Kinderrechten

De Europese Commissie wenst opleidingsmateriaal beschikbaar te stellen dat nuttig is voor beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor zelfstudie, alsook voor opleiders van beoefenaars van juridische beroepen als hulpmiddel voor hun werk op het gebied van de rechten van het kind.

Kindvriendelijke rechtspleging

Rechtspleging in zaken waarbij minderjarige slachtoffers en getuigen van misdrijven betrokken zijn

Bestrijding van de handel in kinderen

Bestrijding van vrouwelijke genitale verminking

Kindvriendelijke rechtspleging

Richtsnoeren voor kindvriendelijke rechtspleging (Raad van Europa)

De richtsnoeren voor kindvriendelijke rechtspleging behandelen kwesties in verband met de rol, standpunten, rechten en behoeften van kinderen in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures. De richtsnoeren en bijbehorende toelichting kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van opleidingsmodules. Ze werden op 17 november 2010 door het Comité van Ministers van de Raad van Europa aangenomen. De richtsnoeren zijn behalve in het Engels en Frans hier ook in vertalingen in veel andere EU-talen beschikbaar.

Toolkit kindvriendelijke rechtspleging en rechten van het kind (Child Rights International Network – CRIN)

Het "Child Rights International Network" (internationaal netwerk van organisaties die zich inzetten voor de belangen en rechten van kinderen) heeft een toolkit over kinderrechten en kindvriendelijke rechtspleging samengesteld, die onder andere voorbeelden van goede praktijken, internationale en regionale normen, internationaal en regionaal onderzoek en andere hulpmiddelen bevat. De toolkit is beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans.

Toolkit over 'diversie' en alternatieven voor opsluiting (UNICEF)

UNICEF heeft een toolkit over gerechtelijke procedures en alternatieven voor opsluiting ontwikkeld, waarin adviezen worden gegeven over de wijze waarop de rechten van minderjarige delinquenten kunnen worden gegarandeerd overeenkomstig artikel 37, letter b), artikel 40, lid 1, artikel 40, lid 3, letter b), en artikel 40, lid 4 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. De toolkit bevat praktische adviezen over de toepassing van 'diversie' en alternatieven voor opsluiting, alsook voorbeelden van projecten en andere hulpmiddelen afkomstig van een scala van landen die kunnen helpen bij het toepassen van die adviezen.

'Diversie' is het onder voorwaarden weggeleiden van minderjarige delinquenten van een gerechtelijke procedure naar een andere manier om de zaak af te handelen, waardoor veel – misschien wel de meeste – van die zaken buitengerechtelijk kunnen worden afgedaan en de negatieve effecten van een formele gerechtelijke procedure en een strafblad worden voorkomen. 'Alternatieven voor opsluiting' verwijst naar maatregelen die kunnen worden opgelegd aan kinderen die door justitie worden vervolgd – zowel in de fase vóór, tijdens als na het proces – zonder dat de kinderen van hun vrijheid worden beroofd.

De toolkit is hier beschikbaar in het Engels.

Internationaal waarnemingscentrum voor jeugdrechtspleging (IJJO)

Het IJJO ("International Juvenile Justice Observatory") is in 2003 opgericht voor het bevorderen van een wereldwijde jeugdrechtspleging zonder grenzen. Via zijn website bevordert het IJJO de uitwisseling van kennis en goede praktijken, informatiebronnen, sleutelonderzoek en rapporten. Het is ook betrokken bij de ontwikkeling van opleidingen op dit terrein. De website is zowel in het Engels, Frans als Spaansbeschikbaar.

Interinstitutioneel panel over jeugdrechtspleging

Het "Interagency Panel on Juvenile Justice" onderhoudt een databank die een goed overzicht geeft van de opleidingsmaterialen die op dit terrein beschikbaar zijn en waarin op hulpmiddel en (opleidings)handboek kan worden gezocht. De databank is zowel in het Engels, Frans als Spaans beschikbaar.

Opleidingshandboek jeugdrechtspleging (Penal Reform International en UNICEF)

"Juvenile Justice Training Manual" is een handboek ter ondersteuning van de organisatie van opleidingssessies over de rechten van kinderen. Het handboek kan worden gebruikt door elke aanbieder van leermogelijkheden die opleidingssessies organiseert voor personen die beroepshalve met minderjarige delinquenten werken, zoals rechters, advocaten, openbare aanklagers, politiemensen, gevangenispersoneel en maatschappelijk werkers. Het is gepubliceerd door "Penal Reform International" en UNICEF.

Het handboek is hier beschikbaar in het Engels.

Opleidingshandboek over de bescherming van de rechten van kinderen in strafrechtsystemen (Penal Reform International)

"Protecting Children’s Rights in Criminal Justice Systems: "A training manual" is bedoeld als uitgebreid naslagwerk voor personen die werkzaam zijn binnen het strafrechtsysteem. De opleidingsmodule is erop gericht om beroepsbeoefenaars en anderen die als onderdeel van hun werk betrokken zijn bij opleidingen te helpen om via een opleidingsmethode die is gebaseerd op ervaringsleren de in het handboek beschreven beginselen te leren.

In het handboek wordt ingegaan op onderwerpen als kinderen die de wet overtreden, kindslachtoffers en minderjarige getuigen. Ook wordt ingegaan op de aanpak van kinderen die extra risico lopen dat ze in aanraking komen met justitie. Op deze terreinen worden thema's behandeld als kinderbescherming, misdaadpreventie, handhaving, het proces, het vonnis en rehabilitatie.

Het handboek is samengesteld door "Penal Reform International" en beschikbaar in het Engels.

Rechtspleging in zaken waarbij minderjarige slachtoffers en getuigen van misdrijven betrokken zijn

Handboek voor beroepsbeoefenaars en beleidsmakers over rechtspleging in zaken waarbij minderjarige slachtoffers en getuigen van misdrijven betrokken zijn (VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding – UNODC)

Het Handboek, dat is geschreven voor beroepsbeoefenaars en beleidsmakers, is bedoeld om landen te ondersteunen bij de toepassing, op nationaal niveau, van de VN-richtsnoeren voor rechtspleging in zaken waarbij minderjarige slachtoffers en getuigen van misdrijven zijn betrokken en van andere relevante internationale richtsnoeren. Het is gebaseerd op internationale beste praktijken in de behandeling van minderjarige slachtoffers en getuigen van misdrijven binnen het strafrechtsysteem. Het is bedoeld als gids voor beleidsmakers en voor beroepsbeoefenaars die in hun werk te maken krijgen met minderjarige slachtoffers en getuigen van misdrijven, zoals rechters, medisch en ondersteunend personeel, wetshandhavers, openbare aanklagers, maatschappelijk werkers, personeel van niet-gouvernementele organisaties en docenten. Het handboek is beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans. Daarnaast is over hetzelfde onderwerp ook een modelwet en bijbehorend commentaar in het Engels beschikbaar.

Onlinecursus over de VN-richtsnoeren voor rechtspleging in zaken waarbij minderjarige slachtoffers en getuigen van misdrijven betrokken zijn (UNODC en UNICEF)

Deze onlinecursus kan geworden gevolgd door elke beleidsmaker of beroepsbeoefenaar die werkzaam is op het terrein van hulpverlening aan minderjarige slachtoffers en getuigen van misdrijven of gewoon geïnteresseerd is in dit onderwerp. De cursus is gezamenlijk ontwikkeld door het UNODC, UNICEF en het Internationaal Bureau voor de rechten van kinderen ("International Bureau for Children's Rights" – IBCR), met steun van de Canadese regering. Hij is gratis beschikbaar. Het enige wat nodig is om toegang te krijgen, is registratie op de website. Cursisten die alle relevante toetsen afwerken, ontvangen een certificaat dat zij de cursus hebben voltooid. De cursus is beschikbaar in het Engels.

Bestrijding van de handel in kinderen

Richtsnoeren voor de bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel (UNICEF)

De richtsnoeren voor de bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel stellen goede-praktijknormen die zijn gebaseerd op internationaal mensenrechtenbeleid. Ze bestrijken het hele traject van de bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel – van de identificatie van de slachtoffers tot hun terugkeer en re-integratie – en kunnen samen met andere richtsnoeren en hulpmiddelen worden gebruikt voor de preventie van de handel in kinderen. Op nationaal en regionaal niveau zouden deze richtsnoeren gebruikt kunnen worden als startpunt voor het ontwikkelen van beleid en praktijken, met inachtneming van lokale omstandigheden, restricties en middelen. De richtsnoeren zijn bedoeld ter ondersteuning van overheden, internationale organisaties, ngo's en andere dienstverleners. Ze zijn beschikbaar in het Engels.

Andere hulpmiddelen van UNICEF met betrekking tot kinderbescherming zijn hier te vinden.

Opleidingshandboek over de bestrijding van handel in kinderen voor arbeids-, seksuele en andere vormen van uitbuiting (Internationale Arbeidsorganisatie – IAO)

Dit handboek is bedoeld ter ondersteuning van overheden, arbeiders, werkgevers, internationale organisaties en ngo's die betrokken zijn bij de bestrijding van handel in kinderen voor arbeids-, seksuele of andere vormen van uitbuiting. Het bestaat uit drie tekstboeken ("Understanding child trafficking", "Action against child trafficking at policy and outreach levels" en "Matters of process"), een boek met praktische oefeningen en een gids voor facilitators. Het handboek is beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans. Het is samengesteld door de IAO en UNICEF en maakt deel uit van het UN global initiative to fight human trafficking (wereldwijd initiatief van de Verenigde Naties voor de bestrijding van mensenhandel).

Bestrijding van vrouwelijke genitale verminking

"United to end female genital mutilation", een e-learningcursus

Vrouwelijke genitale verminking wordt internationaal erkend als een schending van de mensenrechten van vrouwen en een vorm van kindermishandeling. Net als andere vormen van gendergerelateerd geweld, vormt ze een inbreuk op het recht op leven, vrijheid, veiligheid, gelijke behandeling, non-discriminatie en lichamelijke en geestelijke integriteit, zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

De e-learningcursus "United to end female genital mutilation" behandelt vrouwelijke genitale verminking in de context van gezondheids- en asieldiensten. Rechtsbeoefenaars zijn mogelijk vooral geïnteresseerd in de eerste twee basismodules, die een introductie vormen tot vrouwelijke genitale verminking als een mensenrechtenkwestie en een specifieke vorm van gendergerelateerd geweld. Rechtsbeoefenaars die gespecialiseerd zijn in asielrecht zijn mogelijk vooral geïnteresseerd in de twee gespecialiseerde modules op het terrein van asiel.

De cursus is beschikbaar in het Engels, Italiaans en Portugees.

Laatste update: 06/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.