestního soudnictví (Penal Reform International – PRI)

Ochrana práv dětí v systémech trestního soudnictví: Cílem výukové příručky je fungovat jako komplexní referenční návod pro pracovníky v celé řadě profesí nebo orgánů v rámci systému trestního soudnictví. Výukový modul je zaměřen na odborníky a zúčastněné strany, které jsou v rámci svého povolání zapojeny do vzdělávání, a jeho cílem je pomoci jim účinně vyučovat zásady popsané v příručce za použití metodiky výuky založené na zkušenostech.

Příručka se věnuje problematice dětí porušujících zákon a dětských obětí a svědků. Zabývá se rovněž hledáním východiska ze situace dětí, které mohou být ohroženy tím, že se dostanou do sféry působení systémů trestního soudnictví. V rámci těchto oblastí se příručka soustředí na témata, jako je ochrana dětí, předcházení trestné činnosti, výkon práva, soudní řízení, trest a rehabilitace.

Příručka vypracovaná organizací Penal Reform International je k dispozici v angličtině.

Justice ve věcech zahrnujících oběti a svědky trestné činnosti z řad dětí

Příručka pro odborníky a tvůrce politik týkající se justice ve věcech zahrnujících oběti a svědky trestné činnosti z řad dětí (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu – UNODC)

Příručka určená pro odborníky a tvůrce politik má napomoci jednotlivým zemím při vnitrostátním provádění obecných zásad týkajících se justice ve věcech zahrnujících oběti a svědky trestné činnosti z řad dětí a dalších relevantních mezinárodních zásad. Vychází z mezinárodně osvědčených postupů v systému trestního soudnictví, pokud jde o zacházení s oběťmi a svědky trestné činnosti z řad dětí. Tato příručka má sloužit jako návod pro tvůrce politik a odborníky, kteří se zabývají oběťmi a svědky trestné činnosti z řad dětí, jako jsou soudci, zdravotnický a podůrný personál, úředníci odpovědní za prosazování příslušných právních předpisů, státní zástupci, sociální pracovníci, zaměstnanci nevládních organizací a učitelé. Je k dispozici v angličtině, francouzštině a španělštině. Vzorové právní předpisy a související komentář týkající se téhož tématu jsou rovněž k dispozici v angličtině.

Kurz internetové výuky obecných zásad OSN týkajících se justice ve věcech zahrnujících oběti a svědky trestné činnosti z řad dětí (UNODC a UNICEF)

Tento kurz internetové výuky je určen všem odborníkům nebo tvůrcům politik, kteří se zajímají o oblast podpory obětí a svědků trestné činnosti z řad dětí nebo v této oblasti pracují. Kurz společně koncipovaly organizace UNODC, UNICEF a International Bureau for Children's Rights (IBCR) za podpory kanadské vlády. Je bezplatně dostupný on-line a přístup k němu lze získat jednoduše na základě registrace na internetových stránkách. Uživatelé, kteří projdou všemi požadovanými testy, získají osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je k dispozici v angličtině.

Boj proti obchodování s dětmi

Pokyny pro ochranu dětských obětí obchodování s lidmi (UNICEF)

Pokyny pro ochranu dětských obětí obchodování s lidmi stanoví standardy pro osvědčené postupy vycházející z mezinárodních politik v oblasti lidských práv. Tyto pokyny se týkají ochrany dětí, jež se staly obětí obchodování s lidmi, od zjištění jejich totožnosti po jejich zotavení a opětovné začlenění, a mohou být použity společně s dalšími pokyny a nástroji, které pomáhají předcházet obchodování s dětmi. Na vnitrostátní a regionální úrovni mohou tyto pokyny sloužit jako výchozí bod pro rozvoj politik a postupů při zohlednění místních okolností, omezení a zdrojů. Pokyny mají sloužit vládám a státním subjektům, mezinárodním organizacím, nevládním organizacím a dalším poskytovatelům služeb. Jsou k dispozici v angličtině.

Další zdroje UNICEF týkající se ochrany dětí lze nalézt zde.

Výukový manuál o boji proti obchodování s dětmi pro účely pracovního a sexuálního vykořisťování a jiným formám vykořisťování (Mezinárodní organizace práce – MOP)

Cílem tohoto manuálu je pomoci vládám, pracovníkům, zaměstnavatelům a mezinárodním organizacím a nevládním organizacím zapojeným do boje proti obchodování s dětmi pro účely pracovního a sexuálního vykořisťování a jiným formám vykořisťování. Manuál tvoří tři učebnice (Porozumět problematice obchodování s dětmi, Opatření proti obchodování s dětmi na politické i mimopolitické úrovni a Procesní záležitosti), kniha praktických cvičení a příručka pro zprostředkovatele. Je k dispozici v angličtině, francouzštině a španělštině. Tento manuál byl vypracován MOP a UNICEF a je součástí celosvětové iniciativy OSN zaměřené na boj proti obchodování s lidmi.

Boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů

Nástroj elektronického učení „Společně k ukončení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“

Mrzačení ženských pohlavních orgánů je na mezinárodní úrovni považováno za porušování lidských práv žen a za formu týrání dítěte. Stejně jako jakýkoli jiný druh genderového násilí představuje porušení základního práva na život, svobodu, bezpečnost, důstojnost, na rovnost žen a mužů, na nediskriminaci a fyzickou a duševní nedotknutelnost podle definice Světové zdravotnické organizace.

Kurz elektronického učení „Společně k ukončení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů“ se zabývá otázkou mrzačení ženských pohlavních orgánů v kontextu zdravotnických a azylových služeb. Pro příslušníky právnických profesí mohou být zajímavé první dva základní moduly, které představují úvod k chápání problematiky mrzačení ženských pohlavních orgánů jako otázky lidských práv a specifické formy genderového násilí. Právníky zabývající se azylovým právem mohou zajímat dva zvláštní moduly v oblasti azylu.

Kurz je k dispozici v angličtině, italštině a portugalštině.

Poslední aktualizace: 06/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.