Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager

Som offer for en forbrydelse har du en række rettigheder, og du kan få bistand fra nationale myndigheder og organisationer, der kan rådgive og hjælpe dig. Disse faktablade indeholder en række oplysninger om, hvad du kan forvente i de forskellige lande i EU.


Hvis du har været udsat for en forbrydelse, skal du finde ud af, om du vil anmelde forbrydelsen. Du har måske ikke lyst til at gøre det, og er bekymret for hvad det indebærer, men hvis du ikke anmelder forbrydelsen, bliver der sandsynligvis ikke foretaget en politiundersøgelse, og den person, der har begået forbrydelsen, bliver ikke stillet til ansvar. Anmeldelse af forbrydelsen kan også være vigtig for dig selv af praktiske grund, f.eks. hvis du skal indgive erstatningskrav til dit forsikringsselskab.

Du har visse rettigheder, hvad end du anmelder forbrydelsen eller ikke. Når du har anmeldt forbrydelsen, har du imidlertid forskellige rettigheder og adgang til støtte, som du ellers ikke har. Alt dette bidrager til at hjælpe dig med at deltage fuldt ud i sagen og til at forstå, hvad der foregår. Det bidrager endvidere til at gøre sagen så enkelt som mulig for dig.

Når du anmelder forbrydelsen til politiet, eller så snart som muligt derefter, vil du sikkert gerne finde ud af, hvilken særlig rolle du har i sagen - som offer, vidne, sagsøger, civilretlig part, privat påtaleberettiget osv. . Disse roller er forskellige fra land til land, og nogle af disse roller er forbundet med rettigheder, som kan være vigtige senere i sagen, eksempelvis om du som offer kan appellere afgørelsen. Rollerne og fristerne vil fremgå af disse sider. Tjek med politiet hvilke roller og frister, der eventuelt er aktuelle i dit tilfælde, og hvilke frister du skal overholde. Du kan bede myndighederne om oplysninger for at finde ud af, hvorledes du bedst beskytter dine rettighed og juridiske interesser.

Når du har anmeldt forbrydelsen, vil myndighederne arbejde på, at der skabes retfærdighed for dig og andre. Da du er part i sagen, kan de kræve, at du aktivt samarbejder indtil og måske efter sagens afgørelse, hvis der bliver anlagt sag. Du spiller en vigtig rolle i sagen og din medvirken er meget værdifuld.

Politiet begynder deres undersøgelser med at indsamle tilstrækkelige beviser til at retsforfølge den person, der har begået forbrydelsen. Hvis den pågældende retsforfølges og erklæres skyldig, fastsætter dommeren en passende straf.

Som offer har du en række lovsikrede rettigheder inden for og uden for retssagen. Nogle af dine rettigheder kan endvidere også omfatte medlemmer af din familie. Den Europæiske Union har taget skridt til at sikre, at der findes et minimum af rettigheder og standarder, hvortil medlemsstaterne skal tilpasse deres egen lovgivning..

Følgende sider vil lede dig gennem de vigtigste faser i en straffesag i hver medlemsstat og oplyse dig om de rettigheder, du har, og de grundregler, du skal følge for at udøve dine rettigheder. Disse oplysninger er ikke juridisk rådgivning, men blot vejledende.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Enhver henvisning til en mand i disse faktablade er samtidig en henvisning til en kvinde, og omvendt, medmindre andet tydeligt fremgår af sammenhængen.

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 08/10/2020

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Belgien

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.


Du bliver anset for at være offer for en forbrydelse, hvis du enten har lidt skade eller dine ejendele er blevet beskadiget eller stjålet som følge af en handling, der ifølge national lovgivning kan betegnes som en forbrydelse. Som offer for en forbrydelse er du ved lov tillagt forskellige individuelle rettigheder før, under og efter en retssag.

I Belgien er straffesager inddelt i en efterforskningsdel og selve retssagen. I de fleste tilfælde forestås efterforskningen direkte af anklagemyndigheden eller – i sager af mere kompliceret karakter – af en undersøgelsesdommer. Under efterforskningen tilvejebringes der bevismateriale med henblik på at fastslå, om der er begået en strafbar handling og i bekræftende fald af hvem.

Når efterforskningen er afsluttet, henlægges sagen, eller der rejses tiltale for en domstol. Under retssagen vil retten bedømme bevismaterialet og tage stilling til, om den anklagede er skyldig eller ej. Hvis den anklagede findes skyldig, kan den pågældende idømmes en straf. Retten kan også nå frem til, at den pågældende ikke er skyldig og frifinde vedkommende.

Som forurettet har du en række rettigheder i alle retssagens faser. Hvis du ønsker en mere aktiv rolle i sagen, kan du anmode om at blive registreret som skadelidt part, eller du kan indtræde som civil part i straffesagen. Du kan under visse omstændigheder selv rejse en straffesag ved direkte at indstævne gerningsmanden eller indgive en begæring til undersøgelsesdommeren og samtidig anmode om at blive tillagt status som civil part. Som civil part kan du kræve erstatning af gerningsmanden. Hvis en række betingelser er opfyldt (f.eks. hvis du har været udsat for en voldsforbrydelse, og der ikke kan opnås erstatning for skaden hos gerningsmanden eller et forsikringsselskab), kan du være berettiget til erstatning fra staten.

Følgende faktablade vil lede dig gennem de forskellige faser i en straffesag i hver medlemsstat og give dig et overblik over dine rettighederLink åbner i nyt vindueunder efterforskningen, Link åbner i nyt vindueunder retssagen og Link åbner i nyt vindueefter retssagen. Her kan du også finde oplysninger om den støtte og Link åbner i nyt vinduehjælp, som du er berettiget til.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/02/2015

1 – MINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED EFTERFORSKNING AF EN FORBRYDELSE

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.


Hvor og hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?
Hvordan kan jeg følge op på, hvad myndighederne foretager sig, når jeg har anmeldt en forbrydelse?
Hvordan kan jeg blive involveret i efterforskningen af forbrydelsen?
Hvad er mine rettigheder som vidne?
Jeg er mindreårig. Har jeg særlige rettigheder?
Hvilke oplysninger kan jeg få hos politiet eller organisationer til støtte for ofre, mens forbrydelsen efterforskes?
Kan jeg få retshjælp?
Hvordan kan jeg blive beskyttet, hvis jeg er i fare?
Hvilke ydelser og hvilken hjælp kan jeg få i forbindelse med efterforskning af forbrydelsen?
Er der muligheder for at indgå forlig/mægling eller at påbegynde mediation mellem mig og gerningsmanden?
Hvad sker der med min sag, når efterforskningen er afsluttet?
Kan jeg appellere, hvis min sag afsluttes uden at komme for retten?
Jeg er udlænding. Hvordan sikres mine rettigheder og interesser?
Yderligere oplysninger

Hvor og hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Du kan anmelde en forbrydelse til det lokale politi, helst i det område, hvor forbrydelsen har fundet sted. I en nødsituation kan du altid ringe til politiet på 112. Er der ikke tale om en nødsituation, kan du henvende dig på den nærmeste politistation. Politistationernes adresser er anført på det lokale politis hjemmeside på Link åbner i nyt vinduenederlandsk og Link åbner i nyt vinduefransk.

Hvis du er belgisk statsborger eller bosiddende i Belgien (hvis du f.eks. har fået permanent opholdstilladelse i Belgien), kan du anmelde småkriminalitet (f.eks. hærværk, butikstyveri og cykeltyveri) online på Link åbner i nyt vinduenederlandsk, Link åbner i nyt vinduefransk eller Link åbner i nyt vinduetysk. Desuden kan alle, også turister, anmelde internetrelateret kriminalitet online via et dedikeret websted på Link åbner i nyt vinduenederlandsk, Link åbner i nyt vinduefransk, Link åbner i nyt vinduetysk og Link åbner i nyt vindueengelsk.

Enkelte lovovertrædelser kan kun retsforfølges, hvis de bliver anmeldt af ofret (f.eks. stalking, æreskrænkelse og injurier).

Du behøver ikke anmelde forbrydelsen med det samme, men det er i din egen interesse at gøre det, så politiet hurtigst muligt kan få detaljerede oplysninger om omstændighederne omkring forbrydelsen og den skade, du har lidt. Du skal også være opmærksom på, at myndighederne efter et vist tidsrum ikke længere kan iværksætte retsforfølgelse. Denne tidsfrist eller dette tidsrum, der er fastlagt ved lov, afhænger af forbrydelsens karakter og varierer mellem 6 måneder og 15 år.

Politiet vil afhøre dig og udarbejde en officiel anmeldelse. Under afhøringen har du en række rettigheder, som også er gældende, hvis du kommer med en anden forklaring på et senere tidspunkt. Uanset om du afhøres som offer eller vidne, skal politiassistenten forinden fortælle dig, at:

 • du kan anmode om, at alle spørgsmål og svar bliver optaget
 • du kan anmode om, at der iværksættes bestemte tiltag i forbindelse med efterforskningen, eller at en bestemt person bliver afhørt
 • dine udsagn kan blive brugt som bevis i retten
 • du kan gratis få udleveret en kopi af din afhøring. Du skal selv bede om en kopi, når afhøringen er afsluttet. I de fleste tilfælde vil du få udleveret den med det samme.

Hvis du taler et andet sprog end det, der tales under retssagen, vil politiet skaffe en professionel tolk, medmindre politiassistenten kan nedskrive din forklaring på dit sprog eller beder dig om at skrive din forklaring på dit eget sprog.

Din forklaring vil indgå i den officielle anmeldelse, som kan indeholde følgende oplysninger:

 • dit navn, din adresse, dit telefonnummer og evt. e-mail-adresse
 • oplysninger om forbrydelsen – hvem der var involveret i den, hvor og hvornår den fandt sted, hvad der skete, og hvad konsekvenserne er for dig
 • kontaktoplysninger til eventuelle vidner, om muligt
 • en beskrivelse af de involverede personer, herunder højde, bygning og påklædning oplysninger som alder, hårfarve og stil, accent og eventuelle særlige karakteristika som vorter, ar, tatoveringer eller skønhedspletter er ligeledes meget brugbare
 • oplysninger om eventuelle skader, du har lidt (en læge kan udstede en lægeerklæring, som du kan give til politiet, også flere dage efter at du har indgivet den indledende anmeldelse). Du kan også bede din læge om en erklæring om, at du ikke er i stand til at arbejde
 • oplysninger om eventuel (fysisk) beskadigelse af dine ejendele (det er en god idé at tage billeder af skaden).

I din forklaring kan du også anføre, om du har brug for nogen form for praktisk, social, psykologisk eller juridisk hjælp.

Du bør give politiet kopier af eventuelle dokumenter, da du kan få brug for originalerne på et senere tidspunkt, f.eks. hvis du kontakter dit forsikringsselskab.

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, kan du, hvis det er muligt, afgive forklaring i fred og ro i et særligt lokale.

I de fleste tilfælde vil politiet sende den officielle anmeldelse (proces-verbaal/procès-verbal) til anklagemyndigheden (parket/parquet). Anklagemyndigheden afgør herefter, om politiet skal iværksætte en efterforskning. Efterforskningen kan enten foretages af anklagemyndigheden (procureur des Konings/procureur du Roi) (en standardefterforskning (opsporingsonderzoek/enquête pénale)) eller, i mere komplicerede sager, eller hvis der er behov for mere indgribende foranstaltninger såsom ransagninger, af en undersøgelsesdommer (retslig efterforskning (gerechtelijk onderzoek/instruction judiciaire)). I nogle tilfælde kan politiet beslutte at efterforske sagen selv og sende alle sagsakter til anklagemyndigheden med henblik på yderligere skridt (politiefterforskning (ambtshalve politioneel onderzoek/enquête policière d'office)). For forskellige former for småkriminalitet (såsom cykeltyveri) vil politiet afhængigt af omstændighederne (f.eks. hvis der ikke er noget spor efter gerningsmanden) udarbejde en forenklet officiel anmeldelse (vereenvoudigd proces-verbaal (VPV)/procès-verbal simplifié)). Denne forenklede officielle anmeldelse forbliver på politistationen og sendes ikke til anklagemyndigheden. Hver måned sender politiet en oversigt over alle forenklede officielle anmeldelser til anklagemyndigheden, som således bliver orienteret om din sag. Skulle der komme nye oplysninger frem, som kan få betydning for sagen (hvis gerningsmanden til en forbrydelse f.eks. bliver identificeret), sendes den officielle anmeldelse til anklagemyndigheden, og du vil blive underrettet af politiet.

Hvordan kan jeg følge op på, hvad myndighederne foretager sig, når jeg har anmeldt en forbrydelse?

Når du har anmeldt en forbrydelse, modtager du et dokument, der bekræfter anmeldelsen. Dokumentet indeholder et referencenummer på din sag, navnet på den politiassistent, der hjalp dig, og kontaktoplysninger for anklagemyndigheden (som du kan kontakte for at følge op på din sag).

Det fremgår tydeligt af dokumentet, om din sag behandles som en officiel standardanmeldelse, en politiefterforskning eller en forenklet officiel anmeldelse.

Hvordan kan jeg blive involveret i efterforskningen af forbrydelsen?

Hvis der rejses tiltale, og du ikke har gjort andet i sagen end at anmelde den til politiet, informerer anklagemyndigheden dig kun om dato, tid og sted for retsmødet.

Hvis du ønsker at blive informeret om, hvad der eventuelt er sket med din anmeldelse, har du ved lov ret til at lade dig registrere som skadelidt (benadeelde persoon/personne lésée). Du kan enten personligt eller gennem en advokat indgive en erklæring om, at du er skadelidt, til den politiassistent, som udarbejder den officielle anmeldelse, til anklagemyndighedens sekretariat, på politistationen eller ved at sende et anbefalet brev til anklagemyndighedens sekretariat. Du får også en blanket til at udarbejde din erklæring, når du modtager det dokument, der bekræfter, at du har indgivet en anmeldelse.

Som skadelidt bliver du skriftligt informeret om, hvilke beslutninger anklagemyndigheden træffer (f.eks. om at afslutte sagen og begrundelsen herfor eller om at indlede en retslig efterforskning) samt om datoen for retsmødet for en undersøgelsesdommer. Du har også ret til at vedlægge sagsakterne ethvert dokument, som du finder relevant. Desuden har du ret til at anmode om adgang til sagsakterne og få en kopi af dem.

Hvis du ønsker at fremsætte et erstatningskrav eller få flere rettigheder, skal du indgive et krav som civil part i forbindelse med straffesagen1 (burgerlijke partij/partie civile). Det kan du gøre ved enten personligt eller via din advokat at indgive en særskilt erklæring herom på et hvilket som helst tidspunkt i sagen. Som civil part kan du anmode om adgang til sagsakterne og få en kopi af dem, bede om, at der foretages yderligere efterforskning, kræve erstatning, indgive retslig klage over de beslutninger, der er blevet truffet, og blive hørt og informeret om gerningsmandens fængsling.

Som civil part i forbindelse med en straffesag eller som skadelidt har du ret til at blive repræsenteret af en advokat i din kontakt med myndighederne. Efterforskninger er fortrolige i Belgien, og du kan ikke være til stede under efterforskningen (f.eks. under afhøringen af en mistænkt), medmindre der er tale om et besøg på gerningsstedet for at foretage en rekonstruktion; i dette tilfælde har du som civil part ret til at være til stede.

Du skal ikke selv bevise noget, hverken at forbrydelsen har fundet sted, eller at gerningsmanden er skyldig.

Du kan ikke få dit tab godtgjort eller udbetalt erstatning i denne fase af straffesagen.

Når den officielle anmeldelse er blevet sendt til anklagemyndigheden, og der er rejst tiltale, kan du ikke længere stoppe straffesagen. Dette gælder også i sager, hvor en lovovertrædelse kun kan retsforfølges, hvis ofret anmelder den, f.eks. i sager om stalking.

Hvad er mine rettigheder som vidne?

Under efterforskningen bliver du sandsynligvis afhørt som vidne (getuige/témoin).

Hvis du føler dig i fare som vidne, kan du (og medlemmer af din familie) under visse omstændigheder blive omfattet af følgende vidnebeskyttelsesforanstaltninger:

 • rådgivning om forebyggende foranstaltninger og hjælp til at iværksætte dem
 • forbyggende politipatruljeringer
 • optagelse af ind- og udgående telefonopkald
 • tildeling af et hemmeligt telefonnummer eller en mobiltelefon til nødopkald samt en beskyttet nummerplade til din bil
 • fysisk beskyttelse og
 • flytning til en anden adresse i højst 45 dage.

I meget særlige tilfælde, f.eks. hvis du er offer for eller vidne til en forbrydelse begået af en kriminel organisation eller en meget alvorlig forbrydelse såsom kidnapning af en mindreårig eller et mord, og ovenstående foranstaltninger ikke er nok til at beskytte dig, kan der træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger. De omfatter:

 • flytning til en anden adresse i over 45 dage og
 • en ny identitet.

Du kan også få godtgjort rejse- og opholdsudgifter, du har afholdt i forbindelse med at afgive vidneforklaring som led i en efterforskning. Vidner kan også anmode om godtgørelse af halve arbejdsdage, hvis man bliver forhindret i at møde på arbejde. Disse omkostninger betales over statens budget, men vil blive godtgjort af sagsøgte, hvis denne kendes skyldig.

Hvis du er blevet ydet beskyttelse eller ikke befinder dig i landet, kan du blive afhørt via video- eller telefonkonference.

Jeg er mindreårig. Har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er under 18 år og er vidne til en forbrydelse, har du følgende særlige rettigheder:

 • du har ret til at blive ledsaget af en voksen efter eget valg og
 • du har ret til, at afhøringen foregår i et passende lokale.

For at undgå, at du skal afhøres flere gange, kan afhøringen blive optaget eller filmet. Hvis du er under 12 år, kan din afhøring blive optaget på video, men det skal du orienteres om på forhånd. Hvis du er over 12 år, kan din afhøring kun blive optaget på video, hvis du giver tilladelse til det. Disse afhøringer finder sted i særligt udstyrede lokaler.

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, prostitution eller pornografi, vil det tidsrum, hvorefter sagen ikke længere kan retsforfølges, først begynde at løbe, når du er fyldt 18 år.

Hvis du som mindreårig er offer for en forbrydelse, vil politiet også henvise dig til et specialcenter for ofre for børnemishandling.

Du vil også blive beskyttet mod at få afsløret din identitet i medierne, dvs. at det er forbudt at offentliggøre eller formidle billeder, tegninger og andet materiale, der kan afsløre din identitet.

Hvilke oplysninger kan jeg få hos politiet eller organisationer til støtte for ofre, mens forbrydelsen efterforskes?

Politiet vil orientere dig om:

 • de tjenester eller organisationer, du kan henvende dig til som offer for at få støtte
 • de procedurer, der følges, efter at du har indgivet din anmeldelse
 • betingelserne for at opnå erstatning.

Disse oplysninger findes i foldere eller brochurer, eller de kan gives mundtligt. Brochurerne findes på de tre officielle sprog (Link åbner i nyt vinduenederlandsk, Link åbner i nyt vinduefransk og Link åbner i nyt vinduetysk). I praksis kan mundtlige oplysninger også gives på andre sprog (f.eks. engelsk).

Det er vigtigt at vide, at du kun vil blive informeret om bestemte udviklinger i din sag, hvis du er registreret som skadelidt eller har fremsat et krav som civil part i forbindelse med straffesagen1. Du kan blive indformeret om følgende:

 • at anklagemyndigheden beslutter at afslutte din sag og årsagen til denne afgørelse
 • at anklagemyndigheden beslutter at henvise din sag til en undersøgelsesdommer med henblik på retslig efterforskning
 • at anklagemyndigheden beslutter at foreslå en mindelig løsning eller et forlig med gerningsmanden, og
 • den dato, hvor din sag vil komme for retten.
 • Desuden har du som skadelidt eller civil part i sagen ret til at anmode om adgang til sagsakterne og få en kopi af dem. En sådan anmodning skal sendes til anklagemyndigheden eller undersøgelsesdommeren under efterforskningen.

Du har ret til at tage kopier af sagen, men du vil blive opkrævet betaling for hver enkelt kopi (omkring 0,25-0,50 EUR pr. kopi). Hvis din sag behandles af en nævningedomstol (hof van assisen/cour d'assises), opkræves der ikke betaling for kopier.

Kan jeg få retshjælp?

Med hensyn til indledende vejledning kan du bede om ‑indledende juridisk bistand (juridische eerstelijnsbijstand/aide juridique de première ligne), som betyder, at advokater yder gratis rådgivning på bestemte tidspunkter på bestemte dage. De kan om nødvendigt henvise dig til en særtjeneste eller -organisation. Høringer finder sted i retsbygninger, hos fredsdommere (vredegerecht/justice de paix), på juridiske rådgivningskontorer og hos visse kommunalforvaltninger osv. Der findes et juridisk rådgivningskontor (justitiehuis/maison de justice) i alle retskredse (kontaktoplysninger for kontorerne findes på Link åbner i nyt vinduefransk og Link åbner i nyt vinduenederlandsk), eller du kan kontakte en af støttetjenesterne for ofre.

Hvis du vil have detaljeret juridisk bistand, rådgivning og repræsentation, skal du kontakte en advokat. Afhængigt af din indkomst kan dette være helt eller delvist gratis, idet du kan få sekundærjuridisk bistand (juridische tweedelijnsbijstand/aide juridique de deuxième ligne). En række kategorier af personer i bestemte situationer, f.eks. mindreårige eller personer med et mentalt handicap, har altid ret til gratis advokatbistand.

For at få sekundær‑ juridisk bistand skal du kontakte et retshjælpskontor (bureau voor juridische bijstand/bureau d’aide juridique) (oplysninger på Link åbner i nyt vinduefransk og Link åbner i nyt vinduenederlandsk), som findes i alle retsbygninger. Du skal fremlægge dokumentation for, at du enten henhører under en af de særlige kategorier, eller at du har en lav nettoindtægt. Kontoret træffer inden for fjorten dage beslutning om, hvorvidt din ansøgning er blevet godkendt, og sender dig kontaktoplysninger om din beskikkede advokat. Du kan også spørge en advokat efter dit eget valg, om den pågældende vil arbejde under ordningen med sekundær juridisk bistand. Hvis advokaten indvilliger heri, kontakter denne retshjælpskontoret på dine vegne for at få godkendt din ansøgning.

Hvis du har en lav indtægt, kan du i visse tilfælde også bede om at blive fritaget fra at betale visse sagsrelaterede gebyrer (f.eks. udgifter til fogeden og til kopier af dokumenter) i henhold til retshjælpsordningen (rechtsbijstand/assistance judiciaire). For at få retshjælp skal du indgive en ansøgning til retshjælpskontoret ved den straffedomstol, der behandler sagen. Hvis du allerede er civil part i en straffesag, kan du indgive ansøgningen skriftligt eller mundtligt til den straffedomstol, der behandler sagen.

Du rådes også til at tjekke dine forsikringspolicer, for at undersøge om din forsikring dækker omkostninger til retssager. Kontakt din forsikringsagent.

Hvordan kan jeg blive beskyttet, hvis jeg er i fare?

Politiet træffer generelle sikkerhedsforanstaltninger med henblik på din umiddelbare sikkerhed. Hvis du føler, at du er i fare på grund af de forklaringer, du har afgivet eller agter at afgive, og som du er villig til at bekræfte i retten, kan vidnebeskyttelseskommissionen (Getuigenbeschermingscommissie/ Commission de protection des témoins) yde dig supplerende beskyttelse. Hvis anklagemyndigheden (i en standardefterforskning) eller undersøgelsesdommeren (i en retslig efterforskning) mener, at du har behov for disse beskyttelsesforanstaltninger, sender de en ansøgning til vidnebeskyttelseskommissionen.

Hvis du har været udsat for voldtægt eller et seksuelt overgreb, vil du blive beskyttet mod mediedækning, dvs. at enhver offentliggørelse eller formidling af fotos, tegninger eller andet materiale, der kan afsløre din identitet, er forbudt.

Hvis du har været udsat for vold i hjemmet, og du er bange for at komme hjem, vil politiet give dig (og dine børn) et trygt sted at opholde dig.

Du kan også bede politiet om ikke at medtage detaljerede oplysninger om dig i den officielle anmeldelse, men du skal dog være klar over, at politiet er forpligtet til at afgive disse oplysninger til anklagemyndigheden, hvis den anmoder derom.

Kun i situationer, der er meget truende for dig eller en person, der er i familie med dig, kan undersøgelsesdommeren (da politiet ikke har nogen bemyndigelse i den forbindelse) give dig fuldstændig eller delvis anonymitet. Undersøgelsesdommeren træffer ofte afgørelse om at give anonymitet på eget initiativ, men du kan også selv anmode om det. Hvis undersøgelsesdommeren afviser din anmodning, kan denne afgørelse ikke appelleres.

Delvis anonymitet betyder, at din identitet ikke bliver afsløret i den officielle afhøringsrapport. Dette er muligt i forbindelse med både en standardefterforskning og en retslig efterforskning.

Fuld anonymitet betyder, at din identitet vil forblive fortrolig under hele straffesagen. Fuld anonymitet gives kun, hvis:

 • en undersøgelsesdommer har iværksat en retslig efterforskning
 • delvis anonymitet ikke er tilstrækkeligt til at beskytte dig
 • du føler, at du ved at afgive forklaring udsætter dig selv og dine pårørende for fare, og at dette kan berettige, at du ikke ønsker at afgive forklaring
 • forbrydelsen blev begået af en kriminel organisation eller er en alvorlig forbrydelse (f.eks. kidnapning af mindreårige eller mord).

Hvilke ydelser og hvilken hjælp kan jeg få i forbindelse med efterforskning af forbrydelsen?

Alle ansatte hos politiet og domstolene er forpligtede til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for dig og eventuelt henvise dig til særtjenester. Der findes mange særtjenester, som yder hjælp til ofre. Under og efter straffesagen kan du ansøge om følgende ydelser:

 • Politiet tilbyder indledende modtagelse, praktisk hjælp, oplysninger, udarbejdelse af officielle anmeldelser og henvisning til de relevante tjenester. Hvis den vagthavende politiassistent ikke er i stand til at yde dig optimal hjælp (f.eks. i krisesituationer eller meget alvorlige situationer), kan politiets hjælpetjeneste for ofre (politionele slachtofferbejegening/assistance policière aux victimes) træde til og yde den nødvendige hjælp.
 • Modtagelseskontoret for ofre (slachtofferonthaal/accueil des victimes) ved det juridiske rådgivningskontor kan give dig detaljerede oplysninger om din sag. Der findes et juridisk rådgivningskontor i hver retskreds (kontaktoplysninger findes på Link åbner i nyt vinduefransk og Link åbner i nyt vinduenederlandsk). Kontoret kan give den den nødvendige støtte og bistand gennem hele retssagen. Afhængigt af problemet vil personalet på modtagelseskontoret for ofre henvise dig til mere specialiserede tjenester. Kontorets personale kan støtte dig i følelsesmæssigt svære situationer under sagen og hjælpe dig med at få adgang til dine sagsakter, yde bistand under retsmødet, hjælpe med at få bevismateriale tilbage og støtte dig under en rekonstruktion af forbrydelsen. De kan også hjælpe dig med at udarbejde en forklaring som offer til brug i forbindelse med fuldbyrdelsen af dommen.
 • Støttetjenesterne for ofre (diensten slachtofferhulp/services d'assistance aux victimes) hjælper dig med at håndtere følgerne af forbrydelsen, yder følelsesmæssig og psykologisk bistand, informerer dig (om dine rettigheder, erstatning for tab, retssagen og muligheden for juridisk bistand) samt yder hjælp til at kontakte forskellige institutioner (såsom forsikringsselskaber, politiet, retslige myndigheder, advokater, hospitaler osv.). Normalt henvises du til disse tjenester af politiet eller retsassistenterne, men du kan også selv kontakte dem.

Adgang til alle disse tjenester er gratis og helt frivillig.

Hvis du er offer for menneskesmugling, kan forskellige private særtjenester hjælpe dig. Koordineringen af og samarbejdet mellem disse tjenester varetages af Link åbner i nyt vinduecentret for lige muligheder og bekæmpelse af racisme (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding/Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme ). Du har også ret til en bred vifte af særordninger vedrørende opholds- og arbejdstilladelser, hvis du har fået status af offer for menneskehandel2.

Du kan få lægehjælp, men du kan blive bedt om at betale for den, medmindre du har en gyldig sundhedsforsikring (du kan dog medtage disse omkostninger i dit erstatningskrav). Statsborgere i de 27 EU-medlemslande, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz kan gøre brug af Link åbner i nyt vinduedet europæiske sygesikringskort.

Er der muligheder for at indgå forlig/mægling eller at påbegynde mediation mellem mig og gerningsmanden?

Der er mulighed for mægling i alle faser af en straffesag: på politistadiet (mægling hos politiet), på kommunalt niveau (mægling i forbindelse med administrative sanktioner), hos anklagemyndigheden, før der træffes beslutning om eventuel retsforfølgelse (mægling i straffesager), og efter at anklagemyndigheden har besluttet, at der skal rejses tiltale (genoprettende mægling). Genoprettende mægling er også mulig under og efter afsoningen af straffen.

Mægling kan anvendes ved alle former for forbrydelse. Anklagemyndigheden, undersøgelsesdommeren og sagens dommer skal orientere dig om mulighederne for mægling. Du kan også selv anmode om mægling.

Mægling på politistadiet (politionele schadebemiddeling/médiation policière) tilbydes i tilfælde af småkriminalitet (f.eks. graffiti, småtyverier og hærværk), hvor formålet er at opnå et forlig vedrørende tingsskaden. Den form for mægling er mulig i politidistrikterne i Leuven, Mechelen og Bruxelles. Mægling finder sted, før den officielle anmeldelse sendes til anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden orienteres om resultatet af mæglingen, og hvis der indgås et forlig, afsluttes sagen sædvanligvis.

Mægling i forbindelse med administrative sanktioner3 gennemføres, før der pålægges en administrativ sanktion. Dette er lovpligtigt, når gerningsmanden er under 16 år. Mæglingen har primært til formål at godtgøre den skade, der er forvoldt, og gennemføres af medarbejdere hos de lokale myndigheder.

Mægling i straffesager (bemiddeling in strafzaken/médiation pénale) kan foreslås af anklagemyndigheden, hvis denne skønner, at den maksimale strafferamme for forbrydelsen er to års fængselsstraf. Denne form for mægling finder sted, før der træffes beslutning om at rejse tiltale mod gerningsmanden, og gennemføres af retsassistenter ved det juridiske rådgivningskontor. Som offer for en forbrydelse er det navnlig interessant for dig at indgå i en mæglingsprocedure, hvis formål er at opnå godtgørelse af skaden. Anklagemyndigheden kan foreslå, at der træffes en eller flere supplerende foranstaltninger over for gerningsmanden (psykologbehandling eller terapi, undervisning, eller at den pågældende skal udføre forskellige tjenester). Hvis gerningsmanden og ofret indgår forlig om godtgørelse af skaden, og hvis gerningsmanden har overholdt de andre foranstaltninger, denne er blevet pålagt, vil tiltalen blive frafaldet (hvilket vil sige, at anklagemyndigheden ikke længere vil indbringe sagen for retten). Hvis gerningsmanden ikke overholder betingelserne, kan sagen blive henvist til behandling i retten. Denne type mægling kræver dit samarbejde, og hvis du ikke vil samarbejde, overdrages sagen til anklagemyndigheden, som træffer en ny beslutning om, hvorvidt den skal gå videre.

Genoprettende mægling (herstelbemiddeling/médiation réparatrice) gennemføres uafhængigt af straffesagen og træder ikke i stedet for denne. De retslige myndigheder har derfor stadig ansvaret for enhver afgørelse, der involverer strafferetlig forfølgelse, domfældelse og fuldbyrdelse af straf. Det forhindrer dig dog ikke i at iværksætte mægling på et hvilket som helst tidspunkt under sagsbehandlingen, dvs. før sagen kommer for retten, mens den behandles af retten, eller efter dommeren har afsagt dommen. Enhver, der er direkte involveret i en straffesag, kan anmode om mægling. Det betyder, at det ikke kun er ofret eller en gerningsmand, men f.eks. også en partner, et familiemedlem eller en slægtning, der kan anmode om mægling. Genoprettende mægling gennemføres af to ikkestatslige organisationer, Link åbner i nyt vindueSuggnomè for den flamske region og Link åbner i nyt vindueMédiante i den vallonske del af landet. De har lokale afdelinger i hver retskreds. En aftale, der indgås efter genoprettende mægling, er fortrolig og sendes kun til retten, hvis begge parter giver deres samtykke. Det skal anføres i dommen, at genoprettende mægling har fundet sted, men dommeren er ikke forpligtet til at tage hensyn til aftalens indhold.

Mægling er også muligt i ungdomssager, og genoprettende mægling er muligt hos både anklagemyndigheden og ved ungdomsdomstolene. En gruppekonference (herstelgericht groepsoverleg (hergo)/concertation restauratrice en groupe) kan kun iværksættes af en ungdomsdomstol. Dommeren forventes at prioritere en mæglingsforanstaltning (i modsætning til at dømme en mindreårig gerningsmand) og at informere konfliktens parter om denne mulighed. Hvis den genoprettende mægling munder ud i en aftale mellem ofret og gerningsmanden, skal dommeren som regel godkende denne aftale. Dommeren har ikke ret til at ændre aftalens indhold, men kan nægte at godkende den, hvis den tydeligvis indebærer en fare for den offentlige sikkerhed. Mægling og gruppekonferencer arrangeres af lokale ikkestatslige organisationer, der arbejder i sektoren for ungdomsbistand.

Hvad sker der med min sag, når efterforskningen er afsluttet?

De beslutninger, der træffes ved slutningen af efterforskningen, varierer efter, om der er tale om en retslig efterforskning eller en standardefterforskning.

Er der tale om en standardefterforskning, kan anklagemyndigheden beslutte at:

 • afslutte sagen
 • foreslå gerningsmanden en mindelig ordning (minnelijke schikking/résolution à l’aimable) – hvis gerningsmanden accepterer forslaget og godtgør din skade, vil sagen blive afsluttet
 • foreslå mægling i straffesager (bemiddeling in strafzaken/médiation dans les affaires pénales)
 • henvise din sag til retten.

Som skadelidt eller civil part i forbindelse med en straffesag vil du blive informeret om anklagemyndighedens beslutning.

Hvis der finder en retslig efterforskning sted, vil undersøgelsesdommeren sende sagen til ‑rettens undersøgelsesafdeling (raadkamer/chambre du conseil). Retsmøderne i ‑undersøgelsesafdelingen afholdes for lukkede døre og kan således ikke overværes af pressen og offentligheden. Du og din advokat kan være til stede, men dine familiemedlemmer og venner har ikke ret til at deltage. ‑Undersøgelsesafdelingen kan beslutte at:

 • afslutte sagen, hvis den finder, at der ikke er beviser nok mod sagsøgte, eller at der ikke er begået en strafbar handling
 • henvise sagen til behandling i retten, hvis den mener, at der er beviser nok til at stille sagsøgte for retten
 • anbringe gerningsmanden på en særlig psykiatrisk institution, hvis den pågældende er psykisk syg eller har en alvorlig psykisk brist, som betyder, at den pågældende er ude af stand til at styre sine handlinger. I så fald kan sagsøgte anmode om et offentligt retsmøde
 • udskyde domsafsigelsen: ‑undersøgelsesretten kan alene beslutte at vente med at afsige dom, hvis gerningsmanden ikke tidligere har modtaget en dom af en varighed på over seks måneder. Retten vil træffe beslutning om en prøvetid på højst fem år, hvor gerningsmanden skal overholde en række betingelser. Hvis den pågældende begår fornyet kriminalitet eller ikke overholder betingelserne i prøveperioden, kan retten beslutte at genåbne sagen.

Hvis ‑undersøgelsesretten beslutter at få gerningsmanden anbragt på en psykiatrisk institution eller at vente med at afsige dom, anses denne afgørelse for at svare til en fuldstændig afgørelse truffet af en straffedomstol, og den træffer også afgørelse om dit civile erstatningskrav.

Som skadelidt eller civil part i forbindelse med en straffesag1 vil du blive informeret om tidspunktet for retsmødet. Hvis din sag henvises til straffedomstolene, vil du også blive informeret om tidspunktet for retsmødet.

Kan jeg appellere, hvis min sag afsluttes uden at komme for retten?

Du kan ikke klage over en beslutning truffet af anklagemyndigheden om at afslutte sagen. Afhængigt af sagens fakta og omstændigheder og begrundelsen for at afslutte sagen kan det stadig være muligt at kræve erstatning ved straffedomstolene (bortset fra sager ved de civile domstole):

 • hvis sagen er en mindre alvorlig lovovertrædelse eller en forseelse (contravention/overtreding) eller en forseelse (délit/wanbedrijf), er det muligt at indstævne gerningsmanden direkte til at møde i retten. I så fald skal du anmode en foged om at indstævne gerningsmanden.
 • Du kan også indgive en påtalebegæring til undersøgelsesdommeren og fremsætte et krav som civil part i forbindelse med straffesagen1. I så fald har retten pligt til at iværksætte en retslig efterforskning. Du skal her udtrykkeligt erklære over for undersøgelsesdommeren, at du fremsætter et krav som civil part i forbindelse med straffesagen. Det kan du gøre skriftligt eller mundtligt. Undersøgelsesdommeren udarbejder en officiel anmeldelse, der bekræfter, at du er civil part i forbindelse med straffesagen. Du skal være klar over, at undersøgelsesdommeren i så fald kan kræve, at du stiller en garanti for dækning af sagsomkostningerne. Garantiens størrelse bestemmes af dommeren. Du skal også være klar over, at rettens ‑undersøgelsesafdeling, når efterforskningen er afsluttet, kan beslutte ikke at henvise sagen til retten, f.eks. hvis der ikke er beviser nok mod sagsøgte. På retsmødet skal du bekræfte, at du er civil part i forbindelse med sagen.

Hvis gerningsmanden er mindreårig, kan du ikke direkte indstævne gerningsmanden til at møde i retten eller indgive en klage som civil part i forbindelse med straffesagen.

Som civil part i forbindelse med en straffesag1 kan du appellere alle afgørelser truffet af ‑undersøgelsesafdelingen, også afgørelser om ikke at indbringe sagsøgte for retten, til appeldomstolens anklageafdeling (Kamer van inbeschuldigingstelling/Chambre des mises en accusation). Du kan ikke appellere en afgørelse, der er truffet af appeldomstolens anklageafdeling, ligesom du ikke efterfølgende kan indstævne gerningsmanden til at møde i retten.

Hvis en afgørelse om erstatning træffes af ‑undersøgelsesafdelingen (i situationer, hvor gerningsmanden er anbragt på en psykiatrisk institution, eller dommen er blevet udskudt), kan du appellere den del af dommen, der vedrører erstatningen, men ikke den strafferetlige dom. Du skal indgive din appel inden femten dage (eller tre dage, såfremt gerningsmanden er varetægtsfængslet) til domstolens journalkontor. Appeldomstolens anklageafdeling vil herefter tage dit krav om erstatning op til fornyet vurdering.

Hvis du uanset årsagen ikke deltog i straffesagen, kan du vælge at gøre dit krav gældende ved de civile domstole. Denne mulighed har du også, hvis anklagemyndigheden beslutter ikke at gå videre med sagen. Du gør dit civile krav gældende ved de civile domstole ved at indstævne den person, der har forårsaget skaden, medmindre alle parter er rede til frivilligt at give møde. Når et forsikringsselskab er involveret (f.eks. efter en trafikulykke), kan du også indstævne dette. Proceduren ved de civile domstole adskiller sig grundlæggende fra proceduren ved straffedomstolene. Hvis du ønsker at indbringe et krav for en civil domstol (burgerlijke rechtbank/tribunal civil) (hvis du f.eks. ikke var involveret i straffesagen, eller hvis din sag er blevet afsluttet), skal du være forberedt på at skulle bevise, at den ulovlige gerning er blevet begået. Hvis straffesagen endnu ikke er afsluttet, kan den civile domstol først træffe sin afgørelse, når der er afsagt dom i straffesagen. Den civile domstol er bundet af straffedomstolens afgørelse. Der er også omkostninger forbundet med at indbringe et krav for de civile domstole.

Jeg er udlænding. Hvordan sikres mine rettigheder og interesser?

Som udlænding har du alle ovennævnte rettigheder. Du har også nogle yderligere rettigheder, som skal gøre det lettere for dig at deltage i straffesagen.

Du har ret til at bede om gratis tolkebistand, hvis du ikke taler det officielle sprog det pågældende sted. Du kan også nedskrive din forklaring (eller bede politiassistenten gøre det på dit modersmål). Hvis du er ude af landet, kan anklagemyndigheden eller undersøgelsesdommeren afhøre dig via video- eller telefonkonference.

Hvis du er asylansøger, har du automatisk ret til at få en advokat beskikket uden betaling i henhold til systemet med sekundær juridisk bistand.

Yderligere oplysninger

 • Forfatningen – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk og Link åbner i nyt vinduefransk
 • Retsplejeloven – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk og Link åbner i nyt vinduefransk
 • Strafferetsplejeloven – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk og Link åbner i nyt vinduefransk
 • Lov om politistyrken af 5. august 1992 – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk og Link åbner i nyt vinduefransk
 • Lov om erstatning fra staten af 1. august 1985 – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk og Link åbner i nyt vinduefransk
 • Lov om af suspension af straf, udskydelse af straffuldbyrdelse og prøvetid, vedtaget af det belgiske parlament den 29. juni 1964 på Link åbner i nyt vinduenederlandsk
 • Cirkulære GPI 58 af 4. maj 2007 om den integrerede politistyrkes behandling af ofre, struktureret på to niveauer – på nederlandsk
 • Cirkulære fra statsadvokaten COL 5/2009 om brug af ensartede formularer til klager, retningslinjer for politiets overdragelse af disse formularer og ændring af COL 8/2005, revideret udgave af 20. december 2012
 • Cirkulære af 26. september 2008 om indførelse af et tværfagligt samarbejde vedrørende ofre for menneskehandel og/eller ofre for alvorlige former for menneskesmugling – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk
 • Cirkulære COL 16/2012 af 12. november 2012 – fælles cirkulære fra justitsministeren, indenrigsministeren og anklagemyndigheden om anklagemyndighedens og domstolenes modtagelse af ofre
 • Cirkulære COL 17/2012 af 12. november 2012 – fælles cirkulære fra justitsministeren, indenrigsministeren og anklagemyndigheden om respektfuld behandling af afdøde, meddelelse om dødsfald, respektfuld orlov og rengøring af gerningssteder i sager, hvor de retslige myndigheder er involveret
 • Cirkulære COL 18/2012 af december 2012 – fælles cirkulære fra justitsministeren, indenrigsministeren og anklagemyndigheden om midlertidigt tilhold vedrørende adgang til hjemmet i tilfælde af vold i hjemmet
 • Kongeligt dekret af 18. december 2003 om vilkårene for hel eller delvis gratis sekundær juridisk bistand – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk
 • Kongeligt dekret af 16. maj 2004 om bekæmpelse af menneskehandel og menneskesmugling – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk
 • Kongeligt dekret af 13. juni 1999 om organisering af justitsministeriets afdeling for juridiske rådgivningskontorer – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk og Link åbner i nyt vinduefransk
 • Kongeligt dekret af 28. december 1950 om generelle bestemmelser for sagsomkostninger i straffesager
 • Samarbejdsaftale af 7. april 1998 mellem staten og det flamske samfund om behandling af ofre – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk
 • Protokolaftale af 5. juni 2009 mellem staten, det flamske samfund, det franske samfund, den franske samfundskomité og den fælles komité om behandling af ofre – på nederlandsk og fransk
 • Protokolaftale af 5. juni 2009 mellem staten, det franske samfund og den vallonske region om behandling af ofre – på nederlandsk og fransk
 • Protokolaftale af 5. juni 2009 mellem staten og det tysktalende samfund om behandling af ofre – på tysk, nederlandsk og fransk

 

Noter:

1. Civil part i en straffesag

Du kan indgive et civilt krav for straffedomstolene på et hvilket som helst tidspunkt i straffesagen, også hvis du ikke har anmeldt forbrydelsen til politiet. Ud over et offers almindelige rettigheder giver din status som civil part i en straffesag også ret til at:

 • indgive erstatningskrav
 • blive afhørt i retten
 • få godtgjort omkostninger ved sagens afslutning og
 • anmode om tolkebistand under retssagen.
 • Hvis dit civile søgsmål kan antages og anses for velbegrundet, får du også en række rettigheder i straffesagen, uden at du behøver indgive en ansøgning om at blive anerkendt som offer til retten med henblik på fuldbyrdelsen af dommen.

Du kan registrere dig som civil part i forbindelse med en straffesag via en hasteerklæring, hvis anklagemyndigheden allerede har iværksat sagen. Det kan du gøre når som helst under efterforskningen og selve retssagen, men det er ikke muligt i appelfasen. Hvis lovovertrædelsen er mindre alvorlig (contravention/overtreding) eller er en forseelse (délit/wanbedrijf), kan du indgive et civilt krav til undersøgelsesdommeren, som så er forpligtet til at iværksætte en retslig efterforskning. Det skal erindres, at undersøgelsesafdelingen også efter efterforskningens afslutning kan beslutte, at der ikke er beviser nok til, at gerningsmanden kan stilles for retten. Hvis du ønsker at få erstatning, skal du bevise den skade, du har lidt. Retten vil vurdere, om din ansøgning kan imødekommes, og enten antage eller afvise den. Som civil part i forbindelse med en straffesag har du ret til at indbringe forholdet for appeldomstolens anklageafdeling, hvis den retslige efterforskning stadig pågår et år efter dens iværksættelse. Denne mulighed giver dig indirekte kontrol over efterforskningsprocessen.

2. Beskyttelse som offer for menneskehandel

Siden begyndelsen af 1990'erne har Belgien haft et system, hvor ofre for menneskehandel kan få status som fastboende udlænding. Følgende kategorier af ofre har ret til at få status som "fastboende udlænding":

 • ofre for menneskehandel (dvs. menneskehandel med henblik på forskellige former for seksuel udnyttelse, tiggeri, økonomisk udnyttelse, fjernelse af organer og tvungen kriminalitet)
 • ofre for menneskesmugling (dvs. hjælp til ulovlig indvandring med fortjeneste for øje), hvis der foreligger skærpende omstændigheder. Ofre, der har været udsat for vold, eller hvis liv er i fare, har ret til denne status.
Anerkendelse som offer for menneskehandel gør dig berettiget til bestemte ordninger vedrørende opholds- og arbejdstilladelse, hvis du:
 • afbryder kontakten med de mistænkte gerningsmænd
 • accepterer den obligatoriske hjælp, der tilbydes af et godkendt center, som er specialiseret i at stille modtagelsesfaciliteter til rådighed og hjælpe ofre for menneskehandel
 • samarbejder med de retslige myndigheder ved at afgive forklaring eller indgive en klage.

3. Administrative sanktioner

Administrative sanktioner pålægges af de lokale myndigheder og er ikke strafferetlige sanktioner. Lokale myndigheder har beføjelse til at sanktionere visse former for småkriminalitet og genevoldende handlinger ved hjælp af administrative sanktioner (bøder, lukning af institutioner eller suspension af tilladelser eller licenser). Kommunen kan pålægge disse sanktioner for overtrædelse af dens bestemmelser, visse former for hærværk osv. Retsforfølgelse afhænger ikke direkte af anklagemyndigheden.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/02/2015

2 – MINE RETTIGHEDER UNDER RETSSAGEN

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.


Hvordan kan jeg blive involveret i retssagen?
Hvad er mine rettigheder som vidne?
Jeg er mindreårig. Har jeg særlige rettigheder?
Kan jeg få retshjælp?
Hvordan kan jeg blive beskyttet, hvis jeg er i fare?
Hvordan kan jeg kræve erstatning hos gerningsmanden eller få godtgørelse fra staten?
Er der muligheder for at indgå forlig/mægling eller at påbegynde mediation mellem mig og gerningsmanden?
Jeg er udlænding. Hvordan sikres mine rettigheder og interesser?
Yderligere oplysninger

Hvordan kan jeg blive involveret i retssagen?

Som skadelidt eller civil part i forbindelse med en straffesag1 (partie civile/burgerljke partij) vil du blive skriftligt informeret om datoen for retsmødet. Hvis du ikke har gjort det endnu, kan du stadig fremsætte et civilt krav for straffedomstolen på dette stadium. Det kan du gøre når som helst, indtil de sidste anbringender er fremsat. Hvis du ikke har en advokat og ønsker at fremsætte et civilt krav under retsmødet, skal du gøre følgende:

 • møde op i retten på det angivne tidspunkt
 • melde din ankomst til en ansat ved retten (huissier de justice/zittingsdeurwachter) og forvisse dig om, at du er i den rigtige retssal
 • træde frem, når dommeren nævner navnet på den anklagede, som du ønsker erstatning fra
 • fremsætte dit krav over for retten samt udlevere al dokumentation for den lidte skade
 • udlevere en kopi af kravet til anklagedes advokat
 • selv beholde de originale dokumenter
 • dommeren kan bede om yderligere oplysninger og vil derefter formelt notere dit erstatningskrav.

Retsmøder er normalt åbne for offentligheden. Det betyder, at enhver, der er over 14 år, kan overvære sagen. Dine venner, naboer og familiemedlemmer, journalister og enhver anden interesseret person har derfor ret til at være til stede i retssalen. Retsmøder afholdes kun i særlige tilfælde (f.eks. i sager om seksuelle overgreb) for lukkede døre. Det betyder, at borgerne og medierne ikke har ret til at opholde sig i retssalen. Du kan bede retten om, at retsmødet afholdes for lukkede døre. Dette er udtrykkeligt tilladt ved lov, hvis sagen omfatter ofre for visse former for seksuelle overgreb, såsom voldtægt eller blufærdighedskrænkelse. Retten kan også beslutte, at mødet skal holdes for lukkede døre for at beskytte en mindreårigs interesser eller parternes ret respekt for privatlivets fred. Domsafsigelsen er altid offentlig.

Hvis du ønsker at få erstatning i forbindelse med en sag ved en straffedomstol (dvs. at du fremsætter et civilt krav under straffesagen), skal du bevise den skade, du har lidt. Retten vurderer dit civile krav ved retssagens slutning. Du skal være repræsenteret under sagen. Hvis du ønsker at undgå direkte kontakt med den anklagede, kan din advokat møde på dine vegne (det er ikke muligt at nægte sagsøgte at være til stede i retssalen). Det eneste tidspunkt, hvor du skal møde op personligt, er, når du indkaldes som vidne.

Du kan ikke selv fremsætte erstatningskrav under straffesagen.

Hvad er mine rettigheder som vidne?

Hvis du har afgivet forklaring under efterforskningen, vil du ikke rutinemæssigt blive bedt om at bekræfte din forklaring i retten. En undtagelse er, hvis sagen skal for et nævningeting2 (cour d'assises/hof van assisen).

Hvis du indkaldes til personligt at møde frem og er omfattet af en beskyttelsesforanstaltning, eller hvis du ikke er i landet, kan du besvare spørgsmål via en video- eller telefonkonference. Din stemme kan om nødvendigt blive forvrænget og dit ansigt skjult.

Som vidne har du ret til en godtgørelse bestående af et fast beløb (vidnegodtgørelse) og godtgørelse for rejseudgifter pr. kilometer (rejsegodtgørelse). For at få vidnegodtgørelse skal du kontakte justitskontoret (greffe/griffie) ved den ret, hvor du har afgivet forklaring, og her fremvise rettens indkaldelse og identitetspapirer. Du kan få udbetalt din godtgørelse med det samme ved henvendelse i kontorets åbningstid.

Jeg er mindreårig. Har jeg særlige rettigheder?

Som mindreårig er du beskyttet mod at få afsløret din identitet. Enhver offentliggørelse eller formidling af fotos, tegninger eller andet materiale, der kan afsløre din identitet, er forbudt.

Hvis din afhøring er blevet optaget på video, skal du ikke længere møde personligt frem, medmindre retten beslutter, at det er nødvendigt for at finde frem til sandheden. I så fald skal retten bestemme, at du skal møde personligt frem, og skal så begrunde denne beslutning. Du kan bede retten om at afholde retsmødet for lukkede døre. Dette er udtrykkeligt tilladt ved lov, hvis du har været udsat for visse former for seksuelle overgreb, såsom voldtægt eller blufærdighedskrænkelse. Retten kan også beslutte, at mødet skal holdes for lukkede døre for at beskytte en mindreårigs interesser eller parternes ret til respekt for privatlivets fred.

Kan jeg få retshjælp?

Hvis du har fremsat et civilt krav som civil part under en straffesag, kan du vælge at overvære retsmødet eller at lade sig repræsentere af en advokat.

Med henblik på indledende rådgivning kan du kontakte det såkaldte team for primær juridisk bistand (aide juridique de première ligne/juridische eerstelijnsbijstand), hvis advokater yder gratis rådgivning på bestemte tidspunkter på bestemte dage og om nødvendigt kan henvise dig til forskellige særtjenester. Konsultationerne finder sted i retsbygninger, på fredsdommerkontorer, juridiske rådgivningskontorer, hos kommunalforvaltninger osv. Der findes juridiske rådgivningskontorer (maisons de justice/justitiehuizen) i alle retskredse (kontaktoplysninger kan fås på Link åbner i nyt vinduefransk eller Link åbner i nyt vinduenederlandsk), eller du kan kontakte en støttetjeneste for ofre.

For at få detaljeret juridisk rådgivning, bistand og repræsentation skal du henvende dig til en advokat. Afhængigt af din indkomst kan hele eller dele af denne bistand være gratis og ydes under ordningerne for såkaldt sekundær juridisk bistand. En række kategorier af personer i bestemte situationer, f.eks. mindreårige eller personer med et mentalt handicap, har altid ret til gratis advokatbistand.

Hvis du ansøger om at få sekundær juridisk bistand, skal du kontakte Link åbner i nyt vindueretshjælpskontoret (Bureau d'Aide Juridique/Bureau voor Juridische Bijstand), som findes ved alle domstole. Du skal fremlægge dokumentation for, at du enten henhører under en af de særlige kategorier, eller at du har en lav nettoindtægt. Kontoret træffer inden for fjorten dage beslutning om, hvorvidt din ansøgning kan imødekommes og sender dig kontaktoplysninger om din beskikkede advokat. Du kan også spørge en advokat efter dit eget valg, om den pågældende vil arbejde under ordningen med sekundær juridisk bistand. Hvis advokaten indvilliger heri, kontakter denne retshjælpskontoret på dine vegne for at få godkendt din ansøgning.

Hvis du har en lav indtægt, kan du i visse tilfælde også bede om at blive fritaget fra at betale visse sagsrelaterede gebyrer (f.eks. udgifter til fogeden og til kopier af dokumenter) i henhold til retshjælpsordningen. For at få retshjælp skal du indgive en ansøgning til retshjælpskontoret ved den straffedomstol, der behandler sagen. Hvis du allerede er civil part i en straffesag (se nedenfor), kan du indgive ansøgningen skriftligt eller mundtligt til den straffedomstol, der behandler sagen.

Du rådes også til at gennemgå dine forsikringspolicer for at undersøge, om din forsikring dækker omkostninger til retssager. Kontakt din forsikringsagent.

Under retssagen kan du få hjælp af medarbejderne på det juridiske rådgivningskontor eller en støttetjeneste for ofre.

Hvordan kan jeg blive beskyttet, hvis jeg er i fare?

Hvis du er i fare under straffesagen, og anklagemyndigheden har tildelt dig hel eller delvis anonymitet under efterforskningen, kan du besvare spørgsmål under retssagen via en telefon- eller videokonference. Din stemme kan om nødvendigt blive forvrænget og dit ansigt skjult.

Hvis du skal møde op i retten som vidne og ikke har afgivet forklaring under efterforskningen, kan dommeren bestemme, at din identitet ikke må fremgå af retsbogen.

Hvis du er offer for voldtægt eller et seksuelt overgreb, vil din identitet ikke blive afsløret i medierne. Enhver offentliggørelse eller formidling af fotos, tegninger eller andet materiale, der kan afsløre din identitet, er forbudt.

Hvis den anklagede ikke er varetægtsfængslet, og du ikke ønsker at komme i direkte kontakt med den pågældende før retsmødets start, rådes du til at kontakte medarbejderne på et juridisk rådgivningskontor. Nogle retsbygninger har særlige venteværelser for ofre for at undgå en sådan kontakt.

Hvordan kan jeg kræve erstatning hos gerningsmanden eller få godtgørelse fra staten?

Hvis du ønsker økonomisk erstatning ved en straffedomstol, skal du fremsætte et civilt krav i forbindelse med straffesagen. I processkriftet anfører du alle de former for skade, du har lidt, såsom fysiske skader og dermed forbundne omkostninger, immaterielle og materielle skader (f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, at du skal gå et år af din uddannelse om, tab af beskæftigelse og beskadigelse af køretøj og beklædning), begravelsesudgifter o.l.

Hvis den pågældende kendes skyldig, træffer strafferetten afgørelse om dit civile krav og bestemmer, at du har ret til erstatning. Derefter vurderer retten indholdet af erstatningskravet.

Hvis du uanset årsagen ikke deltog i straffesagen, kan du vælge at gøre dit krav gældende ved de civile domstole. Denne mulighed har du også, hvis anklagemyndigheden beslutter at henlægge sagen. Du rejser dit civile krav ved den civile domstol ved at indstævne den person, der har forårsaget skaden, medmindre alle parter er rede til frivilligt at give møde. Når et forsikringsselskab er inddraget i sagen (f.eks. efter en trafikulykke), kan du også indstævne dette. Proceduren ved de civile domstole adskiller sig grundlæggende fra proceduren ved straffedomstolene. Du skal f.eks. selv bevise, at den anden part er ifaldet erstatningsansvar. Det kan du gøre ved at fremlægge kopier af beviserne fra straffesagen, også hvis sagen er blevet hævet. Hvis straffesagen endnu ikke er afsluttet, kan den civile domstol først træffe sin afgørelse, når der er afsagt dom i straffesagen. Den civile domstol er bundet af straffedomstolens afgørelse. Husk på, at der også er udgifter forbundet med at fremsætte et civilt krav.

Hvis anklagemyndigheden har foreslået, at sagen afsluttes (mindelig løsning eller mægling i straffesager), er dette en anden måde, hvorpå du kan opnå erstatning fra gerningsmanden. Du kan også få erstatning fra gerningsmanden ved hjælp af retsmægling. Du får f.eks. erstatning i de fleste sager, hvis anklagemyndigheden foreslår gerningsmanden mægling i straffesager eller en mindelig løsning.

Det er ikke altid muligt at få erstatning fra gerningsmanden (denne kan måske ikke identificeres eller tilbageholdes) eller at få fuld erstatning fra et forsikringsselskab. Hvis du har været offer for en overlagt voldshandling, kan du under visse omstændigheder få erstatning fra staten. Du kan få flere oplysninger om dine muligheder for at få erstatning fra staten på Det Europæiske Retlige Netværks informationssider om erstatning til ofre i Belgien (findes på Link åbner i nyt vinduefransk, Link åbner i nyt vinduenederlandsk, Link åbner i nyt vinduetysk og Link åbner i nyt vindueengelsk og også på andre sprog).

Hvis den anklagede kendes skyldig, skal den pågældende betale dine omkostninger til det civile søgsmål, hvilket omfatter en del af din advokats salær. Retten udmåler erstatningsbeløbet i selve dommen.

Hvis retssagen blev indledt, fordi du anlagde et civilt søgsmål direkte mod den anklagede eller indgav en anmeldelse ledsaget af et civilt krav, og den anklagede frikendes, kan retten pålægge dig at betale alle eller en del af statens og anklagedes omkostninger.

Er der muligheder for at indgå forlig/mægling eller at påbegynde mediation mellem mig og gerningsmanden?

Du kan anmode om genoprettende mægling (médiation réparatrice/herstelbemiddeling) på ethvert tidspunkt under sagen, dvs. før den kommer for retten, mens retten behandler den, og efter at dommen er afsagt. Genoprettende mægling gennemføres adskilt fra straffesagen og træder ikke i stedet for denne. De retslige myndigheder har derfor stadig ansvaret for enhver beslutning, der involverer strafferetlig forfølgelse, domfældelse og fuldbyrdelse af straf.

Det er ikke staten, men to almennyttige organisationer, som står for genoprettende mæglinger, nemlig Link åbner i nyt vindueSuggnomè i Flandern og Link åbner i nyt vindueMédiante i Vallonien. De har lokale afdelinger i hver retskreds.

En aftale, der indgås som følge af genoprettende mægling, er fortrolig og fremsendes kun til retten, hvis begge parter giver deres samtykke. Det skal fremgå af dommen, at mægling har fundet sted, men dommeren er ikke forpligtet til at tage hensyn til aftalens indhold.

En dommer ved ungdomsdomstolen kan bestemme, at der skal gennemføres genoprettende mægling eller en gruppekonference (herstelgericht groepsoverleg (hergo)/concertation restauratrice en groupe).

Jeg er udlænding. Hvordan sikres mine rettigheder og interesser?

Hvis du har anlagt et civilt søgsmål under straffesagen1 eller er vidne, men ikke taler det sprog processproget, bliver der udpeget en tolk. Processkrifter kan dog ikke oversættes gratis.

Yderligere oplysninger:

 • Lov af 1. august 1985 om skattemæssige og andre foranstaltninger – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk og Link åbner i nyt vinduefransk
 • Lov af 8. april 1965 om beskyttelse af unge, navnlig ansvar for mindreårige, der begår en strafbar handling samt genopretning af skade forårsaget af denne handling – på Link åbner i nyt vinduefransk og Link åbner i nyt vinduenederlandsk
 • Forfatningen – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk og Link åbner i nyt vinduefransk
 • Strafferetsplejeloven – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk, Link åbner i nyt vinduefransk og Link åbner i nyt vindueengelsk
 • Retsplejeloven – på Link åbner i nyt vinduenederlandsk ogLink åbner i nyt vinduefransk
 • Kongeligt dekret af 28. december 1950 om generelle bestemmelser for omkostninger ved håndhævelsesforanstaltninger.
Noter:
1. Civil part i en straffesag:
Du kan indgive et civilt krav for straffedomstolen på et hvilket som helst tidspunkt under straffesagen, også hvis du ikke har anmeldt forbrydelsen til politiet. Ud over et offers almindelige rettigheder giver din status som civil part i en straffesag også ret til at:
 • fremsætte erstatningskrav
 • forelægge din sag for retten
 • få godtgjort omkostninger ved sagens afslutning og
 • anmode om tolkebistand under retssagen.
 • Hvis dit civile søgsmål kan antages til realitetsbehandling og er begrundet, får du også en række rettigheder under straffesagen, uden at du behøver indgive en anmodning om anerkendelse af din status som forurettet til retten med henblik på dommens fuldbyrdelse.
Du kan registrere dig som civil part i forbindelse med en straffesag via en hasteerklæring, hvis anklagemyndigheden allerede har rejst sagen. Du kan gøre dette, når som helst under efterforskningen og selve retssagen, men ikke i appelfasen. Hvis lovovertrædelsen er mindre alvorlig (contravention/overtreding) eller har karakter af en forseelse (délit/wanbedrijf), kan du fremsætte et civilt krav for undersøgelsesdommeren, som så er forpligtet til at iværksætte en retslig efterforskning. Det bemærkes, at undersøgelsesafdelingen stadig, når efterforskningen er afsluttet, kan beslutte, at der ikke er beviser nok til, at der kan rejses tiltale mod gerningsmanden.
Hvis du ønsker at få erstatning, skal du bevise, at du har lidt skade. Retten vil vurdere, om din begæring kan imødekommes, og enten tiltræde den eller afvise den.
Som civil part under en straffesag har du ret til at fremsætte kravet for rettens anklageafdeling, hvis den retslige efterforskning stadig pågår et år efter dens iværksættelse. Denne mulighed giver dig indirekte kontrol over efterforskningsprocessen.


2. Nævningedomstol
Nævningedomstolen (kontaktoplysninger findes på Link åbner i nyt vinduenederlandsk og Link åbner i nyt vinduefransk) er en midlertidig strafferet, som kan sættes i alle provinser og i Bruxelles. Nævningedomstole behandler alle alvorlige forbrydelser (crimes/misdaden, dvs. mord og andre alvorlige forbrydelser med en strafferamme fra fem år til livstid), politiske lovovertrædelser og overtrædelser begået af pressen (undtagen forbrydelser vedrørende racisme eller fremmedhad). Til forskel fra en permanent domstol skal nævningeretten sættes for hver ny sag. Retsformanden er en dommer ved appeldomstolen. Formanden bistås af to dommere fra retten i første instans. Nævningetinget består af 12 medlemmer af offentligheden, som udtages ved lodtrækning, og højst to tredjedele af de oprindelige medlemmer må være af samme køn. Medlemmerne af nævningetinget skal have stemmeret og fulde borgerlige og politiske rettigheder, de skal være 28-65 år, kunne læse og skrive og ikke være blevet idømt en fængselsdom på over fire måneder eller samfundstjeneste i over 60 dage. Nævningetingetalene træffer kun afgørelse om skyldsspørgsmålet. Straffen udmåles af nævningtinget og juridiske dommere i fællesskab. Kun formalitetsspørgsmål (og ikke realitetsspørgsmål) i forbindelse med domme afsagt af nævningedomstolen kan appelleres til kassationsdomstolen.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/02/2015

3 – MINE RETTIGHEDER EFTER DEN FØRSTE RETSSAG

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.


Kan jeg appellere en dom, eller kan jeg appellere, hvis sagsøgte ikke kendes skyldig?

Kan sagen appelleres yderligere?

Hvilke rettigheder har jeg, når dommen træder i kraft?

Yderligere oplysninger

Kan jeg appellere en dom, eller kan jeg appellere, hvis sagsøgte ikke kendes skyldig?

Hvis du har anlagt et civilt søgsmål i forbindelse med en straffesag (partie civile/burgerlijke partij), kan du appellere afgørelsen, hvis retten afviser dit erstatningskrav, eller hvis du mener, at erstatningen er for lille. Du kan ikke appellere en dom, hvis sagsøgte ikke kendes skyldig, eller hvis du mener, at den dømte har fået en for mild straf. (Den offentlige anklager kan appellere afgørelsen på dette grundlag).

Du skal beslutte dig hurtigt, for en appel i en straffesag skal normalt være indgivet inden for 15 dage. Appellen skal indgives til justitskontoret (greffe/griffie) ved den domstol, som har afsagt den appellerede dom. Du kan få flere oplysninger på justitskontoret. Hvis en afgørelse appelleres, vil sagen blive behandlet ved en højere domstol. Du vil blive informeret om tidspunkt og sted. En appelsag afvikles i det store og hele som en retssag i første instans. Du behøver ikke anlægge et nyt civilt søgsmål i forbindelse med sagen, men du kan ikke anlægge et civilt søgsmål for første gang, når sagen behandles ved appeldomstolen.

En fuldstændig appel (appel/hoger beroep, dvs. både vedrørende realitets- og formalitetsspørgsmål) kan ikke indgives mod en dom afsagt af en nævningedomstol, men formalitetsspørgsmål kan indbringes for kassationsdomstolen (pourvoi/voorziening).

Kan sagen appelleres yderligere?

En dom i en fuldstændig appelsag (appel/hoger beroep) kan ikke appelleres.

En fuldstændig appel kan ikke indgives mod en afgørelse truffet af en nævningedomstol, men formalitetsspørgsmål kan indbringes for Link åbner i nyt vinduekassationsdomstolen.

Kassationsdomstolen behandler ikke sagens faktiske omstændigheder, men vil alene undersøge, om der er sket overtrædelse af proceduren, eller lovgivningen er anvendt eller fortolket forkert. Kassationsretten kan alene stadfæste eller omstøde dommen. Den kan ikke optage nye beviser eller afsige en ny dom. Hvis domstolen omstøder dommen, sendes sagen tilbage til fornyet prøvelse ved en anden domstol på samme niveau som den, der afsagde den omstødte dom. Kassationsdomstolens afgørelse er ikke bindende for den nye domstol.

Hvilke rettigheder har jeg, når dommen træder i kraft?

Det er vigtigt som udgangspunkt at være klar over, at man som offer ikke automatisk orienteres om rettens dom (medmindre du har anlagt et civilt søgsmål i forbindelse med straffesagen). Hvis du eller din advokat ikke var til stede, da dommen blev afsagt i retten, skal du selv kontakte myndighederne og bede personalet på det juridiske rådgivningskontor (maison de justice/justitiehuis) om at orientere dig om dommen.

Som offer har du under visse omstændigheder ret til at blive informeret eller hørt i forbindelse med straffastsættelsen, f.eks. vedrørende udgangstilladelse fra fængslet, delvis fængsling, elektronisk overvågning, midlertidig løsladelse med henblik på udvisning eller udlevering til et andet land eller prøveløsladelse.

Hvis du får medhold i dit civile krav, kan du under visse omstændigheder bede om at blive informeret eller hørt, hvis den dømte skal afsone sin straf på særlige vilkår.

Alternativt kan du bede om at blive anerkendt som offer ved at sende en anmodning til straffuldbyrdelsesdomstolen (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank). Din anmodning vil blive accepteret, hvis retten vurderer, at du har en berettiget interesse.

Under visse omstændigheder har du følgende rettigheder som offer:

 • at blive informeret om beslutninger vedrørende straffen (herunder udgangstilladelse fra fængslet, elektronisk overvågning, prøveløsladelse osv.)
 • at foreslå særlige betingelser, som gerningsmanden kan blive pålagt
 • at blive hørt i forbindelse med særlige betingelser, som gerningsmanden kan blive pålagt i din interesse.

Eksempler

 • Du kan bede om, at retten hører dig vedrørende afsoning af straffen og de eventuelle betingelser, som gerningsmanden kan blive pålagt, hvis der træffes en beslutning om elektronisk overvågning
 • Du kan blive hørt af domstolen i tilfælde af en betinget løsladelse.
 • Du kan bede om at blive orienteret, hvis justitsministeriet træffer afgørelse om prøveløsladelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af en af disse rettigheder, skal du udfylde og underskrive en offererklæring og aflevere den på eller sende den til justitskontoret ved strafovervågningsdomstolen eller et juridisk rådgivningskontor.

Du kan altid få hjælp eller blive repræsenteret af en advokat i forbindelse med retsmøderne ved strafovervågningsdomstolen. Du kan også bede om hjælp fra en af de officielt anerkendte støtteorganisationer for ofre, en støttetjeneste for ofre eller rettens modtagelseskontor for ofre, f.eks. hvis du skal deltage i et retsmøde.

Du kan få flere oplysninger hos det juridiske rådgivningskontor, støtteorganisationerne for ofre eller din advokat.

Under og efter strafafsoningen kan du, uanset om gerningsmanden afsoner sin straf i fængsel eller ikke, altid benytte dig af retsmægling.

Yderligere oplysninger:

 • Lov om retlig status for varetægtsfængslede personer og rettigheder for ofre i forbindelse med afsoning af straf – på Link åbner i nyt vinduefransk eller Link åbner i nyt vinduehollandsk.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/02/2015

4 – HJÆLP OG STØTTE TIL OFRE FOR FORBRYDELSER

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.


Det lokale og nationale politi

Justitsministeriet

Kommissionen For Finansiel Støtte Til Ofre For Bevidste Voldshandlinger

Psykosocial hjælpetjeneste

Sammenslutning af tjenester, der yder hjælp til parter i retssager

Socialpsykologisk Centrum

Børnecentre

Sammenslutningen Sos Børn

Børnehjælpstjenesten

Det lokale og nationale politi

Det lokale og nationale politi er underlagt indenrigsministeriet. Det lokale politi har ansvar for at varetage grundlæggende politiopgaver og fungere som nærpoliti. Det nationale politi har ansvar for mere specialiserede politiopgaver.

Det lokale og nationale politi

 • tager imod ofre på en høflig og respektfuld måde
 • giver praktisk hjælp til ofre for forbrydelser, informerer dem og henviser dem til de rette tjenester
 • sørger for, at forklaringer fra ofre registreres med korrekte oplysninger om deres identitet, og at det fremgår, om de ønsker at blive informeret om straffesagen
 • kan kontakte ofret igen, kort tid efter at anmeldelsen er modtaget.

KONTAKTOPLYSNINGER:

E-mail: Link åbner i nyt vindueibznet@ibz.fgov.be

Justitsministeriet

Under justitsministeriet findes der en række afdelinger og udvalg, som varetager ofres interesser, herunder generaldirektoratet for lovgivning, grundlæggende rettigheder og friheder og generaldirektoratet for juridiske rådgivningskontorer.

Generaldirektoratet for lovgivning, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

 • forbereder og udarbejder udkast til lovgivning
 • rådgiver justitsministeren og andre aktører, udarbejder udkast til svar på parlamentsforespørgsler og deltager i internationale forhandlinger
 • arbejder tæt sammen med andre afdelinger såsom generaldirektoratet for juridiske rådgivningskontorer og med parter uden for institutionen.

Generaldirektoratet for juridiske rådgivningskontorer

 • leder de 28 juridiske rådgivningskontorer (maisons de justice/justitiehuizen) under justitsministeriet (Flandern og Vallonien har hver 13 juridiske rådgivningskontorer, Bruxelles har to, et fransktalende og et nederlandsktalende)
 • ved hvert juridiske rådgivningskontor er der et modtagelseskontor for ofre med særligt uddannede medarbejdere.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Justitsministeriets websted: Link åbner i nyt vinduehttps://justitie.belgium.be

Kontaktoplysninger til de juridiske rådgivningskontorer fås ved at klikke Link åbner i nyt vindueher.

Kommissionen for finansiel støtte til ofre for bevidste voldshandlinger

Kommissionen for økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) blev oprettet ved lov af 1. august 1985. Den har som vigtig funktion at levere økonomisk hjælp fra staten til voldsofre.

Kommissionen

 • yder økonomisk støtte til ofre for overlagte voldshandlinger og i visse tilfælde også til deres familier
 • administrerer en ordning med økonomisk hjælp til ofre for forbrydelser, der har fundet sted i en anden af EU's medlemsstater
 • kan yde bistand, også hvis overfaldsmanden er ukendt eller ikke kan holdes ansvarlig for sine handlinger
 • kan ikke yde bistand, hvis overtrædelsen skyldes skødesløshed eller uagtsomhed.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://justice.belgium.be/fr

Psykosocial hjælpetjeneste

I Flandern og Vallonien findes der 11 velfærdscentre (Centra Algemeen Welzijnswerk – CAW), som alle har en afdeling, der bistår ofre for forbrydelser.

Centrene

 • er via støtteorganet Steunpunt Algemeen Welzijnswerk medlem af Victim Support Europe
 • er åbne for alle, der har spørgsmål eller problemer
 • yder bistand til ofre i Flandern og Vallonien
 • tilbyder psykolog- og socialhjælp til ofre og deres familier, overlevende familiemedlemmer til personer, der har begået selvmord, katastrofeofre og deres familier samt ofre for trafikulykker og deres familier
 • yder psykologisk, praktisk og juridisk bistand til ofre.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Websted: http://Link åbner i nyt vinduehttp://www.archipel.be/

Kontaktoplysninger til alle 25 velfærdscentre fås ved at klikke Link åbner i nyt vindueher.

Sammenslutning af tjenester, der yder hjælp til parter i retssager

I Vallonien yder ikkereligiøse borgerstøttecentre (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) hjælp til ofre, men også til f.eks. indsatte og tidligere indsatte.

Disse centre

 • er opdelt i fire lokalafdelinger, en i hver provins i Vallonien
 • finansieres af det fransktalende samfund
 • yder psykologisk, psykiatrisk og social bistand til mistænkte, som er på fri fod eller varetægtsfængslet, dømte lovovertrædere, ofre og familier til disse
 • har professionelle medarbejdere, som arbejder i tværfaglige teams.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.ulb.ac.be/

Kontaktoplysninger til de lokale afdelinger fås ved at klikke Link åbner i nyt vindueher.

Socialpsykologisk centrum

Social- og psykologcentret (Sozial-Psychologisches Zentrum – SPZ) er en organisation i den tysktalende del af landet, som tilbyder hjælp til ofre for forbrydelser.

Centret

 • er en ikkestatslig organisation, der arbejder i den tysktalende del af Belgien
 • har afdelinger i St. Vith og Eupen
 • tilbyder individuel behandling af alle ofre for en forbrydelse med et tværfagligt team bestående af psykologer, terapeuter, socialrådgivere og en psykiater.

KONTAKTOPLYSNINGER:

SPZ Eupen: Link åbner i nyt vindueinfo.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: Link åbner i nyt vinduehttp://www.ulb.ac.be/

Børnecentre

Børnecentre (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) er specialcentre, der er oprettet af de flamske myndigheder, og hvis arbejde er målrettet børns sikkerhed og velbefindende.

Centrene

 • har en afdeling i hver flamsk provins og i Bruxelles
 • består af tværfaglige teams med psykosociale, uddannelsesmæssige og sociale funktioner
 • yder rådgivning og bistand i sager, hvor der er mistanke om misbrug af børn
 • yder gratis rådgivning og information
 • kan gribe ind i situationer, hvor et barn er offer for aktiv eller passiv fysisk, psykisk eller seksuel vold
 • tillader, at der udarbejdes anonymiserede rapporter i sager om børnemisbrug.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.kindinnood.org/

Kontaktoplysninger til centrene fås ved at klikke Link åbner i nyt vindueher.

Sammenslutning SOS Børn

Sammenslutningen af SOS-grupper for børn (Fédération des Équipes SOS-Enfants) yder specialhjælp til ofre for børnemisbrug i Vallonien.

SOS-grupperne for børn

 • arbejder med forebyggelse og behandling i sager om børnemisbrug
 • foretager en tværfaglig vurdering af barnet og dets miljø
 • yder psykiatrisk, psykologisk og social hjælp til børn og deres familie
 • søger løbende at formidle deres viden om behandling og forebyggelse af tilfælde af misbrug.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.federationsosenfants.be/

Børnehjælpstjenesten

Støttecentret for unge (Jugendhilfedienst– JHD) yder specialhjælp til mindreårige, der er ofre for forbrydelser i den tysktalende del af Belgien.

Centret

 • yder rådgivning og støtte i sager om børnemishandling
 • tilbyder hjælp til børn, unge og deres forældre i den tysktalende del af Belgien
 • kan om nødvendigt henvise sager til anklagemyndigheden eller ungdomsdomstolen.

KONTAKTOPLYSNINGER:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/02/2015

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Tjekkiet


Du anses for at være den forurettede (poškozený), idet dette udtryk anvendes om offeret for en forbrydelse i retsplejeloven (trestní řád), hvis du har lidt skade som følge af en handling, der er kvalificeret som en forbrydelse i straffeloven (trestní zákon). Denne skade kan antage forskellige former, der kan f.eks. være tale om beskadigelse eller tyveri af en genstand. I din egenskab af forurettet, har du bestemte rettigheder før, under og efter straffesagen.

En straffesag i Den Tjekkiske Republik begynder med en efterforskning. På dette stadium af sagen udfører politiet visse undersøgelser under den offentlige anklagers tilsyn. Hvis der på dette trin i sagen tilvejebringes tilstrækkeligt materiale, hvoraf det fremgår, at der foreligger en strafbar handling, der er begået af en bestemt person, beslutter den offentlige anklager at rejse en straffesag, og sagens akter oversendes til retten. Under sagens behandling i retten vurderer retten bevismaterialet og tager på dette grundlag stilling til, om den anklagede er skyldig eller ej. Hvis retten finder, at den anklagede er skyldig, idømmer den vedkommende en straf. Hvis vedkommende ikke er skyldig, frifindes han. Straffesagen kan fortsættes i form af en appel til en højere retsinstans, eller såfremt du har fremsat et erstatningskrav.

I din egenskab af forurettet kan du indtræde i straffesagen på et hvilket som helst tidspunkt.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/09/2020

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse


Hvilke oplysninger får jeg fra myndighederne (f.eks. politiet eller anklagemyndigheden), når forbrydelsen er blevet begået, men jeg endnu ikke har anmeldt den?

Allerede første gang, du er i kontakt med politiet, får du en række oplysninger, som giver dig mulighed for at gøre dine rettigheder behørigt gældende. Helt konkret får du oplysninger:

 • om den myndighed, til hvilken du kan anmelde en forbrydelse, og hvis kontaktoplysninger du vil modtage
 • om de enheder, som du kan anmode om specialiseret hjælp, om betingelserne for at kunne modtage gratis specialiseret hjælp, og du vil få disse enheders kontaktoplysninger
 • om de betingelser, på hvilke du har ret til foranstaltninger, der skal garantere din sikkerhed
 • om de steder, hvor du kan få supplerende oplysninger om den sag, i hvilken du er offer
 • om straffesagens faser og din rolle i hver af disse faser
 • om den myndighed, som du kan anmode om supplerende oplysninger, og hvis kontaktoplysninger du vil modtage
 • om betingelserne for, at du har ret til økonomisk støtte
 • om de nærmest beliggende modtagelsescentre, beredskabscentre og andre tilsvarende institutioner, hvor du kan henvende dig
 • om de nærmest beliggende udbydere af sundhedstjenester, som du kan henvende dig til
 • om betingelserne for at søge erstatning, såfremt en offentlig myndighed har tilsidesat dine rettigheder
 • om de foranstaltninger til beskyttelse af dine interesser, som du har krav på, hvis du er bosiddende i en anden EU-medlemsstat
 • om de øvrige rettigheder, du har i henhold til loven om ofre for strafbare handlinger.

Jeg er ikke bosiddende i den EU-medlemsstat, i hvilken den strafbare handling er blevet begået (unionsborgere og tredjelandsstatsborgere). Hvordan beskyttes mine rettigheder?

Du har de samme rettigheder som tjekkiske statsborgere og personer, der er bosiddende på Den Tjekkiske Republiks område. Hvis du oplyser, at du ikke behersker tjekkisk, vil du blive oplyst om dine rettigheder på et sprog, som du forstår, eller på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, i hvilken du er statsborger.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Hvis du anmelder en forbrydelse til politiet, skal politiet ved den første kontakt give dig alle ovenstående oplysninger.

Hvis du anmelder en forbrydelse til den offentlige anklager, skal du altid modtage oplysninger:

 • om de enheder, som du kan anmode om specialiseret hjælp, om betingelserne for at kunne modtage gratis specialiseret hjælp, og du vil få disse enheders kontaktoplysninger
 • om de betingelser, på hvilke du har ret til foranstaltninger, der skal garantere din sikkerhed
 • om de steder, hvor du kan få supplerende oplysninger om den sag, i hvilken du er offer.

Har jeg ret til gratis tolkning eller oversættelse (i forbindelse med mine kontakter med politiet eller andre myndigheder i løbet af efterforskningen og under sagen)?

Hvis du ikke behersker tjekkisk, har du ret til at bruge dit modersmål eller et sprog, som du har oplyst, at du behersker, ved kontakter med de myndigheder, der indgår i straffesagen

Hvis det er muligt, og du ansøger herom, vil du modtage en oversættelse af den endelige afgørelse, der træffes i sagen, og som sætter punktum for sagen. Hvis du fremsætter en begrundet anmodning, kan du også modtage en oversættelse af andre akter i det omfang, det er nødvendigt for, at du kan gøre dine rettigheder gældende under sagen.

Hvad gør myndighederne for, at jeg kan forstå dem, og de kan forstå mig (hvis jeg er et barn, hvis jeg er handicappet)?

Myndighederne har pligt til at give ofrene oplysninger på en forståelig måde under hensyntagen til deres alder, deres intellektuelle modenhed og efter behov deres læse- og skrivefærdigheder og deres helbredstilstand, herunder deres psykiske tilstand. Afhøring af børn og handicappede foretages så vidt muligt af en specialuddannet person.

Offerhjælpetjenester

Hvem yder hjælp til ofrene?

Hjælp til ofre ydes af flere grupper af organisationer. Der er dels tale om statslige centre under tjenesten for prøveløsladelse og mægling, dels om private organisationer, der er godkendt af justitsministeriet til at formidle juridiske oplysninger og/eller tilbyde planer for oprejsning og organisationer, som i henhold til en lovbefalet registrering har beføjelse til at levere psykologisk og social rådgivning. Nogle advokater yder retshjælp til ofre. Disse organisationer er opført i registret over offerhjælpetjenester, der føres af justitsministeriet og findes på internetstedet Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice.cz/.

Vil politiet automatisk henvise mig til en offerhjælpetjeneste?

Ja, ved din første kontakt med politiet vil du få oplysning herom, også selv om du ikke selv beder om det. Du vil få kontaktoplysningerne på de myndigheder, der yder denne hjælp.

Hvordan beskyttes mit privatliv?

Generelt må de myndigheder, der indgår i straffesagen, ikke offentliggøre oplysninger, der ikke har direkte forbindelse til forbrydelsen. Under den forberedende sagsbehandling er det forbudt at offentliggøre oplysninger, der gør det muligt at identificere dig. Personer under 18 år er omfattet af en særlig beskyttelse. Hvis du anmoder om det, behandles personoplysninger (oplysninger om din bopæl og postadresse, dit arbejdssted og din personlige, familiemæssige og økonomiske situation) således, at kun de myndigheder, der indgår i straffesagen, de politifolk og ansatte i tjenesten for prøveløsladelse og mægling, der er impliceret i sagen, kan få adgang til dem. Det er kun muligt at offentliggøre dem, hvis det viser sig absolut nødvendigt med henblik på straffesagen eller for, at den person, som straffesagen føres imod, kan gøre sin ret til et forsvar gældende på behørig vis.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, før jeg kan modtage offerhjælp?

Nej, den specialiserede hjælp står til rådighed, endnu inden straffesagen er blevet indledt. Du kan modtage specialiseret hjælp, inden du har anmeldt en forbrydelse, hvis det viser sig nødvendigt og hensigtsmæssigt.

Min personlige beskyttelse, hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse findes der?

Der findes talrige måder, hvorpå ofre kan beskyttes.

Politiet kan kortvarigt beskytte dig, hvis du er udsat for en åbenlys helbredsrisiko eller anden alvorlig fare. En sådan beskyttelse kan være en fysisk beskyttelse eller f.eks. flytning til en anden bopæl eller forebyggende rådgivning. Politiet kan også i en periode på 10 dage fjerne den tiltalte fra jeres fælles adresse, hvis dit liv eller helbred er i fare.

Såfremt ofrenes sikkerhed er truet, kan politiet tage skridt og træffe foranstaltninger til at garantere deres sikkerhed. Medlemmer af kriminalforsorgen, militærpolitiet og det kommunale politi er ligeledes underlagt denne pligt.

I særligt alvorlige tilfælde og på visse vilkår kan du få en særlig beskyttelse, der indrømmes vidner og andre personer, som i forbindelse med en straffesag er udsat for en åbenlys helbredsrisiko eller anden alvorlig fare. En sådan beskyttelse skal omfatte personlig beskyttelse, flytning og hjælp til social integration i det nye miljø, sløring af din egentlige identitet osv. Der er tale om en meget alvorlig foranstaltning, som kun bør gennemføres, når det er nødvendigt.

En beskyttelse, der iværksættes af retssystemet eller anklagemyndigheden, tager form af foreløbige forholdsregler, der i en straffesag gør det muligt f.eks. at udstede et forbud mod, at tiltalte tager kontakt med offeret, eller et forbud mod, at tiltalte opholder sig i den bolig, som denne deler med offeret. En rets mulighed for at træffe sådanne foreløbige forholdsregler findes også i en civil sag. Hvis din beskyttelse som offer eller forurettet part kræver, at den tiltalte varetægtsfængsles, sker dette, hvis der findes en begrundet frygt for, at denne gentager eller afslutter sin strafbare handling eller begår den forbrydelse, som denne har forberedt eller truet med at begå.

Du har ligeledes ret til at kræve, at der i forbindelse med straffesagen træffes foranstaltninger til at forhindre enhver kontakt med den formodede skadevolder.

Du har ret til på anmodning at få oplysninger om løsladelse af den tiltalte eller dennes flugt fra varetægtsfængsel, afsoning af en frihedsstraf eller anbringelse i forvaring, og alle andre tilsvarende oplysninger.

Hvis du er vidne, kan du på visse lovbestemte betingelser høres som vidne med skjult identitet.

Den retslige myndighed kan ligeledes udstede en europæisk beskyttelsesordre.

Hvem kan varetage beskyttelsen af mig?

Ovennævnte myndigheder yder beskyttelse, hovedsageligt politiet og retsinstanserne via deres afgørelser.

Vurderer man min situation for at afgøre, om jeg er udsat for en risiko for et nyt overgreb fra skadevolderens side?

Situationen undersøges altid af de myndigheder, der indgår i straffesagen. Finder de, at der foreligger en trussel, træffer de de nødvendige foranstaltninger.

Vurderer man min situation for at afgøre, om jeg er udsat for en risiko for et nyt overgreb fra det strafferetlige systems side (under efterforskningen og under retssagen)?

De myndigheder, der indgår i straffesagen, sørger altid for ikke at forværre den skade, som offeret for forbrydelsen har været udsat for, for ikke at forårsage et nyt overgreb.

Hvis dine rettigheder alligevel overtrædes af en myndighed, der indgår i straffesagen, eller hvis du ikke har mulighed for at gøre dine rettigheder gældende fuldt ud, kan du kræve erstatning. Du har navnlig mulighed for at fremsætte et krav om, at politimyndighedens procedure undersøges, eller for at anlægge et erstatningssøgsmål eller et søgsmål om passende erstatning for den ikke-økonomiske skade, som udøvelsen af offentlig myndighed har forårsaget.

Hvilken beskyttelse tilbydes særligt sårbare ofre?

De særligt sårbare ofre omfatter navnlig børn, ældre eller handicappede og ofre for visse strafbare handlinger som f.eks. menneskesmugling, terrorangreb, seksualforbrydelser, der går ud over den menneskelige værdighed, eller visse strafbare handlinger med anvendelse af vold. De særligt sårbare ofre kan naturligvis benytte alle de ovenstående beskyttelsesmuligheder, idet den kompetente myndighed principielt ofte er forpligtet til at imødekomme krav fra et særligt sårbart offer. De særligt sårbare ofre har generelt flere rettigheder, men det gælder ikke direkte i forbindelse med vidnebeskyttelse – på dette område er det snarere erfaring, der ligger til grund for en vurdering af, om offeret er udsat for en helbredsrisiko eller anden alvorlig fare.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Ja, som barn (person under 18 år) er du et særligt sårbart offer, og du har nogle meget klare særlige rettigheder. Du har bl.a. ret til gratis retshjælp i forbindelse med straffesagen, til at blive afhørt forsigtigt af en hertil uddannet person, til at antallet af afhøringer begrænses eller til ikke at blive udsat for direkte visuel kontakt med skadevolderen, men ligeledes til begrænset mulighed for at afvige fra visse andre rettigheder, som alle ofre har.

En af mine nærmeste er død som følge af forbrydelsen – hvilke rettigheder har jeg?

Hvis et familiemedlems død som følge af forbrydelsen skader dig, betragtes du selv som offer, og du har de rettigheder, der er forbundet med at være offer.

En af mine nærmeste har været offer for en forbrydelse – hvilke rettigheder har jeg?

I dette tilfælde er du ikke et offer. Du kan dog blive bisidder for offeret, hvis denne vælger dig. Offeret har ret til at blive ledsaget af sin bisidder i forbindelse med de forskellige faser i straffesagen, og når denne afgiver forklaring. En bisidder kan kun undtagelsesvis udelukkes.

Kan jeg få adgang til mægling? På hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed i forbindelse med mæglingen?

Ja. Tjenesten for prøveløsladelse og mægling, der kun er en af de organisationer, der yder offerhjælp, formidler mægling. Mægling er gratis og forudsætter begge parters – dvs. offerets og skadevolderens – samtykke. Mæglingen forestås af en sagkyndig i tvistbilæggelse, som leder drøftelserne og opretholder en konstruktiv og afbalanceret tilgang over for de to parter og hjælper dem til at finde frem til en løsning. Tjenesten for prøveløsladelse og mægling er en statslig organisatorisk enhed, som bl.a. har til opgave at hjælpe med at løse konflikter i tilknytning til en forbrydelse på en effektiv og for samfundet gunstig måde, og den kan som sådan garantere offerets sikkerhed under mæglingsmøderne.

Hvor kan jeg finde den lovgivning, hvoraf mine rettigheder fremgår?

Der er hovedsageligt tale om lov nr. 45/2013 om ofre for strafbare handlinger. Det er muligt at få adgang til lovsamlingen på hverdage på alle borgmesterkontorer og regionale kontorer (herunder i forvaltningerne i byen Prag). Ligesom de øvrige lovtekster findes denne lov ligeledes online, f.eks. Link åbner i nyt vinduepå den offentlige forvaltnings portal eller på indenrigsministeriets websted.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/09/2020

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen


Hvordan anmelder jeg en strafbar handling?

Du kan indgive anmeldelse til en hvilken som helst politimyndighed eller til den offentlige anklagemyndighed enten skriftligt eller mundtligt med optagelse af rapport eller elektronisk. Under strafferetssagen skal du redegøre for årsagen til, at du mener, at der er blevet begået en forbrydelse.

Hvordan kan jeg finde ud af, hvordan der følges op på sagen?

Hvis du har anmodet herom i anmeldelsen, er den kompetente myndighed forpligtet til at informere dig om de foranstaltninger, der træffes, inden for en måned at regne fra indgivelsen af anmeldelsen. Som offer er du principielt den forurettede, og du har derfor ret til at se sagsakterne. Du kan ligeledes anmode om at blive informeret om sagens gang. Den kompetente myndigheder forpligtet til at meddele dig sådanne oplysninger, medmindre de risikerer at skade formålet med straffesagen.

Har jeg ret til retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Ja. Du kan få retshjælp, endnu inden straffesagen indledes, og du kan få retshjælp under hele sagen og endog efter sagens afslutning. Retshjælpen ydes af advokater. Særligt sårbare ofre har under en straffesag ret til gratis retshjælp fra en rådgiver. Denne retshjælp kan ligeledes ydes gratis eller til nedsat takst til et offer, som på grund af en overlagt forbrydelse har været udsat for alvorlig legemsbeskadigelse, eller til en efterlevende efter et offer, som er død som følge af forbrydelsen, såfremt disse personer kan godtgøre, at de ikke er i besiddelse af tilstrækkelige midler. De øvrige ofre har ret til retshjælp mod vederlag.

Kan jeg få godtgjort mine udgifter (i tilknytning til min deltagelse i efterforskningen/sagen)? På hvilke betingelser?

Hvis du som den forurettede i en straffesag nedlægger påstand om skadeserstatning, erstatning for en ikke-økonomisk skade eller tilbagelevering baseret på ugrundet berigelse, og du i det mindste delvist får medhold, er den dømte person forpligtet til at godtgøre de omkostninger, du har afholdt i forbindelse med, at du har gjort dine rettigheder gældende. Hvis du nedlægger påstand herom, kan retten beslutte, at disse udgifter skal godtgøres, selv om du ikke får medhold i sagen.

Hvis du er vidne, har du ret til en vidnegodtgørelse. Du skal gøre denne ret gældende inden for en frist på tre dage efter afhøringen.

Har jeg en klageadgang, hvis min sag afsluttes, inden den indbringes for retten?

Du kan forsvare dig ved at indgive en klage. Med en sådan klage kan du bestride en politimyndigheds afgørelse eller visse afgørelser truffet af statsadvokaten under den forberedende sagsbehandling, og som er afgivet i form af kendelser. Som den forurettede kan du f.eks. bestride et tiltalefrafald eller en indstilling af strafforfølgning.

Kan jeg overvære retssagen?

Ja. Retten informerer dig (som den forurettede) om afholdelsen af retsmødet.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg blive det?

I tjekkisk ret sondres der mellem begreberne offer og forurettet part. Den forurettede er part i straffesagen. Ved den forurettede forstås hovedsageligt alle ofre med undtagelse af de personer, der er ofre på grund af deres familiemæssige tilknytning til en person, som er død som følge af en forbrydelse.

I det tjekkiske retssystem er du således offer og den forurettede (og dermed part i straffesagen, undtagen i ovennævnte tilfælde) – som den forurettede kan du nedlægge påstand om skadeserstatning, erstatning for en ikke-økonomisk skade eller tilbagelevering baseret på ugrundet berigelse. I princippet er du også vidne. Begrebet privat søgsmål findes ikke i tjekkisk ret, og du kan derfor ikke optræde som privat påtaleberettiget.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg i denne forbindelse?

Ofrenes rettigheder er hovedsageligt fastlagt i lov om ofre for strafbare handlinger og er beskrevet i de andre svar.

Med Link åbner i nyt vinduelov nr. 141/1961 i straffelovbogen tildeles den forurettede en række rettigheder bl.a. muligheden for at kræve skadeserstatning eller erstatning for en ikke-økonomisk skade som følge af en forbrydelse eller tilbagelevering baseret på ugrundet berigelse, som den tiltalte har opnået gennem forbrydelsen, eller muligheden for at appellere domskonklusionen om skadeserstatning, erstatning for en ikke-økonomisk skade og tilbagelevering baseret på ugrundet berigelse. Den forurettede har ligeledes ret til at fremsætte krav om fremlæggelse af supplerende beviser, til at få adgang til sagsakterne, til at overvære retssagen og et offentligt retsmøde i appelsagen, til at give udtryk for sin holdning til sagen inden sagens afslutning, til at deltage i drøftelser om tiltalefrafald og i et offentligt retsmøde om godkendelse af dette. Den forurettede har ret til at lade sig repræsentere ved en rådgiver og har i visse tilfælde ret til at indgive klage og anlægge sag.

Kan jeg fremsætte erklæringer under sagen eller fremlægge beviser? På hvilke betingelser?

Ja, du kan på et hvilket som helst tidspunkt under straffesagen mundtligt eller skriftligt fremsætte erklæringer om den indvirkning, som forbrydelsen har haft på dit liv. Som den forurettede kan du som part i sagen søge og fremlægge beviser og fremsætte forslag til bevisoptagelsen.

Hvilke oplysninger vil jeg få under sagen?

Du kan på anmodning få oplysning om:

 • at der ikke vil blive indledt en straffesag
 • på hvilket stadium straffesagen befinder sig
 • hvordan de gerninger, som den tiltalte har begået, kvalificeres
 • datoen og stedet for afholdelsen af det offentlige retsmøde,

og du vil ligeledes modtage den endelige afgørelse, hvormed sagen afsluttes.

Har jeg aktindsigt?

Ja, som den forurettede, har du aktindsigt. Hvis der foreligger en god begrundelse herfor, kan anklagemyndigheden eller politimyndigheden dog forbyde aktindsigt under den forberedende sagsbehandling.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/09/2020

3 - Mine rettigheder efter retssagen


Kan jeg appellere en retsafgørelse?

Ja, men som den forurettede kan du kun appellere domskonklusionen om skadeserstatning, erstatning for en ikke-økonomisk skade eller tilbagelevering baseret på ugrundet berigelse.

Hvilke rettigheder har jeg efter domsafsigelsen?

Se de andre svar.

Har jeg ret til hjælp eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Der kan ydes bistand eller specialiseret hjælp selv efter afslutningen af retssagen, når det er nødvendigt. (Ovennævnte) specialiserede hjælp kan ofte betyde en varig ændring af levevis og den ydes dermed pr. definition også efter afslutningen af retssagen.

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis skadevolderen dømmes?

Du vil på anmodning modtage den endelige dom, der indeholder oplysninger om straffens længde og om fuldbyrdelsen. Såfremt du som den forurettede kræver skadeserstatning, erstatning for en ikke-økonomisk skade eller tilbagelevering baseret på ugrundet berigelse, fremsender retten altid sin dom.

Desuden fremsender fængslet eller den institution, i hvilken forvaringen eller behandlingsdommen eksekveres, på anmodning visse andre oplysninger, navnlig oplysninger:

 • om, at den dømte, der afsoner en frihedsstraf, er i forvaring eller har fået en behandlingsdom, er blevet løsladt eller er flygtet
 • om udsættelse af fængselsstraffen
 • om udvisning af den dømte til et andet land eller overførsel til en EU-medlemsstat.

Hvis den tiltalte løslades eller flygter, og du af denne grund er udsat for fare i din egenskab af vidne, skal de kompetente myndigheder straks informere politiet, som træffer de nødvendige foranstaltninger til at garantere din sikkerhed og informerer dig herom.

Vil jeg få oplysninger om skadevolderens løsladelse (herunder prøveløsladelse eller betinget løsladelse) eller flugt?

Ja, se ovenfor.

Vil jeg blive inddraget i afgørelserne om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Kan jeg f.eks. afgive en erklæring eller indgive en klage?

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt under straffesagen fremsætte en erklæring om den indvirkning, som den strafbare handling har haft på dit liv.

Du har dog ikke ret til at indgive klage over afgørelser om betinget løsladelse eller om den omstændighed, at en person idømt en betinget dom har opfyldt betingelserne.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/09/2020

4 - Erstatning


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil kræve erstatning af skadevolderen? (f.eks. intervention i en sag, et civilt søgsmål, indtræden som civil part).

Offeret kan kræve erstatning fra skadevolderen inden for rammerne af et civilt søgsmål; offeret kan ligeledes indtræde i straffesagen mod skadevolderen og kræve erstatning (indtræden som civil part).

Retten har pålagt skadevolderen at betale skadeserstatning/kompensation. Hvordan kan jeg tvinge skadevolderen til at betale?

Hvis skadevolderen ikke fuldt ud opfylder sin forpligtelse til at betale den erstatning eller kompensation, han er blevet pålagt af retten, kan kreditoren (offeret) anmode retten om at beordre denne forpligtelse opfyldt. Den 1. januar 2018 træder der en ny lov i kraft, hvorefter offeret for en strafbar handling ligeledes kan bede staten om at opfylde dennes ret til godtgørelse på grundlag af midler, som den inddriver fra skadevolderen i form af en økonomisk sanktion.

Hvis skadevolderen nægter at betale, kan jeg så få et forskud fra staten? På hvilke betingelser?

Den Tjekkiske Republik udbetaler ikke forskud på betalinger, der følger af skadevolderens forpligtelse til at yde erstatning for den skade, som denne forårsagede, da han begik forbrydelsen. I tjekkisk ret sondres der skarpt mellem offerets ret til erstatning for den skade som skadevolderen har forårsaget, og som betragtes som gæld i tilknytning til en forbrydelse, og økonomisk støtte i henhold til lov nr. 45/2013 om ofre for strafbare handlinger, der fungerer som en økonomisk ydelse fra staten, som skal afbøde de sociale konsekvenser af viktimiseringen.

Har jeg ret til kompensation fra staten?

Som anført ovenfor udbetaler staten ikke erstatning i ordets egentlige forstand (den griber ikke ind i skadevolderens økonomiske gæld og overtager den ikke), men den tilbyder ofre for strafbare handlinger en økonomisk støtte. I henhold til lov nr. 45/2013 om ofre for strafbare handlinger gives denne støtte til ofre, der som følge af en strafbar handling har lidt personskade i en vist minimumsomfang, der er fastsat i loven, til ofre for seksualforbrydelser, der går ud over den menneskelige værdighed, til mishandlede børn og til overlevende (som tilhører den personkreds, der er fastsat i loven) efter personer, der er døde som følge af forbrydelsen. Denne støtte beløber sig normalt til mellem 10 000 CZK (omkring 370 EUR) og 200 000 CZK (omkring 7 400 EUR), og den beregnes enten som et fast beløb fastsat i loven, eller også svarer den til det reelle indtægtstab og udgifterne til behandling eller udgifterne til særlig terapi, der iværksættes med henblik på at afbøde den lidte ikke-økonomiske skade. Justitsministeriet behandler ansøgninger om udbetaling af økonomisk støtte. Ansøgningerne indgives inden for to år efter den dato, hvor offeret har fået kendskab til den skade, som den strafbare handling har forårsaget, og senest fem år efter den dato, hvor forbrydelsen blev begået.

Har jeg ret til kompensation, hvis skadevolderen ikke dømmes?

Det er ikke muligt at fremsætte krav om kompensation fra skadevolderen (dvs. gæld i tilknytning til en forbrydelse), hvis skadevolderen ikke dømmes, ganske enkelt fordi denne ikke er kendt, og der derfor ikke findes en debitor, enten fordi forbrydelsen ikke er blevet bevist, eller fordi skadevolderen ikke er strafferetlig ansvarlig for sine handlinger, og i dette tilfælde kan den tiltalte ikke være ansvarlig for den skade, der er forårsaget af handlinger, som han ikke har begået, som ikke er blevet betegnet som strafbare handlinger, eller som han ikke kan stå til ansvar for. Retten til økonomisk støtte fra staten (se ovenfor) kan derimod opstå, inden skadevolderen dømmes; offeret har denne ret, selv om skadevolderen er ukendt, eller ikke er strafferetligt ansvarlig for sine handlinger, hvis der ikke foreligger tvivl om, at offeret har lidt skade som følge af handlinger, der har karakter af en strafbar handling (eller hvis et medlem af dennes familie er død som følge af sådanne handlinger).

Har jeg ret til økonomisk hjælp, mens jeg afventer en afgørelse af mit erstatningssøgsmål?

I henhold til lov nr. 45/2013 om ofre for strafbare handlinger har justitsministeriet ikke mulighed for at udbetale forskud på en økonomisk hjælp under den forberedende behandling; ofrenes akutte vitale behov behandles på anden vis inden for rammerne af den statslige socialforsorg.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/09/2020

5 - Ret til støtte og bistand


Jeg har været offer for en strafbar handling – hvem skal jeg henvende mig til for at få hjælp og bistand?

De enheder, som du kan henvende dig til, er opført i registret over tjenester, der yder hjælp til ofre for strafbare handlinger. Dette register findes online på justitsministeriets websted Link åbner i nyt vinduehttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Registret er inddelt i fire dele, som indeholder oplysninger om alle de typer enheder, der yder hjælp til ofre, nemlig

 1. enheder, der yder sociale tjenester
 2. godkendte enheder, der formidler juridiske oplysninger eller iværksætter planer for oprejsning.
 3. advokater
 4. centre under tjenesten for prøveløsladelse og mægling.

Registret indeholder relativt detaljerede oplysninger om de tjenester, der yder hjælp til ofre for strafbare handlinger, og der er mulighed for at søge på navn, efter det distrikt, de findes i, ligesom det er muligt at foretage en avanceret søgning på grundlag af andre kriterier.

En permanent offerrådgivning

(+420) 116 006 (Offerrådgivning – en fælles telefonlinje, der også benyttes i andre EU-medlemsstater)

Er hjælpen til ofre gratis?

Den særlige hjælp ydes gratis til særligt sårbare ofre, der har behov herfor, inden for de fastsatte rammer. Disse ofre har ligeledes ret til gratis retshjælp inden for de fastsatte rammer. Øvrige ofre har ikke ret til gratis specialiseret hjælp, men der kan dog ydes gratis hjælp, hvis tjenesteyderen skønner det nødvendigt. Den hjælp, som centrene under tjenesten for prøveløsladelse og mægling yder, er dog altid gratis.

Hvilke former for hjælp kan jeg få fra statslige tjenester eller myndigheder?

Tjenesten for prøveløsladelse og mægling, der er et statsligt organ, tilbyder ofre juridiske oplysninger, psykologbistand og planer for oprejsning som f.eks. mægling, der kan hjælpe dig til at få løst dit problem via uformelle udenretlige drøftelser med skadevolderen. Tjenesten for prøveløsladelse og mægling har 74 centre, som yder gratis hjælp, fordelt over hele Den Tjekkiske Republik.

Hvilke former for hjælp kan jeg få fra ikke-statslige organisationer?

Ikke-statslige organisationer og privatpersoner tilbyder afhængigt af deres art juridiske oplysninger, psykologisk og social rådgivning, retshjælp eller planer for oprejsning.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/09/2020

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Danmark


Du vil blive betragtet som et offer for en forbrydelse, hvis du har lidt skade, som følge af en hændelse, der udgør en forbrydelse efter dansk lovgivning, for eksempel hvis du er kommet til skade, eller dine ejendele er blevet ødelagte eller stjålet osv. Som offer for en forbrydelse har du ifølge lovgivningen visse individuelle rettigheder før, under og efter en retssag. Du kan også benytte dig af forskellige former for assistance og kræve erstatning for de skader forbrydelsen medførte.

Straffeprocessen i Danmark omfatter både efterforskningen og selve retssagen. Under efterforskningen undersøger politiet og anklagemyndigheden sagen for at finde forbryderen og samle beviser. Hvis der er tilstrækkelige beviser for at den påståede gerningsmand har begået forbrydelsen, bliver sagen bragt for retten. Retten afgør, hvorvidt den mistænkte er skyldig efter at have vurderet det samlede bevismateriale, og dømmer eller frifinde vedkommende.

Denne folder vil vejlede dig gennem de forskellige led af proceduren og beskrive dine rettigheder Link åbner i nyt vindueunder efterforskningenLink åbner i nyt vindueunder retssagen eller Link åbner i nyt vindueefter den første retssag. Læs også mere om Link åbner i nyt vindueden hjælp og støtte du kan få.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/08/2019

1 - Mine rettigheder i forbindelse med efterforskningen af forbrydelsen


Hvor og hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvordan kan jeg følge op på, hvad myndighederne foretager sig efter en anmeldelse?

Hvordan kan jeg blive involveret i efterforskningen af forbrydelsen?

Hvad mine rettigheder som vidne?

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvilke oplysninger kan jeg få af politiet eller støtteorganisationerne under efterforskningen af forbrydelsen?

Kan jeg få juridisk bistand?

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvilken hjælp og assistance kan jeg få i forbindelse med efterforskningen?

Er der mulighed for mægling mellem mig og forbryderen?

Hvordan vil min sag fortsætte, når efterforskningen er slut?

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Yderligere information

Hvor og hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du har været udsat for en forbrydelse i Danmark, kan du anmelde det til Link åbner i nyt vinduepolitiet. Du kan gøre dette ved at henvende dig til den nærmeste politistation eller ved at ringe 114. I en nødsituation kan du ringe til alarmcentralen på 112. Hvis du har været udsat for tyveri, kan du anmelde det ved at udfylde Link åbner i nyt vindueet online skema, som du kan finde på politiets hjemmeside.

Der er ingen obligatorisk formular, du skal anvende, når du anmelder en forbrydelse. Når du henvender dig til en politistation eller ringer, vil den politibetjent du taler med skrive en anmeldelsesrapport. Du behøver ikke at underskrive rapporten. En anmeldelse kan sagtens være anonym.

Der er ingen tidsfrist for at anmelde en forbrydelse. Der er dog tidsfrister for hvor længe politiet kan rejse tiltale i sager. Hvis tidsfristen er overskredet kan du stadig anmelde forbrydelsen, men politiet vil ikke efterforske sagen.

I din anmeldelse skal du inkludere alle de relevante informationer relateret til episoden og al relevant bevismaterielle, som du er I besiddelse af. Det anbefales, at du inkluderer så meget information som muligt, fordi det er på baggrund af din anmeldelse, at politiet vurderer, hvorvidt der er sket en forbrydelse, og om der skal iværksættes en efterforskning.

Hvis du ikke taler dansk, har du mulighed for at anmelde forbrydelsen på det sprog, som du forstår. Hvis det bliver nødvendigt, kan politiet finde en tolk til dig, der kan oversætte de relevante dokumenter for dig.

I det fleste sager efterforsker politiet sagen efter at have modtaget din anmeldelse. Men hvis du har været udsat for en mindre alvorlig forbrydelse såsom ærekrænkelser eller injurier vil proceduren være en anden. I denne type af sager foretager politiet ikke en efterforskning, og du skal derfor anlægge sagen direkte domstolene. Dit sagsanlæg skal indgives senest seks måneder efter, at du blev bekendt med forbrydelsen. På baggrund af din klage vil retten indlede en retssag mod gerningsmanden.

Hvordan kan jeg følge op på, hvad myndighederne foretager sig efter en anmeldelse?

Når du anmelder en forbrydelse, vil politiet udstede en kvittering på stedet. Kvitteringen får du overrakt personligt eller også bliver den sendt med posten. Kvitteringen indeholder et referencenummer, som du kan bruge til at modtage information om din sag fra politiet. Du kan også følge op på udviklingen i din sag ved at oplyse dit cpr-nummer.

Hvordan kan jeg blive involveret i efterforskningen af forbrydelsen?

I princippet er efterforskningen af en forbrydelse politiets ansvar. Politiet vil løbende informere dig om vigtig udvikling i forbindelse med din sag, som for eksempel anholdelsen af en mistænkt. Hvis du ønsker det, kan du også med reference til sagsnummeret eller dit cpr-nummer følge med i sagens udvikling.

Ifølge dansk lovgivning er det ikke muligt for ofre at være til stede under efterforskningen. Hvis du har en advokat, kan vedkommende se dokumenterne i sagen. Din advokat kan dele sådan information med dig, hvis politiet har givet samtykke hertil. Efter sagens afslutning har du mulighed for at læse alle sagens dokumenter.

I løbet af efterforskningen vil politiet og anklagemyndigheden indsamle det relevante bevismateriale. Som offer behøver du ikke at bevise nogen dele af den forbrydelse, som du har været udsat for. Men hvis du har nogen form for bevismateriale som du ønsker at overrække, kan du give det til den politibetjent eller anklager, der leder din sag.

Hvad mine rettigheder som vidne?

I forbindelse med efterforskningen kan du af politiet blive bedt om at afgive en vidneforklaring. Under afhøringen har du ret til ikke at udtale dig. Den eneste information, du er forpligtet til at oplyse, er dine personlige oplysninger (navn, fødselsdag og adresse).

Hver gang politiet kontakter dig i forbindelse med en vidneforklaring, vil de forklare dig, hvornår og hvordan du kan anmode om en advokats tilstedeværelse.

I forbindelse med din vidneforklaring har du mulighed for at få en tolk gratis. Dokumenterne som er relevante for din vidneforklaring kan også blive oversat for dig gratis.

Hvis du har været udsat for vold, trusler eller seksuelt overgreb, og du forventes at afgive vidneforklaring i retten, får du en kontaktperson fra politiet eller anklagemyndigheden. Vedkommende vil hjælpe dig, når du skal i kontakt med politiet eller anklagemyndigheden.

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvis du er et barn, vil retten udpege en advokat til dig, som vil hjælpe dig gennem hele proceduren. I løbet af efterforskningen vil advokaten ledsage dig ved samtaler med politiet. Vedkommende vil forklare dig proceduren og kan stille dig yderligere spørgsmål, for at hjælpe dig med at forstå politiets spørgsmål.

Hvis du er et barn, som har været udsat for et seksuelt overgreb, vil gerningsmanden ikke have lov til at være til stede, når du afgiver din forklaring. Endvidere kan du få din vidneforklaring videooptaget af politiet eller anklagemyndigheden, således at du ikke behøver at afgive din forklaring i retten. I stedet for vil videofilmen med dit interview blive vist til dommerne. Når din forklaring i forbindelse med efterforskningen skal filmes har kan gerningsmandens advokat være tilstede.

Hvilke oplysninger kan jeg få af politiet eller støtteorganisationerne under efterforskningen af forbrydelsen?

Politiet er forpligtet til at give information, der kan hjælpe dig med at overvinde konsekvenserne af en forbrydelse. Den information består blandt andet af:

 • hvordan du kommer i kontakt med en advokat;
 • hvordan du kan kræve erstatning fra gerningsmanden i løbet af straffesagen;
 • hvordan du kan få godtgørelse fra staten;
 • hvordan du kan få rådgivning fra Link åbner i nyt vindueOfferrådgiveren;
 • hvilke rettigheder og pligter du har som vidne.

I løbet af efterforskningen vil politiet informere dig om relevant udvikling i din sag som for eksempel anholdelsen af en mistænkt. Hvis politiet planlægger en afhøring, vil de informere dig eller din advokat om dato og tidspunkt.

Hvis du er offer for en alvorlig forbrydelse som vold eller et seksuelt overgreb, vil politiet også forklare dig sagens forventede forløb.

Hvis politiet beslutter ikke at foretage en efterforskning baggrund af din politianmeldelse eller at afbryde en igangsat efterforskning, vil du som offer få meddelelse herom. Du vil også blive meddelt, hvis anklagemyndigheden beslutter at frafalde tiltalen mod en mistænkt. Du vil modtage samme oplysninger, hvis du er relateret til et offer, som er død som følge af forbrydelsen.

Kan jeg få juridisk bistand?

Gratis juridisk bistand er muligt først og fremmest til ofre for særlige forbrydelser som vold og seksuelle overgreb. Hvis du er offer for vold, kan du bede retten om at beskikket en bistandsadvokat, som kan repræsentere dig. Hvis du er offer for et seksuelt overgreb behøver du ikke at anmode retten, da retten automatisk vil beskikke en bistandsadvokat, som kan repræsentere dig.

Ved andre forbrydelser kan du også bede retten om at beskikke en bistandsadvokat. I sådanne tilfælde vil retten dog først vurdere, om forbrydelsens grovhed og dit konkrete behov for bistand (for eksempel lav indtægt) kan retfærdiggøre en sådan beskikkelse; og retten kan afvise din anmodning, hvis den findes grundløs.

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvis du er voldoffer, kan du bede politiet om at give gerningsmanden et tilhold, så vedkommende ikke må kontakte eller genere dig. Typisk vil politiet give et sådant tilhold, hvis der har været flere tilfælde af chikane eller gener, eller hvis der er stor risiko for, at gerningsmanden vil forsætte med at chikanere dig i fremtiden.

Som voldsoffer kan du bede politiet om at udstyre dig med en særlig mobiltelefon, med en indbygget GPS funktion, således at det er nemt at spore, hvor du befinder dig.

Hvis du offer for vold i nære relationer, og du bor sammen med din partner, kan du bede politiet om at forbyde din partner at opholde sig i jeres fælleshjem. Forbuddet vil ophøre, hvis du og din partner finder sammen igen.

Du kan også bede politiet eller anklagemyndigheden om at slette dit navn og andre personlige oplysninger fra sagens dokumenter inden det bliver videregivet til andre parter i sagen. Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, vil dine personlige oplysninger blive slettet fra sagens dokumenter, uden at du behøver at anmode om det.

Hvilken hjælp og assistance kan jeg få i forbindelse med efterforskningen?

Hvis du er offer for vold, trusler eller seksuelt overgreb, og du forventes at skulle afgive vidneforklaring i retten, får du en kontaktperson hos politiet eller anklagemyndigheden, som kan hjælpe dig, når du skal i kontakt med politiet eller anklagemyndigheden.

Uanset hvilken forbrydelse du har været udsat for kan du henvende dig til Link åbner i nyt vindueOfferrådgivningen. Politiet kan forklare for dig, hvordan du kan komme i kontakt med Offerrådgivningen.

Hvis du har været udsat for røveri, vold eller et seksuelt overgreb, og du I den forbindelse har brug for psykolog hjælp, har du ret til at få godtgjort dine udgifter for de 12 første konsultationer.

Du kan modtage gratis lægehjælp, hvis du har en gyldig sygeforsikring. Borgere i de 27 EU medlemslande, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz kan gøre brug af Link åbner i nyt vindueDet Europæiske sygesikringskort.

Er der mulighed for mægling mellem mig og forbryderen?

I forbindelse med efterforskningen kan politiet forslå dig at deltage i mægling mellem gerningsmanden og dig. Det betyder at forbryderen har erklæret sig skyldig I forbrydelsen og ønsker at mægle med dig. Udfaldet af mæglingen betyder ikke at efterforskningen vil stoppe, men det kan medføre en mildere straf til gerningsmanden.

Hvordan vil min sag fortsætte, når efterforskningen er slut?

Når efterforskningen er afsluttet vil politiet eller anklagemyndigheden beslutte, hvad der skal ske. Hvis der er tilstrækkelige beviser til at få gerningsmanden dømt, rejser anklagemyndigheden tiltale. Ellers kan politiet eller anklagemyndigheden vælge at lukke sagen.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Politiet eller anklagemyndigheden kan vælge at opgives straffesagen uden at bringe den for domstolene. I så fald vil du få meddelelse herom, og du får mulighed for at se alle dokumenter i sagen.

 • Hvis politiet beslutter at lukke sagen, har du mulighed for at klage til anklagemyndigheden.
 • Hvis beslutningen er truffet af anklagemyndigheden, kan du klage til Rigsadvokaten.

Tidsfristen for at indgive en klage er 4 uger.

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Hvis du er udlændinge har du same rettigheder som beskrevet ovenfor. Hvis du ikke taler dansk, kan du anmelde en forbrydelse på et sprog du forstår. Politiet er forpligtet til at foretage sig det nødvendige for at modtage og behandle din anmeldelse, uanset hvilket sprog du anvender.

Under efterforskningen vil du gratis modtage tolkebistand. Tolken vil hjælpe dig gennem din vidneforklaring. Dokumenterne der er en del af sagen, vil også blive oversat for dig gratis.

Yderligere information

 • Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14.11.2018 om rettens pleje (Retsplejeloven) Link åbner i nyt vindueDansk
 • Lovbekendtgørelse nr. 965 af 20.08.2015 om politiets virksomhed (Politiloven) Link åbner i nyt vindueDansk
 • Lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20.9.2018 Straffeloven Link åbner i nyt vindueDansk
 • Lov nr. 467 af 12.06.2009 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling Link åbner i nyt vindueDansk
 • Bekendtgørelse nr. 1108 af 21.09.2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede Link åbner i nyt vindueDansk
 • Cirkulæreskrivelse 10094 af 22.12.2006 om ændring af ordningen med offerrådgivningen Link åbner i nyt vindueDansk
 • Bekendtgørelse nr. 264 af 25.03.2018 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper Link åbner i nyt vindueDansk

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/08/2019

2 - Mine rettigheder i forbindelse med retssagen


Hvordan kan jeg deltage retssagen?

Hvad er mine rettigheder som vidne?

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Kan jeg modtage juridisk bistand?

Hvordan kan jeg modtage beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvordan kan jeg kræve erstatning fra gerningsmanden eller modtage godtgørelse fra staten?

Er der muligheder for mægling mellem gerningsmanden og mig?

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Yderligere information

Hvordan kan jeg deltage retssagen?

Under retssagen kan du være til stede ved alle offentlige retsmøder. Hvis retten beslutter, at retsmøderne skal holdes for lukkede døre, beslutter retten, hvorvidt du må være til stede eller ej. I praksis tillader retten som regel, at du er til stede ved retsmøderne, medmindre der er særlige fortroligheds hensyn. Uanset hvad foregår domsafsigelsen ifølge dansk ret altid offentligt, hvilket betyder, at du kan være til stede.

Dansk lovgivning tillader ikke dig som offer at stille spørgsmål til andre parter under retssagen.

Hvis du mener, at der er bevismaterie, som er relevant for sagen, kan du bede politiet eller anklageren, som er ansvarlig for din sag om at få bevismaterialet fremlagt i retten. Det er dog Politiet og anklagemyndigheden som beslutter, hvorvidt bevismaterialet skal føres for retten eller ej.

Hvis du ønsker at udtale dig for retten, men du er ikke blevet indkaldt som vidne, kan du bede anklagemyndigheden om at blive sat på vidnelisten. Det er anklagerens beslutning om du skal kaldes som vidne, og anklageren kan afvise din anmodning, hvis de ikke mener, at din vidneforklaring er nødvendig for at bevise anklagerne.

Hvis du har afgivet din vidneforklaring for retten, har du ret til at modtage godtgørelse for de udgifter (1), du har haft i den forbindelse.

For at få godtgørelse skal du udfylde en særlig formular, som du kan finde på Link åbner i nyt vinduedomstolenes hjemmeside. På formularen skal du angive dine bank oplysninger. Forudbetaling er også muligt, men her skal du kontakte domstolen.

Hvad er mine rettigheder som vidne?

For det meste vil du blive indkaldt som vidne. I så fald kan retten bestemme, at du ikke må være til stede i retssalen under afhøringen af andre personer (den tiltalte, andre vidner, eksperter osv.). Grunden til dette er, at det kan påvirke dit eget vidneudsagn, at lytte til andres forklaring af sagen. Når du har afgivet din forklaring, kan du blive retssalen og følge resten af proceduren.

Hvis retten indkalder dig som vidne, skal du afgive din forklaring for retten. Du kan alene afvise at afgive forklaring, hvis du er nært beslægtet med den tiltalte.

I forbindelse med din vidneforklaring kan din advokat stille dig yderligere spørgsmål, for at hjælpe dig med bedre at forklare hændelsesforløbet.

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvis du er et barn, vil retten beskikke en advokat til dig, som vil hjælpe dig gennem hele proceduren. Under retssagen vil advokaten ledsage gennem din vidneforklaring i retten. Advokaten vil forklare proceduren for dig og kan stille dig yderligere spørgsmål, for at hjælpe dig med at forstå dommerens spørgsmål.

En repræsentant fra kommunen vil også ledsage dig, og hjælpe dig, når du afgiver din forklaring.

Kan jeg modtage juridisk bistand?

Du kan få gratis juridisk bistand under retssagen, hvis du har krævet erstatning fra gerningsmanden og din årlige indkomst er mindre end bestemt beløb: 236.000 danske kroner (cirka 31.700 Euro) hvis du er enlig, 300.000 danske kroner for sammenlevende par (cirka 40.300 Euro) og 41.000 danske kroner (cirka 5.500 Euro) for hvert barn under 18 år.

Hvis du er offer for vold eller seksuelt overgreb kan du bede om at få beskikket en gratis bistandsadvokat uanset din indkomst.

Hvis du er pårørende til et offer, som er død som følge af forbrydelsen, vil retten beskikke en advokat, som vil hjælpe dig med at fastlægge et erstatningskrav.

Hvordan kan jeg modtage beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Du kan få særlig beskyttelse hvis du er vidne i retssagen.

Hvis du er utryg ved at tale, mens den tiltalte er til stede, kan du bede retten om at fjerne den tiltalte fra retssalen under din vidneforklaring. I dette er tilfælde bliver din vidneforklaring efterfølgende gengivet til den tiltalte.

Retten er forpligtet til at have særlige venteværelser til ofre, hvor du kan afvente din vidneforklaring uden at møde den tiltalte, den tiltaltes pårørende eller andre vidner. Dette er en relativt ny regel, og det kan være at nogle retsbygninger endnu ikke sådanne ventelokaler.

Hvis du er bange for repressalier, kan du anmode retten om ikke at offentliggøre dine personlige oplysninger som navn, adresse , arbejde osv. til den tiltalte og dennes advokat.

Hvis er offer for et seksuelt overgreb kan du bede retten om, at din vidneforklaring bliver afgivet for lukkede døre. Du kan også bede retten om ikke at offentlige gøre oplysninger om parterne i sagen, således at offentligheden og medierne ikke kan få kendskab til disse oplysninger. I sådanne tilfælde vil retten også slette dit navn og andre personlige oplysninger fra sagens dokumenter, før den tillader andre sagsparter adgang til sagens dokumenter.

Hvordan kan jeg kræve erstatning fra gerningsmanden eller modtage godtgørelse fra staten?

Du har ret til erstatning fra gerningsmanden for det tab, som du har lidt som følge af forbrydelsen. Under retssagen kan du bede anklagemyndigheden om, at kræve erstatning på dine vegne. Retten kan afvise at tage stilling til erstatningskravet, hvis det er for indviklet at tage stilling til, som en del af selve retssagen. I så fald kan du kræve erstatning fra gerningsmanden gennem et civilt søgsmål.

Du kan også kræve erstatning fra staten. Se venligst Link åbner i nyt vinduefaktaarket om godtgørelse til ofre for forbrydelser i EU medlemslande fra the European Judicial Network.

Er der muligheder for mægling mellem gerningsmanden og mig?

Muligheden for mægling eksisterer alene under efterforskningen, hvor politiet kan foreslå dig at deltage i mægling med gerningsmanden. Resultatet af en mægling afslutter ikke nødvendigvis sagen, men kan medføre en mildere straf for gerningsmanden.

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Hvis du er udlændinge, har du samme rettigheder som beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke taler dansk, og er blevet indkaldt som vidne, stiller retten en tolk til rådighed under vidneforklaringen.

Yderligere information

 • Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14.11.2018 om rettens plejel (Retsplejeloven) Link åbner i nyt vindueDansk
 • Lov nr. 467 af 12.06.2009 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling Link åbner i nyt vindueDansk
 • Lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24.08.2018 om erstatningsansvar Link åbner i nyt vindueDansk
 • lovbekendtøgrelse nr. 1209 af 18.11.2014 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse Link åbner i nyt vindueDansk
 • Bekendtgørelse nr. 1108 af 21.09.2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede Link åbner i nyt vindueDansk
 • Bekendtgørelse nr. 572 af 30.04.2015 om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring Link åbner i nyt vindueDansk
1. Refusion af udgifter
Hvis retten har indkaldt dig som vidne i forbindelse med en retssag, vil du få eventuelle udgifter refunderet. Du vil modtage 80 kr. (cirka 10.50 Euro) for de første fire timer, du bruger i retten. Hvis du har brugt mere tid inklusiv rejsetid, vil du modtage yderligere refusion afhængigt af den tid, du har brugt.
Yderligere udgifter i forbindelse med dit fremmøde som vidne (for eksempel tabt arbejdsfortjeneste) kan også blive refunderet, hvis du kan dokumentere tabet (f.eks. ved en erklæring fra din arbejdsgiver om antallet af timer og din timeløn).
Rejseudgifter kan også refunderes, hvis afstanden til retten er mere end 3 km. Hvis du har benyttet offentlige transport, vil du kunne få refunderet, hvad der svarer til en standard billet. Du kan ikke få refunderet udgifter til en taxa. Hvis du har benyttet din egen bil, vil du kunne få refunderet, hvad der vil svarer til den billigste billet med offentlig transport.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/08/2019

3 - Mine rettigheder efter (den første) retssag


Kan jeg anke en dom eller frifindelse?

Er yderligere appel mulig?

Hvilke rettigheder har jeg efter dommens afsigelse?

Yderligere information

Kan jeg anke en dom eller frifindelse?

Når en retssag er afsluttet vil din advokat modtage en kopi af domstolens afgørelse. Med rettens tilladelse kan din advokat denne kopi med dig.

Hvis anklagemyndigheden har krævet erstatning på dine vegne, og retten har taget stilling til erstatningskravet, vil du blive underrettet herom og modtage en kopi af rettens afgørelse. Både underrettelsen og afgørelsen vil være på dansk.

Du kan ikke anke dommen/frifindelsen af den tiltalte eller den straf, som retten har udmålt. Du kan alene anke rettens afgørelse vedrørende dit erstatningskrav, hvis et sådant er blevet rejst. En sådan appel er ikke en del af straffeprocessen, og skal derfor afgøres efter en civilretlig procedure. Tidsfristerne for at anke er:

 • fire uger når du anker en byretsdom til Landsretten;
 • otte uger når du anker en landsretsdom til Højesteret.

Er yderligere appel mulig?

Yderligere appel kan ske til Højesteret, men det er alene tiltalte og anklagemyndigheden, som har mulighed herfor.

Hvilke rettigheder har jeg efter dommens afsigelse?

Efter domsafsigelsen er din rolle i retssagen generelt ovre. Dansk ret giver ikke ofret for en forbrydelse ret til at blive underrettet om løsladelsen af gerningsmanden eller at afgive en udtalelse, når beslutningen om prøveløsladelse skal træffes.

Yderligere information

 • Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14.11.2018 om rettens pleje (Retsplejeloven) Link åbner i nyt vindueDansk

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/08/2019

4 - Hjælp og støtte til ofre for forbrydelser


Det Kriminalpræventive råd

Offerrådgivning

Hjælp Voldsofre

Center for Voldtægtsofre

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)

Reden International

Dannerhuset

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd er et råd med repræsentanter fra organisationer, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse med særligt fokus på at forebygge husspektakler og seksuelle overgreb.

Det Kriminalpræventive Råd

 • består af 50 forskellige myndigheder, foreninger og private og offentlige organisationer specialiseret i løsning af konflikter.
 • er involveret i kriminalitetsforebyggende aktiviteter, med fokus på forebyggelse af vold i nærrelationer og seksuelle overgreb.

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.dkr.dk/

Offerrådgivning

Offerrådgivning i Danmark leverer materiel, medicinsk, psykologisk og socialt støtte gennem statslige, frivillige og lokale afdelinger

Offerrådgivningen

 • tilbyder støtte til ofre for røveri, overfald, tyveri, trusler, vold, voldtægt og mange andre forbrydelser
 • sørger for adgang til retssystemet
 • hjælper med erstatningskrav mod gerningsmanden og godtgørelse fra staten
 • sørger for materiel, medicinsk, psykologisk og social bistand gennem statslige, frivillige og lokale afdelinger

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.offerraadgivning.dk/
For kontaktinformation til de locale offerrådgivnigner klik Link åbner i nyt vindueher

Hjælp Voldsofre

Hjælp Voldsofre er en landsforening, der yder hjælp i form af psykologhjælp, advokatbistand eller hjælp i forbindelse med forsikring eller erstatning til voldsofre.

Hjælp Voldsofre

 • er en national organisation, der sørger for psykologhjælp, juridisk bistand eller hjælp i forbindelse med forsikring eller erstatning til voldsofre
 • hjælper og rådgiver ofre for vold, voldtægt, røveri og incest
 • overvåger lovgivningen på de ovennævnte områder og søger at forberede forholdene for ofre ved at påvirke politikere og ministerier
 • er involveret i forebyggende arbejde gennem foredrag, kampagner, fortalervirksomhed og udstillinger

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.voldsofre.dk/

Center for Voldtægtsofre

Center for Voldtægtsofre sørger for medicinsk og psykologisk hjælp til ofre for voldtægt gennem otte forskellige centre i Danmark.

Center for Voldtægtsofre

 • har otte regionale centre i Danmark
 • tilbyder pleje og støtte til voldtægtsofre, som forsørges af særligt trænet personale

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.voldtaegt.dk/

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)

LOKK er en interesseorganisation for krisecentre, der beskytter kvinder, som har været udsat for hustruvold.

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)

 • er en koordinerende organisation, hvis overordnede formål er at synliggøre og styrke det enkelte krisecenters arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold mod kvinder og deres børn.
 • formidler viden, information og erfaring på området videre til centrene
 • nedsætter arbejdsgrupper inden for relevante områder
 • styrker samarbejdet mellem centre og arbejder med centre i andre nordiske og europæiske lande
 • forhandler med offentlige myndigheder om krisecentrenes vilkår

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.lokk.dk/

Reden International

Reden International sørger for adgang til sundhedssystemet, juridisk bistand, sociale tilbud, forberedelse af hjemsendelser og ophold på krisecentre for prostitutionsofre og ofre for menneskehandel i Danmark.

Reden International

 • er en organisation, som yder praktisk støtte til udenlandske kvinder, som er tvunget til prostitution i Danmark
 • har et landsdækkende krisecenter, som foretager opsøgende socialt arbejde
 • sørger for adgang til sundhedssystemet selvom disse kvinder normalt ikke har lovligt ophold
 • yder advokatbistand og er bisidder ved afhøringer og retssager
 • skaber kontakt til det danske socialsystem
 • yder assistance før repatriering (kontakt til lokale NGOer og støtte i hjemlandet)
 • tilbyder ophold på krisecenter - sikkert ophold med rådgivning, omsorg og aktiviteter
 • yder rådgivning og omsorg - på alle niveauer i processen afhængigt af den enkelte kvindes situation

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.redeninternational.dk/

Dannerhuset

Dannerhuset er en privat organisation, der hjælper ofre for vold i nærrelationer ved at give husly og/eller rådgivning.

Dannerhuset

 • er et krisecenter med ophold for kvinder, som er ofre for hustruvold
 • har 25 ansatte og næsten 200 frivillige
 • er det ældste og største krisecenter og opholdssted for kvinder og børn, som er ofre for vold i nærrelationer i Danmark
 • er nationalt og internationalt engageret i kvinders rettigheder og socialpolitik på baggrund af dets ekspertise og erfaring indenfor vold i nærrelationer.

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.dannerhuset.dk/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/08/2019

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Estland


Du vil blive betragtet som et offer for en forbrydelse (som den forurettede), hvis du har lidt direkte fysisk skade, et økonomisk tab eller tort som følge af en retsstridig handling, f.eks. hvis du har lidt legemsskade, eller dine formuegoder er blevet beskadiget eller stjålet som følge af en hændelse, der udgør et strafbart forhold efter estisk ret. I din egenskab af forurettet har du efter loven visse rettigheder før, under og efter straffesagen.

Den strafferetlige procedure i Estland begynder med forberedelserne til retssagen, der som udgangspunkt forestås af politiet og anklageren. På dette stadium tilvejebringes der materiale om det strafbare forhold og den formodede gerningsmand. Hvis der er vægtige beviser, vil sagen blive sendt til retten. Sagen afsluttes med, at retten enten domfælder eller frifinder den anklagede. Ender det med en fældende dom, vil retten også tage stilling til eventuelle private erstatningskrav, men hvis gerningsmanden frifindes, afvises sådanne krav. Det er dog muligt at fremsætte et erstatningskrav inden for rammerne af et civilt søgsmål. Retten kan give sagsøgeren fuldt eller delvist medhold i kravet eller frifinde modparten. Hvis du ikke er tilfreds med dommen, kan du indbringe den for en højere retsinstans.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/10/2020

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse


Hvilke oplysninger kan jeg få af myndighederne (f.eks. politiet og anklagemyndigheden), efter der er blevet begået en forbrydelse, men jeg endnu ikke har anmeldt den?

Når du retter henvendelse til myndighederne, vil du få oplysninger om og hjælp til følgende:

 • vilkårene for anmeldelse af en forbrydelse,
 • de hjælpetjenester for ofre, der er adgang til, hvis forbrydelsen ikke er blevet anmeldt.

Du finder endvidere information på Link åbner i nyt vinduepolitiets websted.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (statsborgere i EU og tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Beskyttelsen af dine rettigheder afhænger ikke af, hvilket EU-land du har været offer for en forbrydelse i. Du kan anmelde forbrydelsen og om nødvendigt gøre brug af hjælpetjenesterne for ofre både i det land, hvor forbrydelsen fandt sted, og i dit bopælsland.

Hvilke oplysninger får jeg, når jeg anmelder en forbrydelse?

Har du anmeldt en forbrydelse, vil du få stillet nedenstående til rådighed:

 • Du vil efter anmodning fra din side få udleveret et dokument, der bekræfter anmeldelsen af forbrydelsen.
 • Du vil inden for ti dage blive underrettet om, hvorvidt der er rejst en straffesag eller ej.
 • Sker dette, skal du afgive forklaring som offer, og du vil blive spurgt, om du ønsker at blive informeret om den mistænktes anholdelse og løsladelse samt tidspunktet og stedet for retsmødet.
 • Så snart den politimæssige efterforskning er afsluttet, oplyser anklagemyndigheden dig om din ret til indsigt i straffesagens dokumenter.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsesbistand (ved kontakten til politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Enhver, der ikke behersker det estiske sprog, har ret til tolkebistand under straffesagen. Efter anmodning fra din side vil der blive udarbejdet en skriftlig oversættelse af de vigtigste dokumenter, så du kan forstå kendelsen om afslutning af straffesagens forberedende fase eller indholdet i dommen. Formålet er endvidere at sikre dig en retfærdig rettergang.

Hvad gør myndighederne for at gøre dokumenterne forståelige for mig og gøre mig forståelig (når jeg er et barn eller handicappet)?

Myndighederne har et ansvar for, at du forstår de forklaringer, du får, og at du kan give udtryk for det, du ønsker. Politiet og anklagemyndigheden stiller foldere, som er skrevet i et letforståeligt sprog, og specialister til rådighed til dette formål. Du kan også altid få gratis tolkebistand af en tegnsprogstolk.

Hjælpetjenester for ofre

Hvem yder hjælp til ofrene?

Link åbner i nyt vindueSotsiaalkindlustusamet (den estiske socialsikringsforvaltning) varetager hjælpetjenesterne for ofre.

Er du offer for vold mod kvinder, kan du også søge om hjælp på Link åbner i nyt vinduekrisecentrene for kvinder.

Henviser politiet mig automatisk til hjælpetjenesterne for ofre?

Politiet oplyser dig om hjælpetjenesterne for ofre og henviser dig i givet fald til en socialrådgiver med speciale i hjælp til ofre. På mange politistationer er der fast en sådan socialrådgiver til stede.

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

Alle oplysninger, der bliver givet i forbindelse med straffesagen, er fortrolige og vil ikke blive offentliggjort forud for det offentlige retsmøde. Domstolen har også mulighed for at træffe afgørelse om, at retsmødet skal holdes for lukkede døre for at sikre din beskyttelse. I dette tilfælde vil de oplysninger, der behandles under retsmødet, heller ikke blive offentliggjort.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, før jeg kan få adgang til hjælpetjenesterne for ofre?

Nej, alle kan benytte sig af hjælpetjenesterne for ofre, uden at dette kræver, at forbrydelsen bliver anmeldt. Du vil dog først kunne gøre brug af en række specifikke hjælpeforanstaltninger til ofre, herunder erstatning udbetalt til voldsofre og psykologbistand, når forbrydelsen er anmeldt.

Beskyttelsen af min person, når jeg er i fare

Hvilke typer beskyttelse findes der?

Du kan via anklagemyndigheden anmode domstolen om at udstede en tilholdsafgørelse. Herved forbydes den mistænkte at opholde sig på steder, der er defineret af domstolen, nærme sig de definerede personer og kommunikere med dem.

Efter anklagemyndighedens ordre kan politiet beskytte dig ved at træffe vidnebeskyttelsesforanstaltninger.

Hvem kan give mig beskyttelse?

Er du i fare, skal du oplyse politiet om det, hvorefter politiet vil sikre din beskyttelse.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade fra gerningsmandens side?

Politiet er forpligtet til at se på de enkelte sager uafhængigt af hinanden og fjerne denne risiko.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade grundet det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Alle personer med ansvar for sagsforløbet er forpligtede til at tage hensyn til dine interesser og forhindre, at du udsættes for en gentagen viktimisering under straffesagen.

Hvilken beskyttelse kan særligt sårbare ofre få?

Er der tale om en alvorlig forbrydelse, kan din afhøring foregå et andet sted end foran domstolen eller via fjernafhøring eller ved hjælp af en skillevæg, der skjuler dig for den mistænkte.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Der er mulighed for at blive bistået af en medarbejder med ansvar for barnets beskyttelse, en socialrådgiver eller en psykolog under afhøringen af et mindreårigt offer, såfremt personen med ansvar for sagsforløbet ikke er specialuddannet inden for dette felt. I alvorlige sager er tilstedeværelsen af en sådan person obligatorisk.

Er du offer og mindreårig, og dine interesser er i konflikt med din juridiske repræsentants eller dine forældres interesser, kan personen med ansvar for sagsforløbet beskikke en advokat til at yde gratis retshjælp til dig.

Er der tale om mindreårige med psykiske problemer, børn under ti år eller børn under 14 år, som er blevet ofre for vold i hjemmet eller seksuelle overgreb, vil den mindreårige ikke blive afhørt foran domstolen, men derimod vil afhøringen hos politiet blive videooptaget, således at denne optagelse kan indgå som bevismateriale til domstolen.

Et af mine familiemedlemmer døde som følge af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Hvis et af dine familiemedlemmer døde som følge af forbrydelsen, har du under straffesagen samme rettigheder som et vidne.

Et af mine familiemedlemmer blev udsat for en forbrydelse – hvad er mine rettigheder?

Hvis et af dine familiemedlemmer er blevet udsat for en forbrydelse, kan du om nødvendigt gøre brug af hjælpetjenesterne for ofre – på samme måde som offeret.

Er mægling en mulighed for mig? Og under hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingen?

Anklagemyndigheden kan med din og mistænktes accept beslutte at afslutte straffesagen gennem et forlig (mægling). Forligsprocessen varetages af en socialrådgiver med speciale i hjælp til ofre.

Du kan til enhver tid vælge at træde ud af forligsprocessen.

Hvilke love behandler mine rettigheder?

Link åbner i nyt vindueKriminaalmenetluse seadustik (strafferetsplejeloven)

Link åbner i nyt vindueOhvriabi seadus (loven om hjælp til ofre)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/10/2020

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen


Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Du kan anmelde en forbrydelse ved at ringe til 112 (hvis hændelsen kræver hurtig indgriben fra politiets side), indgive en skriftlig anmeldelse på den nærmeste politistation eller sende anmeldelsen til den kompetente politimyndigheds e-mailadresse. Du finder flere oplysninger om, hvordan du indgiver en anmeldelse, Link åbner i nyt vindueher.

Hvordan får jeg oplysninger om sagens udvikling?

Efter at du har anmeldt forbrydelsen, vil du blive kontaktet og underrettet om det videre sagsforløb (du vil eksempelvis blive bedt om at vidne, du vil blive bedt om at angive eventuelle vidner, du vil skulle bistå ved tilvejebringelsen af bevismateriale osv.). Du vil om nødvendigt også blive informeret om muligheden for at benytte dig af hjælpetjenesterne for ofre og andre beskyttelsesforanstaltninger.

Efter at du har afgivet forklaring, bedes du notere sagsnummeret og navnet på den person, der står for sagens efterforskning. Med disse oplysninger får du fremover lettere ved at indhente oplysninger hos politiet.

Har jeg adgang til retshjælp (under efterforskningen og retssagen)? På hvilke betingelser?

Du har ret til advokatbistand ved alle formelle skridt. Har du ikke mulighed for at betale for en advokat, kan du anmode retten om retshjælp fra staten.

Mindreårige ofre, hvis interesser er i konflikt med deres juridiske repræsentants interesser, har altid adgang til gratis retshjælp fra staten.

Kan jeg få godtgjort mine udgifter (forbundet med min deltagelse i efterforskningen/retssagen)? På hvilke betingelser?

Ofre og vidner har ret til at få godtgjort deres omkostninger i forbindelse med straffesagen og deraf følgende tabt arbejdsfortjeneste. Du kan eksempelvis anmode om kompensation for transportudgifter eller tabt indtægt i forbindelse med en afhøring. Hvis du ønsker at få godtgjort dine udgifter, skal du oplyse dette til den myndighed, der har indkaldt dig, hvorefter du vil få information om fremgangsmåden.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag afsluttes, inden den blev indbragt for retten?

Efter straffesagens afslutning modtager du eller din repræsentant straks afgørelsen om afslutning af straffesagens forberedende fase. Som offer kan du inden for ti dage fra modtagelse af afgørelsen anmode om indsigt i sagens akter, såfremt du finder det nyttigt. Du har også ret til at klage over straffesagens afslutning til anklagemyndigheden. Dette skal ske inden for ti dage fra modtagelse af afgørelsen.

Kan jeg deltage i retssagen?

Som offer er du part i retssagen på lige fod med de andre parter, og du har ret til at deltage i sagen.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg eksempelvis offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg agere som en af disse?

Hvis der er blevet begået en forbrydelse mod dig, anses du som offer i retssagen. Du har derudover mulighed for at indtræde som civil part i samme sag. Privat påtale findes ikke i estisk ret.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg i den forbindelse?

Ifølge Link åbner i nyt vinduestrafferetsplejeloven (kriminaalmenetluse seadustik) har ofre følgende rettigheder:

 1. retten til at klage over afslag på indledning eller afslutning af en straffesag
 2. retten til at indtræde som civil part via undersøgelsesmyndigheden eller anklagemyndigheden
 3. retten til at vidne eller nægte at vidne mod familiemedlemmer
 4. retten til at fremlægge bevismateriale
 5. retten til at indgive anmodninger og klager
 6. retten til indsigt i referatet af et formelt skridt og til at fremsætte kommentarer — som nedskrives — til vilkårene for, forløbet og resultaterne af dette formelle skridt samt til referatet
 7. retten til indsigt i sagens akter, når politiefterforskningen er afsluttet
 8. retten til at deltage i retsmødet
 9. retten til at indvilge i eller afslå at deltage i en forligsproces, komme med en udtalelse om anklagen og straffen samt beløbsstørrelsen for den skade, der er anført i anklageskriftet og i det civile søgsmål
 10. retten til at indvilge i en midlertidig beskyttelsesafgørelse og til at anmode om en sådan afgørelse
 11. retten til at blive afhørt af en person af samme køn, når der er tale om seksualforbrydelser, kønsbaseret vold eller en forbrydelse begået af et familiemedlem, medmindre anklagemyndigheden eller dommeren står for afhøringen, eller dette er til skade for sagen.

Offeret er forpligtet til:

 1. at møde op, hvis vedkommende er blevet indkaldt af undersøgelsesmyndigheden, anklagemyndigheden eller retten
 2. at deltage i de formelle skridt og følge de pålæg og påbud, undersøgelsesmyndigheden, anklagemyndigheden og retten har udstedt.

Må jeg komme med udtalelser, når retssagen er i gang, eller fremlægge beviser? På hvilke betingelser?

Under retssagen har du ret til at fremsætte kommentarer og give din mening til kende. Du har ret til at vidne, såfremt anklagemyndigheden anmoder om at afhøre dig.

Hvilke oplysninger modtager jeg under retssagen?

Retten informerer dig om tidspunktet og stedet for retsmøderne samt dommen, som du får forkyndt, medmindre du er personligt til stede under afsigelsen.

Har jeg adgang til sagens akter?

Du har ret til at få indsigt i sagens akter, når anklagemyndigheden har afsluttet politiefterforskningen, eller når straffesagen er afsluttet. Anklagemyndigheden oplyser dig om denne ret og om, hvordan du får adgang til sagens akter.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/10/2020

3 - Mine rettigheder efter retssagen


Kan jeg anke retsafgørelsen?

Som part i retssagen har du ret til at anke retsafgørelsen til ringkonnakohus (distriktsdomstolen) inden for 30 dage fra afsigelsesdatoen.

Hvilke rettigheder har jeg efter, at afgørelsen er blevet truffet?

Under retssagen har du ret til at anmode om at blive informeret om en eventuel løsladelse af den dømte før tid.

Har jeg ret til hjælp eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Hjælpetjenesterne for ofre begrænser sig ikke kun til den tid, hvor straffesagen verserer, men kan også benyttes efter sagens afslutning – der er ikke fastlagt en fast udløbsfrist for disse tjenester.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden kendes skyldig?

Du vil blive oplyst om retsafgørelsen, hvoraf den dømtes straf fremgår. Hvis du ønsker det, vil du også blive underrettet om en eventuel løsladelse af den dømte før tid.

Vil jeg få det at vide, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller ved betinget løsladelse) eller undviger fra fængslet?

Har du under din afhøring anmodet om dette, vil du blive informeret, hvis den dømte bliver løsladt eller undviger.

Vil jeg blive involveret i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Vil jeg eksempelvis kunne afgive en erklæring eller indgive en klage?

I løbet af proceduren vedrørende en løsladelse før tid beder vi muligvis om din mening, men du har ikke ret til at indgive en klage over afgørelsen.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/10/2020

4 - Erstatning


Hvilken fremgangsmåde skal jeg følge for at søge om erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. intervention i retssagen, civilt søgsmål, indtrædelse som civil part)

Du har ret til at indtræde som civil part i straffesagen for at få erstatning for lidt skade. Du kan indtræde som civil part inden for ti dage fra det tidspunkt, hvor du fik adgang til sagsakterne. Du kan anmode anklagemyndigheden om at få forlænget denne frist.

Retten har dømt gerningsmanden til at betale erstatning eller en kompensation. Hvordan kan jeg få gerningsmanden til at udbetale beløbet?

Har den dømte ikke har betalt det beløb, der er fastsat i retsafgørelsen, har du ret til under henvisning til denne afgørelse at rette henvendelse til fogeden, som iværksætter en tvangsfuldbyrdelse.

Kan staten yde forskud på betaling af erstatningen, hvis gerningsmanden nægter at betale? Og under hvilke betingelser?

Nej, staten udbetaler ikke erstatning på gerningsmandens vegne.

Har jeg ret til erstatning fra statens side?

Hvis du er familiemedlem til en person, der afgik ved døden som følge af en forbrydelse, og hvis du er offer for en voldsforbrydelse, og du som følge af forbrydelsen har haft helbredsproblemer i mindst fire måneder, kan du anmode om erstatning fra statens side til dækning af følgende udgifter:

 1. tab som følge af uarbejdsdygtighed eller nedsat arbejdsdygtighed,
 2. udgifter som følge af offerets personskade,
 3. skader som følge af offerets dødsfald,
 4. beskadigelse af briller, tandproteser, kontaktlinser og andre anordninger, der erstatter kropsfunktioner, samt beklædning,
 5. begravelsesomkostninger for offeret.

For at kunne få erstatning skal forbrydelsen politianmeldes inden for 14 dage fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået, eller fra den dag, hvor du var i stand til at anmelde forbrydelsen.

Anmodningen om erstatning skal indgives til Sotsiaalkindlustusamet (det estiske sociale sikringsorgan) inden for tre år fra den dag, forbrydelsen blev begået, eller fra offerets dødsdag, medmindre:

 1. den ansvarlige person blev bekendt med offerets død over et år efter dødsfaldet, og anmodningen blev indgivet inden for tre år, efter han/hun blev bekendt med dødsfaldet,
 2. den person, der anmoder om erstatning, har haft helbredsmæssige problemer i over et år, det ikke var muligt at indgive anmodningen inden for den fastsatte frist grundet personens sundhedstilstand, og anmodningen blev indgivet inden for tre år, efter hans/hendes sundhedstilstand var forbedret,
 3. anmodningen om erstatning udspringer af en seksualforbrydelse begået mod en mindreårig, og anmodningen blev indgivet inden for tre år fra offerets myndighedsalder, medmindre motivet for at åbne en straffesag allerede var kendt før vedkommendes myndighedsalder.

Har jeg ret til erstatning, hvis gerningsmanden ikke kendes skyldig?

Er det i forbindelse med straffesagen ikke muligt at fastlægge, hvem forbrydelsen mod dig er begået af, har du stadig mulighed for at få erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Hvis retten frifinder den anklagede, men du efter din vurdering har lidt skade på grund af denne person, har du ret til at anlægge et civilt søgsmål.

Har jeg ret til økonomisk støtte, mens jeg venter på, at der træffes en afgørelse i min erstatningssag?

Afgørelsen om erstatning fra staten til voldsofre udskydes til den dag, hvor maakohus (domstol i første instans) afsiger sin kendelse, såfremt:

 1. der hersker usikkerhed omkring, hvorvidt personen, der har anmodet om erstatning, har ret til erstatning fra gerningsmanden, eller
 2. det står klart, at gerningsmanden accepterer og kan yde erstatning for den lidte skade.

Ved udskydelse af erstatningsafgørelsen kan Sotsiaalkindlustusamet foretage en forskudsbetaling efter anmodning fra den person, der anmoder om erstatning, såfremt der ikke hersker tvivl om, at den pågældende har ret til erstatning og befinder sig i økonomiske vanskeligheder.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/10/2020

5 - Ret til støtte og bistand


Jeg er blevet offer for en forbrydelse – hvem kan jeg henvende mig til for at få hjælp?

Alt efter hvilken forbrydelsen du er blevet offer for, kan du henvende dig til forskellige institutioner.

AgenÈ›ia NaÈ›ională pentru Egalitatea între Femei È™i BărbaÈ›i (det nationale agentur for ligestilling mellem mænd og kvinder – ANES)

Agenturet tilbyder forskellige tjenester, herunder:

 • en gratis og anonym telefonlinje for ofre for vold i hjemmet – en hotline, der er åben 24 timer i døgnet, alle ugens dage – 0800 500 333,
 • særlig omsorg i krisecentret for ofre for vold i hjemmet,
 • rådgivning, information og vejledning til ofre for vold i hjemmet.

Kontakt:

Adresse: Intrarea Camil Petrescu nr. 5, sektor 1, Bukarest

Tlf.: +4 021 313 0059

E-mail: Link åbner i nyt vinduesecretariat@anes.gov.ro

Link åbner i nyt vinduehttp://www.anes.gov.ro

Link åbner i nyt vinduehttp://anes.gov.ro/harta/

Link åbner i nyt vinduehttp://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

AgenÈ›ia NaÈ›ională împotriva Traficului de Persoane (det nationale agentur for bekæmpelse af menneskehandel – ANITP) under indenrigsministeriet

Der findes 15 regionale centre – ét for hver appeldomstol.

ANITP tilbyder forskellige tjenester, herunder:

 • en telefonlinje, hvor borgere 24 timer i døgnet har mulighed for at anmelde sager om menneskehandel: HelpLine 0 800 800 678 (nationalt gratisnummer) eller +4 021 313 3100 (opkald fra udlandet), åbningstider: mandag til fredag kl. 8 til 16,
 • information fra de kompetente myndigheder om menneskehandel,
 • hjælp til ofre på de 15 regionale centre.

Kontakt:

Adresse: Str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sektor 1, Bukarest

Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: Link åbner i nyt vindueanitp@mai.gov.ro

Link åbner i nyt vinduehttp://www.anitp.mai.gov.ro

AgenÈ›ia NaÈ›ională pentru Ocuparea ForÈ›ei de Muncă (den nationale arbejdsformidling – ANOFM) under ministeriet for arbejde og social retfærdighed.

ANOFM varetager gennem sine regionale kontorer arbejdsformidlingen og erhvervsuddannelsen for de tilmeldte jobsøgende, herunder personer, der er blevet offer for forbrydelser, navnlig ofre for menneskehandel.

Kontakt:

Str. Avalanșei, nr. 20-22, sektor 4, Bukarest, 040305

E-mail: Link åbner i nyt vindueanofm@anofm.ro

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

DirecÈ›ia NaÈ›ională de ProbaÈ›iune (den nationale kriminalforsorgsdirektion – DNP) under justitsministeriet

DNP koordinerer 42 kriminalforsorgsenheder, som generelt er placeret under de offentlige indretninger (domstole, distriktsråd, distriktskamre osv.).

De tilbyder følgende tjenester:

 • gratis psykologisk rådgivning, efter anmodning, til ofre for drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg, vold i hjemmet, forsætligt begåede forbrydelser, der har ført til personskade, voldtægt, seksuelt overgreb, seksuel omgang med en mindreårig og udnyttelse af en mindreårig, mishandling af en mindreårig såvel som ofre for forbrydelser i forbindelse med menneskehandel og udnyttelse af sårbare personer og forsøg på ovenstående forbrydelser,
 • andre typer hjælp: rådgivning i at finde arbejde, deltage i undervisningsforløb eller erhvervsuddannelse, henvisning til ngo'er, henvisning til DGASP i forbindelse med andre hjælpetjenester for ofre osv.

Kontakt:

Municipiul București, Str. Apolodor, nr. 17, sektor 5

Telefon: 0372041293

Link åbner i nyt vinduedp@just.ro

Link åbner i nyt vinduehttp://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Inspectoratul General al PoliÈ›iei Române (det rumænske politis generalinspektorat – IGPR)

IGPR omfatter en række regionale indretninger, der udelukkende opererer i grænseområdet, og kan efter anmodning fra ANITP hjælpe med at sikre offerets deltagelse i visse faser af straffesagen.

Politimyndigheden kan oplyse dig om dine rettigheder som offer.

IGPR's specialenheder kan endvidere varetage den fysiske beskyttelse under retssagen.

Autoritatea NaÈ›ională pentru ProtecÈ›ia Drepturilor Copilului È™i AdopÈ›ie (den nationale myndighed for beskyttelse af børns rettigheder og adoption – ANPDCA) under ministeriet for arbejde og social retfærdighed

ANPDCA koordinerer gennemførelsen af de nationale strategier for beskyttelse af børns rettigheder og sikrer den metodiske koordinering på området osv. Systemet for børns beskyttelse er decentraliseret. DirecÈ›iile Generale de Asistență Socială È™i ProtecÈ›ia Copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse – DGASPC) er således placeret under distriktsrådene eller de lokale råd i Bukarest-sektorerne.

DGASPC yder forskellige tjenester, herunder: vurdering af voldshændelser mod børn og tilvejebringelse/facilitering af tjenester med udgangspunkt i en plan, kompleks vurdering af handicappede børn, kompleks vurdering af andre handicappede personer, sociale hjælpetjenester, en telefonlinje, sociale tjenester til forebyggelse af vold i hjemmet og menneskehandel, særlig omsorg i forskellige institutioner.

Kontakt: Link åbner i nyt vinduehttp://www.copii.ro/?lang=en

Ikkestatslige organisationer (ngo'er)

Inden for menneskehandel:

Inden for forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet:

Inden for beskyttelse af børns rettigheder:

Salvați copiii (Red Barnet)

Adresse: Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sektor 1, 010899, Bukarest, Rumænien

Telefon: +40 21 316 61 76

Link åbner i nyt vinduehttps://www.salvaticopiii.ro/;

Foreningen Alternatives Sociales

Șoseaua Nicolina Nr. 24, Bl. 949, parter, Iași, 700722

Tél.: +40 332 407 178

Link åbner i nyt vinduehttp://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Nødhotline som hjælp til ofre

Personer, der har lidt personskade som følge af en forbrydelse, kan også henvende sig til politiet via telefon eller det nationale nødkaldsnummer 112.

Gratis og anonym telefonlinje for ofre for vold i hjemmet – en hotline, der er åben 24 timer i døgnet, alle ugens dage 0800 500 333.

Frikaldsnummer til AgenÈ›ia NaÈ›ională împotriva Traficului de Persoane: 0800 800 678, gratisnummer i Rumænien, og 0040213133100 fra udlandet. Åbningstider: mandag til fredag kl. 8 til 16

Telefonul Copilului (telefonlinje for børn): 116111. Gratis telefonlinje Åbningstider: mandag til søndag: kl. 08:00 til 00:00.

Er hjælpen til ofre gratis?

I henhold til rumænsk lovgivning om menneskehandel har ofre for denne type kriminalitet ret til gratis beskyttelse og hjælp.

AgenÈ›ia NaÈ›ională pentru Egalitatea între Femei È™i BărbaÈ›i yder gratis hjælp til ofre for vold i hjemmet.

DirecÈ›ia NaÈ›ională de ProbaÈ›iune yder gratis hjælp til ofre.

Hjælpen til mindreårige ofre for vold er gratis.

Hvilken type hjælp tilbyder statens tjenester eller myndigheder?

Se svarene ovenfor.

Mindreårige ofre har adgang til alle typer hjælp (lægehjælp, psykologisk rådgivning osv.).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/10/2020

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Grækenland


Du anses for at have været udsat for en forbrydelse, hvis du har lidt skade (f.eks. hvis du er kommet til skade, eller hvis dine personlige ejendele er blevet stjålet eller beskadiget osv.) som følge af en hændelse, der udgør en forbrydelse efter national lovgivning. Som offer for en forbrydelse har du visse individuelle rettigheder ifølge lovgivningen før, under og efter retssagen.

Straffesager i Grækenland begynder med den strafferetlige efterforskning. Efterforskningen indledes undertiden af en forundersøgelse. Forundersøgelsen har til formål at undersøge sagens omstændigheder og afgøre, om der skal indledes en strafferetlig forfølgning.

Efterforskningen foretages af politiet og af anklager og/eller undersøgelsesdommer. Ved afslutningen af efterforskningen videregiver den politibetjent, der har ansvaret for sagen, alle de indhentede oplysninger til anklagemyndigheden. Den offentlige anklager gennemgår det arbejde, som er udført, og overdrager sagen til retten sammen med sit forslag til, hvordan sagen skal videreføres.

Efter at have undersøgt sagen og anklagerens forslag kan retten henlægge sagen eller rejse en straffesag.

Under retssagen vurderer retten alle de foreliggende beviser og fastslår, om den tiltalte er skyldig. Hvis den tiltalte kendes skyldig, idømmer retten den pågældende en straf. Hvis den tiltalte anses for at være uskyldig, bliver vedkommende frifundet.

Hvis du har brug for oplysninger, kan du benytte følgende links:

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/06/2019

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse


Hvilke oplysninger får jeg af myndighederne (f.eks. politiet eller anklagemyndigheden), efter at forbrydelsen er begået, men inden jeg anmelder den?

Allerede ved din første kontakt med politiet eller en anden kompetent myndighed får du uden unødig forsinkelse og ved alle mulige midler oplysninger om betingelserne for, at din anmeldelse kan antages til behandling, og om din ret til at indtræde som civil part i straffesagen, proceduren og betingelserne for at få retshjælp, proceduren og betingelserne for at få erstatning, proceduren for at få ret til tolkning og oversættelse, de aktuelle procedurer for genoprettende retfærdighed og de kompetente myndigheder for mægling mellem dig og gerningsmanden, hvem der hjælper dig med at få erstatning for den skade, du har lidt, proceduren for eventuel refusion af de udgifter, du har haft til at deltage i straffesagen, samt de gældende procedurer for indgivelse af klager over den kompetente myndighed, hvis dine rettigheder tilsidesættes.

Ud over de rettigheder, der følger af straffesagen, får du desuden oplysninger

om adgangen til lægebehandling og alle former for særlig støtte, bl.a. psykologhjælp og indkvartering på et krisecenter, samt proceduren og betingelserne for at blive omfattet af beskyttelsesforanstaltninger.

Hvis du har bopæl i en anden medlemsstat, bliver du udtrykkeligt oplyst om proceduren og betingelserne for udøvelse af dine rettigheder.

Oplysningernes omfang og detaljeringsgrad afhænger af dine konkrete behov og din personlige situation samt af forbrydelsens type og art. Ifølge den enkelte kompetente myndigheds vurdering vil du senere få supplerende oplysninger alt efter dine behov [artikel 57 i lov 4478/2017 – Ret til at modtage information fra den første kontakt med en kompetent myndighed (artikel 4 i direktiv 2012/29/EU)].

Jeg bor ikke i den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået (EU-statsborgere og statsborgere i tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Hvis du har bopæl i en anden EU-medlemsstat end den, hvor forbrydelsen blev begået, skal du afgive forklaring straks efter indgivelse af anmeldelsen af forbrydelsen, og bestemmelserne i strafferetsplejeloven vedrørende brug af kommunikationsteknologi som videokonference, telefon og internet finder tilsvarende anvendelse (strafferetsplejelovens artikel 233, stk. 1).

Hvis du har bopæl i Grækenland, og forbrydelsen blev begået mod dig i en anden EU-medlemsstat, kan du indgive anmeldelsen til anklagemyndigheden på dit opholdssted, som i tilfælde af, at de græske straffedomstole ikke er kompetente, straks videregiver den til den kompetente retslige myndighed i den berørte medlemsstat gennem anklageren ved appelretten. Der er ingen forpligtelse til at videregive anmeldelsen til den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået, når de græske straffelove finder anvendelse, og der er indledt strafferetlig forfølgning. Til orientering og for at styrke den gensidige retshjælp underretter anklageren ved den domstol, hvor sagen anlægges, i så fald omgående den kompetente retslige myndighed i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået, gennem den kompetente anklager ved appelretten.

[Artikel 64 i lov 4478/2017 – Rettigheder for ofre med bopæl i en anden medlemsstat (artikel 17 i direktiv 2012/29/EU)]

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Ved indgivelse af anmeldelsen har den kompetente medarbejder pligt til at oplyse dig om, at du kan få en kopi.

[Artikel 58 – Rettigheder for ofre, der anmelder en forbrydelse (artikel 5 i direktiv 2012/29/EU)].

Når du har indgivet anmeldelsen, får den et sagsnummer, det såkaldte "nummer i anmeldelsesregistret" (ABM). Med dette nummer kan du følge forløbet af din sag fra det register, som føres af anklagemyndigheden eller den tjenestegren, der er ansvarlig for anmeldelser. Du kan ligeledes anmode om og få et certifikat (statuscertifikat), som viser, hvor langt sagen er kommet (f.eks. om man er ved at vurdere, om den kan antages til behandling, eller om den er nået til forundersøgelsen), eller sagens udvikling og udfald (om den er henlagt ved kendelse, om der er indledt strafferetlig forfølgning, og om den er henvist til retsmødet, dato og sted for sagen og arten af de anklager, der rettes mod gerningsmanden, om der er en efterforskning i gang, eller om der ikke er anledning til at træffe afgørelse i sagen, eller om der er afsagt en dom, når du også juridisk er part i straffesagen).

[Artikel 59 – Offerets ret til at få information om sin sag (artikel 6 i direktiv 2012/29/EU)]

Hvis din sag anlægges ved retten, kan din advokat også undersøge, hvor langt sagen er kommet, på webstedet for advokatsamfundet i Athen [* Link åbner i nyt vinduehttp://www.dsa.gr/ ] – for de sager, der henhører under retten i første instans i Athen [Protodikio Athinon]. Du kan ikke selv gå ind på webstedet, da det kræver en adgangskode.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversætterbistand (i min kontakt med politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Hvis du ikke forstår eller taler græsk, kan du indgive din anmeldelse på et sprog, du forstår, eller få den nødvendige sproglige bistand, stadig ifølge betingelserne i strafferetsplejeloven eller andre specifikke strafferetlige love, som den kompetente medarbejder oplyser dig om. Du kan anmode om at få en gratis kopi af din anmeldelse.

[Artikel 58 – Rettigheder for ofre, der anmelder en forbrydelse (artikel 5 i direktiv 2012/29/EU)]

Hvis du skal afgive vidneforklaring, og du ikke i tilstrækkelig grad taler eller forstår græsk, vil du på et hvilket som helst trin i straffesagen straks få tilbudt tolkebistand. Retten til tolkning omfatter passende bistand, hvis du har en hørelidelse eller talebesvær. I givet fald er det muligt at benytte tekniske kommunikationsmidler såsom videokonference, telefon eller internet, undtagen hvis den person, der foretager afhøringen, anser tolkens fysiske tilstedeværelse for at være nødvendig (strafferetsplejelovens artikel 233, stk. 1).

Hvordan sikrer den kompetente myndighed sig, at jeg forstår og bliver forstået (i tilfælde af et barn eller en person med handicap)?

Ved den første kontakt med dig bruger politiet eller enhver anden kompetent myndighed et enkelt og forståeligt sprog, mundtligt eller skriftligt, og der bliver taget hensyn til dine personlige karakteristika, bl.a. alder, modenhed, intellektuelle og følelsesmæssige evner, uddannelsesniveau, sproglige kompetencer, eventuel hørelidelse eller talebesvær samt enhver følelsesmæssig tilstand, der kan påvirke din evne til at forstå eller blive forstået. Med henblik herpå foreligger der en vejledning i rettigheder på de mest almindelige sprog samt i blindskrift [ artikel 56, stk. 2, i lov 4478/2017, (artikel 3 i direktiv 2012/29/EU)]. Såfremt du har hørelidelser eller talebesvær, vil du endvidere få den nødvendige bistand af en tolk (strafferetsplejelovens artikel 233, stk. 1).

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig (under 18 år), kan den person, der har forældremyndigheden over dig (forælder eller værge) anmelde forbrydelsen for dig. Hvis du er over 12 år, kan du anmelde forbrydelsen sammen med den person, der har forældremyndigheden over dig (strafferetsplejelovens artikel 118, stk. 2).

Du kan få tildelt supplerende rettigheder under straffesagen alt efter forbrydelsens art. Især hvis du har været udsat for en krænkelse af din personlige frihed eller et overgreb af seksuel karakter, menneskehandel, sexturisme, bortførelse, kidnapning eller en seksualforbrydelse, kan du:

 • få adgang til sagens akter, selv om du ikke er civil part (strafferetsplejelovens artikel 108a)
 • anmode om, at din forklaring optages med audiovisuelt udstyr, som kan bruges under straffesagen, så du bliver fri for igen at møde for anklageren eller retten (strafferetsplejelovens artikel 226a)
 • få bistand af en psykolog eller en børnepsykolog, når du skal afgive vidneforklaring
 • få oplysninger om, at gerningsmanden er løsladt (strafferetsplejelovens artikel 108a )
 • anmode om, at der træffes en restriktiv foranstaltning over for gerningsmanden, som forbyder ham at tage kontakt til dig eller rejse til det område, hvor du bor.
 • Under alle omstændigheder har du desuden ret til:
 • at der foretages en individuel vurdering, for at der kan træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger, hvis det konstateres, at du løber en særlig risiko for sekundær viktimisering [artikel 68 i lov 4478/2017 – Individuel vurdering af ofre for at identificere særlige beskyttelsesbehov (artikel 22 i direktiv 2012/29/EU)]
 • alt efter det konkrete trin i straffesagen at anmode anklagemyndigheden eller den kompetente retslige myndighed om at udpege en værge, som skal være din særlige repræsentant, hvis dine forældre ikke kan repræsentere dig, hvis du er uledsaget, eller hvis du er adskilt fra din familie [artikel 69, stk. 7, i lov 4478/2017 – Ret til beskyttelse under straffesager for ofre med særlige beskyttelsesbehov (artikel 23 og 24 i direktiv 2012/29/EU)]
 • at indtræde som civil part i sagen med den person, der har forældremyndigheden over dig (strafferetsplejelovens artikel 82, stk. 2).

Hvilke oplysninger kan jeg få af politiet eller støtteorganisationerne under efterforskningen af forbrydelsen?

Du kan anmode den kompetente anklager om oplysninger om, hvor langt sagen er nået, når vedkommende har fået overdraget sagen.

Hvis du er indtrådt som civil part i sagen, har du ret til at få indsigt i sagens akter og til at få tilsendt de tilsvarende dokumenter, så snart den tiltalte stilles til ansvar for sine handlinger, eller så snart der er udstedt en arrestordre eller et pålæg om tvungent fremmøde mod ham (den civile retsplejelovs artikel 108), eller hvis den person, som er mistænkt for forbrydelsen, indkaldes af myndighederne for at afgive forklaring. Indtil det tidspunkt forbliver sagen fortrolig.

Generelle støttetjenester for ofre kan oplyse og rådgive dig og yde bistand om udøvelsen af dine rettigheder, bl.a. om muligheden for at kræve erstatning for den skade, forbrydelsen har forårsaget, samt om betingelserne for at deltage i straffesagen enten som civil part eller som vidne [artikel 62 i lov 4478/2017 – Støtte fra støttetjenester for ofre (artikel 9 i direktiv 2012/29/EU)].

Hvilke rettigheder har jeg som vidne?

Hvis du skal afhøres som vidne, får du en indkaldelse fra den anklager eller politibetjent, der behandler din sag, og som varetager forundersøgelsen, eller fra undersøgelsesdommeren. Når du har modtaget indkaldelsen, skal du møde op og afgive forklaring. Under afhøringen vil du blive opfordret til at fortælle, hvad der er sket, og du kan blive bedt om at besvare supplerende spørgsmål. Hvis du er forælder til den formodede gerningsmand, har du ret til ikke at svare (den civile retsplejelovs artikel 222).

Hvis du har en hørelidelse eller talebesvær, kan afhøringen foregå skriftligt. Hvis du ikke taler græsk, har du ret til gratis tolkebistand.

Hvis du tilhører en særlig vidnekategori (offer for menneskesmugling eller menneskehandel), vil en psykolog eller psykiater forberede dig på afhøringen i samarbejde med de ansvarlige for forundersøgelsen samt dommere og anklagere ved hjælp af passende diagnostiske metoder, så de kan udtale sig om din mentale og psykiske tilstand. Psykologen eller psykiateren overværer afhøringen af dig, og du kan være ledsaget af din advokat, medmindre undersøgelsesdommeren modsætter sig dette ved en begrundet afgørelse under advokatens tilstedeværelse.

Din forklaring bliver nedskrevet og vil ligeledes blive optaget med audiovisuelt udstyr, når dette er muligt, så du takket være denne elektroniske optagelse ikke behøver at være fysisk til stede under sagens senere trin.

I sager om vold i hjemmet vil du blive afhørt som medlem af familien uden at aflægge ed. Hvis du er mindreårig, vil du ikke blive indkaldt for at vidne under retsmødet, men din forklaring vil i givet fald blive læst højt, medmindre retten mener, at det er nødvendigt at afhøre dig.

Efter din afhøring kan du anmode den myndighed, som har indkaldt dig, om at få dækket dine udgifter til transport og ophold [strafferetsplejelovens artikel 288].

Hvordan kan jeg blive beskyttet, hvis jeg er i fare?

Du kan blive beskyttet i forhold til forbrydelsens art og din rolle i straffesagen.

Hvis du er offer for organiseret kriminalitet eller en terroraktion, og du er blevet indkaldt som et vigtigt vidne under en efterforskning, der har til formål at afdække kriminelle aktiviteter, kan du anmode om særlig beskyttelse mod eventuelle repressalier eller intimidering. Alt efter din forklaring kan du få politibeskyttelse, forblive anonym (hemmeligholdelse af dit navn, fødested, bopæl, arbejdssted, erhverv, alder osv.) eller få en ny identitet og blive genbosat i et andet land; du kan også afgive forklaring under anvendelse af elektroniske audiovisuelle midler. Hvis du arbejder i det offentlige, kan du også anmode om at blive forflyttet, forfremmet eller udstationeret til en anden stilling i en ubegrænset periode. Beskyttelsesforanstaltningerne vil blive truffet med dit samtykke, de vil ikke begrænse din individuelle frihed, ud over hvad der er nødvendigt af hensyn til din sikkerhed, og de vil kunne ophæves, hvis du anmoder herom skriftligt, eller hvis du ikke samarbejder om gennemførelsen [artikel 9 i lov 2928/2001 – Beskyttelse af vidner].

Hvis du er offer for vold i hjemmet, må de politibetjente, som varetager efterforskningen af din sag, under ingen omstændigheder oplyse dit navn, gerningsmandens navn eller din adresse eller give nogen andre oplysninger, der kan afsløre din identitet [artikel 20 i lov 3500/2006].

Som offer kan du skriftligt anmode om, at der træffes foranstaltninger til, at du om nødvendigt kan undgå enhver kontakt med dine familiemedlemmer og gerningsmanden i de lokaler, hvor straffesagen finder sted. Den kriminalret [Trimeles Plimmeliodikio], som straffesagen henhører under, træffer afgørelse om din anmodning efter en fremskyndet procedure, uanset på hvilket trin sagen befinder sig.

[Artikel 65 i lov 4478/2017 – Ret til at undgå kontakt mellem offeret og gerningsmanden (artikel 19 i direktiv 2012/29/EU)]


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/06/2019

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen


Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du har været offer for en forbrydelse af sværeste grad eller visse forbrydelser af mellemsvær grad, kan du anmelde det til anklagemyndigheden eller politiet. [På græsk skelner man mellem to typer af anmeldelser: "Egklisi", som indgives af det direkte offer, og som i visse tilfælde (f.eks. æresforbrydelse af sværeste eller mellemsvær grad) er nødvendig, for at straffesagen kan indledes, og "minisi", som indgives af en anden person end offeret i forbindelse med forbrydelser af mellemsvær og svær grad, der skal forfølges ved offentlig påtale. I praksis benyttes udtrykket "minisi" i begge tilfælde. Når du indgiver din anmeldelse til anklagemyndigheden, får du et sagsnummer, det såkaldte "nummer i anmeldelsesregistret" (ABM).

Du kan også bede en anden om at anmelde forbrydelsen. I så fald skal du underskrive en skriftlig erklæring (fuldmagt), hvori du udpeger den person, der skal indgive anmeldelsen. Der findes ingen særlig formular til fuldmagten, men du skal underskrive den for en kommunal myndighedsperson eller en advokat (herunder din egen, hvis du allerede har en), som bekræfter ægtheden af din underskrift. Den person, der anmelder forbrydelsen for dig, kan være en advokat eller en person, du har tillid til. Hvis offeret dør, overdrages retten til at foretage enhver retshandel i forbindelse med en anmeldelse til afdødes efterlevende ægtefælle og børn eller forældre (den civile retsplejelovs artikel 118, stk. 4). Disse personer kan indtræde i sagen som civil part i forbindelse med ikke-økonomisk skade, når offeret er død som følge af forbrydelsen.

Du kan anmelde en forbrydelse skriftligt eller mundtligt. Hvis du vælger at afgive oplysninger mundtligt, udfærdiger den ansatte, som modtager anmeldelsen, en rapport.

Du skal betale en afgift for indgivelse af anmeldelsen, og beløbet fastsættes ved fælles bekendtgørelse fra finansministeren og ministeren for retsvæsen, åbenhed og menneskerettigheder. I undtagelsestilfælde kan du få lov til at betale afgiften efter indgivelse af anmeldelsen, men senest tre dage efter. Hvis du ikke betaler afgiften, afvises anmeldelsen. Personer, der får retshjælp, er fritaget for afgiften. Du skal heller ikke betale afgiften, hvis du er offer for et overgreb af seksuel karakter, seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed, vold i hjemmet, racediskrimination (straffelovens artikel 81a og 361b) eller tilsidesættelse af princippet om ligebehandling (strafferetsplejelovens artikel 46, stk. 2).

For strafbare forhold, der skal forfølges ved offentlig påtale, hvor myndighederne anlægger sag, uden at offeret behøver anmode herom, er der ikke fastsat nogen frist for at anmelde forbrydelsen; dog forældes forbrydelser af mellemsvær grad efter fem år. I visse tilfælde kan forbrydelsen derimod kun begrunde en retssag, hvis du som skadelidt anmoder herom. I så fald skal du indgive en anmeldelse senest tre måneder efter den dato, hvor du fik kendskab til forbrydelsen og gerningsmanden (hvis du kender ham).

Der findes ingen obligatorisk formular til indgivelse af en anmeldelse.

Følgende oplysninger skal stå i din anmeldelse:

 • din fuldstændige identitet
 • gerningsmanden og hans kontaktoplysninger, hvis du kender dem
 • en præcis beskrivelse af de omhandlede faktiske omstændigheder
 • de tilgængelige beviser til støtte for anmeldelsen (dokumenter)
 • de vidner, du eventuelt kan foreslå til en afhøring
 • kontaktoplysninger for din advokat, hvis du har udpeget en.

Hvis du ikke forstår eller taler græsk, kan du indgive din anmeldelse på et sprog, du forstår, eller få den nødvendige sproglige bistand, stadig ifølge betingelserne i strafferetsplejeloven eller i andre specifikke strafferetlige love. Såfremt du anmoder herom, kan du få en gratis oversættelse af kvitteringen for din anmeldelse [artikel 58 i lov 4478/2017 – Rettigheder for ofre, der anmelder en forbrydelse (artikel 5 i direktiv 2012/29/EU)].

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker i sagen?

Når du har indgivet anmeldelsen, får den et sagsnummer, det såkaldte "nummer i anmeldelsesregistret" (ABM). Med dette nummer kan du følge forløbet af din sag fra det register, som føres af anklagemyndigheden eller den tjenestegren, der er ansvarlig for anmeldelser. Du kan ligeledes anmode om og få en bekræftelse med angivelse af, på hvilket trin din sag befinder sig (bekræftelse af status for en anmeldelse).

Hvis din sag er anlagt ved retten, kan din advokat ligeledes undersøge, hvor langt sagen er kommet, på webstedet for advokatsamfundet i Athen på følgende adresse: [* Link åbner i nyt vinduehttp://www.dsa.gr/ ] – for de sager, der henhører under retten i første instans i Athen [Protodikio Athinon]. Du kan ikke selv gå ind på webstedet, da det kræver en adgangskode.

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Under retssagen kan du få en advokat, men du skal selv betale for det.

Hvis din årlige husstandsindkomst er lavere end to tredjedele af den årlige minimumsindkomst for én person som fastsat i den nationale overenskomst vil du få en advokat stillet til rådighed gratis til udarbejdelse og indgivelse af en anmeldelse og til indtræden som civil part ved enhver retsinstans, hvis du er offer for tortur eller anden krænkelse af den menneskelige værdighed (straffelovens artikel 137a og b), for forskelsbehandling og tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet, forbrydelser mod liv og personlig frihed, seksualforbrydelser, seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed, krænkelser af ejendomsret og formueretlige rettigheder, legemsbeskadigelse eller forbrydelser i forbindelse med ægteskab og familie, og så snart der er tale om forbrydelser af svær og mellemsvær grad, der henhører under kriminalrettens kompetence, og som kan straffes med fængsel i mindst seks (6) måneder [lov 3226/2004, Den Hellenske Republiks statstidende nr. 24/Α af 4.2.2004, således som denne har været gældende efter at være blevet ændret og suppleret ved lov 4274/2014]. Den myndighed, som har kompetence til at behandle anmodningerne om retshjælp i straffesager, er retsformanden ved den domstol, som har fået din sag indbragt, eller ved hvilken appelretten skal udøves.

Den advokat, der skal forsvare dig, hjælper dig med at forberede dig, indgiver de nødvendige dokumenter for, at du kan indtræde i sagen som civil part, og bistår dig under sagen.

Kan jeg gøre indsigelse mod anklagerens afgørelse om at henlægge sagen eller om ikke at indlede retsforfølgning?

Inden for en eksklusiv frist på tre (3) måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen fra anklageren ved kriminalretten om, at anmeldelsen afvises som ugrundet eller som åbenbart ugrundet i det væsentlige eller ikke kan gøres til genstand for juridisk behandling, kan du som sagsøger indgive appel til den kompetente anklager ved appelretten (strafferetsplejelovens artikel 47 og 48); fristen kan ikke forlænges, uanset af hvilken grund. Du skal betale en afgift, som du får tilbagebetalt, hvis anklageren giver dig medhold.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan kun deltage i retssagen, hvis du er indtrådt i sagen som civil part med henblik på at få godtgørelse eller erstatning fra gerningsmanden som følge af ikke-økonomisk skade. Erklæringen er indeholdt i enten anmeldelsen eller i et andet dokument, som du inden afslutningen af efterforskningen (strafferetsplejelovens artikel 308) stiler til den kompetente anklager, enten personligt eller via en repræsentant, der har fået en skriftlig fuldmagt, enten en special- eller generalfuldmagt. Ved indgivelse af erklæringen udarbejdes en rapport, som fuldmagten vedlægges (strafferetsplejelovens artikel 83). Det påvirker ikke din ret til at indtræde som civil part ved kriminalretten, hvis erklæringen mangler på det tidspunkt, hvor du indgiver anmeldelsen (den civile retsplejelovs artikel 82), før retten begynder at gennemgå beviserne.

Din erklæring vil blive afvist, hvis den ikke indeholder et kortfattet resumé af den sag, hvori du er civil part, begrundelsen for din ret til at indtræde som civil part i sagen samt angivelse af en adresse på det sted, hvor retten har sæde, hvis du ikke har fast bopæl der. Alle forkyndelser vedrørende dig som civil part kan finde sted på den valgte adresse (den civile retsplejelovs artikel 84). Indtræden som civil part i retsmødet kræver tilstedeværelse af en advokat med fuldmagt og betaling af en afgift til den stat, som dækker retssagen, indtil der træffes en uigenkaldelig afgørelse. Størrelsen af denne afgift fastsættes ved fælles bekendtgørelse fra økonomi- og finansministeren og justitsministeren.

Din deltagelse som civil part gør dig til part i sagen og giver dig visse rettigheder. Du kan overvære alle retsforhandlinger, også dem, der foregår for lukkede døre, og du har adgang til alle sagens akter. Du har ret til at henvende dig til retten og til at fremlægge dine krav. Du kan ligeledes fremsætte bemærkninger efter afhøringen af hvert enkelt vidne, fremsætte erklæringer og afgive forklaringer vedrørende vidneforklaringerne eller de gennemgåede beviser (den civile retsplejelovs artikel 358). Gennem din advokat kan du stille spørgsmål til den tiltalte, vidnerne og andre deltagere (f.eks. de sagkyndige, som udpeges i forbindelse med sagen). Du bliver indkaldt til at afgive vidneforklaring (uden at aflægge ed), ligesom du kan foreslå vidner, som vil blive afhørt, hvis du får dem indkaldt i rimelig tid. Du kan også anmode om udsættelse af retsforhandlingerne og gøre indsigelse mod en dommer.

Som offer kan du også indkaldes af retten for at blive afhørt som vidne. I så fald er du forpligtet til at møde for retten. I løbet af afhøringen får du lejlighed til at gøre rede for de faktiske omstændigheder i forbindelse med forbrydelsen for retten. Det er endvidere sandsynligt, at dommeren vil stille dig nogle supplerende spørgsmål vedrørende begivenhederne.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg indtræde som sådan(t) i sagen? 
Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Du kan vælge at indgive en erklæring om indtræden som civil part med henblik på at blive part i sagen og blive omfattet af vigtige formelle rettigheder under hele straffesagen eller simpelthen afgive forklaring som hovedvidne i den sag, som er indledt, bl.a. på grund af den forbrydelse, der er begået mod dig. Begrebet privat påtaleberettiget findes ikke.

Kan jeg fremsætte erklæringer eller fremlægge bevismateriale under retssagen? På hvilke betingelser?

Du kan fremlægge dokumenter, der kan læses (strafferetsplejelovens artikel 364) og indgår i sagsakterne, og du kan foreslå og indkalde vidner (strafferetsplejelovens artikel 326, stk. 2, nr. 1).

Hvilke oplysninger får jeg under retssagen?

Når du overværer de offentlige retsmøder, kan du følge hele sagen og få indsigt i alle de beviser, der bliver undersøgt, du vil kunne høre den tiltaltes forsvar, advokaternes mundtlige indlæg og domsafsigelsen.

Har jeg adgang til de retslige dokumenter?

Hvis du er indtrådt som civil part i sagen, har du ret til at få adgang til sagens akter og til at få en kopi af den afgørelse, retten træffer.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/06/2019

3 - Mine rettigheder efter retssagen


Kan jeg appellere retsafgørelsen?

Efter retsforhandlingerne kender retten den tiltalte skyldig eller frikender ham på grundlag af beviserne. Hvis retten frikender den tiltalte, frafalder den alle anklager mod ham og træffer ikke afgørelse om erstatning for forbrydelsen og om begæringen om skadeserstatning for den ikke-økonomiske skade, i tilfælde af at du har indgivet en begæring om at indtræde som civil part. I så fald har den tiltalte ret til at forlange erstatning af dig og godtgørelse af de sagsomkostninger, han har haft i forbindelse med sagen (strafferetsplejelovens artikel 71). Såfremt den tiltalte kendes skyldig, idømmer retten ham en straf og fastsætter størrelsen af den godtgørelse, som du skal have fra den dømte i overensstemmelse med dit krav.

Hvis retten frikender den tiltalte, kan du udelukkende appellere dommen, hvis du er blevet dømt til at betale erstatning og sagsomkostninger og i dette tilfælde kun på de betingelser, der er anført i strafferetsplejelovens artikel 486, stk. 1, litra b). Endvidere kan du som civil part udelukkende iværksætte appel af en dom, for så vidt angår den del af dommen, hvori anmeldelsen kendes ugrundet, eller der tilkendes en økonomisk godtgørelse [straffelovens artikel 488].

Ellers kan du anmode anklageren om at appellere dommen.

Hvilke rettigheder har jeg, når dommen er afsagt?

Din rolle i straffesagen er slut, når fuldbyrdelsen af den dom, retten har afsagt, begynder. Den græske lovgivning giver ikke ofre for kriminelle handlinger nogen ekstra rettigheder på det trin, hvor straffen skal fuldbyrdes. Det er kun, hvis du er mindreårig, offer for en krænkelse af den individuelle frihed eller et seksuelt overgreb, at du har alle rettigheder, selv om du ikke er indtrådt som civil part i sagen, f.eks. retten til – af den anklager, som varetager fuldbyrdelsen af straffen – at blive underrettet om den endelige løsladelse eller prøveløsladelse af den dømte samt om de udgangstilladelser, han får fra fængslet (strafferetsplejelovens artikel 108 a).

Har jeg ret til bistand eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Som offer kan du efter behov og i en rimelig periode drage fordel af gratis og fortrolige, generelle eller specielle støttetjenester før, under og efter straffesagen. Denne rettighed kan udvides til dine nærmeste, alt efter deres behov og alvorligheden af den skade, de har lidt på grund af den forbrydelse, som blev begået mod dig. Politiet eller enhver anden kompetent myndighed, som fik indgivet din anmeldelse, kan på din anmodning informere dig og henvise dig til sociale tjenester under de lokale eller regionale myndigheder, til centre for mental sundhed, kommunale centre, rådgivningscentre under generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene, støttecentrene under det nationale center for social solidaritet, uafhængige agenturer for beskyttelse af mindreårige ofre i justitsministeriets afdeling for værger for mindreårige og social bistand samt privatretlige juridiske personer og foreninger, som er organiseret på et fagligt grundlag eller på grundlag af frivillighed. Hvis du er kvinde og offer for krænkelse af den individuelle frihed eller et overgreb af seksuel karakter, seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed, vold i hjemmet, menneskesmugling og menneskehandel eller forbrydelser af racistisk karakter, har dine børn også ret til støtteforanstaltninger og behandling. [Artikel 61 i lov 4478/2017 – Ret til adgang til støttetjenester for ofre (artikel 8 i direktiv 2012/29/EU)].

Generelle støttetjenester kan bl.a. give dig oplysninger og råd om udøvelsen af dine rettigheder og muligheden for at kræve erstatning for den skade, du har lidt på grund af forbrydelsen, samt hvordan du kan deltage i straffesagen, enten som civil part eller som vidne, oplysninger om de eksisterende særlige støttetjenester eller omgående henvisning til disse tjenester, følelsesmæssig og psykologisk støtte, råd om de finansielle og praktiske spørgsmål, som forbrydelsen giver anledning til, rådgivning, så det bliver muligt at undgå sekundær og gentagen viktimisering, intimidering og repressalier.

Hvis du har behov for et sikkert opholdssted som følge af en umiddelbar risiko for sekundær og gentagen viktimisering, intimidering og repressalier, vil de særlige støttetjenester for ofre henvise dig til modtagecentre eller en anden form for egnet midlertidig indkvartering. Hvis du er offer for racistisk vold, seksuel vold, vold baseret på din identitet eller dit køn eller vold i hjemmet, vil de foreslå fuldstændig støtte, der bl.a. omfatter posttraumatisk støtte og rådgivning. [Artikel 62 i lov 4478/2017 – Støtte fra støttetjenester for ofre (artikel 9 i direktiv 2012/29/EU)]

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Når du som offer har anmeldt forbrydelsen, får du uden unødig forsinkelse, og hvis du har anmodet herom, besked om, hvor langt straffesagen er kommet, og om den endelige afgørelse, der træffes, i overensstemmelse med strafferetsplejelovens relevante bestemmelser, forudsat at du juridisk set er part i sagen. Er du indtrådt i sagen som civil part, kan du få tilsendt oplysninger om straffesagen til en personlig e-mailadresse eller få meddelt oplysningerne personligt eller gennem din advokat. [Artikel 59 i lov 4478/2017 – Offerets ret til at få information om sin sag (artikel  6 i direktiv 2012/29/EU)]

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller på prøve) eller flygter fra fængslet?

Du kan få oplysninger om, at den kompetente retsmyndighed har ophævet eller ændret varetægtsfængslingen, at den dømte er blevet løsladt eller er flygtet fra fængslet, eller at de kompetente organer i fængslet har givet en bestemt tilladelse, samt i givet fald oplysninger om de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i tilfælde af gerningsmandens løsladelse eller flugt fra fængslet. Du vil få ovennævnte oplysninger efter godkendelse fra anklagemyndigheden, så snart der foreligger en fare eller identificeret risiko for din person, på betingelse af at meddelelsen af disse oplysninger ikke medfører en identificeret risiko for gerningsmanden. [Artikel 59 i lov 4478/2017 – Offerets ret til at få information om sin sag (artikel  6 i direktiv 2012/29/EU)]

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Kan jeg f.eks. fremsætte erklæringer eller appellere sådanne afgørelser?

Nej. Såfremt en straf med anbringelse under tilsyn af en tilsynsværge suspenderes [straffelovens artikel 100], kan retten alternativt eller kumulativt som betingelse pålægge erstatning for den skade, der påføres offeret for forbrydelsen [straffelovens artikel 100, stk. 3, litra a)]. Tilsynsværgen overvåger, at disse betingelser opfyldes, og i tilfælde af misligholdelse kan den kompetente anklager anmode den domstol, der har truffet afgørelsen, om at tilbagekalde suspensionen af straffen.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/06/2019

4 - Erstatning


Du kan kræve erstatning for den skade, gerningsmanden har forvoldt, ved at indtræde i sagen som civil part. Du kan indgive begæringen om at indtræde som civil part i straffesagen i løbet af efterforskningen eller under sagen. Når du indgiver begæringen, bliver du civil part. Du kan ligeledes kræve økonomisk godtgørelse for den skade, der er påført dine aktiver og/eller erstatning for den immaterielle skade, du har lidt. Du kan også i anmeldelsen tilføje en begæring om godtgørelse for de udgifter, du har haft i forbindelse med sagen (advokatsalær, forkyndelser, rejseudgifter osv.).

Såfremt retten kender den tiltalte skyldig, træffer den afgørelse om betaling af din erstatning. I praksis er denne erstatning meget ofte symbolsk, og beløbet kan ikke dække den skade, som du reelt har lidt. For at få godtgjort det resterende beløb må du anlægge en særskilt sag ved civilretten.

Ellers kan du anlægge sag direkte ved civilretten. Civilretten vil pålægge den tiltalte at betale dig skadeserstatning svarende til den reelle skade, du har lidt.

Hvis du har anlagt sag ved en civilret, og denne ret endnu ikke har truffet afgørelse om din sag, kan du anlægge den igen i forbindelse med straffesagen, hvilket afslutter sagen ved civilretten.

Du har ret til erstatning fra staten, hvis du har været offer for en forsætlig voldsforbrydelse. Du kan få nærmere oplysninger herom i brochuren om erstatning til ofre for kriminalitet i Grækenland (tilgængelig under "C." græsk, under L1 på engelsk og andre sprog) på Det Europæiske Retlige Netværk (genoprettende retfærdighed).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/06/2019

5 - Ret til støtte og bistand


Generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene – rådgivningscentre for vold mod kvinder hører under indenrigsministeriet

Generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene har oprettet og forvalter et helt net på 62 centre for voldsramte kvinder.

Dette net omfatter en SOS-hotline på telefon 15900, der er åben 24 timer i døgnet, 40 rådgivningscentre og 21 indkvarteringscentre, som modtager voldsramte kvinder og deres børn.

SOS-telefonlinjen 15900 kan også nås via e-mailadressen Link åbner i nyt vinduesos15900@isotita.gr. Den er åben 24 timer i døgnet, 365 dage om året og tilbyder hjælp på græsk og engelsk. Prisen på opkaldet svarer til et lokalt opkald.

Rådgivningscentrene yder gratis psykosocial og juridisk støtte, mens deres tjenester fremover også vil omfatte beskæftigelsesrådgivning for kvinder, men også rådgivning for kvinder, der har været ofre for forskellige former for forskelsbehandling (flygtninge, enlige mødre, romaer osv.). Du finder oplysninger om rådgivningscentrenes adresser og telefonnumre på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttp://www.womensos.gr/ og på facebooksiden: WomenSOS.gr

KONTAKT:

Websted: Generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene: Link åbner i nyt vinduehttp://www.isotita.gr/

Forskningscenter for ligestilling (KETHI)

Forskningscentret for ligestilling (KETHI) yder psykologisk støtte og juridisk bistand til ofre for vold i hjemmet og driver et indkvarteringscenter for voldsramte kvinder og deres mindreårige børn.

Forskningscentret for ligestilling (KETHI)

 • er en privatretlig juridisk person, som blev oprettet i 1994 og hører under generalsekretariatet
  for ligestilling mellem kønnene (G.G.I.F)
 • har regionale og lokale tjenester, der yder psykologisk støtte og juridisk bistand til ofre for vold i hjemmet
 • yder gratis psykologisk støtte og juridisk bistand
 • informerer og yder rådgivning og støtte til kvinder, der har problemer med hensyn til beskæftigelse og social udstødelse
 • har i samarbejde med præfekturet i Athen siden 1993 drevet et indkvarteringscenter for voldsramte kvinder og deres mindreårige børn.
 • KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://kethi.gr/

Det nationale center for social solidaritet (EKKA)

Det nationale center for social solidaritet koordinerer et net af tjenester, som yder social støtte til personer, familier og befolkningsgrupper, der står i en psykosocial krisesituation eller har brug for omgående social bistand.

Det nationale center for social solidaritet (EKKA)

 • er en privatretlig juridisk person, der har hovedkontor i Athen og hører under ministeriet for arbejde, socialsikring og social solidaritet.
 • Centret har følgende tjenester:
 • linjen for akut social bistand (tast 197), der er tilgængelig for alle borgere. Den er åben 24 timer i døgnet. Opkaldet er gratis.
 • Den nationale linje for beskyttelse af børn (tast 1107) med hensyn til spørgsmål vedrørende børn. Den er åben 24 timer i døgnet.
 • Sociale støttecentre i Athen, Piræus og Thessaloniki.
 • Indkvarteringscentre for borgere med alvorlige socioøkonomiske problemer i Attika.
 • Krisecentre for kvinder – alene eller sammen med deres børn – der er i fare, i Athen eller Thessaloniki.
 • Der tilbydes følgende tjenester:
 • rådgivning og information om social bistand
 • social og psykologisk støtte til personer eller familier, omgående indkvartering til kvinder – alene eller sammen med deres børn – som er i fare (især ofre for vold i hjemmet eller menneskehandel)
 • langvarig indkvartering i modtagecentre for personer i en krisesituation eller med et presserende socialt behov
 • samarbejde og mægling med henblik på at lette adgangen til sociale solidaritetstjenester, som tilbydes af andre organisationer.
 • Endelig mobiliserer centret hurtige indsatshold, der i al væsentlighed består af psykologer og socialarbejdere, som har til opgave at yde psykosocial støtte i tilfælde af naturkatastrofer (jordskælv, oversvømmelser, brande osv.), ulykker, omfattende skibsforlis samt i alle krisesituationer, der omfatter et stort antal mennesker, som kræver denne slags mobilisering.

KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.ekka.org.gr/

Lægecenter for rehabilitering af torturofre

Lægecentret for rehabilitering af torturofre varetager rehabiliteringen af torturofre og deres familier. Det sørger for uddannelse af græske og udenlandske sundhedsmedarbejdere, så de kan undersøge og behandle torturofre. Det udfører videnskabelige undersøgelser og fremmer forskning i tortur og følgerne heraf.

Lægecentret for rehabilitering af torturofre

 • varetager rehabiliteringen af torturofre og deres familier
 • sørger for uddannelse af græske og udenlandske sundhedsmedarbejdere, så de kan undersøge og behandle torturofre
 • bidrager gennem et stort netværk til udbredelse af kendskabet til udøvelsen af tortur og forskellige torturformer samt sandsynligheden for rehabilitering af torturofre
 • udfører videnskabelige undersøgelser og fremmer forskning i tortur og følgerne heraf
 • driver og udvikler et dokumentations- og informationscenter
 • bidrager til forebyggelse af tortur gennem fremme af ovenstående fem formål.

KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mrct.org/

Forsknings- og støttecenter for ofre for mishandling og social udstødelse

Forsknings- og støttecentret for ofre for mishandling og social udstødelse yder lægelig, psykologisk, social og juridisk støtte til ofre for tortur og organiseret vold samt til ofre for mishandling og social udstødelse.

Forsknings- og støttecenter for ofre for mishandling og social udstødelse (E.K.Y.TH.K.K.A.)

 • er en nonprofitorganisation i civilsamfundet
 • yder lægelig, psykologisk, social og juridisk støtte til ofre for tortur og organiseret vold samt til ofre for mishandling og social udstødelse
 • øger offentlighedens viden om menneskerettigheder og udbreder kendskabet til fænomener som vold og social udstødelse og til mulighederne for at bekæmpe dem, ikke blot i Grækenland, men også i andre lande
 • yder humanitær bistand til befolkningsgrupper, der er ofre for organiseret vold, tortur, mishandling og social udstødelse, ikke blot i Grækenland, men også i andre lande
 • foretager undersøgelser om vold og tortur, mishandling og social udstødelse
 • bidrager til forebyggelse af tortur, mishandling og social udstødelse.


KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.cvme.gr/

Det græske flygtningeråd

Det græske flygtningeråd er en ikkestatslig organisation, der yder støtter til flygtninge og asylansøgere i Grækenland og tilbyder forskellige psykosociale og juridiske tjenester.

Det græske flygtningeråd

 • er en ikkestatslig organisation, som blev oprettet i 1989 for at yde støtte til flygtninge og asylansøgere i Grækenland
 • hjælper flygtninge med at blive integreret i Grækenland gennem tilbud om forskellige psykosociale og juridiske tjenester
 • er den eneste græske ikkestatslige nonprofitorganisation, som udelukkende beskæftiger sig med asylansøgere i Grækenland, der betragtes som flygtninge
 • er opført i udenrigsministeriets register og ministeriet for sundhed og social solidaritets register som en anerkendt specifikt filantropisk organisation
 • er blandt de seks ikkestatslige menneskerettighedsorganisationer i Grækenland, som deltager i den nationale menneskerettighedskomité
 • er samarbejdspartner for FN's Højkommissariat for Flygtninge og medlem af Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil.

KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.gcr.gr/

Det græske center for overvågning af Helsinkiaftalerne

Det græske center for overvågning af Helsinkiaftalerne følger nyhederne, offentliggør artikler og fremmer menneskerettighederne i Grækenland.

Det græske center for overvågning af Helsinkiaftalerne

 • blev oprettet i 1992
 • udgør den nationale græske Helsingforskomité under Den Internationale Helsingforsføderation for Menneskerettigheder
 • følger nyhederne, offentliggør artikler og fremmer menneskerettighederne i Grækenland og undertiden i Balkanlandene
 • har, ofte som koordinator, deltaget i overvågningen af medierne i Grækenland og Balkanlandene med hensyn til fordomme og verbal vold har udarbejdet detaljerede årsberetninger, parallelle/uformelle rapporter i FN's organer og specialiserede rapporter vedrørende mishandling samt etniske, sproglige og religiøse grupper og indvandrergrupper.

KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://greekhelsinki.wordpress.com/

Amnesty International Grækenland

Amnesty International henvender sig til regeringer, ikkestatslige organisationer, væbnede politiske grupper, foreninger og andre ikkestatslige organisationer og undersøger systematisk og upartisk enkeltsager og bredere former for krænkelser af menneskerettighederne.

Amnesty International

 • er en verdensomspændende, uafhængig bevægelse bestående af frivillige menneskerettighedsforkæmpere
 • forsvarer samvittighedsfanger og ofre for vold og fattigdom
 • ønsker at sætte en stopper for vold mod kvinder
 • slår til lyd for ophævelse af dødsstraf, tortur og indskrænkning af frihedsrettighederne begrundet i "krig og terrorisme"
 • bekæmper den forskelsbehandling, flygtninge, migranter, mindretal og menneskerettighedsforkæmpere udsættes for.

KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.amnesty.org.gr/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 24/06/2019

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Spanien


Ifølge lov nr. 4 af 27. april 2015 anses en fysisk person, der har været udsat for en strafbar handling (delito) i Spanien, eller som kan sanktioneres i Spanien, uanset vedkommendes statsborgerskab, uanset om vedkommende er myndig eller ej, og uanset om vedkommende har fast bopæl i Spanien eller ej, for at være forurettet.

a) Som direkte forurettet anses enhver fysisk person, der har været udsat for legemsbeskadigelse, eller som har lidt et formuetab, navnlig fysiske og psykiske læsioner, tort, og et økonomisk tab, der er direkte forbundet med en strafbar handling.

b) Følgende personer kan i forbindelse med et dødsfald eller en forsvinden, som er en direkte følge af en strafbar handling, anses for indirekte forurettede:

1.º Vedkommendes ægtefælle, fra hvem han eller hun ikke er formelt eller faktisk separeret, den forurettede ægtefælles børn, såfremt vedkommende ikke er formelt eller faktisk separeret fra ægtefællen, og som på tidspunktet for forurettedes død eller forsvinden var samboende. En person, der indtil vedkommendes død eller forsvinden, indgik i et lignende parforhold (análoga relación de afectividad), og denne persons børn, såfremt de på tidspunktet for forurettedes død eller forsvinden var samboende. Vedkommendes forældre og slægtninge i lige linje eller i sidelinjen indtil tredje grad, som indgik i vedkommendes husstand (bajo su guarda) og personer, som vedkommende var udpeget som værge for (tutela o curatela) eller som var i familiepleje hos den pågældende (acogimiento familiar).

2.º Hvis ovennævnte personer ikke findes, anses de øvrige slægtninge i lige linje og deres søskende som indirekte forurettede med fortrinsret for den, der retligt repræsenterer den forurettede.

 • De forurettede har følgende grundlæggende rettigheder: Enhver forurettet har ret til beskyttelse, information, støtte og opmærksomhed, til aktiv deltagelse i straffesagen og til at få en respektfuld, professionel, individuel og ikke-diskriminerende behandling fra det tidspunkt, hvor den pågældende først kom i kontakt med myndighederne eller dennes ansatte, i forbindelse med ydelsen af støtte, bistand og erstatning (justicia restaurativa), under hele straffesagen og i et passende tidsrum efter sagens afslutning, uanset om gerningsmandens identitet eller dommens indhold er kendt.
 • Kontaktsted: Støttecentrene for voldsofre (oficinas de asistencia a las víctimas).

Ofre for forbrydelser har ifølge lovgivningen en række individuelle rettigheder før, under og efter straffesagen (efter domsafsigelsen).

Proceduren i en straffesag i Spanien indledes med en efterforskning af det strafbare forhold, der udføres af politiet (policía judicial) under en undersøgelsesdommers tilsyn (juez de instrucción). Efter endt efterforskning oversender undersøgelsesdommeren sagen til anklagemyndigheden (Ministerio Fiscal), der tager stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt grundlag (suficientes razones) for at rejse tiltale mod den mistænkte, og anklagemyndigheden rent faktisk ikke gør det, henlægger (afslutter) undersøgelsesdommeren sagen. I modsat fald sendes sagens akter til den kompetente ret med henblik på berammelse af sagen.

Under sagen vurderer retten bevismaterialet og tager stilling til, om tiltalte er skyldig eller ej. Hvis tiltalte kendes skyldig i anklagen, idømmer retten ham en straf. Straffesagen kan eventuelt fortsættes i forbindelse med en appel til en højere domstol.

Som forurettet kan du deltage i straffesagen i din egenskab af vidne eller indtage en mere aktiv rolle, idet du rejser en privat påtale (acusación particular), og derved opnår yderligere rettigheder i din egenskab af part i sagen. Under alle omstændigheder påser anklagemyndigheden i overensstemmelse med artikel 124 i den spanske forfatning, at den eller de forurettedes interesser varetages under hele sagen.

Ofre for strafbare handlinger, der har karakter af overgreb mod kvinder (violencia de género), får beskikket en særlig advokat (letrado especializado) på sagens indledende stadier. Efter ændringen af retsplejeloven ved lov nr. 7/2015 behandler de særlige domstole, der påkender sager vedrørende vold mod kvinder (Juzgados de Violencia sobre la Mujer), ligeledes sager, hvor der er tale om krænkelser af kvinders intimsfære (delitos contra la intimidad), deres ret til selv at bestemme deres fysiske fremtoning (derecho a la propia imagen), krænkelser af deres ære og værdighed (honor) samt overtrædelse af vilkår i forbindelse med en betinget dom eller overtrædelse af et polititilhold.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/03/2020

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse


Hvilke informationer får jeg fra myndighederne, efter lovovertrædelsen har fundet sted (f.eks. fra politiet eller anklagemyndigheden), men inden den er blevet anmeldt?

Generelt har du som offer ret til at få beskyttelse, information, støtte, assistance og opmærksomhed fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmændene og under udførelsen af bistands- og støttetjenesterne fra de offentlige myndigheder, herunder tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen.

Du kan bede de myndigheder eller embedsmænd, du henvender dig til i første omgang, om at henvise dig til instanserne for bistand til ofre for kriminalitet (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), hvor du gratis og fortroligt kan få hjælp og vejledning, også selv om du endnu ikke har indgivet en anmeldelse.

Du kan også ledsages af en person, du selv vælger, fra første gang du er i kontakt med myndighederne og embedsmændene.

Som offer har du også ret til at forstå og blive forstået i enhver handling, der skal udføres i forbindelse med indgivelsen af en anmeldelse, herunder oplysninger forud for indgivelsen af anmeldelsen, samt tolkning på de juridisk anerkendte tegnsprog og mulighed for støtte til samtale, hvis du har brug for det.

Al kommunikation, der finder sted, både mundtlig og skriftlig, skal foregå på et klart, enkelt og letforståeligt sprog og skal tage hensyn til dine personlige forhold og behov, især hvis du har et sensorisk, intellektuelt eller psykisk handicap, eller hvis du er mindreårig.

Den kommunikation, du har ret til som offer, og som tilvejebringes fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmænd og under udførelsen af bistand og støttetjenester, vedrører mest:

 • Proceduren for indgivelsen af anmeldelsen og for at få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald betingelserne for, at den kan fås gratis
 • De hjælpemidler og støtteforanstaltninger, du har til rådighed, hvad enten det er medicinsk, psykologisk eller materielt, og proceduren for at få dem
 • Muligheden for at anmode om beskyttelsesforanstaltninger og i givet fald proceduren for at gøre det
 • De erstatninger, som du måtte have ret til, og i givet fald proceduren for at kræve dem
 • De genoprettende retfærdighedstjenester (servicios de justicia restaurativa), der er til rådighed, i tilfælde hvor det er juridisk muligt
 • De tilfælde, hvor du kan få refunderet de udgifter, du har haft i forbindelse med sagen, og i givet fald proceduren for at kræve det.

Hvis du har brug for det, kan du også få oplysninger om tolknings- og oversættelsestjenester samt supplerende hjælpemidler og tjenester til kommunikation.

Hvis du ikke bor i Spanien, har du ret til at modtage oplysninger om proceduren for at udøve dine rettigheder.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen blev begået (EU-borgere og borgere fra tredjelande). Hvordan beskyttes mine rettigheder?

Hvis du er offer for en forbrydelse og er bosat i Spanien, vil du kunne anmelde strafbare handlinger, der er begået i andre EU-lande, til de spanske myndigheder.

Hvis de spanske myndigheder beslutter ikke at fortsætte efterforskningen på grund af manglende kompetence, videregiver de straks anmeldelsen til de kompetente myndigheder i den stat, på hvis område forbrydelsen er begået, og du vil få besked som anmelder.

Hvis du er statsborger i en EU-medlemsstat og har bopæl i Spanien, og den forbrydelse, du har været udsat for, er begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien (offer for en forbrydelse i grænseoverskridende situationer), kan du henvende dig til instanserne for assistance til ofre for forbrydelser, som kan give dig oplysninger om den retlige procedure, der skal følges i det land, hvor forbrydelsen er begået, og om den erstatning, som du måtte have ret til. Hvis der er tale om en terrorhandling, skal du henvende dig til Generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo), der henhører under Indenrigsministeriet.

Hvis du er en borger, der ikke bor i Spanien, kan du gratis få stillet en tolk til rådighed, hvis du ikke taler spansk eller det respektive regionale sprog. Politiet kan tilbyde dig en formular på dit sprog til at udføre anmeldelsen samt give dig adgang til en tolk pr. telefon eller personligt. Domstolene har en tolketjeneste, som er koordineret med instanserne for assistance til ofre for forbrydelser. Hvis du ikke bor i Spanien, har du desuden ret til at modtage oplysninger om proceduren for at udøve dine rettigheder.

Hvis der er udstedt en beskyttelsesordre til din fordel i en medlemsstat, kan du ansøge om en europæisk beskyttelsesordre. Gennem en forenklet og accelereret procedure får du beskyttelse gennem den nye beskyttelsesforanstaltning, der er gennemført af den medlemsstat, som du rejser eller flytter til.

Hvis jeg anmelder en forbrydelse, hvilke informationer vil jeg så modtage?

På tidspunktet for indgivelse af en anmeldelse har du ret til at få en kopi af anmeldelsen, behørigt certificeret. Derudover har du ret til gratis sproglig bistand og til en skriftlig oversættelse af kopien af den indgivne anmeldelse, hvis du ikke forstår eller taler et af de officielle sprog på det sted, hvor anmeldelsen er indgivet.

Du har ligeledes ret til at modtage information om følgende forhold:

 • De hjælpe- og støtteforanstaltninger, der er tilgængelige for dig, hvad enten de er medicinske, psykologiske eller materielle, og proceduren for at få dem, herunder oplysninger om mulighederne for at få alternativ indkvartering, hvis du har brug for det, og det er hensigtsmæssigt
 • Ret til at fremlægge bevis for de myndigheder, der har ansvaret for undersøgelsen
 • Muligheden for at anmode om beskyttelsesforanstaltninger og i givet fald proceduren for at gøre det
 • De erstatninger, som du måtte have ret til, og i givet fald proceduren for at kræve dem
 • Tolknings- og oversættelsestjenester til rådighed
 • De hjælpemidler og hjælpetjenester til kommunikation, der er til rådighed
 • De procedurer, du kan bruge til at udøve dine rettigheder, hvis du bor uden for Spanien
 • De appeller, du kan indgive mod beslutninger, som du anser for at være i strid med dine rettigheder
 • Kontaktoplysningerne på den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af proceduren, og de kommunikationskanaler, du har brug for, så du kan kommunikere med den
 • De genoprettende retfærdighedstjenester til rådighed, i tilfælde hvor det er juridisk muligt
 • De tilfælde, hvor du kan få refusion af juridiske udgifter, og i givet fald proceduren for at kræve det
 • Retten til generelt at fremsætte en anmodning om at blive underrettet om visse proceduremæssige beslutninger, som for eksempel: beslutningen om ikke at rejse en straffesag, den dom, hvorved sagen afsluttes, de beslutninger om fængsling eller efterfølgende løsladelse af gerningsmanden samt en mulig flugt fra fængslet, beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig myndighed eller fængselsmyndighed, der vedrører individer, der er dømt for forbrydelser, der indebærer vold eller andre former for krænkelser, og som udgør en risiko for din sikkerhed.

Du vil desuden modtage oplysninger om datoen, tidspunktet og stedet for retssagen samt indholdet af det anklageskrift, der vil blive fremlagt i retten.

Når du er offer for en forbrydelse, der indebærer kønsrelateret vold, vil du modtage meddelelse om beslutninger om fængsling eller efterfølgende frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet og beslutninger om indførelse af personlige sikkerhedsforanstaltninger eller ændringer i dem, der allerede er besluttet, når de havde til formål at garantere din sikkerhed, uden at skulle anmode om det, undtagen i de tilfælde, hvor du udtrykker ønske om ikke at modtage sådanne meddelelser.

Du kan også fortroligt og gratis få hjælp og støtte fra instanserne for assistance til ofre for kriminalitet. Du kan blive henvist til disse instanser, hvis det er nødvendigt, afhængigt af forbrydelsens grovhed, eller hvis du anmoder om det.

Hvis der er tale om forbrydelser, der har forårsaget særlig alvorlig skade, kan de offentlige myndigheder og instanserne for assistance til ofre for kriminalitet udvide retten til hjælp og støtte til også at omfatte dine familiemedlemmer. I sådanne tilfælde opfattes familiemedlemmer som personer, der er forenet med dig i ægteskab eller et tilsvarende længerevarende, følelsesmæssigt forhold og familie indtil anden grad af blodslægtskab (bedsteforældre, søskende og børnebørn).

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsestjenester (når jeg kontakter politiet eller andre myndigheder eller under undersøgelsen og retssagen)?

Hvis du er en borger, der ikke bor i Spanien, kan du gratis få stillet en tolk til rådighed, hvis du ikke taler spansk eller det respektive regionale sprog. Politiet kan tilbyde dig en formular på dit sprog til at udføre anmeldelsen samt give dig adgang til en tolk pr. telefon eller personligt. Domstolene har en tolketjeneste, som er koordineret med instanserne for assistance til ofre for forbrydelser.

Instanserne for assistance til ofre for kriminalitet kan informere dig om dine rettigheder til gratis sproglig bistand og til en skriftlig oversættelse af kopien af den indgivne anmeldelse, hvis du ikke forstår og taler et af de officielle sprog på det sted, hvor du indgiver anmeldelsen.

Du har især ret til:

 • At blive bistået gratis af en tolk, der taler et sprog, som du forstår, når du fremlægger en erklæring i forbindelse med undersøgelsesfasen for dommeren, anklageren eller politiet, eller når du deltager som vidne i retssagen eller i en mundtlig høring.

Denne ret gælder også, hvis du har høre- eller talebegrænsninger.

 • Gratis oversættelse af proceduremæssige beslutninger, såsom beslutningen om ikke at rejse en straffesag, den dom, hvorved sagen afsluttes, de beslutninger om fængsling eller efterfølgende løsladelse af gerningsmanden samt en mulig flugt fra fængslet, beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig myndighed eller fængselsmyndighed, der vedrører individer, der er dømt for forbrydelser, der indebærer vold eller andre former for krænkelser, og som udgør en risiko for din sikkerhed.

Du kan anmode om, at oversættelsen indeholder et kort resumé af grundlaget for den trufne afgørelse.

 • Gratis oversættelse af de oplysninger, der er afgørende for din deltagelse i den strafferetlige procedure. Til dette formål kan du indgive en begrundet anmodning om, at et dokument betragtes som væsentligt.
 • At blive informeret på et sprog som du forstår, om datoen, tidspunktet og stedet for afholdelsen af retssagen.

Tolkeassistance kan ydes via videokonferencer eller andre telekommunikationsmidler, medmindre dommeren eller domstolen uden videre eller ved instansen beslutter, at tolken skal være fysisk til stede for at beskytte dine rettigheder.

Den skriftlige oversættelse af dokumenter kan undtagelsesvis erstattes af et mundtligt resumé af indholdet på et sprog, som du forstår, for at sikre, at retssagen er retfærdig.

Hvis du ønsker tolkning eller oversættelse af politiets procesdokumenter, og du ikke får dem, kan du gøre indsigelse overfor undersøgelsesdommeren, idet indsigelsen anses for at være indgivet, fra det tidspunkt du har udtrykt din uenighed i, at den ønskede tolkning eller oversættelse er blevet afvist.

Hvordan garanterer myndighederne, at jeg forstår og bliver forstået (hvis jeg er et barn; hvis jeg har et handicap)?

Generelt har du som offer ret til at få beskyttelse, information, støtte, assistance og opmærksomhed fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmændene og under udførelsen af bistands- og støttetjenesterne fra de offentlige myndigheder, herunder tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen.

Du kan bede de myndigheder eller embedsmænd, du henvender dig til i første omgang, om at henvise dig til instanserne for bistand til ofre for kriminalitet, hvor du gratis og fortroligt kan få hjælp og vejledning, også selv om du endnu ikke har indgivet en anmeldelse.

Du kan også ledsages af en person, du selv vælger, fra første gang du er i kontakt med myndighederne og embedsmændene.

Således har du også ret til at forstå og blive forstået i enhver handling, der skal udføres i forbindelse med indgivelsen af en anmeldelse, herunder oplysninger forud for indgivelsen af anmeldelsen, samt tolkning på de juridisk anerkendte tegnsprog og mulighed for støtte til samtale, hvis du har brug for det.

Al kommunikation, der finder sted, både mundtlig og skriftlig, skal foregå på et klart, enkelt og letforståeligt sprog og skal tage hensyn til dine personlige forhold og behov, især hvis du har et sensorisk, intellektuelt eller psykisk handicap, eller hvis du er mindreårig.

Støttetjenester til ofrene

Hvem tilbyder støtte til ofrene?

Hvis du er offer for en forbrydelse, har du ret til gratis og fortroligt at få adgang til de hjælpe- og støttetjenester, som de offentlige myndigheder tilbyder, samt dem, som ydes af instanserne for assistance til ofre for forbrydelser.

Instanserne for assistance til ofre for forbrydelser er en tværfaglig service til opmærksomhed på offerets behov. Den er oprettet af justitsministeriet og er offentlig og gratis.

Disse instanser findes i alle Link åbner i nyt vindueselvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder og endog i andre større byer.

Instanserne for assistance til ofre for forbrydelser tilbyder omfattende, koordineret og specialiseret bistand til ofre for kriminalitet, og de vil handle ud fra dine specifikke behov på det juridiske, psykologiske og sociale område.

Hvis du er offer for terrorisme, kan du henvende dig til Nationalrettens Instans for Information og Assistance til Ofre for Terrorisme (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), men hvis du ønsker at opsøge instansen for assistance til ofre for forbrydelser i din egen provins, kan du gøre det, og din instans vil koordinere sin indsats med Nationalrettens Instans for Information og Assistance til Ofre for Terrorisme.

Retten til aktindsigt udvides under udførelsen af bistandstjenester og støtte til ofre og i givet fald tjenester til genoprettelse af retfærdigheden under hele straffesagen og i en fornøden periode efter dens afslutning, uanset om lovovertræderens identitet og resultatet af retssagen er kendt eller ej, herunder tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen.

Hvis der er tale om forbrydelser, der har forårsaget særlig alvorlig skade, kan de offentlige myndigheder og instanserne for assistance til ofre for kriminalitet udvide retten til hjælp og støtte til også at omfatte dine familiemedlemmer. I denne forbindelse opfattes familiemedlemmer som personer, du er gift med, eller med hvem du lever i et tilsvarende længerevarende, følelsesmæssigt forhold og familie indtil anden grad af blodslægtskab (bedsteforældre, søskende og børnebørn).

Hvis du har mindreårige børn, eller du er en mindreårig, der er underlagt værgemål eller forældremyndighed af en kvinde, der har været offer for kønsrelateret vold eller vold i hjemmet, har du ret til de særlige retshjælps- og beskyttelsesforanstaltninger.

På den anden side, hvis du er offer for terrorhandlinger eller kønsrelateret vold, eller du er mindreårig, vil du også have de rettigheder, der er anerkendt i de specifikke regler for hver type forbrydelse.

Vil politiet automatisk henvise mig til støttetjenester til ofrene?

Statens politibetjente – og i påkommende tilfælde politibetjentene i de selvstyrende regioner, hvor forbrydelsen fandt sted – vil foretage en første individualiseret bedømmelse af din situation på det tidspunkt, hvor du indgiver anmeldelsen, for at fastlægge dit behov for beskyttelse og finde ud af, om du er et sårbart offer. Ved denne første bedømmelse vil du blive informeret om muligheden for at opsøge en instans for assistance til ofre for kriminalitet.

Enhver myndighed eller embedsmand, der kommer i kontakt med dig, bør henvise til instanserne for assistance til ofre for kriminalitet, hvis det er nødvendigt i betragtning af forbrydelsens grovhed, eller i de tilfælde, hvor du anmoder om det.

Hvordan beskyttes mit privatliv?

Under alle omstændigheder vil adgangen til de hjælpe- og støttetjenester, der ydes af de offentlige myndigheder, samt dem, der ydes af instanserne for assistance til ofre for kriminalitet, være fortrolig.

De oplysninger, du giver til politiet eller enhver myndighed eller embedsmand, der hjælper dig fra det første øjeblik, kan kun overføres til andre hjælpe- og støttetjenester, som f.eks. instanserne for assistance til ofre for kriminalitet, med dit forudgående og informerede samtykke.

Hjælpetjenesterne til offeret kan kun videregive de oplysninger, de har modtaget om dig, til tredjeparter med dit forudgående og informerede samtykke.

Med hensyn til retsvæsenet vil dommerne, domstolene, anklagerne og de andre myndigheder og embedsmænd med ansvar for strafferetlig efterforskning samt alle dem, der på nogen måde griber ind i eller deltager i retssagen, i overensstemmelse med lovens bestemmelser træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af dit og dine familiemedlemmers privatliv og især for at forhindre udbredelse af oplysninger, der kan lette din identifikation, hvis du er mindreårig eller handicappet og har brug for særlig beskyttelse.

Desuden kan den retslige myndighed forbyde at indsamle, distribuere eller offentliggøre billeder af dig eller dine familiemedlemmer, især hvis du er mindreårig eller handicappet og har brug for særlig beskyttelse.

Skal jeg anmelde forbrydelsen for at få adgang til hjælpe- og støttetjenester for ofre?

Ethvert offer har ret til fortroligt og gratis at få hjælp og støtte fra instanserne for assistance til ofre for kriminalitet.

Adgang til hjælpe- og støttetjenester er ikke betinget af en forudgående anmeldelse.

Personlig beskyttelse hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse findes?

Myndighederne og embedsmændene med ansvar for efterforskning, retspleje og retsforfølgning af forbrydelser skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger, der er lovligt fastsat for at garantere ofrenes og deres slægtninges liv, deres fysiske og mentale integritet, frihed, sikkerhed, seksuelle ukrænkelighed og frihed, samt at beskytte deres privatliv og værdighed tilstrækkeligt, især når de afgiver vidneudsagn eller skal vidne i retten.

Statsadvokaturen vil især overvåge overholdelsen af denne beskyttelsesret i tilfælde af mindreårige ofre, idet de træffer passende foranstaltninger i deres bedste interesse, når det er nødvendigt at forhindre eller reducere de skader, der kan opstå som led i udviklingen af retssagen.

I tilfælde af at du er et mindreårigt eller handicappet offer (ofre, der har brug for særlig beskyttelse), er der mulighed for at aflægge vidnesbyrd, før retssagen starter, med deltagelse af eksperter og arrangere en optagelse af det interview af dig, som bliver udført af et specialuddannet team i et særligt værelse.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

For at fastsætte hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal gennemføres, vil der blive foretaget en vurdering af dine særlige forhold.

Ansvaret for både vurderingen og fastlæggelsen af denne type foranstaltninger påhviler:

 • Under efterforskningsfasen af forbrydelsen: den undersøgende dommer eller dommeren for vold mod kvinder, uden at dette berører den foreløbige vurdering og beslutning, der skal træffes og iværksættes af:
 • Anklageren i sin undersøgelsesprocedure eller i de procedurer, der henviser til mindreårige ofre eller
 • Politifolk, der optræder i den indledende fase af undersøgelserne.
 • Under retsforfølgelsesfasen den dommer eller domstol, som har kendskab til sagen.

Vil nogen vurdere min sag for at se, om der er risiko for, at gerningsmanden vil skade mig igen?

Ja, for at beslutte hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal iværksættes, vil der blive foretaget en vurdering af dine særlige forhold.

Statens politibetjente – og i påkommende tilfælde politibetjentene i de selvstyrende regioner, hvor forbrydelsen fandt sted – vil foretage en første individualiseret bedømmelse af din situation på det tidspunkt, hvor du indgiver anmeldelsen, for at fastlægge dit behov for beskyttelse og finde ud af, om du er et sårbart offer. Ved denne første bedømmelse vil du blive informeret om muligheden for at opsøge en instans for assistance til ofre for kriminalitet.

Hvis din sag behandles i en instans for assistance til ofre for kriminalitet, vil denne service også blive gennemført individuelt, og de oplysninger, der er opnået i politimæssige vurderinger, kan overføres til instansen, hvis du er enig.

Den individuelle vurdering vil tage højde for de behov, du giver udtryk for, og din vilje og vil fuldt ud respektere din fysiske, mentale og moralske integritet.

Der vil særligt blive lagt vægt på:

 • Dine personlige karakteristikker, din situation, dine umiddelbare behov, dit køn, eventuelle handicap og modenhedsniveau, især med vægt på om du er handicappet, eller om du har et afhængighedsforhold med den påståede gerningsmand i forbrydelsen, hvis du er mindreårig, eller om du har brug for særlig beskyttelse, eller om der er andre faktorer, der gør dig særligt sårbar.
 • Karateren af den forbrydelse, du har været udsat for, og årsagen til den skade, der er forårsaget, samt risikoen for gentagelse af forbrydelsen. Der vil især blive lagt vægt på dit behov for beskyttelse, hvis du er offer for terrorhandlinger, forbrydelser begået af en kriminel organisation, vold i hjemmet og kønsvold, seksualforbrydelser, menneskehandel, tvungen forsvinden og forbrydelser begået af årsager, der er racistiske, antisemitiske eller på anden måde vedrører ideologi, religion eller overbevisning, familiesituation, tilhørsforhold til en etnisk gruppe, race eller nation, din nationale oprindelse, dit køn, din seksuelle orientering eller identitet på grund af køn, sygdom eller handicap.
 • Omstændighederne omkring forbrydelsen, især hvis det drejer sig om voldelige forbrydelser.

I tilfælde af at du er mindreårig eller har en eller anden form for handicap, og du har behov for særlig beskyttelse, vil dine meninger, interesser og personlige forhold også blive taget i betragtning, og der vil blive lagt særlig vægt på at overholde principperne om interesserne af mindreårige eller handicappede, der har brug for særlig beskyttelse, ret til information, ret til ikke-diskrimination, ret til fortrolighed, ret til privatlivets fred og ret til beskyttelse.

Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg risikerer yderligere skade i straffesystemets hænder (under efterforskningen og retssagen)?

Ja, under efterforskningsfasen af forbrydelsen vil det være den undersøgende dommer, dommeren for vold mod kvinder, hvis det er en forbrydelse med kønsrelateret vold, anklagemyndigheden eller de politibetjente, der handler i den indledende fase af efterforskningen, der vil vurdere og fastlægge de beskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige for dig.

Hvis du er i fare, vil du få politibeskyttelse.

Dit vidneudsagn vil blive givet via videokonference af hensyn til sikkerhed, offentlig orden eller nytteværdi eller for at bevare din værdighed.

Hvis du er offer for specifikke forbrydelser, der kræver særlige beskyttelsesforanstaltninger for sine ofre, som f.eks. kønsrelateret vold, vold i hjemmet, menneskehandel med henblik på seksuel og arbejdsmæssig udnyttelse, legemsbeskadigelse, forbrydelser mod frihed, tortur eller forbrydelser mod personen, seksuel frihed, intimitet, retten til eget billede, hjemmets ukrænkelighed, ære og socioøkonomisk orden, har du ret til, at et af følgende forbud pålægges lovbryderen, hvis det er strengt nødvendigt for din beskyttelse: Forbud mod at opholde sig på eller rejse til et sted, et kvarter, en by eller en region Forbud mod at nærme sig dig eller at henvende sig til bestemte personer.

Under efterforskningsfasen kan der iværksættes følgende beskyttelsesforanstaltninger for dig:

 • At du afgiver vidneforklaring i specialdesignede eller tilpassede lokaler til dette formål og over for fagfolk, der har fået specialuddannelse til det.
 • I tilfælde af at skulle afgive vidneudsagn flere gange vil disse blive foretaget af den samme person, medmindre dette kan skade udviklingen af retssagen væsentligt, eller dit vidneudsagn skal gives direkte til en dommer eller en anklager.
 • I tilfælde af at du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, frihedsberøvelse eller seksuel krænkelse, vil dit vidneudsagn blive hørt af en person af samme køn, såfremt du anmoder herom, medmindre dette kan skade udviklingen af retssagen væsentligt, eller dit vidneudsagn skal afgives direkte til en dommer eller en anklager.

Hvis du er noteret som vidne, og undersøgelsesdommeren mener, at du, din frihed, ejendom eller familie er i alvorlig fare, kan han eller hun træffe følgende foranstaltninger:

 • Holde din identitet, adresse, erhverv og arbejdssted uden for proceduren.
 • Undgå, at du bliver set i retten, og etablere domstolen som adressen for meddelelser.
 • Forhindre, at dit billede bliver optaget på nogen måde.
 • Beordre politibeskyttelse under og efter proceduren.
 • Skaffe dig transport til retten i officielle biler.
 • Placere dig i de venteværelser i retten, som bevogtes af politiet.
 • Under ekstraordinære omstændigheder give dig en ny identitet og økonomisk hjælp til at skifte bopæl eller arbejde.

Hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold eller vold i hjemmet, kan du få en "beskyttelsesordre", der omfatter generelle sikkerhedsforanstaltninger mod aggressoren (forbud mod at opholde sig på eller besøge bestemte steder, kvarterer, byer eller regioner eller forbud mod at nærme sig dig eller at henvende sig til bestemte personer).

Under retssagen kan dommeren eller retspræsidenten dekretere en privat høring (begrænsning af tilstedeværelsen af de audiovisuelle medier i retsmøderne og forbud mod optagelse af alle eller nogle af høringerne) for at beskytte moral, offentlig orden og dig som offer og/eller din familie. De kan også forbyde afsløring af identiteten af eksperterne eller enhver anden person, der er involveret i retssagen.

Som privat anklager kan du anmode om en privat høring.

Under retssagen kan der iværksættes følgende beskyttelsesforanstaltninger for dig:

 • Foranstaltninger, der forhindrer dig i at få visuel kontakt med den påståede gerningsmand og sikrer, at du kan blive hørt uden at være til stede i retssalen. I sådanne tilfælde kan der gøres brug af kommunikationsteknologi (opsætning af en skærm i retssalen og vidneudsagn via videokonference).
 • Foranstaltninger til at undgå at stille spørgsmål i forbindelse med dit privatliv, der ikke er relevante for den strafbare handling, der efterforskes, medmindre dommeren eller retten undtagelsesvis finder, at de skal besvares.
 • Afholdelse af den mundtlige høring uden offentlighedens tilstedeværelse. Dommeren eller retspræsidenten kan dog tillade tilstedeværelse af personer, der har en særlig interesse i sagen.

Foranstaltningerne til at undgå visuel kontakt med den påståede gerningsmand og formuleringen af spørgsmål i forbindelse med dit privatliv kan også iværksættes under efterforskningsfasen af forbrydelsen.

Hvilken beskyttelse får særligt sårbare ofre?

Hvad angår sårbare ofre, såsom mindreårige og handicappede, der har brug for særlig beskyttelse, vil følgende foranstaltninger finde anvendelse under retssagen ud over de foranstaltninger, der omhandles i afsnittet "Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg risikerer yderligere skade i straffesystemets hænder (under efterforskningen og retssagen)?":

 • Vidneudsagn afgives via audiovisuelle medier og kan afspilles i retssager i de pågældende sager og under lovlige betingelser.
 • Vidneudsagnet kan modtages ved hjælp af eksperter.

I tilfælde af at du er et mindreårigt eller handicappet offer (ofre, der har brug for særlig beskyttelse), er der mulighed for at aflægge vidnesbyrd, før retssagen starter, med deltagelse af eksperter og arrangere en optagelse af det interview af dig, som bliver udført af et specialuddannet team i et særligt værelse.

Desuden kan du via anklagemyndigheden anmode om udnævnelsen af en forsvarer, hvis du er et særligt sårbart offer, og i bestemte tilfælde, f.eks. når der er en interessekonflikt med dine juridiske repræsentanter eller med en af dine forældre, forudsat at den anden forælder ikke er i stand til tilstrækkeligt at repræsentere og assistere ofret. 

Jeg er mindreårig: Har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, vil du i forbrydelsens efterforskningsfase blive behandlet i overensstemmelse med protokoller, der er specielt udarbejdet til at beskytte dig. Der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger, når du skal afgive vidneforklaring. Den offentlige anklagemyndighed, som har den særlige funktion at beskytte mindreårige, skal altid være til stede. Al visuel konfrontation med aggressoren bør undgås ved hjælp af tekniske midler.

Du vil blive afhørt af et team, der er specielt uddannet til dette, i et specielt rum, som ikke virker aggressivt. Der er mulighed for en forudgående test med deltagelse af eksperter, og der foretages en optagelse af afhøringen.

Du skal kun afgive vidneforklaring én gang i nærværelse af den undersøgende dommer, advokaten for justitsministeriet og alle, der er involverede i retssagen, og du behøver ikke at gøre det igen i løbet af retssagen.

Hvis du er mindreårig, der skal afgive vidneforklaring, kan du under retssagen undgå visuel kontakt med den anklagede ved hjælp af alle tekniske midler til rådighed.

Konfrontationerne er også begrænsede.

Ud over de foranstaltninger, der er omhandlet i afsnittet "Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg risikerer yderligere skade i straffesystemets hænder (under efterforskningen og retssagen)?", vil følgende foranstaltninger være gældende under retssagen:

 • Vidneudsagn afgives via audiovisuelle medier og kan afspilles i retssager i de pågældende sager og under lovlige betingelser.
 • Vidneudsagnet kan modtages ved hjælp af eksperter.

Desuden kan du via anklagemyndigheden anmode om udnævnelsen af en forsvarer, hvis du er et særligt sårbart offer, og i bestemte tilfælde, f.eks. når der er en interessekonflikt med dine juridiske repræsentanter eller med en af dine forældre, forudsat at den anden forælder ikke er i stand til tilstrækkeligt at repræsentere og assistere ofret. 

Et familiemedlem er afgået ved døden som følge af forbrydelsen: Hvad er mine rettigheder?

I tilfælde af at et familiemedlem er død som følge af en forbrydelse, vil du være et indirekte offer for den forbrydelse, der er begået mod dit familiemedlem (det direkte offer), hvis du er i visse situationer, der er fastsat ved lov (i alle tilfælde med undtagelse af den person, der er ansvarlig for forbrydelsen), som ægtefælle til det direkte offer, og du ikke var separeret eller skilt på tidspunktet for forbrydelsen, hvis du er barn af det direkte offer eller ægtefællen, der ikke var separeret eller skilt på tidspunktet for forbrydelsen, og du boede hos dem, eller hvis du var knyttet til det direkte offer gennem et længerevarende følelsesmæssigt forhold, blandt andre situationer.

Husk, at ethvert offer har ret til at anlægge en straffesag og en civil retssag i henhold til loven og forelægge de kilder til beviser og oplysninger, der anses for relevante for afklaring af kendsgerningerne, for de myndigheder, der har ansvaret for efterforskningen.

Som et indirekte offer har du muligvis adgang til gratis og fortrolig bistand og støttetjenester fra de offentlige myndigheder samt dem, der ydes af instanserne for assistance til ofre for forbrydelser, forudsat at det anses for hensigtsmæssigt at udvide denne ret til det direkte offers slægtninge, fordi der er tale om forbrydelser, der har forårsaget særlig alvorlig skade. I sådanne tilfælde er det kun de personer, der er forenet med ofret i ægteskab eller et tilsvarende længerevarende, følelsesmæssigt forhold og familie indtil til anden grad af blodslægtskab (bedsteforældre, søskende og børnebørn) der opfattes som familiemedlemmer.

Som indirekte offer kan du modtage oplysninger om de tilgængelige hjælpe- og støtteforanstaltninger, hvad enten de er medicinske, psykologiske eller materielle, samt proceduren for at få dem og de kompensationer, som du måtte have ret til, og i givet fald proceduren for at kræve dem.

Instanserne for assistance til ofre for forbrydelser kan rådgive dig om dine økonomiske rettigheder i forbindelse med retssagen, især om hjælp til skader forårsaget af forbrydelsen, og proceduren for at gøre krav på dem, og de vil tilbyde følelsesmæssig støtte og den terapeutiske bistand, du har brug for, hvilket sikrer tilstrækkelig psykologisk bistand til at overvinde de traumatiske konsekvenser af kriminalitet.

Med hensyn til den økonomiske støtte, som du har ret til som et indirekte offer for kriminalitet, er der i Spanien et system med offentlig støtte til fordel for indirekte ofre for forsætlige og voldelige forbrydelser, der er begået i Spanien med dødelig udgang, eller som har forårsaget alvorlige skader på din mentale sundhed.

Du skal opfylde nogle krav for at blive betragtet som et indirekte offer med ret til økonomisk bistand (modtager):

 • Du er spansk statsborger eller statsborger i en anden EU-medlemsstat eller, hvis du ikke falder nogen af de foregående tilfælde, bosiddende i Spanien eller statsborger i en anden stat, der anerkender lignende tilskud til spaniere i samme situation på denne anden stats geografiske område. I tilfælde af dødsfald er den afdødes nationalitet eller sædvanlige bopæl ligegyldige.
 • Du er ægtefælle til den afdøde uden at være retsligt separeret eller har været permanent samlever med den afdøde i et længerevarende følelsesmæssigt forhold i mindst to år før dødsfaldet, medmindre der er fælles børn, i hvilket tilfælde det vil være tilstrækkeligt blot at være samboende. Også de ovennævnte personers børn er inkluderet, selv om de ikke var af den afdøde, forudsat at de var afhængige af den sidstnævnte og boede sammen.
 • Personer, der er dømt for nogen form for forsætligt manddrab, mens afdøde var hans/hendes ægtefælle eller samlever i et stabilt, ægteskabslignende, følelsesmæssigt forhold, er under alle omstændigheder udelukket som modtager.
 • Du er afdødes barn, økonomisk afhængig af den afdøde og boede sammen med afdøde, formodet økonomisk afhængig af de mindreårige børn og handicappede voksne.
 • Hvis du er far eller mor til den afdøde person og afhænger økonomisk af den pågældende person, så længe der ikke er nogen, der er i de ovennævnte situationer.
 • Forældrene til mindreårige, der dør som en direkte konsekvens af en forbrydelse, anses også for at være indirekte ofre og berettigede til en økonomiske støtte, der er fastsat i den spanske lovgivning,

Du skal ansøge om støtten inden for et år, regnet fra datoen for forbrydelsen. I tilfælde af at døden indtræffer som en direkte følge af legemsbeskadigelse eller skader på helbredet, åbnes en ny periode med samme varighed for at ansøge om hjælp.

Støttens tildeling er som hovedregel betinget af, at den endelige retsafgørelse, der afslutter straffesagen, afgives.

Modtagelse af støtten er uforenelig med den erstatning, der er fastsat ved dom, selv om hele eller en del af støtten udbetales, når den person, der er skyldig i lovovertrædelsen, er erklæret i en situation med delvis insolvens og med erstatning fra en privat forsikring eller støtte, hvis beløbet er højere end det beløb, der er angivet i dommen, samt med den sygeforsikring, som kunne svare til offerets midlertidige handicap.

Støttens størrelse må under ingen omstændigheder overstige den erstatning, der er fastsat i dommen.

Kan jeg få adgang til mæglingstjenester? På hvilke betingelser? Vil jeg være i sikkerhed under mæglingen?

Som offer har du ret til at modtage oplysninger om alternativ tvistbilæggelse med eventuel anvendelse af mægling og andre foranstaltninger til genoprettelse af retfærdighed samt oplysninger om tjenester til genoprettelse af retfærdighed, i de tilfælde hvor det er lovligt muligt. Instanserne for assistance til ofre for forbrydelser kan skaffe denne information til dig.

Desuden kan instanserne for assistance til ofre for forbrydelser foreslå retsinstansen at anvende af kriminel mægling, når den anser det for gavnligt for dig, og yde støtte til tjenester til genoprettelse af retfærdigheden og andre udenretslige afviklingsprocedurer, der er lovligt etableret.

Du kan få adgang til tjenester til genoprettelse af retfærdighed for at opnå tilstrækkelig materiel og moralsk kompensation for de skader, der stammer fra forbrydelsen, hvis følgende krav er opfyldt:

 • Lovovertræderen har anerkendt de væsentlige kendsgerninger, som hans/hendes ansvar skyldes.
 • Du har givet dit samtykke efter at have modtaget udtømmende og upartisk information om indholdet, de mulige resultater og de eksisterende procedurer til håndhævelse af overholdelse.
 • Lovovertræderen har givet sit samtykke.
 • Mæglingsproceduren medfører ingen risiko for din sikkerhed, og der er heller ingen fare for, at dens udvikling kan forårsage yderligere materielle eller moralske skader for dig.
 • Loven forbyder det ikke for den begåede forbrydelse.

Debatterne, der finder sted inden for mæglingsproceduren, vil være fortrolige og må ikke formidles uden dit og lovovertræderens samtykke.

Mæglerne og andre fagfolk, der deltager i mæglingsproceduren, vil være underlagt tavshedspligt i forhold til de kendsgerninger og afsløringer, som de måtte have fået kendskab til under udøvelsen af deres funktion.

Både du og lovovertræderen kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til at deltage i mæglingsproceduren.

Normalt finder mægling sted i forbindelse med mindre alvorlige forbrydelser.

I forbindelse med ungdomskriminalitet (fra 14 til 18 år) er mægling udtrykkeligt reguleret til at være et middel til at opnå rehabilitering af den mindreårige. Inden for dette omfang udføres mægling af støtteteam til anklagemyndigheden for mindreårige, selv om den også kan udføres af organer i de selvstyrende regioner og andre enheder som visse specialiserede sammenslutninger på dette område.

I forbindelse med voksenkriminalitet indgår mægling i tjenesterne til genoprettelse af retfærdighed, og adskillige pilotprogrammer har eksisteret i årevis.

Med hensyn til mæglingssikkerheden for dig vil du altid have de fysiske beskyttelsesforanstaltninger, der måtte være nødvendige, og enhver anden foranstaltning, der måtte kræves af omstændighederne, og som kan blive besluttet af retsmyndigheden.

Hvor kan jeg finde de regler, hvor mine rettigheder er beskrevet?

 • StraffelovbogenLink åbner i nyt vinduespansk
 • CivillovbogenLink åbner i nyt vinduespansk
 • StrafferetsplejelovenLink åbner i nyt vinduespansk
 • Bekendtgørelse af lov 4/2015 af 27. om ofre for forbrydelseLink åbner i nyt vinduespansk
 • Kongeligt dekret 1109/2015 af 11. december, som kundgjorde bekendtgørelsen af lov 4/2015 af 27. april om ofre for forbrydelse er udviklet, og hvor instanser til assistance for ofre for kriminalitet er reguleretLink åbner i nyt vinduespansk
 • Organisk lov 8/2015 af 22. juli og lov 26/2015 af 22. juli om ændring af beskyttelsessystemet for børn og ungeLink åbner i nyt vinduespansk
 • Lov 23/2014 af 20. november om gensidig anerkendelse af afgørelser i straffesager i Den Europæiske UnionLink åbner i nyt vinduespansk
 • Kongeligt dekret 671/2013 af 6. september, som godkender bestemmelserne i lov 29/2011Link åbner i nyt vinduespansk
 • Lov 29/2011 af 22. september om anerkendelse og integreret beskyttelse af ofre for terrorismeLink åbner i nyt vinduespansk
 • Organisk lov 1/2004 af 28. december om foranstaltninger til omfattende beskyttelse mod kønsrelateret voldLink åbner i nyt vinduespansk
 • Organisk lov 5/2000 af 12. januar, der regulerer mindreåriges strafferetlige ansvarLink åbner i nyt vinduespansk
 • Organisk lov 1/1996 af 15. januar om juridisk beskyttelse af mindreårigeLink åbner i nyt vinduespansk
 • Lov 1/1996 af 10. januar om gratis juridisk assistanceLink åbner i nyt vinduespansk
 • Lov 35/1995 af 11. december om hjælp og støtte til ofre for forbrydelser, der er voldelige og krænker den seksuelle frihedLink åbner i nyt vinduespansk
 • Kongeligt dekret 738/1997 af 23. maj, der godkender bekendtgørelsen om støtte til ofre for forbrydelser, der er voldelige og krænker den seksuelle frihedLink åbner i nyt vinduespansk
 • Organisk lov 19/1994 af 23. december om beskyttelse af vidner og eksperter i straffesagerLink åbner i nyt vinduespansk

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/03/2020

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen


Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du er offer for en forbrydelse, har du fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmændene ret til at modtage oplysninger om din ret til at indgive en anmeldelse og i givet fald proceduren for indgivelsen af anmeldelsen.

Du kan indgive en anmeldelse til politiet og få status af vidne i den procedure, der følger. Du kan også bede politiet om at henvise til den instans for assistance til ofre for kriminalitet (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), du hører under, hvor de kan informere dig om, hvordan anmeldelsen skal indgives.

Adgang til bistands- og støttetjenester, såsom offentlige instanser for assistance til ofre for forbrydelser, som er gratis og fortrolig, vil under ingen omstændigheder være betinget af forudgående indgivelse af en anmeldelse.

Som anmelder har du følgende rettigheder:

 • At modtage en kopi af anmeldelsen, der er behørigt certificeret.
 • At få gratis sproglig bistand og til en skriftlig oversættelse af kopien af den anmeldelse, du indgiver, hvis du ikke forstår eller taler et af de officielle sprog på det sted, hvor anmeldelsen indgives. Hvis du ikke taler eller ikke forstår spansk eller det officielle sprog, som den pågældende sagsakt er affattet på, har du ret til gratis at blive bistået af en tolk, der taler et sprog, som du forstår, hvis du fremlægger en erklæring i efterforskningsfasen for dommeren, anklageren eller politiet.
 • Hvis du har bedt om at blive underrettet om visse beslutninger, som blandt andet beslutningen om ikke at rejse en straffesag eller den dom, hvorved sagen afsluttes, har du ret til at blive informeret om dato, klokkeslæt og sted for retssagen samt indholdet af det anklageskrift, der fremlægges i retten.

Du kan også indgive et søgsmål (querella) mod lovovertræderen og blive en del af retssagen som en særlig (privat) anklager med rettigheder, der ligner den offentlige anklagers.

Bortset fra de almindelige tilfælde, hvor anklageren præsenterer anklagen mod lovovertræderen, er der to typer forbrydelser, hvor din rolle er meget vigtig for at kunne rejse en straffesag:

 • Proceduren for delvist offentlige forbrydelser kræver din anmeldelse eller dit søgsmål for at kunne indledes, men derefter overtager anklageren anklagerne mod lovovertræderen, mens sager til forfølgelse af private forbrydelser (for eksempel bagvaskelse) helt afhænger af din vilje. Anklageren har intet ansvar for anklagen mod lovovertræderen, og du kan når som helst trække anmeldelsen tilbage og derved afslutte sagen.

Du kan indgive anmeldelsen på et hvilket som helst sprog, hvis du ikke taler spansk eller et af de respektive regionale sprog. Du har ret til gratis tolkebistand. Hvis ingen på politistationen taler dit sprog, vil politiet i praksis tilbyde dig:

 • Hvis der ikke er tale om en grov forbrydelse, kan du indgive anmeldelsen på en formular på dit eget sprog.
 • Hvis der er tale om en grov forbrydelse, vil du få stillet en tolk til rådighed enten pr. telefon eller personligt.

På nogle politistationer er der engelsk-, fransk- og tyske tolke, især om sommeren.

Der er ingen tidsbegrænsning for indgivelse af anmeldelsen, men der er forældelsesfrister, hvorefter retsforfølgelse af forbrydelsen ikke vil være mulig – fra 10 til 20 år afhængigt af, hvor grov forbrydelsen er. Myndighederne har ingen særlige formkrav til anmeldelsen. Du kan indgive anmeldelsen enten skriftligt eller mundtligt, i hvilket tilfælde den kompetente myndighed nedskriver anmeldelsen. Du skal angive navn, adresse, personnummer, telefonnummer osv., og anmeldelsen skal underskrives.

Du kan anmode politiet om et polititilhold på tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen, hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold eller vold i hjemmet. Du kan også anmode om den direkte fra den retslige myndighed eller den offentlige anklagemyndighed, instanser for assistance til ofre for forbrydelser, de sociale myndigheder eller myndighedernes hjælpeinstitutioner.

Under alle omstændigheder vil du få stillet blanketter til rådighed til brug for anmodningen om udstedelse af et polititilhold, og du vil få oplysninger om tilholdet.

Hvordan kan jeg vide, hvad der sker med sagen?

Når du indgiver en anmeldelse, modtager du en bekræftet kopi med et referencenummer.

Som offer kan du få oplysninger fra politiet om udviklingen af sagen, medmindre det kan skade efterforskningen. I praksis er det bedst at ringe til den respektive politistation for at bede om oplysninger.

Generelt har du ret til, hvis du har anmodet herom, at modtage oplysninger om dato, tidspunkt og sted for retssagen og indholdet af anklagen, der er rettet mod gerningsmanden, og at blive underrettet om følgende beslutninger:

 • Beslutning om ikke at rejse en straffesag
 • Den dom, hvorved sagen afsluttes
 • Beslutninger om fængsling eller frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet og beslutninger om indførelse af sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dig.

Hvis du har anmodet at blive henvist til en instans for assistance til ofre for forbrydelser eller har modtaget assistance fra en af disse instanser, har du ret til at modtage oplysninger om kontaktoplysninger om den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af retssagen, og kanalerne til at kommunikere med den samt oplysninger om dato, tidspunkt og sted for retssagen og indholdet af den anklage, der er rejst mod lovovertræderen.

Hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, har du ret til at blive informeret om aggressorens processuelle situation og de trufne forholdsregler uden at skulle anmode om det, og du kan til enhver tid udtrykke dit ønske om ikke at modtage oplysningerne.

Hvis du er offer for en voldelig forbrydelse mod seksuel frihed, har du ret til at modtage oplysninger om den statslige erstatning, som du har ret til, hvis aggressoren ikke betaler din kompensation, eller hvis det ikke er nok.

Har jeg ret til gratis retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Fra den første kontakt med myndigheder og embedsmænd har du ret til at modtage oplysninger om retssagen for at få juridisk rådgivning og forsvar samt i givet fald oplysninger om, under hvilke betingelser du kan få den gratis. Instanserne for assistance til ofre for kriminalitet kan også skaffe disse informationer til dig.

Du kan indgive din ansøgning om at blive godkendt til gratis retshjælp til den embedsmand eller myndighed, der har givet dig oplysninger om proceduren for at få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald om at få dette gratis, og de vil videresende ansøgningen sammen med fremlagt dokumentation til den relevante advokatstand.

Ansøgningen kan også indgives til justitsadministrationens instanser for assistance til ofre for kriminalitet, der videresender den til den relevante advokatstand.

Generelt kan du drage fordel af de juridiske vejledningstjenester, der giver alle borgere oplysninger om loven. Disse tjenester er organiseret af advokatstandene for hver retskreds.

Du skal udfylde en formular, der kan rekvireres hos domstolene, justitsministeriet eller andre statslige instanser, for at bevise, at du ikke har tilstrækkelige midler. Du skal indgive ansøgningen til advokatstanden ved den respektive domstol eller ved den nærmeste domstol, hvis straffesagen endnu ikke er påbegyndt.

Hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, skal du ikke først bevise, at du ikke har tilstrækkelige midler, for at få retshjælp.

Hvis du er offer for terrorisme, kan du også få gratis retshjælp.

Du kan ansøge om gratis retshjælp i Spanien, hvis du befinder dig i en af følgende situationer, blandt andre:

 • Hvis du er statsborger i en hvilken som helst EU-medlemsstat, og du kan bevise, at dine ressourcer er utilstrækkelige.
 • Hvis du er statsborger i et tredjeland, og du har lovlig bopæl i Spanien eller anerkendte rettigheder i henhold til internationale aftaler (f.eks. aftaler om internationale bortførelser af børn). I dette tilfælde kan du få adgang til gratis retshjælp i Spanien på samme betingelser som EU-borgere.
 • Uanset eksistensen af ressourcer til retsforfølgelse, vil du blive tilkendt retten til gratis retshjælp, som vil blive ydet straks, hvis du er offer for kønsrelateret vold, terrorisme og menneskehandel, i enhver retssag der har forbindelse med, er udledt af eller er en følge af din tilstand som offer, eller hvis du er mindreårig, eller hvis du er en person med et intellektuelt handicap eller en psykisk sygdom, når du er offer for situationer med misbrug eller mishandling.

Denne ret skal også hjælpe de efterladte i tilfælde af offerets død, forudsat at de ikke medskyldige i gerningen.

Med henblik på ydelse af gratis retshjælp vil du blive betragtet som offer, når der er indgivet en anmeldelse eller et klagemål, eller der er blevet indledt en straffesag for en af de ovennævnte forbrydelser, og du vil fortsat blive betragtet som offer, så længe straffesagen er i gang, eller når der er blevet afsagt dom, og sagen er afsluttet.

Retten til gratis retshjælp mistes ved stadfæstelse af frikendelse, eller hvis sagen afvises endegyldigt eller midlertidigt på grund af manglende bevisførelse for, at de kriminelle handlinger har fundet sted. Du har ikke pligt til at betale omkostningerne for de ydelser, du gratis modtog indtil det øjeblik.

I de forskellige retssager, du kan indlede som følge af din tilstand som offer for de angivne forbrydelser, og især i forhold til kønsrelateret vold, skal advokaten være den samme som den, der hjælper dig, forudsat at din ret til forsvar garanteres ordentligt med den advokat.

Du har ret til gratis retshjælp, hvis din eller din families årlige indkomst ikke overstiger:

 • To gange det offentlige indkomstindeks til multiple formål (IPREM) gældende på ansøgningstidspunktet, når der er tale om personer, der ikke er integreret i nogen familieenhed. IPREM er et indeks, der fastsættes årligt, og som tjener til at bestemme omfanget af visse ydelser eller grænsen for adgang til visse ydelser, fordele eller offentlige tjenester.
 • To og en halv gange IPREM gældende på tidspunktet for ansøgningen, når det drejer sig om personer, der er en del af en familieenhed med mindre end fire medlemmer.
 • Tre gange IPREM når det drejer sig om familieenheder, der består af fire eller flere medlemmer.

IPREM for 2016 er på 6.390,13 €.

Hvis du får tilkendt fordelene ved gratis retshjælp, behøver du ikke at betale følgende omkostninger:

 1. Den forudgående juridiske rådgivning.
 2. Advokatens og den offentlige anklagers honorar.
 3. Omkostninger til annoncering i officielle tidender.
 4. De nødvendige gebyrer til indgivelse af visse appeller.
 5. Vederlag til eksperter eller fagmænd.
 6. Du vil få en reduktion på 80 % af prisen på dokument oprettet for notar og certificeringer fra ejendoms- og handelsregistret.

Kan jeg kræve dækning af de udgifter, der er forbundet med at deltage i efterforskningen eller retssagen? På hvilke betingelser?

Hvis du har deltaget i retssagen som offer for en forbrydelse, har du generelt ret til at få refusion af de udgifter, der er nødvendige for at udøve dine rettigheder og de proceduremæssige omkostninger, der måtte være opstået, frem for betaling af de udgifter, der måtte være opstået for staten.

For at gøre dette skal betalingen pålægges i dommen, og den anklagede skal desuden på din anmodning i egenskab af offer dømmes for forbrydelser, som anklagemyndigheden ikke har fremsat tiltale for, eller også skal den dømte være dømt efter tilbagetrækningen af beslutningen om at lukke sagen på grund af en appelsag, som du har indgivet som offer.

Bistands- og støttetjenesterne, og især instanserne for assistance til ofre for kriminalitet, vil kunne informere dig om de tilfælde, hvor du kan få refusion af dine juridiske udgifter og i givet fald proceduren for at kræve det.

Kan jeg appellere, hvis min sag er blevet henlagt, inden den er kommet for retten?

Hvis du er offer og ikke har optrådt i retssagen, og anklageren beslutter at frafalde anklagen mod lovovertræderen, kan dommeren informere dig herom og opfordre dig til at indgive et klagemål og blive en privat anklager inden for fjorten dage. I tilfælde af forkortet procedure har dommeren pligt til at informere dig og invitere dig.

Hvis anklagemyndighedens anklager fremlægger anklager mod lovovertræderen, kan du ikke gøre noget som offer for at fuldføre proceduren, med undtagelse af private forbrydelser.

Hvis du allerede har optrådt i retssagen, og du er privat anklager, kan du anmode om åbning af den mundtlige proces og fremføre anklager mod lovovertræderen. Hvis undersøgelsesdommeren beslutter at afslutte retssagen, det vil sige dekreterer henlæggelse, kan du appellere.

Hvis anklagemyndigheden fremfører anklager mod lovovertræderen, kan du anmode om henlæggelse og opgive din rolle som privat anklager. Den offentlige anklagemyndighed vil dog fortsætte, hvis den beslutter det.

Kan jeg få indflydelse på retssagen?

Stævningsmanden informerer dig ved dit første fremmøde i retten om de rettigheder, du har i straffesagen som offer, og foreslår dig handlingsmuligheder ved hjælp af et klart, enkelt og forståeligt sprog under hensyntagen til dine forhold og dine behov.

Som offer for en forbrydelse har du i straffesagen ret til:

 • At anlægge straffesag og en civil retssag i overensstemmelse med gældende lovgivning i straffesager.
 • At møde for de myndigheder, der har ansvaret for undersøgelsen, for at give dem beviskilder og relevante oplysninger til afklaring af kendsgerningerne.

Derudover vil du ved første fremmøde i retten blive spurgt, om du ønsker at modtage de skrivelser eller meddelelser, som loven fastlægger. I så fald skal du angive en e-mailadresse eller, hvis du ikke har nogen, en adresse eller postadresse.

Uanset din rolle i straffesagen kan du som regel være til stede ved høringerne, selv om de ikke er offentlige. Du er kun forpligtet til at afgive vidneforklaring som vidne.

Hvis du er offer, og du ikke giver fremmøde i straffesagen, vil du blive informeret om datoen og stedet for dommen. Din primære rolle som vidne er at afgive vidneforklaring. For at kunne få besked om datoen og tidspunktet for dommen skal du give besked om eventuelle adresseændringer i løbet af retssagen.

Du kan give fremmøde i retssagen som privat anklager inden forberedelsen af anklageskriftet, dvs. inden den mundtlige høring påbegyndes, undtagen i tilfælde af straffesag mod en mindreårig. Anklageskriftet for forbrydelsen udarbejdes af den offentlige anklager, eventuelt den private anklager og forsvarsadvokaten. I dette skrift indgår en vurdering af forbrydelsen og den tilsvarende straf ud fra disse personers synspunkt. I praksis har hver part fem dage til at fremlægge sine standpunkter skriftligt.

Generelt vil du blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

I tilfælde af at der er flere ofre, kan de give fremmøde uafhængigt, selv om dommeren kan kræve, at de grupperes i et eller flere forsvar. Sammenslutninger af ofre kan også give fremmøde i straffesagen, forudsat at de har din tilladelse som offer for forbrydelsen.

Hvis du allerede er privat anklager, har din advokat adgang til resuméet og de andre dokumenter i sagen og andre rettigheder, som ligner dem, der er tilgængelige for anklageren:

 • Anmode om fremskaffelse af flere beviser.
 • Foreslå nye vidner eller eksperter, der støtter din sag.
 • Foreslå konfrontationer osv.

I tilfælde af at den anklagede dømmes, kan retten pålægge ham at betale dig følgende omkostninger: Omkostninger til advokater og anklagere, eksperter, certifikater fra offentlige registre og notarer mv.

Du kan inden for straffesagen anlægge civil retssag (civil part), hvis du kræver at få ting tilbage, reparation af skaden eller erstatning for skader, materielle og moralske, forårsaget af forbrydelsen. I sådanne tilfælde vil du blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

I tilfælde af at det besluttes at henlægge efterforskningen, meddeles afgørelsen om henlæggelse til de direkte ofre for den forbrydelse, de har anmeldt, samt til de øvrige direkte ofre, hvis identitet og adresse er oplyst. I tilfælde af at en person afgår ved døden eller er forsvundet direkte som følge af en forbrydelse, vil indirekte ofre for forbrydelsen blive underrettet.

Hvilken officiel rolle udfører retssystemet? For eksempel er jeg eller kan jeg vælge at være: offer, vidne, civil part eller privat anklager?

Som offer for en forbrydelse har du i straffesagen ret til:

 • At anlægge straffesag og en civil retssag i overensstemmelse med gældende lovgivning i straffesager.
 • At møde for de myndigheder, der har ansvaret for undersøgelsen, for at give dem beviskilder og relevante oplysninger til afklaring af kendsgerningerne.

De forskellige roller, du kan have i retssystemet, er:

 • Direkte eller indirekte offer: I kraft af anmeldelsen eller i tilfælde af at du har anmodet om adgang til bistands- og støttetjenester til ofre uden at have indgivet en anmeldelse først, eftersom adgangen til dem ikke er betinget af indgivelse af en anmeldelse.
 • Vidne: Hvis der forelægger en anmeldelse. Din medvirken i retssagen vil ske, når du modtager vidneindkaldelsen.
 • Privat anklager: Hvis du beslutter at give fremmøde i straffesagen som privat anklager, i tilfælde af at du indgiver et klagemål over lovovertræderen (delvist offentlige forbrydelser og private forbrydelser) og inden forberedelsen af anklageskriftet, dvs. inden den mundtlige høring påbegyndes, undtagen i tilfælde af straffesag mod en mindreårig.
 • Civil part: Det er generelt tilfældet, hvis du beslutter at anlægge civil retssag inden for den kriminelle proces, dvs. hvis du kræver at få ting tilbage, reparation af skaden eller erstatning for skader, materielle og moralske, forårsaget af forbrydelsen.

Generelt kan du være til stede under høringerne, også dem der ikke er offentlige. Du er kun forpligtet til at afgive vidneforklaring som vidne.

Hvad er mine rettigheder og forpligtelser under denne rolle?

Generelt har du som offer ret til at få beskyttelse, information, støtte, assistance og opmærksomhed fra den første kontakt med myndighederne eller embedsmændene og under udførelsen af bistands- og støttetjenesterne fra de offentlige myndigheder, herunder tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen.

Du kan bede de myndigheder eller embedsmænd, du henvender dig til i første omgang, om at henvise dig til instanserne for bistand til ofre for kriminalitet, hvor du gratis og fortroligt kan få hjælp og vejledning, også selv om du endnu ikke har indgivet en anmeldelse.

Du kan også ledsages af en person, du selv vælger, fra første gang du er i kontakt med myndighederne og embedsmændene.

Som offer har du også ret til at forstå og blive forstået i enhver handling, der skal udføres i forbindelse med indgivelsen af en anmeldelse, herunder oplysninger forud for indgivelsen af anmeldelsen, samt tolkning på de juridisk anerkendte tegnsprog og mulighed for støtte til samtale, hvis du har brug for det.

Al kommunikation, der finder sted, både mundtlig og skriftlig, skal foregå på et klart, enkelt og letforståeligt sprog og skal tage hensyn til dine personlige forhold og behov, især hvis du har et sensorisk, intellektuelt eller psykisk handicap, eller hvis du er mindreårig.

Som offer har du ret til fortrinsvist at modtage information vedrørende:

 • Hjælpe- og støtteforanstaltninger, der er til rådighed for dig, hvad enten de er medicinske, psykologiske eller materielle, og proceduren for at få dem Inden for sidstnævnte vil der i givet fald blive medtaget oplysninger om mulighederne for at få alternativ indkvartering
 • Retten til at anklage og i givet fald proceduren for at indgive anmeldelse og retten til at fremlægge bevis for de myndigheder, der har ansvaret for efterforskningen
 • Proceduren for at få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald betingelserne for, at den kan fås gratis
 • Muligheden for at anmode om beskyttelsesforanstaltninger og i givet fald proceduren til at gøre det
 • Kompensation, som du måske har ret til, og i givet fald proceduren for at kræve den
 • Tolknings- og oversættelsestjenester til rådighed
 • De hjælpemidler og hjælpetjenester til kommunikation, der er til rådighed
 • Procedurer, du kan bruge til at udøve dine rettigheder, hvis du bor uden for Spanien
 • Appeller, du kan indgive mod beslutninger, som du anser for at være i strid med dine rettigheder
 • Kontaktoplysninger om den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af proceduren, og de kommunikationskanaler, du har brug for til at kommunikere med den
 • Genoprettende retfærdighedstjenester til rådighed, i tilfælde hvor det er juridisk muligt
 • Tilfælde, hvor du kan få refusion af juridiske udgifter, og i givet fald proceduren for at kræve det
 • Retten til at fremsætte en anmodning om at blive underrettet om visse proceduremæssige beslutninger, som blandt andet beslutning om ikke at indlede straffesagen, domsafsigelsen, der afslutter proceduren, mv.

Uanset din rolle i straffesagen kan du som regel være til stede ved høringerne, selv om de ikke er offentlige. Du er kun forpligtet til at afgive vidneforklaring som vidne.

Hvis du er offer, og du ikke giver fremmøde i straffesagen, vil du blive informeret om datoen og stedet for dommen. Din primære rolle som vidne er at afgive vidneforklaring. For at kunne få besked om datoen og tidspunktet for dommen skal du give besked om eventuelle adresseændringer i løbet af retssagen.

Du kan give fremmøde i retssagen som privat anklager inden forberedelsen af anklageskriftet, dvs. inden den mundtlige høring påbegyndes, undtagen i tilfælde af straffesag mod en mindreårig. Du vil blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

Hvis du allerede er privat anklager, har din advokat adgang til resuméet og de andre dokumenter i sagen og andre rettigheder, som ligner dem, der er tilgængelige for anklageren:

 • Anmode om fremskaffelse af flere beviser.
 • Foreslå nye vidner eller eksperter, der støtter din sag.
 • Foreslå konfrontationer osv.

I tilfælde af at den anklagede dømmes, kan retten pålægge ham at betale dig følgende omkostninger: Omkostninger til advokater og anklagere, eksperter, certifikater fra offentlige registre og notarer mv.

Som vidne har du ret en gratis tolk, hvis du ikke taler spansk eller det respektive autonome sprog, men du har ikke mulighed for at få dokumenterne oversat. Selv om det generelt er svært at undgå visuel kontakt med den anklagede, og de retslige bygninger normalt ikke har adskilte venteværelser for vidner, kan du, hvis du har været offer for seksuelle overgreb:

 • Benytte dig af en skærm i værelset
 • Vidne via videokonference.

Hvis du skal vidne, og du er i fare, kan retspræsidenten dekretere en privat høring for at beskytte moral, offentlig orden og dig som offer og/eller din familie. Som privat anklager kan du anmode om en privat høring.

Hvis du er planlagt til at vidne, og dommeren kan se, at du eller din frihed, ejendom eller familie er i alvorlig fare, kan han eller hun træffe en af følgende foranstaltninger:

 • Hemmeligholde din identitet, din adresse, dit erhverv og dit arbejdssted og undlade at bruge disse oplysninger i proceduren
 • Undgå, at du bliver set i retten, og benytte domstolen som meddelelsesadresse
 • Forhindre, at dit billede bliver registreret på nogen måde
 • Beordre politibeskyttelse under og efter retssagen
 • Skaffe dig transport til retten i officielle biler
 • Placere dig i et venteværelse, der er bevogtet af politiet, når du er i retten
 • Under særlige omstændigheder give dig en ny identitet og økonomisk hjælp til at skifte bopæl og arbejde.

Hvis du er mindreårig og skal afgive vidneforklaring, vil visuel kontakt mellem dig og den anklagede blive undgået ved hjælp af mulige tekniske midler. Konfrontationerne er også begrænsede. Hvis der er en interessekonflikt med dine juridiske repræsentanter, der ikke gør det muligt for dig at stole på en hensigtsmæssig forvaltning af dine interesser under efterforskningen eller straffeprocessen, eller med en af dine forældre, forudsat at den anden forælder ikke er i stand til tilstrækkeligt at repræsentere og assistere dig, blandt andre antagelser, vil anklageren ansøge dommeren eller domstolen om at udpege en forsvarer (defensor judicial) til dig, som har til opgave at repræsentere dig i forbindelse med efterforskningen og i straffesagen.

Hvis du er udlænding og ikke taler spansk eller det respektive autonome sprog, har du ret til gratis tolkebistand. Politiet kan tilbyde dig en formular på dit eget sprog til indgivelse af anmeldelsen samt adgang til en tolk via telefon eller personligt. Domstolene har en tolkeservice, der er koordineret med instanserne for assistance til ofre for kriminalitet.

Hvis du vil anlægge civil retssag i straffesagen (civil part), skal du give fremmøde med advokat og en anklager på tidspunktet for tilbuddet om retssagen, og altid inden processen med beskrivelse af forbrydelsen. I det tilfælde vil du blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

I tilfælde af at du får et tilskud eller hjælp til din lidelse som offer og har været underlagt en vis grad af beskyttelse i henhold til loven, har du pligt til at refundere tilskuddet eller støtten i tilfælde af, at retten vurderer, at der er tale om en falsk anmeldelse eller en opdigtet forbrydelse, ligesom du har pligt til at betale udgifterne forårsaget for administrationen dens udførelse af undersøgelser, beskyttelse, støtte og de tilvejebragte ydelser, med forbehold af det øvrige ansvar, civilt eller kriminelt, der måtte gælde.

Kan jeg gribe ind under retssagen eller afgive forklaring? På hvilke betingelser?

Uanset din rolle i straffesagen kan du som regel være til stede ved høringerne, selv om de ikke er offentlige. Du er kun forpligtet til at afgive vidneforklaring som vidne.

Mens du deltager i retssagen, kan du fortsætte med at drage fordel af tjenesteydelserne fra instanserne for assistance til ofre for kriminalitet.

Hvis du er offer, og du ikke giver fremmøde i straffesagen, vil du blive informeret om datoen og stedet for dommen. Din primære rolle som vidne er at afgive vidneforklaring. For at kunne få besked om datoen og tidspunktet for dommen skal du give besked om eventuelle adresseændringer i løbet af retssagen.

Du kan give fremmøde i retssagen som privat anklager inden forberedelsen af anklageskriftet, dvs. inden den mundtlige høring påbegyndes, undtagen i tilfælde af straffesag mod en mindreårig. Du vil blive repræsenteret af en advokat, som vil forsvare din sag, og en anklager, som vil repræsentere dig formelt i sagen.

Hvis du allerede er privat anklager, har din advokat adgang til resuméet og de andre dokumenter i sagen og andre rettigheder, som ligner dem, der er tilgængelige for anklageren:

 • Anmode om fremskaffelse af flere beviser.
 • Foreslå nye vidner eller eksperter, der støtter din sag.
 • Foreslå konfrontationer osv.

I tilfælde af at den anklagede dømmes, kan retten pålægge ham at betale dig følgende omkostninger: Omkostninger til advokater og anklagere, eksperter, certifikater fra offentlige registre og notarer mv.

Som vidne har du ret en gratis tolk, hvis du ikke taler spansk eller det respektive autonome sprog, men du har ikke mulighed for at få dokumenterne oversat. Selv om det generelt er svært at undgå visuel kontakt med den anklagede, og de retslige bygninger normalt ikke har adskilte venteværelser for vidner, kan du, hvis du har været offer for seksuelle overgreb:

 • Benytte dig af en skærm i værelset
 • Vidne via videokonference.

Hvis du skal vidne, og du er i fare, kan retspræsidenten dekretere en privat høring for at beskytte moral, offentlig orden og dig som offer og/eller din familie. Som privat anklager kan du anmode om en privat høring.

Hvis du er planlagt til at vidne, og dommeren kan se, at du eller din frihed, ejendom eller familie er i alvorlig fare, kan han eller hun træffe en af følgende foranstaltninger:

 • Hemmeligholde din identitet, din adresse, dit erhverv og dit arbejdssted og undlade at bruge disse oplysninger i proceduren
 • Undgå, at du bliver set i retten, og benytte domstolen som meddelelsesadresse
 • Forhindre, at dit billede bliver registreret på nogen måde
 • Beordre politibeskyttelse under og efter retssagen
 • Skaffe dig transport til retten i officielle biler
 • Placere dig i et venteværelse, der er bevogtet af politiet, når du er i retten
 • Under særlige omstændigheder give dig en ny identitet og økonomisk hjælp til at skifte bopæl og arbejde.

Hvis du er mindreårig og skal afgive vidneforklaring, vil visuel kontakt mellem dig og den anklagede blive undgået ved hjælp af mulige tekniske midler. Konfrontationerne er også begrænsede. Hvis der er en interessekonflikt med dine juridiske repræsentanter, der ikke gør det muligt for dig at stole på en hensigtsmæssig forvaltning af dine interesser under efterforskningen eller straffeprocessen, eller med en af dine forældre, forudsat at den anden forælder ikke er i stand til tilstrækkeligt at repræsentere og assistere dig, blandt andre antagelser, vil anklageren ansøge dommeren eller domstolen om at udnævne en forsvarer for dig, som har til opgave at repræsentere dig i forbindelse med efterforskningen og i straffesagen.

Hvis du er udlænding og ikke taler spansk eller det respektive autonome sprog, har du ret til gratis tolkebistand. Domstolene har en tolkeservice, der er koordineret med instanserne for assistance til ofre for kriminalitet.

Hvilke informationer vil jeg modtage under retssagen?

Hvis du har formuleret den respektive ansøgning, har du generelt ret til at modtage oplysninger om dato, tidspunkt og sted for retssagen og indholdet af anklagen, der er rettet mod gerningsmanden, og at blive underrettet om følgende beslutninger:

 • Beslutning om ikke at rejse en straffesag
 • Den dom, hvorved sagen afsluttes
 • Beslutninger om fængsling eller frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet
 • Beslutninger om indførelse af personlige sikkerhedsforanstaltninger eller ændringer i dem, der allerede er besluttet, når de havde til formål at garantere din sikkerhed
 • Beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig eller strafferetlig myndighed, der vedrører personer, der er dømt for forbrydelser begået med vold eller intimidering, og som udgør en risiko for din sikkerhed
 • De beslutninger, der indebærer din deltagelse som offer i udførelse af dommen, og som er dikteret i straffesager som dem, der påvirker klassificeringen af den dømte i tredje grad, til de straffemæssige fordele, udstedelsesrettigheder, betinget frihed mv.

Når du formulerer ansøgningen om at blive informeret om tidligere beslutninger, skal du angive en e-mailadresse og, hvis du ikke har nogen, en postadresse eller adresse, som skrivelser og meddelelser fra myndigheden kan sendes til.

Undtagelsesvis, hvis du ikke har en e-mailadresse, vil de blive sendt med almindelig post til den adresse, du har angivet.

Hvis du er statsborger uden for EU og ikke har en e-mail- eller postadresse, hvortil meddelelserne kan sendes, vil de blive sendt til det spanske diplomatiske eller konsulære kontor i dit bopælsland til offentliggørelse.

De meddelelser, du modtager, vil som minimum indeholde domskonklusionerne og et kort resumé af retsgrundlaget for dem.

Hvis du som offer formelt har givet møde under retssagen, vil beslutningerne blive meddelt din anklager, og de vil også blive meddelt dig på den e-mailadresse, du har angivet.

Du kan når som helst udtrykke ønske om ikke at blive informeret om de ovennævnte beslutninger. Den anmodning, du har foretaget, vil være uden virkning fra det øjeblik.

Hvis du har anmodet at blive henvist til en instans for assistance til ofre for forbrydelser eller har modtaget assistance fra en af disse instanser, har du ret til at modtage oplysninger om kontaktoplysninger om den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af retssagen, og kanalerne til at kommunikere med den samt oplysninger om dato, tidspunkt og sted for retssagen og indholdet af den anklage, der er rejst mod lovovertræderen.

Hvis du er offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, har du ret til at blive informeret om aggressorens processuelle situation og de trufne forholdsregler uden at skulle anmode om det, og du kan til enhver tid udtrykke dit ønske om ikke at modtage oplysningerne.

Kan jeg få adgang til dokumenter vedrørende sagens akter?

Hvis du allerede er privat anklager, har din advokat adgang til resuméet og andre dokumenter i sagen.

Blandt advokaternes daglige handlinger er adgang til information og retslig dokumentation, især i tilfælde af at deres klient ikke optræder som part i sagen.

I henhold til spansk lovgivning kan parterne få indsigt i sagsakterne og intervenere i alle sagens procedurer.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/03/2020

3 - Mine rettigheder efter retssagen


Kan jeg appellere afgørelsen?

Hvis du vil appellere afgørelsen, i tilfælde af at tiltalte frifindes, skal du være opmærksom på, at hvis du ikke har deltaget i retssagen, kan du ikke appellere afgørelsen.

Hvis du har deltaget i retssagen, og du er privat anklager, kan du appellere:

 • afgørelsen inden for 10 dage efter, at den blev meddelt, appellen kan støttes på flere grunde, og en appel giver mulighed for endnu en gennemgang af bevismaterialet. Det er en almindelig appel.
 • Kassationsappel inden for 5 dage efter, at dommen blev afsagt, den kan støttes på, at dommen er i strid med loven eller forfatningen, eller formelle fejl. Det er en ekstraordinær appel.

Som civil part kan du kun iværksætte en kassationsappel i forbindelse med spørgsmål vedrørende din erstatning.

Hvad angår mulighederne for at indgive andre appeller, hvis du først har indgivet en appel, vil du kunne indgive en kassationsappel som anden appel. Kassationssager afgøres af højesteret (Tribunal Supremo).

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet vil informere dig om de appeller, du kan indgive til prøvelse af afgørelser, som du anser for at krænke dine rettigheder.

Hvilke rettigheder har jeg efter, at der er afsagt en fældende dom?

Hvis du har fremsat den relevante anmodning, har du ret til at blive underrettet om følgende afgørelser:

 • Beslutninger om ikke at rejse en straffesag
 • Den dom, hvorved sagen afsluttes.
 • Beslutninger om fængsling eller frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet
 • Beslutninger om at træffe personlige sikkerhedsforanstaltninger eller ændringer i dem, der allerede er besluttet, når de havde til formål at garantere din sikkerhed.
 • Beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig myndighed eller fængselsinstitution, der vedrører personer, der er dømt for forbrydelser, der indebærer vold eller anden form for krænkelse, og som udgør en risiko for din sikkerhed
 • De beslutninger, der indebærer din deltagelse i fuldbyrdelsen af dommen, og som træffes inden for rammerne af fængselsvæsenet, såsom beslutninger, der vedrører klassificeringen af den dømte i tredje grad, lempelser i forbindelse med afsoningen, udgangstilladelser, betinget løsladelse mv.

Dine primære rettigheder under dommens fuldbyrdelse er retten til oplysninger om den anklagedes straf. Generelt vil oplysningerne om vedkommendes løsladelse fra fængslet betragtes som en del af hans/hendes privatliv og vil ikke kunne videregives til dig.

Hvis du har været offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, vil du dog blive informeret om tiltaltes stilling under sagen, og hvordan han/hun afsoner sin dom, mens polititilholdet eller pålægget om at holde sig på afstand af offeret er gældende.

Hvis du har været privat anklager under sagen, kan du deltage i suspensionen af den dømtes straf. En fængselsstraf på mindre end to år kan suspenderes, hvis der ikke begås ny kriminalitet i en periode. Efter denne periode slettes straffen. Retten træffer afgørelse om udsættelse af straffen, og du vil blive hørt af dommeren før dennes afgørelse.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet giver oplysninger om den mulighed, du har som offer for at deltage i fuldbyrdelsen af straffen, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger, så du kan håndhæve dine retligt anerkendte rettigheder.

Hvis du er offer for terrorisme, vil kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme, der henhører under landsretten (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), give dig de nødvendige informationskanaler, så du kan vide alt, hvad der vedrører fuldbyrdelse af straffen, indtil det øjeblik hvor sanktionerne er gennemført fuldt ud, især i de tilfælde der indebærer fordele til eller løsladelse af den dømte.

Har jeg ret til støtte eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Hvis dommen fuldbyrdes, og hvis det er nødvendigt, kan du forblive beskyttet, hvis dommeren beslutter det. Du kan få politibeskyttelse eller i særlige tilfælde en ny identitet eller økonomisk støtte til at flytte eller skifte arbejde.

For visse forbrydelser, som f.eks. kønsrelateret vold eller vold i hjemmet, kan du anmode om en beskyttelsesordre, hvis midlertidige gyldighed afgøres af domstolen.

Du kan anmode om en beskyttelsesordre direkte fra den retslige myndighed, den offentlige anklagemyndighed, de retshåndhævende myndigheder, kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser, de sociale myndigheder eller velfærdsinstitutioner, der henhører under den offentlige administration.

Beskyttelsesordren forudsætter en integreret beskyttelseslov, der omfatter sikkerhedsforanstaltninger for civilretlig og strafferetlig orden, der er omfattet af loven, og de øvrige foranstaltninger vedrørende bistand og social beskyttelse, der er etableret i retssystemet.

Bevilling af en beskyttelsesordre indebærer pligt til permanent at informere dig om den pågældendes stilling under retssagen samt om omfanget og gyldigheden af de trufne forebyggende foranstaltninger. I særdeleshed vil du til enhver tid blive informeret om fængselssituationen for den påståede aggressor. Til disse formål vil beskyttelsesordren blive rapporteret til fængselsadministrationen.

Du kan også beskyttes ved, at gerningsmanden pålægges visse sanktioner eller sikkerhedsforanstaltninger – foranstaltninger som tilhold, fratagelse af rettigheder som forælder eller værge, fratagelse af retten til at bære og bruge våben mv. Desuden kan dommeren i tilfælde af udsættelse af dommen inden fængsling pålægge forbud mod, at lovovertræderen opholder sig bestemte steder eller nærmer sig dig, forpligtelse til at deltage i bestemte uddannelsesprogrammer mv.

Som offer har du ret til:

a) at anmode om, at de foranstaltninger eller adfærdskrav, som loven fastlægger, og som anses for nødvendige for at garantere din sikkerhed, pålægges ved betinget løsladelse, hvis lovovertræderen er blevet dømt for forhold, der med rimelighed kunne føre til en farlig situation for dig.

b) at give dommeren eller domstolen alle oplysninger, der er relevante for at træffe afgørelse om fuldbyrdelse af den pålagte straf, de civilretlige forpligtelser, der er afledt af lovovertrædelsen, eller den konfiskation, der er aftalt.

Kontorerne for støtte til ofre for kriminalitet samarbejder og koordinerer med agenturer, institutioner og tjenester, der kan være involveret i at hjælpe ofre: retsvæsen, anklagemyndighed, retshåndhævende myndigheder, især i tilfælde af sårbare ofre med stor risiko for at blive ofre. På samme måde, hvis du er et offer, der har brug for særlige beskyttelsesforanstaltninger, vil din sag også blive vurderet for at afgøre, hvilke beskyttelsesforanstaltninger, assistance og støtte der skal ydes, herunder blandt andet:

 • Tilvejebringelse af psykologisk støtte eller hjælp til at håndtere de lidelser, der er forårsaget af kriminalitet, med anvendelse af de mest hensigtsmæssige psykologiske metoder til din pleje.
 • Ledsagelse til retssagen.
 • Oplysninger om tilgængelige psykosociale ressourcer og bistandsressourcer og, hvis det ønskes, henvisning til dem.
 • De særlige støtteforanstaltninger, der kan være nødvendige, når du er et offer med særlige beskyttelsesbehov.
 • Henvisning til specialiserede støttetjenester.

Hvor længe?

De retslige beskyttelsesforanstaltninger vil have den midlertidige gyldighed, der er fastlagt i den tilsvarende afgørelse fra den retslige myndighed.

Kontorerne for støtte til ofre for kriminalitet vil følge din situation som offer, især hvis du er et sårbart offer, under hele straffesagen og i en fornøden periode efter dens afslutning, uanset om man kender identiteten på gerningsmanden og resultatet af retssagen eller ej.

Hvilke oplysninger vil jeg få, hvis den tiltalte bliver dømt?

Dine primære rettigheder under dommens fuldbyrdelse er retten til oplysninger om den anklagedes straf. Generelt vil oplysningerne om vedkommendes løsladelse fra fængslet betragtes som en del af hans/hendes privatliv og vil ikke kunne videregives til dig.

Hvis du har været offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, vil du dog blive informeret om tiltaltes stilling under sagen, og hvordan han/hun afsoner sin dom, mens beskyttelsesordren eller tilbageholdelsesordren er i kraft, undtagen i de tilfælde, hvor du udtrykker ønske om ikke at modtage nogen anmeldelse i denne henseende.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet giver oplysninger om den mulighed, du har som offer for at deltage i fuldbyrdelsen af straffen, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger, så du kan håndhæve dine retligt anerkendte rettigheder.

Hvis du er offer for terrorisme, vil kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme, der henhører under landsretten (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), give dig de nødvendige informationskanaler, så du kan vide alt, hvad der vedrører fuldbyrdelse af straffen, indtil det øjeblik hvor sanktionerne er gennemført fuldt ud, især i de tilfælde der indebærer fordele til eller løsladelse af den dømte.

Vil jeg blive informeret, hvis lovovertræderen bliver løsladt (herunder tidlig løsladelse eller betinget løsladelse) eller undslipper fra fængslet?

Du har ret til, hvis du har fremsat den tilsvarende anmodning, bl.a. at blive underrettet om følgende beslutninger:

 • Beslutninger om fængsling eller frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet
 • Beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig myndighed eller fængselsinstitution, der vedrører personer, der er dømt for forbrydelser, der indebærer vold eller anden form for krænkelse, og som udgør en risiko for din sikkerhed
 • De beslutninger, der indebærer din deltagelse i fuldbyrdelsen af dommen, og som træffes inden for rammerne af fængselsvæsenet, såsom beslutninger, der vedrører klassificeringen af den dømte i tredje grad, lempelser i forbindelse med afsoningen, udgangstilladelser, betinget løsladelse mv.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet giver oplysninger om den mulighed, du har som offer for at deltage i fuldbyrdelsen af straffen, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger, så du kan håndhæve dine retligt anerkendte rettigheder.

Hvis du er offer for terrorisme, vil kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme, der henhører under landsretten (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), give dig de nødvendige informationskanaler, så du kan vide alt, hvad der vedrører fuldbyrdelse af straffen, indtil det øjeblik hvor sanktionerne er gennemført fuldt ud, især i de tilfælde der indebærer fordele til eller løsladelse af den dømte.

Vil jeg deltage i beslutninger om løsladelse eller prøveløsladelse?

Som offer for en forbrydelse har du ret til:

 • at anmode om, at de foranstaltninger eller adfærdskrav, som loven fastlægger, og som anses for nødvendige for at garantere din sikkerhed, pålægges ved betinget løsladelse, hvis lovovertræderen er blevet dømt for forhold, der med rimelighed kunne føre til en farlig situation for dig
 • at give dommeren eller domstolen alle oplysninger, der er relevante for at træffe afgørelse om fuldbyrdelse af den pålagte straf, de civilretlige forpligtelser, der er afledt af lovovertrædelsen, eller den konfiskation, der er aftalt.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet giver oplysninger om den mulighed, du har som offer for at deltage i fuldbyrdelsen af straffen, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger, så du kan håndhæve dine retligt anerkendte rettigheder.

Hvis du er offer for terrorisme, vil kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme, der henhører under landsretten (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), give dig de nødvendige informationskanaler, så du kan vide alt, hvad der vedrører fuldbyrdelse af straffen, indtil det øjeblik hvor sanktionerne er gennemført fuldt ud, især i de tilfælde der indebærer fordele til eller løsladelse af den dømte.

Kan jeg for eksempel gøre afgive vidneforklaring eller indgive en appel?

Hvis du havde anmodet om, at de underretter dig om visse beslutninger truffet på straffeområdet, og som påvirker klassificeringen af tredjegradsfanger, straffefordele, udstedelsesbevillinger, betinget løsladelse mv., kan du klage over dem, selv om du ikke har givet fremmøde under retssagen. Du skal meddele den kompetente stævningsmand, uden at det er nødvendigt at blive bistået af en advokat herfor, at du ønsker at klage inden for maksimalt fem dage, regnet fra det øjeblik hvor du blev underrettet om beslutningen, og indgive en klage senest 15 dage efter meddelelsen.

I tilfælde af anvendelse af den mulige klassifikation af den dømte i tredje grad skal du være offer for en af følgende forbrydelser:

 • Drab
 • Abort
 • Kvæstelser
 • Forbrydelser med friheden
 • Forbrydelser med tortur og mod moralsk integritet
 • Seksuelt overgreb
 • Voldeligt røveri eller røveri begået under trusler om vold
 • Terrorhandlinger
 • Forbrydelser med menneskerettighederne.

Inden den strafferetlige myndighed afsiger nogen af de ovennævnte kendelser, får du den tilsendt, så du inden for fem dage kan fremsætte de påstande, som du anser for relevante, forudsat at du har fremsendt den tilsvarende ansøgning om at blive informeret om disse beslutninger.

Instanserne for assistance til ofre for kriminalitet vil forsyne dig med de nødvendige oplysninger, som angiver de appeller, du kan indgive mod beslutninger, som du anser for at være i strid med dine rettigheder.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/03/2020

4 - Erstatning


Hvad er proceduren for at kræve erstatning for skader og tab fra gerningsmanden? (f.eks. en uafhængig retssag, en civil retssag eller samlet behandling af civilretlige og strafferetlige spørgsmål)

Som privat anklager kan du kræve erstatning for skader og tab som led i den civile retssag inden for samme strafferetlige procedure eller udsætte dette krav, indtil straffesagen er afsluttet. Hvis de to sager behandles adskilt, skal den civile retssag sættes i bero, indtil straffesagen er afsluttet.

Du kan også optræde i sagen som civil part, der ikke har nogen habilitet i retssagen. Hvis du ikke optræder som civil part i sagen for at søge erstatning, vil anklageren fremsætte det civile krav på dine vegne. Hvis retten frikender tiltalte eller ikke tilkender dig erstatning, kan du altid gå den civile vej for at kræve erstatning.

Tiltaltes erstatningsansvar omfatter tilbagebetaling, afhjælpning af skaden og erstatning for det lidte tab, herunder det, der er forvoldt din partner og dine børn.

Du kan også få erstatning fra staten.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) er den myndighed, der skal hjælpe ofre for kriminalitet i grænseoverskridende situationer, i tilfælde hvor den forbrydelse, du har været udsat for, er begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien, og du har din sædvanlige bopæl i Spanien. I tilfælde af terrorhandlinger i grænseoverskridende situationer er indenrigsministeriet den myndighed, der yder bistand via generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme (Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo).

Bistandsmyndigheden vil generelt samarbejde om indledning og behandling af procedurer for anerkendelse af støtte fra den medlemsstat i Den Europæiske Union, hvor forbrydelsen er begået, og for at du som ansøger fra Spanien kan få adgang til erstatning fra den stat, på hvis geografiske område forbrydelsen blev begået, undtagen i tilfælde af, at der er tale om terrorhandlinger.

Til det formål kan kontorene for bistand til ofre for forbrydelser hjælpe dig med at anmode om følgende hjælp:

 • Oplysninger om mulighederne for at anmode om økonomisk bistand eller erstatning, de nødvendige papirer eller formularer, herunder hvordan de skal udfyldes, og den dokumentation, der måtte være nødvendig
 • Generel vejledning om, hvordan man udfylder anmodninger om supplerende oplysninger.

På samme måde skal kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet i deres egenskab af bistandsmyndighed:

 • videregive din ansøgning og dokumentation samt den dokumentation, der efterfølgende kræves, til den beslutningstagende myndighed, der er udpeget af den stat, på hvis område forbrydelsen er begået
 • samarbejde med den beslutningstagende myndighed, når denne myndighed i overensstemmelse med sin nationale lovgivning er indforstået med at høre ansøgeren eller enhver anden person.

Den beslutningstagende myndighed er Generaldirektoratet for Personale og Offentlige Pensioner under Økonomi- og Finansministeriet (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda), når den i loven omhandlede anmodning om offentlig støtte fremsættes gennem bistandsmyndigheden i den stat, hvor ansøgeren har sædvanlig bopæl.

Beslutningsmyndigheden skal underrette både dig og bistandsmyndigheden om:

 • Modtagelsen af anmodningen om offentlig bistand, det organ, der behandler sagen, fristen for at træffe afgørelse i sagen og om muligt den dato, hvor afgørelsen forventes truffet
 • Den dom, hvorved sagen afsluttes.

I forbindelse med terrorhandlinger vil indenrigsministeriet (generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme) fungere som bistandsmyndighed i de tilfælde, hvor forbrydelsen er begået i en anden EU-medlemsstat end Spanien, og du som ansøger om bistand har din sædvanlige bopæl i Spanien, så du fra Spanien kan få adgang til den erstatning, du i givet fald er ret til at få udbetalt af den stat, på hvis område forbrydelsen blev begået. De foranstaltninger, som Generaldirektoratet for støtte til ofre skal træffe som bistands- eller beslutningsmyndighed, svarer til dem, der henhører under Generaldirektoratet for Personaleomkostninger og Offentlige Pensioner under Økonomi- og Finansministeriet.

Retten har dømt forbryderen til at betale mig erstatning for skader og tab eller godtgørelse. Hvilken garanti har jeg for, at forbryderen betaler?

Staten betaler hele eller en del af støtten, hvis forbryderen erklæres delvist insolvent.

Staten indtræder uden videre – op til det samlede beløb svarende til den foreløbige eller endelige støtte, du har fået tildelt som offer eller berettiget – i dine rettigheder overfor den, der bærer det civilretlige ansvar for forbrydelsen.

Staten kan føre retssag mod den person, der er ansvarlig for den strafferetlige handling, for at kræve fuld eller delvis godtgørelse af den tildelte støtte.

Denne sag vil i givet fald blive ført inden for rammerne af den administrative retshåndhævelsesprocedure (procedimiento administrativo de apremio) og vil blandt andet blive ført:

 • Hvis det i en retskraftig afgørelse fastslås, at der ikke er begået nogen forbrydelse.
 • Hvis enten du som offer eller dine berettigede pårørende efter udbetalingen uanset af hvilken grund modtager hel eller delvis erstatning for de tab, der er lidt, i de tre år der følger efter tildelingen af støtten.
 • Hvis støtten blev opnået på grundlag af falske eller bevidst ufuldstændige oplysninger eller gennem en anden svigagtig form eller bevidst udeladelse af omstændigheder, der ville resultere i et afslag eller en nedsættelse af den støtte, der var anmodet om.
 • Når den erstatning, der tilkendes i dommen, er lavere end den midlertidige støtte.

Dette retsskridt vil blive gennemført ved statens deltagelse i straffesagen eller den efterfølgende civile retssag, uden at det berører den civile retssag, som anklagemyndigheden har gennemført.

Hvis forbryderen ikke betaler, kan staten så udbetale mig et forskud? På hvilke betingelser?

Staten betaler hele eller en del af støtten, hvis den person, der er dømt for forbrydelsen, erklæres delvist insolvent.

Der kan ydes midlertidig støtte inden der træffes en retskraftig afgørelse, hvorved straffesagen afsluttes, forudsat at det er godtgjort, at du som offer eller begunstiget er blevet bragt i en vanskelig økonomisk situation.

Den midlertidige støtte kan søges, så snart du har anmeldt forholdet til de kompetente myndigheder, eller når der bliver ført en straffesag på dette grundlag.

Er jeg berettiget til erstatning fra staten?

Du kan få kompensation fra staten.

I Spanien findes der et system til støtte for ofre for forsætlige og voldelige forbrydelser, der er begået i Spanien, som resulterer i dødsfald, alvorlige kvæstelser eller alvorlig skade på fysisk eller psykisk helbred. Støtten tilkendes også til fordel for ofre for forbrydelser mod den seksuelle frihed, også selv om de udføres uden vold.

Generelt kan du få adgang til den økonomiske støtte, der er fastsat i loven, hvis du på det tidspunkt, hvor forbrydelsen er begået, er spanier eller statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller, hvis det ikke er tilfældet, har normal bopæl i Spanien eller er statsborger i en anden stat, der anerkender tilsvarende hjælp til spaniere på denne stats område.

I tilfælde af dødsfald skal kravene til statsborgerskab eller bopæl opfyldes af modtagerne, ikke af afdøde.

I tilfælde af alvorlige kvæstelser eller alvorlige skader på fysisk eller psykisk helbred vil de direkte ofre, dvs. dem, der har lidt kvæstelser eller skader, være modtagere.

I tilfælde af dødsfald er modtagerne de indirekte ofre, som er følgende:

 • Ægtefælle til den afdøde uden at være retsligt separeret eller den permanente samlever med den afdøde i et længerevarende følelsesmæssigt forhold i mindst to år før dødsfaldet, medmindre der er fælles børn, i hvilket tilfælde det vil være tilstrækkeligt blot at være samboende. Også de ovennævnte personers børn er inkluderet, selv om de ikke var af den afdøde, forudsat at de var afhængige af den sidstnævnte og boede sammen.

Personer, der er dømt for nogen form for forsætligt manddrab, mens afdøde var hans/hendes ægtefælle eller samlever i et stabilt, ægteskabslignende, følelsesmæssigt forhold, er under alle omstændigheder udelukket som modtager.

 • Afdødes barn, som var afhængig af den afdøde og boede sammen med afdøde, formodet økonomisk afhængig af de mindreårige børn og handicappede voksne.
 • Faderen eller moderen til den afdøde person, der afhænger økonomisk af den pågældende person, så længe der ikke er nogen, der er i de ovennævnte situationer.
 • Forældrene til mindreårige, der dør som en direkte konsekvens af en forbrydelse, anses også for at være indirekte ofre og berettigede til en økonomiske støtte, der er fastsat i den spanske lovgivning,

De skader, der giver ret til at modtage økonomisk støtte, er dem, der forringer fysisk integritet, fysisk eller psykisk helbred eller medfører uarbejdsdygtighed, der varer mere end seks måneder eller er af permanent karakter med en handicapgrad på mindst 33 % for skadelidte.

Støttens tildeling er som hovedregel betinget af, at den endelige retsafgørelse, der afslutter straffesagen, afgives.. I betragtning af den tid, det tager at afgøre straffesager, indtil der er en endelig retsafgørelse, der afslutter straffesagen, giver lovgivningen mulighed for at yde midlertidig støtte af hensyn til den usikre økonomiske situation for ofrene for forbrydelsen eller deres bemyndigede. Der kan ansøges om midlertidig støtte, når ofret har anmeldt handlingen til de kompetente myndigheder, eller når straffesagen er indledt af de kompetente organer uden krav om anmeldelse.

Støttens størrelse må under ingen omstændigheder overstige den erstatning, der er fastsat i dommen.

I tilfælde af en mindreårigs eller en handicappets død som direkte følge af lovovertrædelsen har forældrene eller værgerne til den mindreårige eller handicappede kun ret til en støtte, der består i godtgørelse af de begravelsesudgifter, som de rent faktisk måtte have betalt op til den retsligt fastlagte grænse.

I tilfælde af forbrydelser mod seksuel frihed, der forårsager skade på ofrets mentale sundhed, dækker støttebeløbet omkostningerne ved den terapeutiske behandling, der frit vælges af ofret, med et maksimum fastsat af lovgivningen.

Som hovedregel er fristen for ansøgning om støtte et år, fra det tidspunkt hvor lovovertrædelsen blev begået. Forløbet af denne periode suspenderes, fra det tidspunkt hvor straffesagen begynder, og begynder igen at tælle, fra det tidspunkt hvor den endelige retsafgørelse udstedes, og offeret er blevet underrettet herom.

Modtagelse af støtten kan ikke kombineres med:

 • Erstatning i henhold til dom. Ikke desto mindre udbetales hele eller en del af støtten, hvis forbryderen erklæres delvist insolvent.
 • Erstatning eller støtte fra en privat forsikring eller socialsikringstilskud, der måtte tilfalde ofre for midlertidigt handicap. Ikke desto mindre ville udbetalingen af støtten til modtageren af en privat forsikring ske, såfremt størrelsen af den erstatning, der skal modtages i henhold hertil, er mindre end den, der er fastsat i dommen.
 • Modtagelse af denne hjælp vil under ingen omstændigheder kunne kombineres med skadeserstatning til ofre for væbnede bander og terrorelementer.

Modtagelse af støtten kan kombineres med:

 • En offentlig pension, som den begunstigede har ret til at modtage, i tilfælde af permanent invalidering eller dødsfald af et offer
 • Den sociale støtte fastsat i ยง 27 i organisk lov 1/2004 af 28. december om foranstaltninger til omfattende beskyttelse mod kønsrelateret vold

Støtte til permanent invalidering vil kunne kombineres med midlertidig handicaphjælp.

Den kompetence, der anvendes ved behandling og løsning af ansøgningerne om offentlig støtte, er lovmæssigt fastlagt og hører under Generaldirektoratet for Personaleomkostninger og Offentlige Pensioner i Finansministeriet og Offentlige Forvaltninger, når det drejer sig om ofre for enhver forbrydelse, bortset fra ofre for terrorisme, hvor Indenrigsministeriet (Generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme) er den kompetente myndighed.

Hvis du er offer for terrorisme, eksisterer der en række forskellige statsstøtteordninger til ofre for terrorisme med det formål at kompensere dem for de skader, der er forårsaget af denne type forbrydelser, hvilket kræver en samlet forbindelse mellem terrorhandlingen og de skader, der er lidt.

De skader, der kan udbetales erstatning for, er følgende:

 • Legemsbeskadigelse, både fysisk og psykisk, samt udgifter til lægebehandling, proteser eller kirurgiske indgreb.

Disse udgifter betales kun til den berørte person, hvis denne ikke har fuld eller delvis dækning inden for et offentligt eller privat forsorgssystem.

 • Materielle skader på privatpersoners hjem eller på handels- og industriinstitutioner, hovedkvarterer for politiske partier, fagforeninger og sociale organisationer.
 • Udgifter til midlertidig indkvartering, mens de enkelte personers sædvanlige hjem repareres.
 • Skader på både personbiler og køretøjer beregnet til person- eller varetransport, bortset fra dem der er offentligt ejede.

Kompensationerne for de angivne skader, med undtagelse af personskader, vil være sekundære i forhold til dem, der er etableret i samme sager af enhver anden offentlig myndighed eller dem, der stammer fra forsikringsaftaler. I disse tilfælde kompenseres med de beløb, der kan opstå som følge af forskellen mellem det beløb, der betales af de offentlige myndigheder eller forsikringsselskaber, og den officielle værdiansættelse.

Kompensationsbeløbet fastsættes i henhold til den forvoldte skade (skadens art og handicapgraden, de forårsager, dødsfald osv.).

Anden støtte:

 • Under uddannelse: Når der som følge af en terrorhandling opstår personskader af en særlig karakter på den studerende eller dennes forældre eller værger, eller de bliver ude af stand til at udøve deres sædvanlige erhverv.
 • Psykologisk og psykopædagogisk bistand af umiddelbar karakter, både for ofrene og deres slægtninge.
 • Ekstraordinær støtte af usædvanlig karakter til at afhjælpe personlige eller familiens behov for ofrene, ikke dækket eller dækket på en måde, der er notorisk utilstrækkelig ved den almindelige støtte.

Begunstigede af støtten:

 • Hvis det drejer sig om skader, de, der er blevet kvæstet.
 • Hvis der har været dødsfald:
  • Den afdødes ægtefælle.
  • Samlever, som den afdøde måtte have boet sammen med i mindst to år.
  • Samlever, som den afdøde måtte have børn med.
  • Forældrene til afdøde, som de var økonomisk afhængige af. I mangel af forældre og i denne rækkefølge: den afdødes børnebørn, søskende og bedsteforældre, der måtte være økonomisk afhængige af afdøde.
  • I mangel af førnævnte personer: børnene og eller de forældre, der ikke økonomisk afhængige af afdøde.

Generelt er fristen for indgivelse af erstatningskrav for personskade eller materielle skader et år, regnet fra den dag, hvor skaden opstod.

Kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme ved landsretten (Audiencia Nacional) vil hjælpe dig som offer for terrorisme i forvaltningen af de nødvendige procedurer i samarbejde med Generaldirektoratet for Støtte til Terrorisme i indenrigsministeriet til behandling af erstatningssagerne: opnåelse af certifikater om, at domme er endelige, kendelser om ikke-gennemførelse af borgerlige forpligtelser og andre dokumenter, der er nødvendige for behandling af støtten.

Er jeg berettiget til at få erstatning, hvis forbryderen ikke er blevet dømt?

I den domsafsigelse, der afslutter den strafferetlige procedure, der ikke appelleres, skal det være bevist, at dødsfald, personskade og alvorlig fysisk eller psykisk skade skyldes en kriminel og voldelig gerning, og følgelig i dommen skal den tilsvarende kompensation bestemmes.

Ved indgivelse af ansøgningen om økonomisk støtte skal der blandt andre dokumenter vedlægges ansøgningen, en kopi af den endelige retsafgørelse om at afslutte straffesagen, det være sig dom, kendelse ved udeblivelse eller erklæring om at afvise sagen på baggrund af den skyldiges død.

Størrelsen af den støtte, der måtte komme i betragtning, må under ingen omstændigheder overstige den erstatning, der er fastsat i dommen.

Har jeg ret til en nødudbetaling, mens jeg venter på afgørelsen af mit erstatningskrav?

Der kan ydes midlertidig støtte inden den endelige retsafgørelse, der afslutter straffesagen, forudsat at den usikre økonomiske situation, du måtte være blevet efterladt i som offer eller begunstiget, er bevist.

Den midlertidige støtte kan søges, så snart du har anmeldt forholdet til de kompetente myndigheder, eller når der bliver ført en straffesag på dette grundlag.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/03/2020

5 - Ret til støtte og bistand

Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsktjekkisktyskestiskgræskengelskfranskkroatiskitaliensklettisklitauiskungarskmaltesisknederlandskpolskportugisiskrumænskslovakiskslovenskfinsksvensk er allerede oversat.


Jeg er offer for en forbrydelse: Hvem skal jeg rette henvendelse til for at få støtte og assistance?

Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du henvende dig til kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet(Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet er en tværfaglig service, der tager hånd om ofrene og deres behov. Tjenesten henhører under justitsministeriet og er offentlig og gratis.

Disse kontorer findes i alle Link åbner i nyt vindueselvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre større byer.

De nævnte kontorer tilbyder omfattende, koordineret og specialiseret bistand til ofre for kriminalitet, og de vil opfylde dine specifikke behov på det juridiske, psykologiske og sociale område.

Hvis du er offer for terrorisme, kan du henvende dig til Landsrettens Afdeling for Information og Assistance til Ofre for Terrorisme, men hvis du ønsker at opsøge kontoret for bistand til ofre for forbrydelser i din egen provins, kan du gøre det, og de vil koordinere deres indsats med Landsrettens Afdeling for Information og Assistance til Ofre for Terrorisme.

Hjælpen og støtten fra kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet forløber over en række faser:

 • Velkomst- og orienteringsfase: Orientering betyder, at kontoret for bistand til ofre for kriminalitet vil informere dig overordet om det, som du skal foretage dig, de problemer, du kommer til at stå over for, og de mulige konsekvenser. Generelt foregår denne fase gennem et interview, personligt eller telefonisk, hvor du fortæller om dine problemer og behov, og afhængigt af dem vil du blive vejledt, og man vil overveje at inddrage andre organer, og de vil i givet fald blive kontaktet.
 • Informationsfasen: Som offer har du ret til, fra den første kontakt med myndighederne og embedsmændene, herunder tidspunktet før indgivelsen af anmeldelsen, at modtage oplysninger tilpasset dine omstændigheder og personlige forhold og arten af den forbrydelse, du har været udsat for, samt de tab og skader, du har lidt, på visse aspekter som:
 • Hvordan du kan indgive en anmeldelse og proceduren for indgivelse.
 • Specialiserede tjenester og tilgængelige psykosociale og bistandsressourcer, uanset om der er indgivet en anmeldelse, og hvordan man får adgang til dem.
 • Tilgængelige hjælpe- og støtteforanstaltninger (medicinske, psykologiske eller materielle) og proceduren for at få dem, herunder oplysninger om mulighederne for at få alternativ indkvartering, hvis er hensigtsmæssigt.
 • Hvordan du kan få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald betingelserne for, at den kan fås gratis.
 • Du følges under hele sagen indtil domsafsigelse, hvis du har brug for det, og/eller du får ledsagelse til de forskellige straffeinstanser.
 • Muligheden for at du kan anmode om beskyttelsesforanstaltninger og i givet fald proceduren til at gøre det.
 • Rådgivning om de økonomiske rettigheder i forbindelse med retssagen, især om de hjælpemidler og erstatninger, som du måske har ret til, for de skader, der er forårsaget af forbrydelsen, og i givet fald hvilken procedure, der anvendes til at kræve dem.
 • Hvis du bor uden for Spanien: Hvilken procedure du skal følge for at håndhæve dine rettigheder som offer for forbrydelsen?
 • Kontaktoplysninger til den myndighed, der har ansvaret for behandlingen af din procedure, kanalerne til at kommunikere med den, oplysninger om datoen og tidspunktet for retssagen samt indholdet af den anklage, der er rettet mod lovovertræderen.
 • De genoprettende retfærdighedstjenester til rådighed (for eksempel mægling), i tilfælde hvor det er juridisk muligt.
 • Under hvilke forudsætninger du kan få refusion af juridiske udgifter og i givet fald den nødvendige procedure for at kræve det.
 • Interventionsfase: Støtten fra kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet udføres på forskellige områder:
 • Interventioner i der juridiske miljø: Kontorerne giver dig den juridiske støtte, du har brug for, og de vil især give dig oplysninger om den type bistand, du kan modtage inden for rammerne af sagsakterne, de rettigheder, du kan udøve i løbet af retssagen, den formular, du skal bruge, og betingelserne for, at du kan få adgang til juridisk rådgivning, samt den type tjenester eller organisationer, som du kan kontakte for at modtage støtte.

Den juridiske bistand vil under alle omstændigheder generelt omhandle udviklingen af retssagen og vejen til at udøve de forskellige rettigheder, eftersom orientering og juridisk bistand for hvert konkret tilfælde hører under din advokat.

 • Interventioner på det medicinsk-psykologiske område: Den psykologiske bistand, som kontorerne tilbyder, indebærer vurdering og behandling af din situation for at opnå en reduktion af krisen forårsaget af forbrydelsen, til konfrontationen med retssagen afledt af forbrydelsen, til ledsagelsen gennem hele retssagen samt styrkelse af dine strategier og evner, hvilket muliggør støtten på dit område.

Kontorerne gennemfører en psykologisk støtteplan, hvis du er et særligt sårbart offer eller har brug for særlig beskyttelse.

 • Økonomiske interventioner: Med hensyn til den økonomiske støtte, som du har ret til, hvis du har været offer for en voldelig forbrydelse eller en forbrydelse mod den seksuelle frihed, har kontorerne en informativ og nyttig funktion i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.
 • Socialhjælpsinterventioner: på dette område koordinerer kontorerne den bistand, der ydes til dig, og vil i givet fald henvise dig til sociale ydelser, institutioner eller hjælpeorganisationer, der er tilgængelige, for at garantere sikker bolig, øjeblikkelig lægehjælp, økonomisk bistand, du måtte have ret til, med særlig opmærksomhed på de behov, der stammer fra invaliderende situationer, hospitalsindlæggelse og dødsfald, og dem, der forværres af en eventuel sårbar situation.
 • Opfølgningsfase: Kontorerne følger din sag, især hvis du er et sårbart offer, under hele straffesagen og i en passende periode efter dens afslutning. I denne fase analyserer kontorerne din juridiske, medicinsk-psykologiske, sociale og økonomiske situation på forskellige tidspunkter efter forbrydelsen. Afhængigt af din situation vil det blive fastslået, hvornår det er den rette tid til opfølgning.

I tilfælde af at du er offer for terrorisme, er hovedfunktionerne for afdelingen for information og bistand til ofre for terrorisme i landsretten (Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo de la Audiencia Nacional):

 • at give dig oplysninger om status for retssagen, der vedrører dig på grund af den forbrydelse, du har været ude for.
 • at rådgive dig om alt relateret til de straffesager og administrative sager, der påvirker dig.
 • At tilbyde personlig ledsagelse til de retssager, der finder sted vedrørende de terrorhandlinger, der påvirker dig.
 • At give dig følelsesmæssig og terapeutisk støtte, uden at det berører indenrigsministeriets beføjelser.
 • At fremme beskyttelsen af din sikkerhed og dit privatliv som offer for en forbrydelse under din deltagelse i retssagerne.
 • At informere dig om de vigtigste kompensationer til ofrene for terrorisme, der under alle omstændigheder kommer fra Generaldirektoratet for Støtte til ofre for terrorisme i indenrigsministeriet.
 • At meddele dig alt, hvad der er relateret til fuldbyrdelse af straffen, indtil sanktionerne er udført til fulde, især i tilfælde af ydelser eller løsladelse af de straffede.

Med hensyn til ofre for terrorisme vil Generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme i indenrigsministeriet fungere som enkelt kontaktpunkt for enhver procedure, der kan indledes af personer og deres familier, der har lidt under terrorhandlinger, inden for den generelle statsforvaltning ved at henvise de anmodninger, der er indgivet, til det kompetente organ samt håndtere forbindelsen til den interesserede part.

Desuden samarbejder dette generaldirektorat med de kompetente organer i den generelle statsforvaltning og de øvrige offentlige myndigheder med hensyn til bistand og støtte til ofre for terrorisme for at sikre omfattende beskyttelse af ofrene.

Generaldirektoratet for støtte til ofre for terrorisme i indenrigsministeriet vil være ansvarlig for behandling af, forvaltning af og forslag til afgørelse af hjælpe- og kompensationssagerne for dem, der er berørt af terrorhandlinger.

Direkte linje til støtte for ofrene

Hos kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet kan de under modtagelsesfasen eller orienteringen hjælpe dig personligt eller over telefonen.

For visse forbrydelser som kønsrelateret vold er der telefonassistance og vejledningstjenester i Spanien, såsom den telefoniske tjeneste til information og juridisk rådgivning om kønsrelateret vold 016.

For særligt udsatte ofre såsom mindreårige er der specifikke tjenester som den telefoniske omsorgsservice fra ANAR-stiftelsen (hjælp til børn og unge i fare) henvendt til børn og unge, voksne og pårørende til mindreårige og slægtninge i tilfælde af bortkomne børn.

Den telefoniske tjeneste til information og juridisk rådgivning om kønsrelateret vold 016 tilbyder gratis og professionel omsorg 24 timer i døgnet, alle dage, året rundt. Under alle omstændigheder er fortroligheden af oplysningerne om brugerne af denne service garanteret.

Omsorgen tilbydes på 51 sprog. Helt konkret tilbydes der en 24-timers omsorgstjeneste på spansk, catalansk, galicisk, baskisk, engelsk og fransk og gennem en tele-oversættelsestjeneste i tilfælde af opkald på tysk, portugisisk, mandarin-kinesisk, russisk, arabisk, rumænsk og bulgarsk. På de øvrige sprog tilbydes bistand via en tele-oversættelsestjeneste.

Tilgængelighed af tjenesten for personer med hørelses- og/eller taleforstyrrelser garanteres ved hjælp af følgende midler:

 • Teksttelefon (DTS) via telefonnummer 900 116 016.
 • Telesor-service via Telesors hjemmeside (Link åbner i nyt vinduehttps://www.telesor.es/). I dette tilfælde kræves en internetforbindelse.
 • Mobiltelefon eller PDA (personlig digital assistent). I begge tilfælde skal du installere en gratis applikation ved at følge den fremgangsmåde, der er angivet på Telesors websted.

Denne service tilbyder omsorg til alle de mennesker, der har forespørgsler vedrørende specifikke tilfælde af kønsrelateret vold: kvinder, der har været ofre for kønsrelateret vold, folk omkring et offer for denne type forbrydelse (familie, venner, naboer osv.), fagfolk, der behandler en kvinde, der er offer for kønsrelateret vold, eller som kender en situation med denne form for vold, osv.

De angivne oplysninger refererer til de ressourcer, klageadgange og rettigheder, der er tilgængelige for dig som offer for denne type kriminalitet, i form af beskæftigelse, sociale ydelser, finansiel bistand, informationsressourcer, bistand, tilflugtssted og juridisk rådgivning.

Hvis der modtages et nødopkald, viderestilles det omgående til 112 i den respektive selvstyrende region.

Hvis du er offer for kønsrelateret vold mod mindreårige, vil dine opkald til 016-tjenesten blive viderestillet til ANAR-hjælpetelefonen til børn og unge (900 20 20 10)..

ANAR-stiftelsens telefonservice (hjælp til børn og unge i Fare) (900 20 20 10) er en gratis, fortrolig og anonym service, der er tilgængelig 24 timer i døgnet hver dag året rundt, og som hovedsageligt består af tre hjælpelinjer:

 • ANAR-hjælpetelefon til børn og unge, hvis hovedformål er at tilbyde det barn eller den unge, der ringer, den støtte og vejledning, der er nødvendig, når de har problemer eller er i fare.
 • Voksen- og familie-ANAR-telefon, der er rettet mod de voksne, der skal orienteres om spørgsmål vedrørende mindreårige.
 • Telefon ANAR 116000 for tilfælde af bortkomne børn (harmoniseret nummer af samfundsmæssig interesse for Den Europæiske Union til behandling af sager af denne type).

Fra denne tjeneste viderestilles til tjenesten 016 for opkald foretaget af en myndig kvinde, der har været offer for kønsrelateret vold, eller af en voksen, der har kendskab til en sag af denne type vold.

Er støtten til ofrene gratis?

Ja. Adgang til bistands- og støttetjenester såsom offentlige kontorer for bistand til ofre for forbrydelser er gratis og fortrolig og vil under ingen omstændigheder være betinget af forudgående indgivelse af en anmeldelse.

Hvilke former for støtte kan jeg modtage fra tjenesterne eller de statslige myndigheder?

Du kan opsøge kontorerne for assistance til ofre for kriminalitet, der findes i alle Link åbner i nyt vindueselvstyrende regioner, i stort set alle provinshovedstæder samt i andre byer.

Kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser tilbyder omfattende, koordineret og specialiseret bistand til ofre for kriminalitet, og de vil handle ud fra dine specifikke behov på det juridiske, psykologiske og sociale område.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet vil navnlig informere dig om de specialiserede ydelser og tilgængelige psykosociale ressourcer og bistandsressourcer, uanset om du indgiver en anmeldelse eller ej, og hvordan du får adgang til disse tjenester.

De giver dig ligeledes informationer om de tilgængelige hjælpe- og støtteforanstaltninger, såvel medicinske som psykologiske eller materielle, og proceduren for at få dem, herunder, hvis det er nødvendigt, oplysninger om mulighederne for at få alternativ indkvartering.

De rådgiver dig også om, hvordan du kan indgive en anmeldelse samt proceduren for indgivelsen af anmeldelsen og muligheden for at få juridisk rådgivning og forsvar og i givet fald betingelserne for, at den kan fås omkostningsfrit.

Fra kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet kan der henvises til specialiserede juridiske, psykologiske og sociale tjenester afhængigt af dine behov, som blandt andet kommunale tjenester, social velfærd, sundhed, uddannelse, arbejdsorganisationer, foreninger, stiftelser og andre nonprofit-enheder, psykosociale tjenester fra justitsministeriet og, hvis du er offer for kønsrelateret vold, koordineringsenhederne for vold mod kvinder og sammenslutningerne for kvinder, som findes i hver selvstyrende region og provins.

Hvilke former for støtte kan jeg modtage fra ikke-statslige organisationer?

Ikke-statslige organisationer (NGO'er) kan tilbyde støtte til ofre for specifikke forbrydelser gennem etablering af personlige planer i overensstemmelse med det enkelte offers behov og karakteristikker. Bistandsfunktionen omfatter hovedsageligt juridisk rådgivning, information om de forskellige ressourcer og eksisterende hjælpemidler samt psykologisk og følelsesmæssig støtte.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/03/2020

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Frankrig


De anses for at være offer for en forbrydelse, hvis De har lidt skade (f.eks. hvis De er blevet såret, eller nogen har stjålet eller beskadiget Deres ejendele) som følge af en hændelse, der udgør en strafbar handling efter fransk ret. I Deres egenskab af forurettet har De visse lovbestemte individuelle rettigheder før, under og efter straffesagen.

Den strafferetlige procedure i Frankrig består af en efterforskningsfase og en straffesag. Det er den nærmere karakter af den strafbare handling, der afgør hvilken type efterforskning, der vil blive indledt: En politimæssig efterforskning, der udføres af en særlig enhed i Politiet (police judiciaire) under den offentlige anklagers (Procureur de la République) instruktionsbeføjelse og en retslig efterforskning (enquête judiciaire (instruction)), der udføres under undersøgelsesdommerens instruktionsbeføjelse enten af den nævnte særlige politienhed eller af undersøgelsesdommeren selv.

Efter efterforskningens afslutning kan sagen henset til det tilvejebragte bevismateriale enten henlægges, eller der rejses tiltale ved domstolene. I sidstnævnte tilfælde vurderer retten (tribunal) eller domstolen (cour) det foreliggende bevismateriale og afgør, om den formodede gerningsmand er skyldig eller ej. Hvis vedkommende kendes skyldig, idømmer retten eller domstolen ham en straf. I modsat fald frifindes den formodede gerningsmand.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 21/01/2019

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse


Hvilke oplysninger får jeg af myndighederne (f.eks. politiet eller anklagemyndigheden), efter at forbrydelsen er begået, men inden jeg anmelder den?

Hvis ikke du anmelder forbrydelsen, og de retslige myndigheder eller efterforskningstjenesterne (politi eller gendarmeri) ikke bliver underrettet herom, får du ingen oplysninger, da forbrydelsen ikke er kendt.

Hvis de retslige myndigheder eller politiet eller gendarmeriet bliver underrettet om forbrydelsen ad anden vej (ud over ofrets anmeldelse), bliver du indkaldt til afhøring om den lidte skade og omstændighederne omkring den strafbare handling. Du vil da blive informeret om dine rettigheder.

Hvis du selv underretter politiet eller gendarmeriet eller de retslige myndigheder, vil du ligeledes blive afhørt, så snart du har anmeldt den strafbare handling, og du bliver informeret om dine rettigheder.

Jeg bor ikke i den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået (europæiske statsborgere og statsborgere i tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Franske statsborgere kan indgive en anmeldelse på enhver politistation eller ethvert gendarmeri på det nationale territorium. Deres anmeldelse vil blive behandlet i Frankrig, hvis de franske myndigheder er kompetente, og overdrages ellers til de kompetente myndigheder i den stat, hvor den strafbare handling blev begået.

Udenlandske statsborgere, som udsættes for en forbrydelse på fransk territorium, kan indgive en anmeldelse på enhver politistation eller ethvert gendarmeri i Frankrig. Det udenlandske offer kan bistås af en tolk under afhøringen eller ved anmeldelsens indgivelse. Ofret oplyses på en hvilken som helst måde om sagens videre forløb, og dets rettigheder beskyttes på lige fod med en fransk statsborgers, idet oplysningerne og ofrets rettigheder er de samme uanset statsborgerskab.

Ofret kan modtage retshjælp, hvis det er statsborger i en EU-medlemsstat eller i en stat, der har indgået en international konvention med Frankrig.

Endelig har ofret, såfremt det anmelder eller vidner mod en person for rufferi eller menneskehandel, ret til midlertidig opholdstilladelse på fransk territorium, hvilket giver ret til at udøve erhvervsvirksomhed, medmindre ofrets tilstedeværelse udgør en trussel mod den offentlige orden.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Når du anmelder en forbrydelse, skal du afgive dine kontaktoplysninger, så det er muligt at kontakte dig under efterforskningen. Du bliver endvidere oplyst om dine rettigheder og om, hvordan du kan udøve dem.

Underretning af ofret om efterforskningens forløb

Du kan henvende dig til politiet eller gendarmeriet, anklageren eller undersøgelsesdommeren (hvis sagen behandles af en sådan) for at få oplyst, hvordan efterforskningen skrider frem.

I forbindelse med forbrydelser af sværeste grad og visse forbrydelser af mellemsvær grad underretter undersøgelsesdommeren dig hver sjette måned om status i sagen, hvis du er indtrådt i sagen som civil part.

Underretning af ofret om resultatet af efterforskningen

Når efterforskningen er afsluttet, bliver du underrettet om den trufne beslutning. Der kan være tale om henlæggelse, et alternativ til retsforfølgning eller indkaldelse af den tiltalte for en ret. Hvis der skal indledes en retssag, oplyses du om de forbrydelser, mistænkte sagsøges for, samt om tid og sted for retsmødet.

Underretning af ofret, når sagen behandles af en undersøgelsesdommer

Når der indledes en forundersøgelse, overdrager den offentlige anklager efterforskningen til en undersøgelsesdommer. Denne skal underrette dig om undersøgelsens indledning, om din ret til at træde ind i sagen som civil part og om, hvordan du kan udøve denne ret. Hvis du er mindreårig, gives oplysningerne til dine værger.

I sin meddelelse til ofret oplyser undersøgelsesdommeren ligeledes, at du, hvis du træder ind i sagen som civil part, har ret til at lade dig bistå af en advokat, som du selv kan vælge, eller som kan udpeges af advokatsamfundets formand, hvis du beder om det, idet dommeren understreger, at du selv skal betale udgifterne hertil, medmindre du er berettiget til retshjælp (se betingelserne herfor) eller har en retshjælpsforsikring.

Underretning af ofret om mistænktes situation

Du bliver ikke nødvendigvis underrettet, hvis den formodede gerningsmand varetægtsfængsles eller løslades.

Du bliver derimod altid underrettet, hvis den formodede gerningsmand sættes under et af retten fastsat tilsyn, hvis han af hensyn til din sikkerhed har fået forbud mod at kontakte dig.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversætterbistand (i min kontakt med politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Hvis ikke du taler eller forstår nok fransk, indkalder politiet eller gendarmeriet på det sted, hvor du henvender dig, en tolk. Tolken vil være til stede under afhøringerne, men også under de samtaler, du måtte have med en advokat, samt under selve retssagen.

I forbindelse med efterforskningen kan du anmode den dommer, der behandler sagen, om at få oversat de væsentligste dokumenter i sagen. Denne oversættelse er gratis, hvis den vedrører vigtige dokumenter, men ikke, hvis den vedrører andre, mindre væsentlige dokumenter.

Visse dokumenter vedrørende ofrets rettigheder er allerede oversat til de mest gængse sprog og vil blive udleveret af politiet eller gendarmeriet.

Hvad gør myndighederne for at sikre, at jeg forstår dem og kan gøre mig forståelig (hvis jeg er barn, hvis jeg er handicappet)?

Hvis du har et handicap, der begrænser din kommunikationsevne, vil du blive bistået af en tolk, som efterforskerne eller dommerne indkalder. Tolken bistår dig under afhøringerne samt under dine samtaler med advokaten og under selve retssagen.

Hvis du ikke har lært at læse eller af andre årsager ikke kan læse, bliver dokumenterne læst op for dig.

Hvis du er mindreårig, vil din afhøring blive tilpasset din alder og modenhed og foretaget af specialuddannede efterforskere, nogle gange ledsaget af en psykolog. Når det er nødvendigt med flere afhøringer, er det så vidt muligt den samme efterforsker, der afhører dig.

På nogle politistationer og gendarmerier findes der særlige lokaler, der er indrettet til børn og for at gøre afhøringen mindre formel.

Du kan altid anmode om at blive ledsaget af en voksen efter eget valg under afhøringerne.

Når efterforskningen vedrører alvorlige strafbare handlinger og især alle former for seksuelle forbrydelser, bliver dine afhøringer filmet eller i det mindste optaget.

Hjælpetjenester for ofre

Hvem tilbyder ofrene hjælp?

Hjælp til ofre ydes af støtteorganisationer for ofre. Disse organisationer har til opgave at yde vejledning, social og juridisk rådgivning og psykologbistand til alle ofre for forbrydelser, uanset om de er involveret i en straffesag eller ej.

Derudover driver organisationerne de hjælpecentre for ofre, der findes ved alle distriktsdomstole (tribunaux de grande instance), som hjælper og støtter de ofre, der er berørt af en verserende retssag.

Desuden kan specialiserede organisationer yde relevant støtte til ofre for særlige forbrydelser (f.eks. vold i hjemmet).

Underretter politiet mig spontant om hjælpetjenesterne for ofre?

Du bliver altid underrettet om din ret til at modtage hjælp fra en tjeneste under en offentlig myndighed eller fra en støtteorganisation for ofre, og du får udleveret deres kontaktoplysninger. Det fastsættes ikke i lovteksten, at politiet eller gendarmeriet skal tage direkte kontakt til støtteorganisationerne for ofre, men når der er socialarbejdere (socialmedhjælpere eller psykologer) til stede, hvad enten de er blevet indkaldt eller er på vagt, kan de bistå dig i denne henseende.

I hver departementsstyrelse for den offentlige sikkerhed er der udpeget en departementsansvarlig for hjælp til ofre. Denne har til opgave at opretholde kontakten til organisationerne, at tilrettelægge forbedringer af modtagelsen, at centralisere de oplysninger, som ofrene kan have brug for, og følge med i straffesager for at kunne oplyse ofrene om forløbet af efterforskningen.

Alle departementers gendarmerisammenslutninger har en tjenestemand med ansvar for forebyggelse, partnerskab og hjælp til ofre (prévention-partenariat-correspondant aide aux victimes).

I forbindelse med en anmeldelse mod X for en alvorlig strafbar handling udleverer politiet systematisk en blanket om hjælp til ofre til den anmeldende part for at oplyse denne om de tjenester, som det nationale institut for støtte til ofre og mægling (Institut National d'Aide aux Victimes Et de Médiation (INAVEM)) tilbyder, og give den pågældende kontaktoplysningerne på støtteorganisationerne for ofre eller socialforsorgen.

Den offentlige anklager kan efterfølgende henvende sig direkte til en støtteorganisation for ofre for at få denne til at hjælpe ofret for forbrydelsen.

I forbindelse med en ulykke, som har ramt et stort antal mennesker (kollektiv ulykke eller terrorhandling), kan støtteorganisationerne for ofre få adgang til listen over ofre og kontakte dem direkte.

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

Hvis den offentlige anklager giver tilladelse hertil, har du under efterforskningen ret til ikke at opgive din personlige adresse og i stedet angive adressen på gendarmeriet, politistationen eller en tredjemand, hvis sidstnævnte giver sit udtrykkelige samtykke hertil.

Endelig har du mulighed for at anmode om, at sagen behandles for lukkede døre, dvs. at den ikke er offentlig, hvilket dommerne ikke kan afvise, hvis du har været udsat for voldtægt, tortur eller barbariske handlinger ledsaget af seksuelle overgreb. I øvrige tilfælde køres sagen kun for lukkede døre, hvis du eller en anden civil part ikke modsætter jer det.

Under alle omstændigheder må din identitet ikke afsløres i medierne, medmindre du giver tilladelse dertil.

Derudover er de tjenester, som støtteorganisationerne for ofre yder, og de oplysninger, de indsamler, strengt fortrolige.

Skal jeg anmelde forbrydelsen, før jeg kan nyde godt af hjælpen til ofre?

Det er ikke nødvendigt at anmelde en forbrydelse for at kunne få bistand fra en støtteorganisation for ofre.

Beskyttelse af min person, hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse findes der?

Hvis du har været udsat for vold i hjemmet, kan gerningsmanden blive tvunget til at forlade hjemmet, forhindres i at opholde sig på bestemte steder og blive tvunget til at gå i medicinsk eller psykologisk behandling.

Hvis du har været udsat for vold fra din (tidligere) ægtefælle eller samlever og er i alvorlig fare, kan den offentlige anklager udstyre dig med en fjernbeskyttelsesanordning ("téléphone grave danger"). Et offer for vold i hjemmet kan ligeledes anmode dommeren i familiesager om at udstede en beskyttelseskendelse, hvorved gerningsmanden pålægges visse forbud, når der er alvorlig grund til at tro, at ofret sandsynligvis har været udsat for den påståede vold og er i fare.

Retten kan også beskytte dig og din familie mod eventuelle trusler eller et eventuelt pres fra den formodede gerningsmand ved at træffe forholdsregler, som forbyder enhver kontakt, herunder varetægtsfængsling, et af retten fastsat tilsyn eller andre juridiske restriktioner.

Hvem skal beskytte mig?

Ofre beskyttes af de retslige myndigheder, som tager hensyn til risiciene og ofrets behov for, at der afsiges visse afgørelser, herunder forbud mod at opsøge ofret eller mod at opholde sig på bestemte steder, f.eks. ofrets bopæl. Afgørelser om sådanne forbud overdrages til politiet og gendarmeriet, som så sørger for, at de bliver overholdt. Såfremt den tiltalte eller dømte overtræder en sådan afgørelse, kan afgørelsen ophæves, idet en sådan adfærd kan retfærdiggøre fængsling eller udgøre en ny forbrydelse.

Når ofret er blevet udstyret med en særlig beskyttelsesanordning ("téléphone grave danger"), beskytter denne anordning ofret, idet den gør det muligt hurtigt at kontakte en opkaldsplatform, som omgående kontakter det nærmeste politi eller gendarmeri, der straks tager ud til ofret.

Evaluerer man min situation for at fastslå, om der er risiko for, at gerningsmanden påfører mig fornyet skade?

Den person ved kriminalpolitiet, der afhører dig, skal indsamle de første oplysninger, som gør det muligt at foretage en individuel evaluering af din situation og dit behov for beskyttelse. Han fremsender disse oplysninger til de retslige myndigheder, der behandler sagen, som, hvis de finder det hensigtsmæssigt, anmoder en støtteorganisation for ofre om at foretage en tilbundsgående evaluering. Denne individuelle evaluering har bl.a. til formål at fastlægge risikoen for intimidering eller repressalier fra gerningsmandens side.

Evaluerer man min situation for at fastslå, om der er risiko for, at jeg bliver påført fornyet skade via det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Den ovenfor beskrevne evaluering har ligeledes til formål at fastslå, om der er risiko for sekundær viktimisering som følge af din deltagelse i straffesagen.

Hvilken beskyttelse tilbydes særligt sårbare ofre?

Særligt sårbare ofre får foretaget en evaluering og ledsages af en støtteorganisation for ofre.

Derudover er der forskellige beskyttelsesforanstaltninger til rådighed alt efter ofrets behov, herunder:

 • begrænsning af antallet af afhøringer og lægeundersøgelser til det, der er strengt nødvendigt for efterforskningen
 • mulighed for at anmode om at blive afhørt af en efterforsker af samme køn i forbindelse med seksuel eller kønsbestemt vold
 • mulighed for at blive afhørt i specielt indrettede lokaler af uddannede efterforskere og så vidt muligt af de samme efterforskere under hver afhøring.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Mindreårige ofre har ikke blot de samme rettigheder som voksne, men har også særlige rettigheder, netop fordi de er mindreårige. Når forældre (eller værger) ikke synes at være i stand til at varetage den mindreåriges interesser, udpeger de retslige myndigheder en ad hoc-værge (en af barnets pårørende eller en bemyndiget person), som påtager sig at repræsentere den mindreårige og udøve dennes rettigheder.

Derudover udpeges der systematisk en advokat, som skal forsvare den mindreåriges interesser og være til stede ved hver afhøring af det mindreårige offer.

I forbindelse med visse forbrydelser, navnlig af seksuel karakter, kan det mindreårige offer undergå en medicinsk-psykologisk undersøgelse med det formål at vurdere arten og omfanget af den lidte skade og fastslå, om denne kræver særlig behandling eller pleje. Afhøringer af mindreårige, som har været udsat for bestemte forbrydelser, navnlig af seksuel karakter, skal filmes, så det undgås at afhøre de mindreårige flere gange.

Endelig kan det mindreårige offer ved hver afhøring lade sig ledsage af en person efter eget valg (pårørende, familiemedlem, værge, læge, psykolog), uanset hvilken strafbar handling den pågældende har været udsat for.

En af mine nærmeste er død som følge af forbrydelsen – hvilke rettigheder har jeg?

En person, som ikke er direkte offer for en forbrydelse, kan ikke desto mindre opfattes som et indirekte offer og have visse rettigheder.

Et indirekte offer, der mener at have lidt skade, om end denne blot er psykisk, kan indtræde i sagen som civil part under efterforskningen, ved henvendelse til undersøgelsesdommeren eller på retsmødet, hvis gerningsmanden er blevet stillet for en dommer.

Til forskel fra et direkte offer for en forbrydelse bliver et indirekte offer til gengæld ikke nødvendigvis indkaldt til eller underrettet om retsmøderne, hvis ikke den pågældende har ytret ønske herom på forhånd.

Endelig skal ofret angive arten af den lidte skade, så dommeren kan fastslå, om ofrets indtræden som civil part kan antages, dvs. opfattes som legitim.

En af mine nærmeste har været udsat for en forbrydelse – hvilke rettigheder har jeg?

En person, som ikke er direkte offer for en forbrydelse, kan ikke desto mindre opfattes som et indirekte offer og have visse rettigheder.

Et indirekte offer, der mener at have lidt skade, om end denne blot er psykisk, kan indtræde i sagen som civil part under efterforskningen, ved henvendelse til undersøgelsesdommeren eller på retsmødet, hvis gerningsmanden er blevet stillet for en dommer.

Til forskel fra et direkte offer for en forbrydelse bliver et indirekte offer til gengæld ikke nødvendigvis indkaldt til eller underrettet om retsmøderne, hvis ikke den pågældende har ytret ønske herom på forhånd.

Endelig skal ofret angive arten af den lidte skade, så dommeren kan fastslå, om ofrets indtræden som civil part kan antages, dvs. opfattes som legitim.

Er der mulighed for mægling? På hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingsproceduren?

Mægling er et retsligt skridt, der kan iværksættes, hvis det kan være med til at genoprette den skade, som ofret har lidt, hvis det kan gøre en ende på de problemer, som forbrydelsen har forårsaget, eller hvis det kan føre til rehabilitering af gerningsmanden.

Denne foranstaltning kan indledes af den offentlige anklager med ofrets samtykke eller på ofrets foranledning.

Når det er ofrets ægtefælle eller tidligere ægtefælle, registrerede partner eller tidligere registrerede partner, samlever eller tidligere samlever, der har udøvet volden, er der kun mulighed for mægling, hvis ofret udtrykkeligt anmoder herom. I dette tilfælde modtager voldsmanden ligeledes en påmindelse om lovgivningen.

Hvis ofret efter endt mægling med gerningsmanden udsættes for nye voldshandlinger fra ægtefællen eller den tidligere ægtefælle, den registrerede partner eller den tidligere registrerede partner eller samleveren eller den tidligere samlever, kan der ikke indledes en ny mæglingsprocedure.

Mæglingsproceduren, som kan overdrages til en tjenestemand fra kriminalpolitiet, en repræsentant for anklagemyndigheden eller en mægler, består i at skabe kontakt mellem ofret og gerningsmanden og samtidig garantere ofrets sikkerhed. Ofret giver sit samtykke til princippet om mægling og til den måde, mæglingen gennemføres på. Ofret må ikke konfronteres med gerningsmanden mod sin vilje og må under ingen omstændigheder lades alene med gerningsmanden.

Desuden iværksættes denne foranstaltning ikke, hvis det viser sig, at etableringen af kontakt mellem gerningsmanden og ofret udgør en fare for ofret.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mine rettigheder?

Hele den franske lovgivning kan findes på Link åbner i nyt vinduewebstedet. Ofres rettigheder fremgår af strafferetsplejeloven, navnlig artikel 10-2 til 10-5 og D1-2 til D1-12.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 21/01/2019

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen


Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Du kan anmelde en forbrydelse til politiet eller gendarmeriet, som overgiver anmeldelsen til den offentlige anklager (procureur de la République) på det sted, hvor forbrydelsen blev begået, eller hvor gerningsmanden bor eller blev pågrebet.

Du kan også henvende dig direkte til den offentlige anklager ved simpelt brev med angivelse af, hvilken strafbar handling du har været udsat for, hvor og hvornår den strafbare handling fandt sted, samt dit navn og din adresse.

Også personer, som ikke er ofre, kan anmelde forbrydelser på samme betingelser.

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker i sagen?

Underretning af ofret om efterforskningens forløb

Ofret kan henvende sig til politiet eller gendarmeriet, anklageren eller undersøgelsesdommeren (juge d’instruction) (hvis sagen behandles af en sådan) for at få oplysninger om, hvordan efterforskningen skrider frem.

I forbindelse med forbrydelser af sværeste grad og visse forbrydelser af mellemsvær grad underretter undersøgelsesdommeren hver sjette måned ofret om status i sagen, hvis ofret er indtrådt i sagen som civil part.

Underretning af ofret om resultatet af efterforskningen

Når efterforskningen er afsluttet, bliver ofret underrettet om den trufne beslutning. Der kan være tale om henlæggelse, et alternativ til retsforfølgning, indledning af en forundersøgelse eller indkaldelse af den tiltalte for en ret. Hvis der skal indledes en retssag, oplyses ofret om de forbrydelser, mistænkte sagsøges for, samt om tid og sted for retsmødet.

Underretning af den anmeldende part

Enhver, der anmelder en strafbar handling, vil blive underrettet om, hvad der sker i sagen, af den offentlige anklager.

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Hvis ikke du har en advokat, kan du få oplyst dine rettigheder og forpligtelser ved domstolene, ved et juridisk rådgivningskontor (maison de la justice et du droit), ved et juridisk oplysningskontor for mindreårige og deres familier (points d'accès au droit) samt på kommunekontorer og socialcentre, hvor støtteorganisationerne for ofre har vagtordninger. Du kan også få gratis juridisk rådgivning uanset alder, nationalitet og ressourcer, som ydes af juridiske fagfolk, navnlig advokater, på disse steder.

Du kan modtage retshjælp, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Du er fransk statsborger eller statsborger i en EU-medlemsstat eller i en stat, der har indgået en international konvention med Frankrig, eller hvis du har sædvanlig og lovlig bopæl i Frankrig (denne betingelse gælder ikke, hvis du er mindreårig, eller hvis du er indtrådt som civil part).
 • Dine økonomiske ressourcer [1] overstiger ikke den grænse, der er fastsat i finansloven. Denne ressourcerelaterede betingelse gælder ikke, hvis du har været udsat for en særlig alvorlig forbrydelse (forsætlig svækkelse af din helbredstilstand, tortur eller barbariske handlinger, terrorhandlinger, voldtægt osv.), hvis du modtager RSA (revenu de solidarité active) eller ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) og ikke har anden indkomst, eller hvis der som følge af tvistens genstand eller de udgifter, der forventes at være forbundet med retssagen, ses velvilligt på din situation.

Retshjælpen dækker:

 • advokatsalær
 • eventuelle fogedgebyrer
 • udgifter til sagkyndige osv.
 • den sikkerhed, som du eventuelt skal stille.

Der kan bevilges fuld eller delvis retshjælp. Det er vigtigt at indgive en ansøgning om retshjælp, så snart sagen indledes, da du ikke får refunderet de udgifter, du afholder inden ansøgningens indgivelse.

Du kan få oplysninger om retshjælp samt et ansøgningsskema hos din advokat, på et juridisk rådgivningskontor (maison de la justice et du droit), på kommunekontoret, ved retten på det sted, hvor du bor, eller ved den ret, der behandler sagen. Du kan også downloade ansøgningsskemaet her: Link åbner i nyt vinduehttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Ressourcerelaterede betingelser for modtagelse af retshjælp:
Ved evalueringen af dit behov for retshjælp tager myndighederne hensyn til de indtægter, du havde i perioden 1. januar til 31. december i det år, der gik forud for ansøgningens indgivelse. Disse indtægter omfatter indkomst af enhver art, med undtagelse af familieydelser (prestations familiales) og visse sociale ydelser. Derudover tages der hensyn til de indtægter, som din ægtefælle, partner, de børn, over for hvilke der består forsørgerpligt, og alle andre, der sædvanligvis opholder sig i husstanden, måtte have.

Kan jeg få refunderet mine udgifter (til deltagelse i efterforskningen/retssagen)? På hvilke betingelser?

De udgifter, der er forbundet med en retssag, kan med visse forbehold være omfattet af din retshjælpsforsikring, når denne helt eller delvis dækker advokatgebyrer, fogedgebyrer, sags- eller forligsomkostninger og udgifter til sagkyndige.

Ellers kan du, når dommen afsiges, og retten fastslår den skade, du har lidt, foranledige, at disse udgifter bliver afholdt af den dømte.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Hvis den offentlige anklager beslutter at henlægge sagen efter efterforskningen, kan du klage til statsadvokaten ved appelretten (le procureur général de la cour d’appel) i den retskreds, hvor den ret, der har henlagt sagen, befinder sig.

Hvis statsadvokaten (procureur général) vurderer, at der burde være indledt en retssag, kan han pålægge den offentlige anklager at indlede retsforfølgning. Hvis statsadvokaten finder din klage uberettiget, vil du blive underrettet om, at klagen ikke kan imødekommes.

Hvis den anmeldelse, du indgav til den offentlige anklager, er blevet henlagt, eller hvis der er gået mere end tre måneder, siden anmeldelsen blev indgivet, kan du indtræde som civil part og indgive din anmeldelse direkte til den kompetente undersøgelsesdommer.

Endelig kan du indstævne den formodede gerningsmand direkte for retten og få en foged (huissier) til at forkynde indkaldelsen. I sådanne tilfælde skal du stille sikkerhed, hvis størrelse fastsættes af retten alt efter dine økonomiske ressourcer.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du bliver underrettet om datoen for retssagens indledning og kan deltage i retsmødet. I visse tilfælde er retssagen ikke offentlig (behandles for lukkede døre), og du må kun være i retssalen, mens du afgiver vidneforklaring. Du har dog ret til at deltage i hele retssagen, hvis retssagen ikke er offentlig (behandles for lukkede døre), hvis du er indtrådt i sagen som civil part.

Du har ubetinget ret til at lade dig bistå af en støtteorganisation for ofre under hele retssagen. Medlemmerne af disse organisationer kan hjælpe dig med din anmodning om at indtræde i en sag som civil part, de kan deltage i de forskellige retsmøder, og de kan hjælpe dig med at forstå dommernes handlinger og beslutninger.

Hvis du har svært ved at forstå eller udtrykke dig på fransk, bliver der indkaldt en tolk.

På retsmødet har den civile part mulighed for at indkalde vidner og modsætte sig afhøring af visse vidner.

Ofret eller den civile part har mulighed for at stille vidnerne og den tiltalte spørgsmål gennem rettens præsident.

Endelig kan du fremsætte skriftlige indlæg om tekniske aspekter i sagen, loven og/eller sagens omstændigheder, som dommeren skal besvare.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg indtræde som sådan(t) i sagen?

Så snart retsvæsenet, politiet eller gendarmeriet er blevet gjort bekendt med den strafbare handling, kontaktes ofret med henblik på afhøring.

Det er ikke ofrets opgave at forsøge at finde gerningsmanden eller at påvise dennes skyld. Det er den offentlige anklagers rolle. Ofret kan dog blive anmodet om at forelægge alle oplysninger eller indicier, der kan være med til at få sandheden frem (lægeerklæringer, vidners identitet osv.).

Ofret kan vælge at indtræde i sagen som civil part, hvilket giver det ret til at kræve økonomisk erstatning for den lidte skade og til at blive bistået af en advokat.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Så snart politiet eller gendarmeriet har fået forelagt en sag til efterforskning, afhører de ofret. I denne forbindelse oplyser de konsekvent ofret om dets ret til:

 • at få genoprettet den lidte skade ved at modtage erstatning for skaden eller ad en hvilken som helst anden vej, herunder ved genoprettende retfærdighed (mesure de justice restaurative)
 • at indtræde i sagen som civil part, enten i forbindelse med anklagemyndighedens indledning af straffesagen eller ved direkte indstævning af gerningsmanden for den kompetente ret eller indbringelse af sagen for undersøgelsesdommeren
 • hvis ofret ønsker at indtræde i sagen som civil part, at lade sig bistå af en advokat efter eget valg eller en, der på ofrets foranledning udpeges af formanden for advokatsamfundet ved den kompetente ret, idet udgifterne hertil afholdes af ofret selv, medmindre ofret opfylder betingelserne for at modtage retshjælp eller har en retshjælpsforsikring
 • at modtage hjælp fra en tjeneste under en eller flere offentlige myndigheder eller fra en statsgodkendt støtteorganisation for ofre
 • at indbringe sagen for offererstatningsnævnet (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction), når der er tale om bestemte forbrydelser
 • at blive underrettet om de beskyttelsesforanstaltninger, der er tilgængelige for ofret, herunder beskyttelseskendelserne. Ofret oplyses ligeledes om den straf, voldsmændene risikerer, og om betingelserne for fuldbyrdelse af den eventuelle dom
 • at blive bistået af en tolk og få oversat de oplysninger, der er vigtige for udøvelsen af ofrets rettigheder, hvis ikke ofret forstår fransk
 • på ofrets foranledning at lade sig ledsage af en værge og af en voksen efter eget valg i alle retssagens faser, medmindre den kompetente retslige myndighed træffer anden begrundet afgørelse
 • at opgive en tredjemands adresse som bopæl med dennes udtrykkelige samtykke.

Ofret skal give møde for retten og afgive forklaring, hvis det bliver indkaldt som vidne.

Den civile part er ikke forpligtet til at være personligt til stede, hvis den pågældende er repræsenteret ved en advokat. Hvis ikke den civile part giver møde og ikke er repræsenteret ved en advokat, formodes den pågældende part at give afkald på sit krav, medmindre den pågældende har afgivet en skriftlig erklæring til retten med angivelse af de stillede krav.

Den civile part og ofret, som er blevet indkaldt for at afgive forklaring for retten, kan anmode om at få refunderet de udgifter, der er forbundet med deres deltagelse i retsmødet. En sådan anmodning skal indgives under retssagen.

Kan jeg fremsætte erklæringer eller bevismateriale under retssagen? På hvilke betingelser?

Du kan fremsætte erklæringer og bevismateriale på retsmødet, men du skal overholde det kontradiktoriske princip og på forhånd sende dem til forsvaret (den formodede gerningsmand og/eller dennes advokat) og den offentlige anklager.

Du kan indtræde i sagen som civil part, enten på egen hånd eller med hjælp fra en advokat.

Du skal angive dit erstatningskrav (det beløb, der skal genoprette tingsskade, smerte og tidstab som følge af den strafbare handling). En støtteorganisation for ofre kan vejlede dig.

Hvilke oplysninger får jeg under retssagen?

Under retssagen oplyses ofret om dets ret til at indtræde i sagen som civil part, til at lade sig bistå af en advokat og til på visse betingelser at modtage retshjælp samt om muligheden for at lade sig ledsage af en støtteorganisation for ofre.

Et offer, der er indtrådt i sagen som civil part, oplyses om, at det i visse tilfælde kan henvende sig til offererstatningsnævnet (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI)) for at få udbetalt det af retten tilkendte erstatningsbeløb.

Har jeg adgang til de sagens akter?

Ved kriminal- og politiretten (Tribunal Correctionnel et le Tribunal de Police) har du ikke direkte adgang til sagsakterne. Du skal først have anklagerens tilladelse.

Hvis du er indtrådt i sagen som civil part, har du til gengæld adgang til sagsakterne, enten direkte eller via din advokat alt efter forholdene, eller du kan anmode om en kopi.

Ved nævningedomstolen (Cour d'Assises) kan du få udleveret gratis kopier af retsprotokollerne til konstatering af forbrydelsen, vidnernes skriftlige erklæringer og de sagkyndiges rapporter samt kopier af de øvrige sagsakter.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 21/01/2019

3 - Mine rettigheder efter retssagen


Kan jeg appellere retsafgørelsen?

Du kan ikke appellere rettens afgørelse, hvis ikke du er indtrådt i sagen som civil part, for som "simpelt offer" er du ikke part i retssagen.

Hvis retten antager din indtræden i sagen som civil part, kan du i øvrigt heller ikke appellere afgørelsen, for så vidt angår skyldsspørgsmålet og den straf, som gerningsmanden er blevet idømt. Du kan kun appellere de elementer i afgørelsen, der vedrører dig.

Hvilke rettigheder har jeg, når dommen er afsagt?

Du har under alle omstændigheder ret til:

 • at blive underrettet, hvis afgørelsen forbyder gerningsmanden at opsøge dig
 • at blive underrettet om dommens fuldbyrdelse (løsladelse af den dømte, strafnedsættelse, det sted, hvor han/hun opholder sig osv.) enten gennem en støtteorganisation for ofre eller direkte hos fængselsopfølgningstjenesten Link åbner i nyt vindue(Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP))
 • at anmode retten om at forbyde gerningsmanden at modtage, møde eller opsøge dig, hvis denne løslades midlertidigt eller prøveløslades, eller hvis hans straf er blevet nedsat eller ændret
 • at blive underrettet, hvis gerningsmanden undviger fra fængslet, og du eller folk omkring dig er i fare
 • at blive bistået af en støtteorganisation for ofre
 • at der tages hensyn til dine interesser, inden det besluttes at løslade den dømte, og at fremsætte skriftlige bemærkninger inden for 14 dage, inden en sådan beslutning træffes.

Hvis du er indtrådt i sagen som civil part, har du desuden ret til:

 • at blive underrettet af retten om din ret til at henvende dig til offererstatningsnævnet Link åbner i nyt vindueCommission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI))
 • at lade dig repræsentere af en advokat og/eller modtage retshjælp
 • at blive underrettet om afgørelsen (få tilsendt dommen).

Under dommens fuldbyrdelse har du ret til:

1. at anmelde enhver tilsidesættelse af dine interesser til de retslige myndigheder

2. at få genoprettet den lidte skade ved udbetaling af erstatning for skaden eller ad en hvilken som helst anden vej, herunder ved genoprettende retfærdighed (mesure de justice restaurative) hvis dette er relevant

3. efter ønske at blive underrettet, når en straf bestående i frihedsberøvelse er udstået, i de tilfælde og på de betingelser, der fremgår af strafferetsplejeloven (code de procédure pénale)

4. at få taget hensyn til nødvendigheden af at garantere, at du kan leve i fred og ro og er i sikkerhed, hvis dette er relevant.

De retslige myndigheder har pligt til at sikre alle disse rettigheder under hele dommens fuldbyrdelse, uanset de nærmere omstændigheder i den forbindelse.

Har jeg ret til bistand eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Efter retssagen kan du lade dig bistå af en advokat, der kan rådgive dig om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at appellere afgørelsen, eller om, hvordan du henvender dig til en foged (huissier de justice).

Du kan endvidere modtage bistand fra støtteorganisationerne for ofre. Denne bistand er ikke underlagt nogen tidsmæssig begrænsning.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Hvis gerningsmanden bliver dømt, bliver du underrettet om straffen, hvis denne omfatter et forbud mod, at gerningsmanden opsøger dig eller indfinder sig på din bopæl.

Hvis du er indtrådt i sagen som civil part, vil du modtage en kopi af dommen, hvoraf straffen fremgår.

Hvis gerningsmanden fængsles, kan du blive underrettet, hvis det overvejes at prøveløslade ham, og du kan give din mening til kende.

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller på prøve) eller undviger fra fængslet?

Når gerningsmanden er blevet dømt for bestemte forbrydelser (voldtægt, drab eller drabsforsøg og de fleste seksuelle forbrydelser af mellemsvær grad), og hvis du har anmodet herom som offer eller civil part, kan du direkte eller via din advokat blive underrettet om gerningsmandens løsladelse, når dette sker på den dato, hvor han har udstået sin straf.

Hvis gerningsmanden undviger fra fængslet, bliver du underrettet af den offentlige anklager (procureur de la République).

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Kan jeg f.eks. fremsætte erklæringer eller appellere sådanne afgørelser?

Når der er risiko for, at den dømte møder ofret eller den civile part, og et sådant møde bør undgås, indsætter retten for strafanvendelse i enhver afgørelse om, at fængslingen indstilles midlertidigt eller endeligt, et forbud mod, at gerningsmanden opsøger ofret eller den civile part, og eventuelt at han skal give møde i nærheden af sin bopæl eller arbejdsplads (artikel 712-16-2, stk. 1, i strafferetsplejeloven).

Dette forbud er endda obligatorisk, når gerningsmanden har været dømt for en af de forbrydelser, der fremgår af artikel 706-47 i strafferetsplejeloven (de fleste seksuelle forbrydelser, artikel 712-16-2, stk. 2, i strafferetsplejeloven), medmindre der træffes anden særligt begrundet afgørelse.

I denne forbindelse får ofret eller den civile part tilsendt en meddelelse om foranstaltningen og de konsekvenser, det får for den dømte, hvis ikke han respekterer dette forbud (artikel 712-16-2, stk. 3, i strafferetsplejeloven, jf. nedenfor).

Hvis advokaten for den civile part (og altså ikke for et "simpelt offer") anmoder herom, kan den pågældende advokat deltage i den kontradiktoriske forhandling og fremsætte sine bemærkninger for dommeren, retten og retten for strafanvendelse i forbindelse med undersøgelse af en anmodning om prøveløsladelse fra en person, der er idømt en fængselsstraf på fem år eller derover eller af en nævningedomstol er blevet idømt frihedsstraf.

Forud for enhver afgørelse kan dommerne for strafanvendelse i øvrigt underrette ofret eller den civile part direkte eller via deres advokat om, at de kan fremsætte deres bemærkninger skriftligt inden for 14 dage at regne fra forkyndelsen af disse oplysninger. Ofret eller den civile part kan forelægge retten disse bemærkninger på den måde, der passer dem bedst.

Ofret kan ikke appellere afgørelser om fuldbyrdelse af den dømtes straf. Det kan til gengæld anlægge en ny sag, hvis gerningsmanden begår nye strafbare handlinger, eller gøre den dommer, der har til ansvar at følge op på sagen, eller den offentlige anklager opmærksom på den dømtes manglende overholdelse af sine forpligtelser eller forbud, f.eks. hvis ikke han overholder forbuddet mod at opsøge ofret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 21/01/2019

4 - Erstatning


Hvordan og hvornår skal et erstatningskrav mod gerningsmanden fremsættes (f.eks. intervention i sagen, civilt søgsmål, indtræden som civil part)?

Efter den gældende lovgivning kan enhver, der påstår at være offer:

 • indtræde som civil part i en sag ved den undersøgelsesdommer (juge d’instruction), der behandler sagen
 • anlægge en sag om foreløbige foranstaltninger (action en référé) eller anlægge en sag ved den civile domstol, der pådømmer sagens realitet.

1) Et civilt søgsmål ved den strafferetlige domstol (tribunal répressif) kan anlægges på flere måder:

-          Søgsmål, når anklagemyndigheden ikke har iværksat straffesagen (indleder således straffesagen).

Du kan vælge mellem to fremgangsmåder:

 • direkte indstævning (for forseelser og forbrydelser af mellemsvær grad)
 • indtræden som civil part (for forbrydelser af mellemsvær eller svær grad).

-          Intervention, når straffesagen allerede er indledt.

-          Indtræden som civil part.

Dette kan gøres personligt under retsmødet, men det er også muligt at gøre sit krav gældende uden at være personligt til stede ved at fremsende det til præsidenten for strafferetten (tribunal correctionnel) ved anbefalet brev med modtagelsesbevis eller pr. fax med angivelse af, at man ønsker at indtræde i sagen som civil part, og af det krævede erstatningsbeløb. Dette kan også gøres via en advokat.

2) Et civilt søgsmål ved den civile domstol kan anlægges i henhold til de almindelige retsregler om civilretligt erstatningsansvar.

Såfremt den retsundergivne vælger at henvende sig til en civil domstol (tribunal civil) for at få erstatning for sin skade, kan han ikke efterfølgende indbringe sagen for den strafferetlige domstol. Hvis den retsundergivne først henvender sig til den strafferetlige domstol, kan han imidlertid godt indbringe sagen for den civile domstol efterfølgende.

Dommeren har dømt gerningsmanden til at betale erstatning. Hvordan kan jeg tvinge gerningsmanden til at betale?

Hvis den retsundergivne har problemer med at få udbetalt erstatningsbeløbet, har han mulighed for at henvende sig til en foged (huissier de justice) for at få iværksat en civil fuldbyrdelsessag. Anmodningen herom skal sendes med posten til præsidenten for distriktsdomstolen (tribunal de grande instance) i den dømtes retskreds eller, hvis den dømte er fængslet, præsidenten for den distriktsdomstol, som fængslet hører ind under. Der kan gøres udlæg i:

- en del af den dømtes disponible løn

- midler på en bankkonto

- visse af den dømtes aktiver.

Kan jeg få udbetalt et forskud af staten, hvis gerningsmanden nægter at betale? På hvilke betingelser?

Hvis ikke den dømte frivilligt udbetaler erstatningsbeløbet til ofret, har sidstnævnte mulighed for at henvende sig til opkrævningstjenesten for ofre for forbrydelser (service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI)). Ofret skal blot kunne dokumentere, at der er truffet en endelig strafferetlig afgørelse (ikke flere appelmuligheder), hvorved ofret tilkendes erstatning.

SARVI træder i den dømtes sted og udbetaler hele erstatningsbeløbet til ofret, dog højst 1 000 EUR. Er erstatningsbeløbet større, udbetaler SARVI et forskud på 30 % af det samlede beløb, dog højst 3 000 EUR. Når der er udbetalt et forskud, betaler SARVI det resterende skyldige beløb, alt efter hvor stort et beløb det er muligt at inddrive hos den dømte.

For at kontakte SARVI skal ofret udfylde et ansøgningsskema om hjælp til opkrævning hos distriktsdomstolene (tribunaux de grande instance) (justitskontorets kvikskranke, justitskontoret hos dommeren med ansvar for ofre, fuldbyrdelseskontoret, hjælpecentret for ofre) eller ved de juridiske rådgivningskontorer (maisons de la justice et du droit), de juridiske oplysningskontorer for mindreårige og deres familier (points d'accès au droit), kommunekontorerne osv., der så videregiver det udfyldte skema til SARVI.

Henvendelsen til SARVI skal finde sted mellem to måneder og et år efter den dag, hvor afgørelsen om erstatning blev endelig.

Har jeg ret til erstatning fra staten?

Erstatningsgarantifonden for ofre for terrorhandlinger og andre forbrydelser (Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)) træder ind og udbetaler erstatning til ofre for terrorhandlinger ifølge en særlig procedure. Fonden udbetaler ligeledes erstatning til:

-          ofre for voldtægt, seksuelle overgreb, tyveri, svindel, bedrageri, pengeafpresning, tilintetgørelse, ødelæggelse eller beskadigelse af et aktiv

-          ofre for forbrydelser, der har medført vedvarende invaliditet eller fuld uarbejdsdygtighed

-          pårørende til ofre for forsætligt eller uagtsomt manddrab.

For at få udbetalt erstatning fra FGTI skal ofret under visse omstændigheder indgive en ansøgning direkte til offererstatningsnævnet (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI)) ved den distriktsdomstol (tribunal de grande instance (TGI)), der ligger tættest på ansøgerens bopæl, eller til distriktsdomstolen på det sted, hvor den strafferetlige domstol, der har behandlet sagen, ligger.

Erstatningskravet skal indgives til CIVI senest tre år efter datoen for forbrydelsen. Denne frist forlænges med et år efter datoen for afsigelse af den sidste strafferetlige afgørelse i sagen.

Hvis forbrydelsen blev begået på fransk territorium, kan følgende personer få udbetalt erstatning:

-          franske statsborgere

-          statsborgere i en EU-medlemsstat.

Hvis forbrydelsen blev begået i udlandet, er det kun franske statsborgere, der kan modtage erstatning.

1) Ved alvorlig personskade:

Ofret kan få udbetalt fuld erstatning for personskade, når den strafbare handling har medført død, lemlæstelse, permanent invaliditet eller fuld uarbejdsdygtighed i mindst en måned, eller hvis der er tale om voldtægt, seksuelt overgreb eller seksuel krænkelse eller menneskehandel.

CIVI tager højde for ydelser udbetalt af sociale myndigheder, gensidige forsikringsselskaber, forsikringsvirksomheder osv. Der ydes ikke erstatning for skader på tøj og tingsskade.

2) Ved mindre alvorlig personskade og tingsskade som følge af tyveri, svindel, bedrageri, pengeafpresning eller tilintetgørelse, ødelæggelse eller beskadigelse af et aktiv:

Hvis ofret har været udsat for mindre alvorlig personskade, der har medført fuld uarbejdsdygtighed i under en måned, eller tingsskade som følge af en af de syv nævnte forbrydelser af mellemsvær grad, er erstatningsudbetalingen underlagt strenge betingelser, og der er lagt loft over beløbet.

For at få udbetalt erstatning skal ofrene opfylde følgende supplerende betingelser:

-          Deres indtægt må ikke overstige 1,5 gange det maksimumbeløb, der er fastsat for, at en person kan modtage delvis retshjælp (maksimumbeløb korrigeret for eventuel forsørgerbyrde).

-          De skal være ude af stand til at få effektiv og tilstrækkelig erstatning for deres skade fra en forsikringsvirksomhed, en social myndighed eller ad anden vej.

-          De skal derfor befinde sig i en alvorlig materiel eller psykologisk situation som følge af forbrydelsen (kun med hensyn til tingsskade).

I så fald kan ofret modtage erstatning på op til 4 500 EUR.

Har jeg ret til erstatning, hvis ikke gerningsmanden bliver dømt?

Hvis ikke gerningsmanden bliver dømt, kan du anlægge et civilt søgsmål ved en civil domstol med krav om erstatning for den lidte skade. Du skal påvise, at gerningsmanden er ansvarlig for den skade, du har lidt.

Da sager ved CIVI er uafhængige af sager ved de strafferetlige domstole, kan ofret henvende sig til erstatningsnævnet, selv om der ikke foreligger nogen dom fra en strafferetlig domstol, og selv om den tiltalte frikendes.

Har jeg ret til økonomisk bistand, mens jeg afventer en afgørelse om mit erstatningskrav?

I forbindelse med en sag ved CIVI kan du anmode om et forskud, hvis ikke din ret til erstatning bestrides, og hvis ikke din skade kan opgøres, fordi du ikke kan beregne det samlede beløb, eller fordi de sociale myndigheder ikke har oplyst det refunderede beløb. Hvis ikke du opfylder disse betingelser, kan du eventuelt få bevilget et forskud efter CIVI-formandens vurdering.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 21/01/2019

5 - Ret til støtte og bistand


Jeg har været udsat for en forbrydelse – hvor kan jeg henvende mig for at få hjælp og bistand?

Støtteorganisationerne for ofre står opført i en vejviser, der findes på adressen: Link åbner i nyt vindueVejviser over støtteorganisationer for ofre.

Du kan henvende dig til den støtteorganisation for ofre, der ligger tættest på din bopæl.

Telefonvagt – hjælp til ofre

Hjælpetjenester for bestemte ofre:

 • Børn i fare: 119 – alle dage – 24 timer i døgnet
 • Forsvundne børn: 116 000 – alle dage – 24 timer i døgnet
 • Vold mod kvinder: 3919 – alle dage – mandag til fredag kl. 9-22, lørdag, søndag og helligdage kl. 9-18
 • Voldtægt og seksuelle overgreb: 0 800 05 95 95 – mandag til fredag kl. 10-19
 • Racisme: 01 40 35 36 55 – tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.30-13.30
 • Homofobi: 01 48 06 42 41 – mandag til fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-16 og søndag kl. 18-20
 • Link åbner i nyt vindueMobning i skolen: 3020 – mandag til fredag kl. 9-20 og lørdag kl. 9-18

Er hjælpen til ofre gratis?

Ja, den hjælp, som støtteorganisationerne for ofre yder, er helt gratis.

Hvilke former for hjælp kan jeg få af staten og de statslige myndigheder?

Lægehjælp:

Ofret kan konsultere en læge og få konstateret sine skader i en lægeerklæring ved henvendelse til et hospital.

Vold i hjemmet:

Hvis ofret er i fare, kan det uanset dets ægteskabelige forhold henvende sig til afdelingen for familieretlige sager ved distriktsdomstolen (tribunal de grande instance) som en hasteforanstaltning for midlertidigt at få tilkendt råderetten over sin bolig og få udsat den voldelige partner inden for rammerne af en beskyttelseskendelse.

Juridisk bistand:

Ved hver distriktsdomstol (tribunal de grande instance) finder man et hjælpecenter for ofre, der ledes af en støtteorganisation for ofre. Disse centre oplyser, vejleder og ledsager ofre for forbrydelser og forklarer dem, hvordan retsvæsenet fungerer, og hvordan de sager, der vedrører dem, vil forløbe. Dermed kan ofrene:

 • i påkommende tilfælde blive underrettet om enhver hasteforanstaltning, f.eks. hurtig retsforfølgning
 • blive underrettet om straffesagens forløb.

Ofrene henvises systematisk til den erstatningsordning, hvorfra de eventuelt kan modtage erstatning.

Denne bistand er gratis og fortrolig.

Hvilke former for hjælp kan jeg få af de ikkestatslige organisationer?

Støtteorganisationerne for ofre bistår ofrene under hele sagen og yder gratis rådgivning om juridiske og sociale anliggender samt psykologbistand. Deres repræsentanter kan bistå ofrene i forbindelse med deres sagsanlæg eller indtræden i en sag som civil part. De kan ligeledes være til stede under retsmøderne i straffesagen og hjælpe ofrene med at forstå sagsakterne og de forskellige myndigheders afgørelser.

Disse organisationer kan ledsage ofrene på gendarmerier eller politistationer, hospitaler, ved domstole, socialforsorgen osv. Ofrene kan få oplyst organisationernes adresser og telefonnumre ved domstolene eller på gendarmeriet eller politistationen samt i den vejviser, der findes Link åbner i nyt vindueher.

Ud over de generelle støtteorganisationer for ofre findes der en lang række andre ikkestatsgodkendte organisationer, som er specialiseret inden for bestemte områder såsom personskade, vold i hjemmet, færdselsulykker, lægefejl osv. Nogle af de organisationer, der er specialiseret i hjælp til kvindelige voldsofre, kan stille midlertidige lejligheder til rådighed for kvinderne og deres børn.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 21/01/2019

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Kroatien

Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Ofre for kriminalitet har en række rettigheder i forbindelse med foreløbige afgørelser og straffesager, og der ydes særlig beskyttelse til børn og ofre for forbrydelser mod den seksuelle frihed og menneskehandel

Et offer for en forbrydelse har ret til:

 • oplysninger, som politiet, efterforskere, den offentlige anklager (državno odvjetništvo) og retten har pligt til at tilvejebringe
 • effektiv psykologhjælp samt anden sagkyndig bistand fra organer, organisationer eller institutioner, der yder støtte til ofre for forbrydelser
 • at deltage i straffesagen som den forurettede part
 • en meddelelse fra den offentlige anklager (državni odvjetnik) om de foranstaltninger, der træffes som følge af din anmeldelse, samt retten til at indgive en klage til den øverste offentlige anklager (viši državni odvjetnik)
 • offentligt finansieret sagkyndig bistand, hvis forbrydelsen medfører alvorlig psykologisk skade eller andre alvorlige konsekvenser
 • at anlægge en erstatningssag
 • erstatning i henhold til en særlov, hvis en voldsforbrydelse har medført grov legemsbeskadigelse eller en alvorlig forværring af dit helbred

Et offer for en forbrydelse mod den seksuelle frihed eller menneskehandel har, ud over førnævnte rettigheder, også ret til følgende:

 • at tale med en offentligt finansieret rådgiver inden afhøringen
 • offentligt finansieret retshjælp
 • at blive afhørt af en person af samme køn på politistationen eller hos den offentlige anklager
 • at have en betroet person til stede under afhøringen
 • at nægte at besvare unødvendige spørgsmål om sit privatliv
 • at anmode om, at afhøringen sker i form af videoafhøring
 • beskyttelse af personoplysninger
 • at kræve, at offentligheden ikke har adgang til retsmødet (retsmøde for lukkede døre)
 • at blive oplyst om disse rettigheder af retten, den offentlige anklager og politiet inden den første afhøring

Hvis et barn er offer for kriminalitet har han/hun foruden ovennævnte rettigheder også følgende rettigheder:

 • offentligt finansieret retshjælp
 • at være bistået af en betroet person ved indgivelsen af anmeldelsen
 • beskyttelse af personoplysninger
 • at afgive vidneforklaring i eget hjem eller et andet særlig indrettet lokale i stedet for en retssal
 • at afgive vidneforklaring for lukkede døre
 • afhøringen kan foregå, uden at en dommer eller parterne er til stede i samme lokale som barnet, ved hjælp af audiovisuelle hjælpemidler, som betjenes af en professionel assistent
 • ved afhøringen af et barn tages der særlige hensyn, således at afhøringen ikke indvirker negativt på barnets psykiske helbred

Alle personer under 18 år er børn.

Mindreårige vidner og ofre skal afhøres af undersøgelsesdommeren under bevisførelsen, og indkaldelse af et mindreårigt vidne skal ske gennem barnets forældre eller værger.

Civile sager

Efter anmeldelse af en forbrydelse vil den offentlige anklager i de fleste tilfælde forfølge sagen på eget initiativ.

Der kan anlægges civile sager i forbindelse med forbrydelser, hvor den strafferetlige forfølgning sker gennem et civilt søgsmål. Sagen skal anlægges senest tre måneder efter, at den bemyndigede fysiske eller juridiske person blev bekendt med forbrydelsen og gerningsmanden.

Erstatningssager

Et offer for en forbrydelse er også den forurettede part og har ret til at anlægge en erstatningssag ved retten.

Et erstatningskrav kan omfatte:

 • erstatning for skade – som kan være materiel eller immateriel (lidt skade, angst)
 • at få dine ejendele tilbage – hvis den forurettede part henholdsvis ofret kan bevise, at han/hun er ejeren eller den retmæssige indehaver
 • annullering af en specifik transaktion – hvis forbrydelsen har medført overdragelse af ejendom (hvis den anklagede har tvunget dig til at indgå en aftale).

En erstatningssag kan anlægges i forbindelse med en straffesag eller som en særskilt civil sag mod den anklagede. Hvis erstatningssagen anlægges i forbindelse med straffesagen, kræves det, at retten finder den anklagede skyldig, for at erstatningssagen kan behandles.

Dette krav gør sig ikke gældende, hvis der anlægges en civil sag.

Den forurettede parts rettigheder under en undersøgelse og i en straffesag

Ofre for forbrydelser har i deres egenskab af private anklagere og forurettede parter ret til i løbet af undersøgelsen at fremlægge kendsgerninger og fremsætte begæring om at fremføre beviser, som er væsentlige for at fastslå, at forbrydelsen er begået, identificere gerningsmanden og fastslå deres krav i erstatningssager.

Et offer, der deltager i en straffesag som den forurettede part, har ret til:

 • at benytte sig af sit eget sprog, herunder tegnsprog for døve og døvblinde, og tolkebistand, hvis han/hun ikke forstår eller anvender kroatisk, henholdsvis en oversætter eller tegnsprogstolk, hvis han/hun er døv eller døvblind
 • at kommunikere på sit eget sprog
 • at anlægge en erstatningssag og indgive en begæring om foreløbige retsmidler
 • en advokat
 • at fremlægge kendsgerninger og fremsætte begæring om at fremføre beviser
 • at overvære bevisførelsen
 • at overvære retsmødet, deltage i bevisførelsen og afgive en afsluttende erklæring
 • at få adgang til sagsakterne
 • at anmode om meddelelse fra den offentlige anklager om, hvilke foranstaltninger der er truffet på grundlag af hans/hendes anmeldelse, og ret til at indgive klage til den øverste offentlige anklager (viši državni odvjetnik)
 • at appellere
 • at indgive en begæring om retsforfølgning eller anlægge en civil sag
 • at modtage en meddelelse fra den offentlige anklager om frafald af sigtelse eller tiltale eller beslutning om ikke at retsforfølge
 • at føre sagen i stedet for den offentlige anklager
 • at søge om genindsættelse i de tidligere rettigheder (restitutio in integrum)
 • at modtage en meddelelse om resultatet af straffesagen

Den offentlige anklager og retten skal forud for og i løbet af hver fase af straffesagen undersøge, om der er mulighed for, at tiltalte over for den forurettede part kan godtgøre den skade, som er forårsaget af forbrydelsen. De skal desuden oplyse om visse lovfæstede rettigheder (f.eks. den forurettede parts ret til at kommunikere på sit eget sprog, retten til at anlægge en erstatningssag m.m.).

Retten til erstatning

Ved loven om økonomisk erstatning til ofre for strafbare handlinger (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, Narodne novine (NN, Kroatiens lovtidende) nr. 80/08 og 27/11) fastsættes retten til erstatning til ofre for forsætlige voldsforbrydelser begået i Kroatien, eller til deres slægtninge, på de ved loven fastsatte betingelser.

Ved loven fastsættes retten til erstatning til ofre for voldforbrydelser, og loven indeholder bestemmelser om forudsætninger og procedurer for at udøve retten til erstatning, om hvilke organer der træffer beslutninger og deltager i beslutningstagningen vedrørende retten til erstatning, og om organer og procedurer i grænseoverskridende sager.

Et offer for en voldsforbrydelse har ret til erstatning, som betales af statsbudgettet.

Politiet, den offentlige anklager og retterne skal tilvejebringe oplysninger om retten til erstatning samt de nødvendige ansøgningsblanketter, og de skal, såfremt offeret anmoder herom, give generel vejledning og oplysninger om, hvordan ansøgningen skal udfyldes, og om, hvilke yderligere dokumenter der kræves.

Ansøgninger om erstatning skal indsendes til justitsministeriet via en blanket, der kan downloades fra ministeriets websted

Blanket til ansøgning om erstatning til ofre for forbrydelser_hr PDF(223 Kb)hr

Ansøgningen skal indgives senest seks måneder fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået. Hvis der er gyldige årsager til, at offeret ikke har kunnet indgive ansøgningen inden for denne frist, skal vedkommende indgive ansøgningen senest tre måneder fra den dato, hvor disse årsager ophørte med at eksistere, og senest inden for tre år fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået.

Hvis offeret er en mindreårig eller en person, som er blevet frataget sin handleevne, og den pågældendes retlige repræsentant ikke har indgivet ansøgningen inden for seks måneder fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået, begynder perioden på seks måneder at løbe den dato, hvor offeret fylder 18 år, eller den dato, hvor en straffesag indledes, efter at ofret er blevet myndigt, eller fra den dato, hvor vedkommende får sin handleevne tilbage.

Følgende personer har ret til erstatning:

 • et offer for en voldsforbrydelse, hvis offeret er statsborger i Kroatien, statsborger i en EU-medlemsstat eller har bopæl på EU's område, og hvis forbrydelse er begået i Kroatien
 • et offer, som har lidt grov legemsbeskadigelse, eller hvis helbred er blevet alvorligt forværret som følge af forbrydelsen (har ret til kompensation for udgifter til behandling, såfremt disse udgifter ikke er dækket af den obligatoriske sundhedsforsikring, dog maksimalt det beløb, som dækkes af sundhedsforsikringen i Kroatien, samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på maksimalt 35 000 HRK)
 • en person, som er nær slægtning til et offer, der er afgået ved døden (ægtefælle eller partner, barn, forælder, adoptivforælder, adoptivbarn, stedforælder, stedbarn, partner af samme køn, bedsteforælder og barnebarn, hvis de tilhørte samme husstand som offeret) har ret til erstatning for mistet lovpligtig forsørgelse, dog maksimalt 70 000 HRK)
 • hvis ofret afgår ved døden, har den person, der afholder begravelsesudgifterne, ret til en kompensation på maksimalt 5 000 HRK
 • hvis en forbrydelse anmeldes til eller registreres af politiet eller den offentlige anklager senest seks måneder efter, at forbrydelsen er blevet begået, uanset om gerningsmanden er kendt eller ej.

Ved fastsættelse af kompensationsbeløbet tages offerets handlemåde under og efter forbrydelsen eller vedkommendes bidrag til skaden og omfanget af skaden i betragtning, ligesom det tages i betragtning, om personen er et umiddelbart offer, og om vedkommende anmeldte forbrydelsen til de kompetente myndigheder. Desuden foretages en vurdering af offerets samarbejde med politiet og de kompetente myndigheder om at bringe gerningsmanden for en domstol, og der tages hensyn til, om det umiddelbare bidrog til eller forværrede skaden. Er dette tilfældet, mindskes den erstatning, offeret har ret til, tilsvarende. Erstatningskravet afvises, eller beløbet mindskes, hvis det fastslås, at offeret er involveret i organiseret kriminalitet eller en kriminel organisation. Erstatning kan også afvises, eller beløbet kan mindskes, hvis det ville være i strid med princippet om rimelighed, almen moral og offentlig orden.

Meddelelse om løsladelse af gerningsmanden

Når en anklaget idømmes fængselsstraf, underretter den uafhængige tjeneste til støtte af ofre og vidner (Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima) under justitsministeriet offeret datoen for gerningsmandens løsladelse (betingelsesløs løsladelse og prøveløsladelse).

Lovkrav om underretning af ofre om løsladelse af gerningsmanden

I overensstemmelse med bestemmelserne i loven om ændring af loven om fængselsstraf (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora) skal den uafhængige tjeneste til støtte af ofre og vidner (Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima) under justitsministeriet underrette ofret, den forurettede part eller deres pårørende om løsladelsen af en gerningsmand.

Ofret skal underrettes om løsladelsen af gerningsmanden, såfremt der er tale om forbrydelser mod den seksuelle frihed og den seksuelle moral, forbrydelser mod ofrets liv og legeme eller voldsforbrydelser.

Disse oplysninger skal videregives til ofret, den forurettede part eller deres pårørende, hvis der sker almindelig eller betinget løsladelse fra fængslet.

Når der træffes beslutning om, hvorvidt det er tilrådeligt at tillade en indsat at forlade forvaringsanstalten/fængslet og flytte til sin faste eller midlertidige bopæl, skal forvaringsanstalten/fængslet desuden anmode kriminalforsorgen om at forslå offerets henholdsvis offerets families holdning til den begåede forbrydelse. Den uafhængige tjeneste til støtte af ofre og vidner udarbejder rapport til kriminalforsorgen på grundlag af samtaler med offeret.

Støtte til vidner og ofte

I Kroatien koordineres støtte til ofre og vidner af den uafhængige tjeneste til støtte af ofre og vidner (Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima), som er oprettet inden for rammerne af justitsministeriet.

Ofre og vidner kan få støtte og oplysninger fra rettigheder og om procedurerne fra en rets afdeling for støtte til ofre og vidner.

Der er oprettet enheder for støtte til ofre og vidner ved syv distriktsdomstole (županijski sudovi), nemlig i Zagreb, Zadar, Osijek, Vukovar, Split, Sisak og Rijeka. Disse enheder yder psykologisk støtte til ofre (og vidner) samt de personer, der bistår dem, og giver dem praktiske oplysninger om deres rettigheder. Enhederne yder desuden støtte til de kompetente byretter og retter (općinski i prekršajni sudovi) for mindre forseelser.

Ofre kan også gratis kontakte det nationale callcenter for ofre for forbrydelser og lovovertrædelser på telefon 116 006 eller på det nationale callcenters websted og få oplysninger om deres rettigheder og muligheder for hjælp.

Justitsministeriet sikrer desuden støtte og oplysninger om rettigheder til ofre og vidner, og forespørgsler kan fremsendes til følgende e-mailadresse Link åbner i nyt vinduezrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr eller Republikken Kroatiens justisministeriums websted: Link åbner i nyt vinduehttps://pravosudje.gov.hr/

Støtte til ofre og vidner i grænseoverskridende sager

Den uafhængige tjeneste til støtte af ofre og vidner, som er oprettet inden for rammerne af justitsministeriet, giver støtte og oplysninger til vidner og ofre, som indkaldes gennem international retshjælp (herunder vidner til krigsforbrydelser).

Der sendes informationsbreve til vidner, som indkaldestil at vidne i Kroatien, og til kroatiske vidner, som indkaldes til udenlandske retter.

Vidner til krigsforbrydelser får, når det er nødvendigt, fysisk beskyttelse, og hjælp til at forberede deres rejse og fremmøde ved de retslige myndigheder (når vidnet og andre parter indkaldes til afhøring i straffesager om krigsforbrydelser ved de kompetente retslige myndigheder i Kroatien, eller uden for Kroatien, når sådan støtte er forbundet med en anmodning om international retshjælp).

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/10/2018

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Hvilke oplysninger modtager jeg fra myndigheden, når forbrydelsen er begået (f.eks. politiet eller statsanklageren), men inden jeg anmelder forbrydelsen?

Strafferetsplejeloven indeholder ikke regler om indholdet af det informationsark, der skal udleveres til offeret, når den strafbare handling har fundet sted, og inden den anmeldes. Alle har ret til og mulighed for at kontakte statsanklagerens kontor, hvor de kan anmelde en forbrydelse, afgive en forklaring eller fremsætte bemærkninger til forhold, der er omfattet af statsanklagerens ansvarsområde. En person, der kontakter statsanklagerens kontor, modtager oplysning om, hvordan vedkommende anmelder forbrydelsen, og andre grundlæggende oplysninger om hans/hendes rettigheder.

Politiet skal registrere anmeldelsen af en forbrydelse, der retsforfølges på eget initiativ.

Enhver person har desuden ret til passende politibeskyttelse, hvis der er rimelig grund til at yde sådan beskyttelse.

Afdelinger for offer- og vidnestøtte, som er blevet oprettet af syv distriktsdomstole, yder psykologisk støtte og oplyser ofre, vidner og deres pårørende om deres rettigheder (herunder tekniske og praktiske oplysninger). Oplysninger og støtte gives, uanset hvilket stadium sagen befinder sig på. Offeret modtager oplysninger og støtte, selv om han/hun ikke anmelder forbrydelsen. Disse afdelinger henviser også ofre og vidner til særlige civilsamfundsinstitutioner og -organisationer afhængigt af deres behov.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (EU- og tredjelandsborgere). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Bestemmelser vedrørende ofres og civile parters rettigheder finder anvendelse uanset nationalitet, fordi Kroatiens straffelov finder anvendelse på alle, der begår en forbrydelse inden for Kroatiens grænser. Parter og deltagere i sager har ret til at kommunikere på deres modersmål.

Politiet, statsanklagerens kontor og domstolene skal i henhold til strafferetsplejeloven og loven om erstatning til ofre for forbrydelser oplyse ofre for forbrydelser om deres rettigheder i henhold til disse love. Dette betyder, at statsanklagerens kontor og retterne – både inden en straffesag og i enhver fase heraf – skal undersøge mulighederne for, at den sigtede kan kompensere den civile part for ethvert tab/enhver skade, han/hun har lidt som følge af den strafbare handling, og informere den civile part om vedkommendes ret til at kommunikere på sit modersmål og indgive et ejendomsretligt krav (retten til erstatning) mundtligt på et sprog, som offeret forstår, eller skriftligt på kroatisk eller engelsk. Statsanklagerens kontor og retterne skal også efter anmodning fra offeret give vedkommende generelle instrukser og oplysninger om, hvordan kravet indgives, og hvilken dokumentation der skal indgives. Informationsark med oplysninger om offerets ret til erstatning findes på kroatisk og engelsk, og det samme gør formularen til indgivelse af erstatningskrav. Den kroatiske og engelske udgave af disse dokumenter kan hentes fra det kroatiske justitsministeriums websted.

Et offer, der anmelder en forbrydelse, modtager oplysninger om sine rettigheder fra politiet. Når offeret er blevet informeret mundtligt, udleverer politibetjenten skriftlige oplysninger om offerets rettigheder og andre tilgængelige oplysninger om tjenester, der beskytter og støtter ofre. Sidstnævnte omfatter den gratis telefonhjælpelinje, der yder støtte til ofre.

Til personer, der ikke har kendskab til kroatisk, kan et informationsark på andre sprog fås hos politiet.

Frivillige på det nationale callcenter for ofre for forbrydelser og mindre forseelser (116-006) tilbyder psykologisk støtte, oplysninger om rettigheder og praktiske oplysninger. De kan også henvise ofre til andre kompetente tjenester og organisationer for at sikre, at de modtager yderligere oplysninger og andre former for støtte og bistand. Denne hjælpelinje er åben fra kl. 8-20 på hverdage, og personalet kan modtage opkald på kroatisk og engelsk.

Hvilke oplysninger modtager jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

a) Offeret og den civile part har i en periode på to måneder efter anmeldelse af en forbrydelse ret til at anmode statsanklagerens kontor om oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på anmeldelsen. De oplyses af statsanklagerens kontor om de foranstaltninger, der er truffet, inden for en rimelig periode, dog højst 30 dage fra datoen for anmodningen, medmindre anmodningen kan påvirke sagens forløb. Hvis det besluttes at tilbageholde sådanne oplysninger, skal det meddeles offeret eller den civile part, der har fremsat anmodningen.

b) Statsanklageren træffer afgørelse om at indstille efterforskningen:

 • hvis den handling, som personen er anklaget for, ikke er en strafbar handling, der retsforfølges på eget initiativ
 • hvis omstændighederne er til hinder for den anklagede persons strafskyldighed, medmindre vedkommende var utilregnelig på gerningstidspunktet
 • hvis forældelsesfristen er udløbet for forbrydelsen, eller hvis handlingen er omfattet af amnesti eller benådning, eller hvis andre omstændigheder er til hinder for retsforfølgning og
 • hvis der ikke foreligger bevis for, at den anklagede person har begået den strafbare handling.

Afgørelsen om suspension af efterforskningen sendes til den civile part og den anklagede person, som straks løslades, hvis han/hun var været varetægtsfængslet eller tilbageholdt. Ud over meddelelsen om afgørelsen modtager den civile part i henhold til strafferetsplejelovens artikel 55 oplysninger om, hvordan han/hun selv kan retsforfølge sagen.

c) Efter undersøgelse af anmeldelsen og en kontrol i statsanklagerens informationssystem træffer statsanklageren en begrundet afgørelse om afvisning af anmeldelsen, hvis det af anmeldelsen fremgår:

 • at handlingen ikke er en strafbar handling, der kan retsforfølges på eget initiativ
 • at forældelsesfristen er udløbet for den strafbare handling, at handlingen er omfattet af amnesti eller benådning, at der allerede er afsagt endelig dom vedrørende den strafbare handling, eller at andre omstændigheder er til hinder for retsforfølgning
 • at omstændighederne er til hinder for strafskyldighed
 • at det er hævet over enhver rimelig tvivl, at den anklagede har begået den anmeldte strafbare handling eller
 • at anmeldelsen ikke er troværdig.

Statsanklagerens afgørelse om afvisning af en anmeldelse kan ikke påklages.

Medmindre andet er anført i strafferetsplejeloven , underretter statsanklageren offeret om sin afgørelse om at afvise anmeldelsen og begrunder dette inden otte dage. Statsanklageren oplyser også offeret om, hvordan vedkommende selv kan retsforfølge sagen. Statsanklageren underretter straks den person, der har foretaget anmeldelsen, og den anklagede person om sin afgørelse om afvisning af anmeldelsen, hvis en af parterne anmoder herom.

Hvis statsanklageren ikke kan vurdere troværdigheden af påstandene ud fra selve anmeldelsen, eller hvis oplysningerne i anmeldelsen ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag til en afgørelse om iværksættelse af efterforskning eller bevisindsamling, foretager statsanklageren selv undersøgelser eller anmoder politiet om at gøre dette.

d) Den arresterede eller varetægtsfængslede person løslades straks, hvis:

 • statsanklageren giver instrukser herom
 • hvis den arresterede ikke er blevet afhørt inden for den krævede tidsfrist eller
 • hvis varetægtsfængslingen er blevet ophævet.

e) Statsanklageren indstævner skriftligt et vidne eller en ekspert til at bistå med bevisindsamlingen. Indstævningerne kan også sendes af efterforskeren efter statsanklagerens instrukser. Retten indstævner et vidne eller en ekspert til at afgive forklaring ved bevisførelsen eller til at overvære et retsmøde. Det kompetente organ fastsætter på forhånd stedet og tidspunktet for bevisindsamlingen. Den indstævnede person oplyses om konsekvenserne af manglende fremmøde.

Har jeg ret til gratis tolkning eller oversættelse (når jeg er i kontakt med politiet eller andre myndigheder, eller under efterforskningen og retssagen)?

Et offer, der deltager i en straffesag som civil part, har ret til:

 • at kommunikere på sit modersmål, herunder på tegnsprog, og anmode om en tolk, hvis han/hun ikke taler eller forstår kroatisk, eller benytte en tegnsprogstolk, hvis den civile part er døv eller døvblind.

Hvordan sikrer myndigheden, at jeg forstår, og at jeg forstås (hvis jeg er mindreårig, eller hvis jeg har et handicap)?

Medmindre andet er fastsat ved særlig lov, afhører forhørsdommeren mindreårige vidner (dvs. under 14 år). Afhøringen finder sted, uden at dommeren eller parterne er til stede i det samme lokale som den mindreårige, ved brug af lyd- og videoudstyr, der betjenes af en kvalificeret assistent. Afhøringen bistås af en psykolog, en lærer eller en anden kvalificeret person. I afhøringen kan også en forælder eller værge deltage, medmindre dette er til skade for barnets tarv eller kan påvirke efterforskningen. Parterne kan stille spørgsmål til det mindreårige vidne gennem en kvalificeret person, såfremt dette er godkendt af forhørsdommeren. Afhøringen optages ved brug af et lyd- og videosystem, og optagelsen forsegles og vedhæftes retsreferatet. Det mindreårige vidne indstævnes kun under særlige omstændigheder til et andet retsmøde, hvor den samme procedure følges.

Medmindre andet er fastsat ved særlig lov, afhører forhørsdommeren mindreårige vidner i alderen 14-18 år. Den mindreårige behandles, især hvis han/hun har været offer for den strafbare handling, med særligt hensyn for at sikre, at undersøgelsen ikke påvirker barnets psykiske tilstand negativt. Der udvises særlig omhu for at beskytte den mindreårige.

Et vidne, som ikke kan besvare en indstævning på grund af alder, sygdom eller handicap, kan afhøres på sin bopæl. Sådanne vidner kan afhøres ved brug af lyd- og videoudstyr, der betjenes af en kvalificeret assistent. Hvis vidnets tilstand tillader det, kan undersøgelsen gennemføres på en sådan måde, at parterne kan stille vidnet spørgsmål, uden at de er i det samme lokale som vidnet. Hvis det kræves, optages afhøringen ved brug af et lyd- og videosystem, og optagelsen forsegles og vedhæftes retsreferatet. Denne undersøgelsesprocedure følges, hvis et offer for en seksualforbrydelse, menneskehandel eller vold i hjemmet afgiver forklaring som vidne. Et sådant vidne indstævnes kun under særlige omstændigheder til et andet retsmøde, hvis retten finder det nødvendigt.

Tjenester til støtte for ofre

Hvem yder støtte til ofre?

Afdelinger for offer- og vidnestøtte, som er blevet etableret af syv distriktsdomstole (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, Sisak, Zadar og Vukovar), yder støtte til ofre og vidner, der afgiver forklaring ved disse retter og byretterne i disse byer. Disse afdelinger yder også støtte ved retter for mindre forseelser i sager vedrørende vold i hjemmet og henviser ofre og vidner til særlige civilsamfundsinstitutioner og -organisationer afhængigt af deres behov.

Oplysninger og støtte ydes pr. telefon, og når vidnet/offeret træder ind i retsbygningen. Oplysninger gives også pr. e-mail.

Yderligere oplysninger kan findes på følgende side på det kroatiske justitsministeriums websted:

Link åbner i nyt vinduehttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156.

Henviser politiet mig automatisk til offerstøtte?

Når offeret informeres om sine rettigheder, udleverer politiet skriftlige oplysninger om offerets rettigheder og andre tilgængelige oplysninger om tjenester, der støtter ofre. Sidstnævnte omfatter den gratis telefonhjælpelinje, der yder støtte til ofre. Informationsarket om rettigheder omfatter kontaktoplysninger for:

 • den kompetente afdeling for offer- og vidnestøtte
 • civilsamfundsorganisationerne i det pågældende distrikt
 • det nationale callcenter for ofre for forbrydelser og mindre forseelser (116-006).

Hvordan beskyttes mine personoplysninger?

Kompetente myndigheder må kun indsamle personoplysninger til specifikke formål fastlagt ved lov som et led i deres aktiviteter som omhandlet i strafferetsplejeloven .

Personoplysninger må kun behandles, når det er fastlagt ved lov eller forskrift, og sådan behandling må kun finde sted til det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Yderligere behandling af sådanne oplysninger er tilladt, medmindre det er i strid med det formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet, og såfremt de kompetente organer har bemyndigelse til at behandle sådanne oplysninger til andet formål fastlagt ved lov, og den yderligere behandling er nødvendig og står i forhold til dette andet formål.

Personoplysninger vedrørende en persons sundhed eller seksualliv må kun behandles i særlige tilfælde, hvis den strafbare handling, som har en strafferamme på mindst fem års frihedsstraf, ikke kan afsløres eller retsforfølges på anden måde, eller hvis afsløringen/retsforfølgningen ellers ville være uforholdsmæssig vanskelig.

Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold er ikke tilladt.

Personoplysninger, der indsamles i forbindelse med strafferetlige sager, må kun videregives til offentlige organer i overensstemmelse med særlig lov og til andre juridiske enheder, hvis statsanklagerens kontor eller retten vurderer, at de har behov for sådanne oplysninger til et formål fastlagt ved lov. Når sådanne oplysninger videregives, påmindes de relevante juridiske enheder om deres forpligtelse til at beskytte oplysninger om de personer, oplysningerne vedrører.

Personoplysninger kan i overensstemmelse med forskrifterne anvendes i andre straffesager, andre sager vedrørende strafbare handlinger, der føres i Kroatien, i procedurer vedrørende international strafferetlig bistand og i internationalt politisamarbejde.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, inden jeg kan få adgang til offerstøtte?

Offeret modtager oplysninger og støtte fra den relevante ret eller civilsamfundsorganisations afdeling for offer- og vidnestøtte, selv om han/hun ikke anmelder forbrydelsen.

Personbeskyttelse, hvis jeg er i fare

I henhold til artikel 99 i loven om politiets opgaver og beføjelser sørger politiet, medmindre andet er fastsat ved særlig lov, i den periode, hvor sådanne foranstaltninger er rimeligt begrundet, for passende beskyttelse af offeret og af andre personer, der har givet eller kan give oplysninger, der er relevante for straffesagen, samt af personer med tilknytning til disse, hvis de eller personer med tilknytning til dem er udsat for fare fra gerningsmanden eller andre personer, der er involveret i straffesagen. Offerbeskyttelse leveret af politiet betyder fysisk beskyttelse døgnet rundt.

Hvilke typer beskyttelse ydes der?

I henhold til artikel 130 i loven om mindre forseelser kan politiet midlertidigt og i en periode på op til otte dage træffe en sikrende foranstaltning over for en person, som er under rimelig mistanke for at have begået en strafbar handling. I praksis indebærer dette sædvanligvis påbud, der forbyder den mistænkte at nærme sig et bestemt sted eller område (udsættelse fra offerets hjem), nærme sig en bestemt person eller henvende sig til eller have kontakt med en bestemt person. Inden for otte dage rejser politiet tiltale ved den kompetente ret for mindre forseelser, som derefter bestemmer, om den sikrende foranstaltning skal ophæves eller forlænges. Under sagen ved retten for mindre forseelser kan retten i henhold til loven om beskyttelse mod vold i hjemmet bestemme, at følgende foranstaltninger iværksættes over for gerningsmanden:

 1. tvunget psykosocial behandling
 2. påbud om, at gerningsmanden ikke må nærme sig, chikanere eller forfølge offeret for vold i hjemmet
 3. udsættelse fra det fælles hjem
 4. tvangsbehandling for stofmisbrug.

I henhold til loven om mindre forseelser kan retten også træffe afgørelse om andre beskyttende og sikrende foranstaltninger, der har til formål at beskytte ofret mod tilnærmelser eller chikane fra den mistænkte.

I henhold til strafferetsplejeloven kan retten og statsanklageren i stedet for at fastholde varetægtsfængslingen af den tiltalte, træffe afgørelse om en eller flere sikrende foranstaltninger, herunder påbud, der forbyder gerningsmanden at nærme sig et bestemt sted eller område, nærme sig en bestemt person eller henvende sig til eller have kontakt med en bestemt person, påbud, der forbyder gerningsmanden at forfølge eller chikanere ofret eller en anden person, og udsættelse fra offerets hjem.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Offeret kan indhente oplysninger fra politiet om alle sine rettigheder, herunder oplysninger om sin ret til beskyttelse, de typer beskyttelse, der tilbydes, og de foranstaltninger, som politiet har truffet for at beskytte offeret.

Er der nogen, som åbner min sag for at afgøre, om jeg risikerer yderligere overlast fra gerningsmandens side?

Når efterforskningen er afsluttet, og de relevante dokumenter er blevet forelagt de kompetente strafferetlige organer, vurderer politiet ikke længere offerets behov, men træffer kun eventuelle beskyttende eller sikrende foranstaltninger, der er truffet afgørelse om. Hvis der modtages en anmeldelse af nye omstændigheder, som tyder på en fornyet trussel fra gerningsmanden, træffer politiet yderligere foranstaltninger for at beskytte offeret i overensstemmelse med dets vurdering og sagens omstændigheder.

Er der nogen, som vurderer min sag for at afgøre, om jeg risikerer yderligere overlast fra det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen) fungerer på en sådan måde, at offerets rettigheder og vedkommendes status i straffesagen respekteres i overensstemmelse med strafferetsplejeloven. Inden offeret undersøges, vurderer den anklagemyndighed, der gennemfører efterforskningen, offerets situation i samarbejde med organer, organisationer eller institutioner, der yder støtte og bistand til ofre for forbrydelser. Ved vurderingen af offerets situation vurderes offerets behov for særlig beskyttelse. Hvis et sådant behov fastslås, fastlægger anklagemyndigheden, hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal gennemføres (særlige foranstaltninger ved afhøring af offeret, brugen af kommunikationsteknologi for at undgå visuel kontakt mellem offeret og gerningsmanden og andre foranstaltninger fastlagt ved lov). Hvis offeret for en forbrydelse er mindreårig, antages det, at der er behov for særlige beskyttelsesforanstaltninger, og der træffes afgørelse om de særlige beskyttelsesforanstaltninger. Ved vurderingen af offerets situation tages der særligt hensyn til offerets personlige karakteristika, typen og karakteren af den strafbare handling og de omstændigheder, hvorunder den strafbare handling blev begået. Der udvises særlig opmærksomhed over for ofre, der har lidt alvorlig skade på grund af den strafbare handlings alvor, ofre for en strafbar handling, der er begået på grund af ofrets særlige personlige karakteristika, og ofre, hvis forhold til gerningsmanden gør dem særligt sårbare.

Hvilken beskyttelse findes der til meget sårbare ofre?

Det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen) fungerer på en sådan måde, at offerets rettigheder og vedkommendes status i straffesagen respekteres i overensstemmelse med strafferetsplejeloven. Inden offeret undersøges, vurderer den anklagemyndighed, der gennemfører efterforskningen, offerets situation i samarbejde med organer, organisationer eller institutioner, der yder støtte og bistand til ofre for forbrydelser. Ved vurderingen af offerets situation vurderes offerets behov for særlig beskyttelse. Hvis et sådant behov fastslås, fastlægger anklagemyndigheden, hvilke beskyttelsesforanstaltninger der skal gennemføres (særlige foranstaltninger ved afhøring af offeret, brugen af kommunikationsteknologi for at undgå visuel kontakt mellem offeret og gerningsmanden og andre foranstaltninger fastlagt ved lov). Hvis offeret for en forbrydelse er mindreårig, antages det, at der er behov for særlige beskyttelsesforanstaltninger, og der træffes afgørelse om de særlige beskyttelsesforanstaltninger. Ved vurderingen af offerets situation tages der særligt hensyn til offerets personlige karakteristika, typen og karakteren af den strafbare handling og de omstændigheder, hvorunder den strafbare handling blev begået. Der udvises særlig opmærksomhed over for ofre, der har lidt alvorlig skade på grund af den strafbare handlings alvor, ofre for en strafbar handling, der er begået på grund af ofrets særlige personlige karakteristika, og ofre, hvis forhold til gerningsmanden gør dem særligt sårbare.

Jeg har mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Hvis offeret for en forbrydelse er mindreårig, har han/hun følgende yderligere rettigheder ud over ofres almindelige rettigheder:

 1. retten til at blive repræsenteret af en betroet person, hvis omkostninger betales af det offentlige
 2. retten til fortrolig behandling af sine personoplysninger
 3. retten til behandling af sagen for lukkede døre.

En mindreårig er enhver person under 18 år.

Et mindreårigt vidne eller offer afhøres af forhørsdommeren ved bevisførelsen, og indkaldelsen sendes til vedkommendes forældre eller værge.

En af mine pårørende er død på grund af forbrydelsen – hvilke rettigheder har jeg?

I henhold til loven om erstatning til ofre for forbrydelser har det indirekte offer (det direkte offers ægtefælle, partner, forælder, plejebarn, plejeforælder, stedmor, stedfar eller stedbarn eller det direkte offers partner af samme køn) – når det direkte offer er død som følge af en voldelig forbrydelse – ret til erstatning som fastsat i loven om erstatning til ofre for forbrydelser.

Et indirekte offer, som var forsørget af det afdøde (direkte) offer, har ret til erstatning på højst 70 000 HRK på grund af mistet lovpligtig forsørgelse og til kompensation på højst 5 000 HRK for almindelige begravelsesudgifter, hvis han/hun har afholdt disse.

Enhver person, hvis pårørende har mistet livet som offer for en forbrydelse, har ret til at deltage i straffesagen som civil part og fremsætte erstatningskrav (i både straffe- og civilretlige sager).

En af mine pårørende var offer for en forbrydelse – hvilke rettigheder har jeg?

Som indirekte offer anses det direkte offers ægtefælle, partner, forælder, plejebarn, plejeforælder, stedmor, stedfar eller stedbarn eller det direkte offers partner af samme køn.

Som indirekte offer anses også en bedstefar, en bedstemor eller et barnebarn, hvis en af disse personer er det direkte offer, såfremt de tre levede i samme husstand i en længere periode, og hvis bedsteforældrene erstattede forældrene.
Forhold mellem samboende og partnere med samme køn fortolkes i overensstemmelse med kroatisk lov.

Hvis offeret for en forbrydelse har mistet livet, har indirekte ofre ret til erstatning (på grund af mistet lovpligtig forsørgelse og almindelige begravelsesudgifter).

Kan jeg få adgang til mægling? På hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mægling?

Kroatien har indført en model for mægling mellem offer og gerningsmand i forundersøgelsesstadiet for straffesager, der involverer mindreårige og unge gerningsmænd. Dette er en del af det særlige vurderingssystem. På denne måde overholdes bestemmelserne i loven om ungdomsdomstole, som pålægger mindreårige og unge lovovertrædere særlige forpligtelser til at deltage i mægling gennem udenretlig tvistbilæggelse. Hvis den mindreårige lovovertræder opfylder denne forpligtelse, undgår han/hun med andre ord at komme for retten.

Siden 2013 har Kroatien haft i alt 60 mæglere, som har deltaget i et etårigt kursusprogram på 170 lektioner (bestående af forelæsninger, opgaver, rollespil og praktiske mentorøvelser samt supervision). De er de eneste fagpersoner i Kroatien, som har beføjelse til at anvende genoprettende retfærdighed i straffesager, og de er certificeret af det kroatiske ministerium for socialpolitik og unge, Out-of-Court Settlement Association og UNICEF.

Følgelig findes der en tjeneste til udenretlig tvistbilæggelse i hovedbyen i hvert distrikt i Kroatien.

Hvor kan jeg finde loven om mine rettigheder?

Link åbner i nyt vindueStrafferetsplejeloven og 
Link åbner i nyt vindueloven om erstatning til ofre for forbrydelser


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/10/2018

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Hvordan anmelder jeg en forbrydelse?

Du kan anmelde en forbrydelse ved at indgive en begæring om retsforfølgning i skriftlig, mundtlig eller anden form til den kompetente statsanklager.

Personer, der indgiver en mundtlig begæring om retsforfølgning, advares om konsekvenserne af falske anmeldelser. Mundtlige anmeldelser optages. Anmeldelser indgivet pr. telefon eller andre telekommunikationsmidler, optages så vidt muligt, og der udarbejdes et officielt notat.

Når et offer indgiver en anmeldelse, modtager vedkommende en skriftlig bekræftelse af modtagelsen, som indeholder de grundlæggende oplysninger om forbrydelsen. Ofre, der ikke kan tale eller forstå det sprog, der anvendes af den kompetente myndighed, kan anmelde forbrydelsen på deres eget sprog og tildeles en tolk eller en anden person, der taler og forstår både myndighedens og offerets sprog. Ofre, der ikke kan tale eller forstå det sprog, der anvendes af den kompetente myndighed, kan anmode om at få oversat bekræftelsen til deres sprog på myndighedens regning.

Alle begæringer om retsforfølgning, som domstole, politiet eller statsanklageren modtager uden for deres jurisdiktion, videresendes straks til den kompetente statsanklager.

Statsanklageren registrerer begæringen om retsforfølgning i registret over begæringer ved modtagelsen, medmindre andet er fastsat ved lov.

Hvis statsanklageren kun har hørt om en forbrydelse eller modtaget en rapport fra offeret, udarbejder han/hun et officielt notat, registrerer det i registret over diverse overtrædelser og træffer videre foranstaltninger som fastsat i loven.

Hvis begæringen om retsforfølgning ikke indeholder detaljer om forbrydelsen, dvs. hvis statsanklageren ikke kan identificere den anmeldte overtrædelse, registrerer han/hun den i registret over diverse overtrædelser og anmoder den person, der har indgivet begæringen, om at give yderligere oplysninger inden 15 dage.

Hvis den person, der har indgivet anmeldelsen, ikke reagerer på anmodningen om yderligere oplysninger, angiver statsanklageren dette i et officielt notat. Når fristen for indgivelse af yderligere oplysninger er udløbet, skal statsanklageren rapportere dette til den øverste statsanklager inden otte dage. Den øverste statsanklager kan træffe afgørelse om, at begæringen om retsforfølgning skal registreres i registret over begæringer.

Hvordan finder jeg ud af, hvad der sker med sagen?

To måneder efter indgivelsen af en begæring om retsforfølgning eller anmeldelsen af en forbrydelse kan offeret eller den forurettede part anmode statsanklageren om oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på begæringen/anmeldelsen. Statsanklageren skal besvare inden for en rimelig periode, men senest 30 dage efter modtagelsen af den skriftlige anmodning, medmindre et sådant svar kan påvirke sagen. Hvis statsanklageren beslutter ikke at udlevere disse oplysninger, skal han/hun meddele dette til offeret/den forurettede part.

Et offer, der deltager i en straffesag som en forurettet part, har ret til at blive underrettet om udfaldet af sagen.

Har jeg ret til retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Ud over ovennævnte rettigheder har ofre for seksualforbrydelser og menneskehandel ret til gratis konsultation hos en juridisk rådgiver og kan beskikkes en advokat, inden vedkommende afhøres. Rådgiverens/advokatens udgifter dækkes af staten.

Mindreårige ofre har alle ovennævnte rettigheder samt ret til at være bistået af en betroet person, hvis udgifter dækkes af staten.

Ofre for forbrydelser har ret til primær og sekundær retshjælp. Sådan hjælp ydes gratis til ofre for voldsforbrydelser under sagen, så de kan få erstatning for de skader/kvæstelser, de er blevet påført som ofre.

Loven om gratis retshjælp omhandler primær og sekundær retshjælp.

Primær retshjælp omfatter generel juridisk information, juridisk rådgivning, indgivelser til offentlige organer, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og internationale organisationer i overensstemmelse med internationale traktater og nationale procedureregler, repræsentation i sager ved offentlige organer og juridisk bistand ved udenretlig tvistbilæggelse.

Primær retshjælp indrømmes i alle retlige sager:

 • hvis ansøgeren ikke har kendskab eller kapacitet til at håndhæve sine rettigheder
 • hvis ansøgeren ikke har modtaget retshjælp i henhold til særskilte bestemmelser
 • hvis den indgivne ansøgning ikke er åbenlyst ubegrundet
 • hvis ansøgerens økonomiske situation bevirker, at betalingen af retshjælp ville bringe vedkommendes underhold eller underholdet af medlemmerne af vedkommendes husstand i fare.

Personer, der ansøger om primær retshjælp, bør kontakte en advokat, der yder primær retshjælp, direkte.

Sekundær retshjælp omfatter juridisk rådgivning, indgivelser i sager om beskyttelse af arbejdstagerrettigheder mod arbejdsgiveren, indgivelser i retssager, repræsentation i retssager, retshjælp ved mindelig tvistbilæggelse og fritagelse for betaling af sagsomkostninger og retsafgifter.

Sekundær retshjælp kan indrømmes:

 1. hvis sagen er kompleks
 2. hvis ansøgeren ikke kan repræsentere sig selv
 3. hvis ansøgerens økonomiske situation bevirker, at betalingen af retshjælp ville bringe vedkommendes underhold eller underholdet af medlemmerne af vedkommendes husstand i fare
 4. hvis sagen ikke er uforholdsmæssig
 5. hvis ansøgeren ikke har fået sin ansøgning afvist inden for de seneste seks måneder for forsætligt at have indgivet unøjagtige oplysninger og
 6. hvis ansøgeren ikke har modtaget retshjælp i henhold til særskilte bestemmelser.

Sekundær retshjælp godkendes uden en forudgående vurdering af ansøgerens økonomiske situation, hvis ansøgeren er:

 1. en mindreårig, der er part i underholdssager
 2. et offer for en voldsforbrydelse, der søger erstatning for de skader/kvæstelser, vedkommende har lidt som følge af forbrydelsen
 3. modtager af underholdsbetalinger i henhold til særskilte bestemmelser om socialsikringsrettigheder, eller
 4. modtager af ydelse i henhold til loven om rettigheder for veteraner fra den kroatiske frihedskamp og deres pårørende og loven om beskyttelse af militær- og borgerkrigsveteraner.

Personer, der ansøger om sekundær retshjælp, skal indgive deres ansøgning til det kompetente kontor på en særlig formular.

Kan jeg få godtgjort udgifter (for deltagelse i efterforskning/retssag)? På hvilke betingelser?

Tiltalte, der dømmes skyldige af retten, skal dække sagsomkostningerne, medmindre de er berettigede til fuld eller delvis fritagelse.

Hvis en straffesag udsættes, eller hvis retten frifinder den tiltalte eller frafalder anklagen, skal det i rettens afgørelse/dom i henhold til lovens artikel 145, stk. 2, nr. 1-5), bestemmes, at tiltaltes uundgåelige omkostninger og forsvarsadvokatens uundgåelige omkostninger og kompensation skal afholdes af staten, medmindre andet er fastsat ved lov.

Kan jeg appellere, hvis min sag er afsluttet, inden den kom for retten?

Ofre, hvis begæring om retsforfølgning, er blevet afvist, kan selv føre en straffesag.

Hvis statsanklageren vurderer, at der ikke er grundlag for at retsforfølge en strafbar overtrædelse på eget initiativ eller en anmeldt person, skal vedkommende underrette offeret herom inden otte dage og oplyse offeret, at vedkommende selv kan føre straffesagen. En ret, der har indstillet en sag, fordi statsanklageren har frafaldet anklagen i andre sager, skal gøre det samme.

Kan jeg deltage i retssagen?

I henhold til loven har den forurettede part i straffesager ret til:

 • at kommunikere på sit modersmål, herunder på tegnsprog, og anmode om en tolk, hvis han/hun ikke taler eller forstår kroatisk, eller benytte en tegnsprogstolk, hvis den forurettede part er døv eller døvblind
 • at indgive et tilhørende erstatningskrav og en begæring om foreløbige retsmidler
 • en advokat
 • at fremlægge kendsgerninger og fremsætte begæring om at fremføre beviser
 • at overvære bevisførelsen
 • at overvære retsmødet, deltage i bevisførelsen og afgive en afsluttende erklæring
 • at få adgang til sagsakterne i henhold til lovens artikel 184, stk. 2
 • at anmode om en meddelelse fra statsanklageren om de foranstaltninger, der er truffet på grundlag af vedkommendes begæring om retsforfølgning, og indgive en klage til den øverste statsanklager
 • at appellere
 • at søge om genindsættelse i de tidligere rettigheder
 • at modtage en meddelelse om resultatet af straffesagen.

Hvad er min officielle rolle i retssystemet? Er jeg eller kan jeg f.eks. vælge at være: offer, vidne, forurettet part eller privat sagsøger?

Ofre for forbrydelser er fysiske personer, der har lidt fysisk eller psykologisk overlast, tingskade eller en alvorlig krænkelse af sine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder som en direkte følge af forbrydelsen. Ægtefællen, partneren, livspartneren, den uformelle livspartner, efterkommere eller, hvis sidstnævnte ikke findes, slægtninge i opstigende linje eller søskende til den person, hvis dødsfald direkte skyldes forbrydelsen, og personer, der i henhold til loven blev forsørget af afdøde, anses også for ofre for den pågældende forbrydelse.

En forurettet part er et offer for en forbrydelse eller en juridisk person, der har lidt skade som følge af forbrydelsen, og som deltager i en straffesag som en forurettet part.

Kapaciteten for en part eller deltager i sagen afhænger ikke af, hvad den pågældende person ønsker, men af den rolle, som personen spillede i det specifikke strafferetlige forhold. Enhver kan tildeles ovennævnte roller afhængigt af de retlige omstændigheder. Den valgmulighed, som de har, vedrører de rettigheder, de ønsker at udøve som en forurettet part eller et offer for en forbrydelse.

Hvad er mine rettigheder og forpligtelser i denne rolle?

Et offer for en forbrydelse har ret til:

 • at få adgang til støttetjenester for ofre for forbrydelser
 • effektiv psykologisk og anden professionel bistand og støtte fra organer, organisationer og institutioner, som støtter ofre for forbrydelser, i henhold til loven
 • beskyttelse mod intimidering og gengældelse
 • beskyttelse af sin værdighed under afhøring som offer
 • at blive hørt uden unødig forsinkelse efter indgivelse af en begæring om retsforfølgning og til efterfølgende kun at blive afhørt, for så vidt som det er absolut nødvendigt for straffesagen
 • at blive ledsaget af en betroet person i alle procedurer, vedkommende deltager i
 • at få foretaget minimale lægeundersøgelser, og kun såfremt de er absolut afgørende for straffesagen
 • at indgive en begæring om retsforfølgelse eller anlægge en civil sag i henhold til straffeloven, at deltage i en straffesag som en forurettet part, at blive informeret om afvisningen af en begæring om retsforfølgning (lovens artikel 206, stk. 3) og om statsanklagerens beslutning om ikke at føre sagen og at føre en sag selv uden statsanklageren
 • at blive underrettet af statsanklageren om de foranstaltninger, der er truffet på grundlag af vedkommendes begæring (lovens artikel 206a), og indgive en begæring til en højere statsanklager (lovens artikel 206b)
 • at anmode om og uden unødig forsinkelse at blive underrettet om gerningsmandens løsladelse fra tilbageholdelse eller varetægtsfængsling, om vedkommendes flugt eller løsladelse fra fængsel og om de foranstaltninger, der er truffet af hensyn til offerets sikkerhed
 • at anmode om og blive underrettet om den endelige afgørelse om opgivelse af strafforfølgningen
 • andre rettigheder i henhold til loven.

Et offer, der deltager i en straffesag som forurettet part, har ret til:

 • at kommunikere på sit modersmål, herunder på tegnsprog, og anmode om en tolk, hvis han/hun ikke taler eller forstår kroatisk, eller benytte en tegnsprogstolk, hvis den forurettede part er døv eller døvblind
 • at indgive et tilhørende erstatningskrav og en begæring om foreløbige retsmidler
 • en advokat
 • at fremlægge kendsgerninger og fremsætte begæring om at fremføre beviser
 • at overvære bevisførelsen
 • at overvære retsmødet, deltage i bevisførelsen og afgive en afsluttende erklæring
 • at få adgang til sagsakterne i henhold til loven
 • at anmode om en meddelelse fra statsanklageren om de foranstaltninger, der er truffet på grundlag af vedkommendes begæring om retsforfølgning, og indgive en klage til den øverste statsanklager
 • at appellere
 • at søge om genindsættelse i de tidligere rettigheder
 • at modtage en meddelelse om udfaldet af straffesagen.

Ud over ovennævnte rettigheder har ofre for seksualforbrydelser og menneskehandel yderligere rettigheder som anført i punkt 12.

Hvis offeret for en forbrydelse er mindreårig, har han/hun yderligere rettigheder som anført i punkt 13 ud over ovennævnte rettigheder.

I efterforskningsfasen kan ofre for forbrydelser, som er civile sagsøgere eller forurettede parter, gøre opmærksom på alle kendsgerninger og fremlægge bevismateriale, som er afgørende for at påvise forbrydelsen, identificere gerningsmanden (eller -mændene) og godtgøre deres krav i den tilknyttede erstatningssag.

Både inden og på ethvert stadium af straffesagen skal statsanklageren og retten overveje muligheden for, at den tiltalte kan kompensere den forurettede part for ethvert tab, der er forårsaget af forbrydelsen. De skal også oplyse den forurettede part om visse lovfæstede rettigheder (f.eks. den forurettede parts ret til at kommunikere på sit modersmål, retten til at anlægge en erstatningssag osv.).

Personer, som med sandsynlighed har oplysninger om gerningsmanden eller andre relevante omstændigheder, kan indkaldes som vidner.

Følgende kan indkaldes som vidner: den forurettede part, den forurettede part som anklager og den civile sagsøger.

En civil sagsøger har samme rettigheder som statsanklageren bortset fra de rettigheder, der alene tilfalder en statslig myndighed.

Kan jeg fremsætte bemærkninger under retssagen eller afgive forklaring? På hvilke betingelser?

Den forurettede part i en straffesag har de rettigheder, der er anført i punkt 25.

Hvilke oplysninger modtager jeg under retssagen?

I efterforskningsfasen kan ofre for forbrydelser, som er civile sagsøgere eller forurettede parter, gøre opmærksom på alle kendsgerninger og fremlægge bevismateriale, som er afgørende for at påvise forbrydelsen, identificere gerningsmanden (eller -mændene) og godtgøre deres krav i den tilknyttede erstatningssag.

Et offer, der deltager i en straffesag som forurettet part, har ret til:

 • at anmode statsanklageren om oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet på grundlag af vedkommendes anmeldelse, og indgive en klage til den øverste statsanklager
 • at blive underrettet om, at begæringen om retsforfølgning er blevet afvist, eller at statsanklageren har besluttet at opgive sagen
 • at modtage en meddelelse om udfaldet af straffesagen.

Kan jeg få adgang til rettens sagsakter?

Et offer, der deltager i en straffesag som forurettet part, kan få adgang til rettens sagsakter.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/10/2018

3 - Mine rettigheder efter retssagen

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Kan jeg appellere afgørelsen?

Et offer, der deltager i en straffesag som forurettet part, kan appellere afgørelsen.

Godkendte personer kan appellere en førsteinstansdom inden for 15 dage efter forkyndelsen af en kopi af afgørelsen.

En appel kan indgives af en af sagsøgerne, forsvarsadvokaten eller den forurettede part.

Den forurettede kan appellere afgørelsen for så vidt angår rettens afgørelse om sagsomkostningerne eller erstatningskravet. Hvis statsanklageren har overtaget retsforfølgelsen fra den forurettede part som civil anklager, kan sidstnævnte appellere enhver del af afgørelsen, der kan påklages.

Hvilke rettigheder har jeg efter domsafsigelse?

Et offer, der deltager i en straffesag som forurettet part, kan appellere og søge om genindsættelse i de tidligere rettigheder.

Har jeg ret til støtte eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Ofre og vidner kan henvende sig til særlige afdelinger ved distriktsdomstolene for at få oplysninger og støtte på ethvert tidspunkt under straffesager eller forseelsesprocedurer, men inden domsafsigelsen.

Hvis ofre eller vidner henvender sig til disse afdelinger for offer- og vidnestøtte efter domsafsigelsen, giver afdelingerne dem de relevante oplysninger inden for deres område og henviser dem til andre organisationer og tjenester med speciale i ofres og vidners behov.

Justitsministeriets uafhængige støttetjeneste for ofre og vidner giver ofre, forurettede parter og deres pårørende meddelelse om gerningsmandens løsladelse fra fængsel (almindelig løsladelse eller prøveløsladelse). Denne meddelelse gives til alle ofre for og forurettede parter i alvorlige forbrydelser, f.eks. forbrydelser mod liv og legeme, seksualforbrydelser, voldsforbrydelser eller krigsforbrydelser.

Hvis den uafhængige tjeneste vurderer, at et offer for vold i hjemmet gennem længere tid eller vold mod kvinder kræver koordineret yderligere støtten, kan den i særlige tilfælde underrette koordinatoren i distriktsteamet for forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet og vold mod kvinder om samtalen med offeret og de problemer, hun står overfor, og anmode distriktsteamet om at træffe de nødvendige foranstaltninger. Hvis det er hensigtsmæssigt, videregives denne oplysning også til den kompetente politiafdeling og det kompetente socialcenter, hvis offeret (barn/person) er uden juridisk kapacitet, eller til det kompetente kontor under kriminalforsorgen, hvis gerningsmanden er blevet prøveløsladt og regelmæssigt skal melde sig hos kriminalforsorgen.

Hvis den uafhængige tjeneste på grundlag af oplysninger indhentet fra offeret (for en anden forbrydelse end de ovennævnte) vurderer, at offeret har brug for omgående yderligere støtte og beskyttelse, kan tjenesten i særlige tilfælde anmode den kompetente politiafdeling om at træffe foranstaltninger med offerets samtykke.

Støtte til ofre ydes også af civilsamfundsorganisationer, umiddelbart efter at en forbrydelse er begået, under straffesagen og efter retssagen, dvs. efter afsigelse af en endelig dom. Den støtte og bistand, der ydes af civilsamfundsorganisationer, afhænger af deres område.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden dømmes?

En skriftlig retsafgørelse med instrukser om retsmidler forkyndes for sagsøgeren, sagsøgte og vedkommendes forsvarsadvokat, den forurettede part (hvis denne har ret til at appellere), den part, hvis ejendom er blevet beslaglagt ved afgørelsen, og den juridiske person, hvis provenu beslaglægges.

Retsafgørelsen forkyndes for en forurettet part, som ikke har ret til at appellere, i henhold til loven sammen med en meddelelse om vedkommendes ret til at søge om genindsættelse i de tidligere rettigheder. Den endelige retsafgørelse forkyndes for den forurettede part efter anmodning.

Får jeg besked, hvis gerningsmanden løslades (herunder løslades før tid eller prøveløslades) eller undslipper fra fængslet?

I henhold til strafferetsplejeloven har offeret ret til omgående at blive underrettet af politiet om ophøret af tilbageholdelsen eller varetægtsfængslingen af gerningsmanden, medmindre en sådan oplysning kan bringe gerningsmanden i fare. Offeret oplyses også om de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte ham/hende, hvis der er truffet afgørelse om sådanne foranstaltninger.

Arresthuse og fængsler underretter ikke den uafhængige støttetjeneste for ofre og vidner om undslupne indsatte, men sender en meddelelse om gerningsmandens flugt til politiet. Loven ændres imidlertid snart.

Ofre har ret til efter anmodning at blive underrettet om gerningsmandens løsladelse fra tilbageholdelse eller varetægtsfængsling og vedkommendes flugt eller løsladelse fra fængsel og om de foranstaltninger, der er truffet af hensyn til offerets sikkerhed.

Ofre for alvorlige forbrydelser, dvs. forbrydelser mod liv og legeme, seksualforbrydelser, voldsforbrydelser og krigsforbrydelser, underrettes om gerningsmandens almindelige eller betingede løsladelse.

Involveres jeg i afgørelser om løsladelse eller udgangstilladelse? Kan jeg f.eks. afgive en udtalelse eller indgive en klage?

Enhver udtalelse fra offeret for en voldelig forbrydelse og andre relevante oplysninger vedrørende offeret tages i betragtning, når der træffes afgørelse om udgangstilladelse til gerningsmanden i weekenden. Offerets udtalelse indgår i sagsakten vedrørende prøveløsladelse. I henhold til de gældende bestemmelser involveres offeret imidlertid ikke i afgørelser om prøveløsladelse og/eller klager over sådanne afgørelser.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/10/2018

4 - Erstatning


Hvordan kan jeg kræve erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. retssag, civilt søgsmål eller adhæsionsproces)

Efter specifikke bestemmelser har ofre for forbrydelser med en strafferamme på mindst fem års fængsel, som har været udsat for alvorlige psykiske og fysiske traumer, eller som er blevet alvorligt påvirket af forbrydelsen, ret til en bistandsadvokat, inden vedkommende afgiver forklaring i straffesager eller indgiver et erstatningskrav. Advokatens salær betales af det offentlige.

Erstatningskrav i straffesager kan indgives af personer, der har beføjelse til at indgive sådanne krav i civile søgsmål.

Ofre for forbrydelser, der indgiver et erstatningskrav, skal oplyse, om de har fået tildelt erstatning eller har indgivet et erstatningskrav.

Retten har bestemt, at gerningsmanden skal betale erstatning til mig. Hvordan sikrer jeg, at gerningsmanden betaler?

Når afgørelsen om et erstatningskrav er endelig og retskraftig, kan den forurettede part anmode den ret, der har truffet afgørelsen i første instans, om at udstede en certificeret kopi af afgørelsen med angivelse af, at afgørelsen er retskraftig.

Hvis der i afgørelsen ikke er fastsat en frist for overholdelsen, skal den forpligtelse, der er fastsat ved afgørelsen, opfyldes senest 15 dage, efter at afgørelsen er blevet endelig. Efter denne frist kan opfyldelsen af forpligtelsen gennemtvinges.

Kan staten betale mig et forskud, hvis gerningsmanden ikke betaler? På hvilke betingelser?

Et offer for en forsætlig forbrydelse kan modtage kompensation fra statsbudgettet efter særlig lovgivning. Hvis offeret er tilkendt erstatning, afhænger erstatningens størrelse af det tilkendte beløb. Den ret, der har afgjort erstatningssagen, træffer samme afgørelse, hvis offeret allerede har modtaget kompensation via statsbudgettet.

Har jeg ret til erstatning fra staten?

Ofre for forsætlige forbrydelser begået i Kroatien efter den 1. juli 2013 har ret til erstatning:

 • hvis de er statsborgere eller bosiddende i Kroatien eller en anden EU-medlemsstat
 • hvis de har været udsat for en forbrydelse, der har medført grov legemsbeskadigelse eller en alvorlig forværring af deres helbred
 • hvis forbrydelsen anmeldes til eller registreres af politiet eller statsanklageren senest seks måneder efter, at forbrydelsen er blevet begået, uanset om gerningsmanden er kendt eller ej
 • hvis de har indgivet en ansøgning på en officiel formular og den nødvendige dokumentation (formularen fås på alle politistationer, hos den offentlige anklager, ved byretter og distriktsdomstole samt i elektronisk form på de officielle websteder for justitsministeriet, indenrigsministeriet, Kroatiens offentlige anklager samt byretter og distriktsdomstole).

Offeret har ret til kompensation for:

 • udgifter til lægebehandling inden for de nationale maksimumsbeløb, såfremt disse udgifter ikke er dækket af en sundhedsforsikring
 • op til 35 000 HRK for tabt arbejdsfortjeneste.

Har jeg ret til erstatning, hvis skadevolderen ikke dømmes?

Offeret kan tilkendes erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt, eller hvis en straffesag ikke er indledt.

Har jeg ret til en nødudbetaling, mens jeg afventer afgørelsen af mit erstatningskrav?

Der er ikke hjemmel for nødudbetalinger i kroatisk lovgivning.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/10/2018

5 - Ret til støtte og bistand

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Jeg har været udsat for en forbrydelse. Hvem skal jeg kontakte for at få støtte og bistand?

Hjælpelinje til ofre

Den nationale hjælpelinje til ofre for forbrydelser og mindre forseelser (116-006) yder psykologisk støtte, oplysninger om ofres rettigheder og praktiske oplysninger om, hvilke organer og organisationer der kan hjælpe med yderligere oplysninger, bistand og støtte.

Hjælpelinjen er en gratis telefontjeneste

på kroatisk og engelsk, som er åben alle hverdage fra kl. 8.00 til 20.00.

Den nationale hjælpelinje til ofre for forbrydelser og mindre forseelser (116-006) er en generel støttetjeneste.

Yderligere oplysninger kan findes på: Link åbner i nyt vinduehttp://pzs.hr/.

Andre specialiserede civilsamfundsorganisationer yder også støtte og bistand til ofre for bestemte forbrydelser og til børn via telefontjenester. Flere oplysninger og listen over disse organisationer for hvert distrikt kan findes på det Link åbner i nyt vinduekroatiske justitsministeriums websted.

Liste over organisationer, der tilbyder psykosocial og juridisk bistand i hele landet:

116 006

National hjælpelinje til ofre for forbrydelser og mindre forseelser

Hverdage kl. 8.00-20.00

116 000

National hotline for savnede børn

Center for savnede og misbrugte børn

24/7

116 111

Hrabri telefon – hjælpelinje for børn

Hverdage kl. 9.00-20.00

0800 0800

Hrabri telefon – hjælpelinje for forældre

Hverdage kl. 9.00-20.00

0800 77 99

Menneskehandel – alarmnummer

Alle ugedage kl. 10.00-18.00

0800 55 44

Rådgivningscenter for kvinder, der har været udsat for vold

Krisehjem for kvinder i Zagreb

Hverdage kl. 11.00-17.00

0800 655 222

Alarmnummer for kvinder og børn, der har været udsat for vold

Ženska pomoć sada – hjælpelinje for kvinder

24/7

0800 200 144

B.a.B.e. – gratis juridisk bistand til ofre for vold i hjemmet

Hverdage kl. 9.00-15.00

01 6119 444

Støttecenter for ofre for seksuel vold

Ženska soba – center for seksuelle rettigheder

Hverdage kl. 10.00-17.00

01 48 28 888

Psykologisk bistand

TESA-center for psykologisk bistand

Hverdage kl. 10.00-22.00

01 48 33 888

Blue Phone

Hverdage kl. 9.00-21.00

01 4811 320

Gratis retshjælp

Det juridiske universitets juridiske tjeneste

Hverdage kl. 10.00-12.00, onsdag og torsdag kl. 17.00-19.00

Er støtte til ofre gratis?

Ja.

Hvilke typer støtte kan jeg modtage fra offentlige tjenester eller myndigheder?

Afdelinger for offer- og vidnestøtte yder:

 1. psykologisk støtte
 2. oplysninger om rettigheder
 3. tekniske og praktiske oplysninger til ofre, vidner og deres pårørende
 4. henvisninger til specialiserede civilsamfundsinstitutioner og -organisationer på baggrund af ofrets/vidnets behov.

Distriktsdomstolenes afdelinger for offer- og vidnestøtte yder:

AFDELINGER FOR OFFER- OG VIDNESTØTTE

Distriktsdomstolen i Osijek

Adresse:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Kroatien

Tlf.:

031 228 500

E-mail:

Link åbner i nyt vinduepodrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Rijeka

Adresse:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Kroatien

Tlf.:

051 355 645

E-mail:

Link åbner i nyt vinduepodrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Sisak

Adresse:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Kroatien

Tlf.:

044 524 419

E-mail:

Link åbner i nyt vinduepodrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Split

Adresse:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Kroatien

Tlf.:

021 387 543

E-mail:

Link åbner i nyt vinduepodrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Vukovar

Adresse:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Kroatien

Tlf.:

032 452 529

E-mail:

Link åbner i nyt vinduepodrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Zadar

Adresse:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Kroatien

Tlf.:

023 203 640

E-mail:

Link åbner i nyt vinduepodrska-svjedocima@pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Zagreb

Adresse:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Kroatien

Tlf.:

01 4801 062

Det kroatiske justitsministeriums uafhængige støttetjeneste for ofre og vidner tilbyder oplysninger om rettigheder og psykologisk støtte ud over specifikke oplysninger om støtte til ofre og vidner. Støtte tilbydes også til ofre og vidner, der er indkaldt til at afgive forklaring ved kroatiske domstole ved hjælp af den internationale mekanisme for juridisk bistand, og til kroatiske ofre og vidner, der er indkaldt til at afgive forklaring i udenlandske domstole ved hjælp af denne mekanisme. Den uafhængige tjeneste sender orienterende breve med kontaktoplysninger til ofre og vidner og underretter dem om gerningsmandens automatiske løsladelse eller prøveløsladelse. Tjenesten har også ansvaret for at fastlægge størrelsen af den erstatning, der tildeles ofre for forbrydelser.

Hvilke typer støtte kan jeg modtage fra ikkestatslige organisationer?

Afhængigt af organisationens type og arbejdsområde tilbydes forskellige typer bistand og støtte: psykologisk, juridisk, praktisk og lægelig støtte, støtte vedrørende bolig og sikkerhed samt støtte i retten.

Flere oplysninger og listen over disse organisationer for hvert distrikt kan findes på det Link åbner i nyt vinduekroatiske justitsministeriums websted.

Der er ved at blive oprettet 12 kontorer under kriminalforsorgen i Kroatien. Formålet er at føje en menneskelig dimension til håndhævelsen af strafferetlige sanktioner, sikre en mere effektiv reintegration af lovovertrædere i samfundet og yde bistand til ofre, forurettede parter og deres pårørende.

Den nationale kriminalforsorg skal hjælpe med at forberede lovovertræderes genindslusning i samfundet, når de er blevet løsladt. Dette omfatter hjælp til at finde bolig og beskæftigelse og forberedelse af lovovertræderne samt ofrene, de forurettede parter og deres pårørende på vedkommendes løsladelse. Kriminalforsorgen sørger også for, at ofre, forurettede parter samt ofrenes og gerningsmandens pårørende tilbydes psykosocial støtte.

Hvis den gerningsmand, der skal løslades, afsoner en dom for en seksualforbrydelse, en forbrydelse mod liv og legeme eller en voldsforbrydelse, skal kriminalforsorgen omgående underrette ofrene, de forurettede parter og deres pårørende på en passende måde.

Kontaktoplysningerne for kriminalforsorgens kontorer og justitsministeriets afdeling for kriminalforsorg findes Link åbner i nyt vindueher.

Ofre for forbrydelser kan kontakte politiet pr. e-mail på Link åbner i nyt vinduepolicija@mup.hr eller prevencija@mup.hr eller på telefon 192 (døgnet rundt) eller +385 1 3788 111.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/10/2018

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Italien


Man anses for at være offer for en strafbar handling (den forurettede person), hvis man er retmæssig indehaver af det retsgode, der er beskyttet af den strafferetlige bestemmelse, der er blevet overtrådt i form af en strafbar handling efter italiensk ret, dvs. man lider under følgerne af, at det væsentligste gerningsindhold i bestemmelsen er blevet udløst.

Man har lidt et civilretligt tab, hvis man er blevet påført et tab (det være sig et formuetab eller en anden form for tab, der dog under alle omstændigheder skal kunne gøres op i penge) som følge af lovovertrædelsen. Normalt er forurettede og skadelidte den samme person, men det forholder sig ikke altid sådan. Er der f.eks. tale om manddrab, er ofret den dræbte, mens skadelidte er dennes familie, som har adgang til at fremsætte et krav om skadeserstatning.

I sin egenskab af forurettet eller civil part i straffesagen (parte civile) har man en række lovbestemte individuelle rettigheder før, under og efter sagen.

Den strafferetlige procedure i Italien indledes med en forundersøgelse, der udføres af en særlig enhed ved politiet (polizia giudiziaria) og anklagemyndigheden (pubblico ministero). Efter efterforskningens afslutning kan anklagemyndigheden (AM) rejse en straffesag ved at udarbejde et anklageskrift eller henstille til undersøgelsesdommeren, at sagen henlægges. I forbindelse med visse strafbare handlinger kan der kun rejses en straffesag, hvis forurettede indgiver en anmeldelse til politiet eller domstolene (magistratura).

Under sagens behandling i første instans vurderer retten de fremlagte beviser og tager stilling til, om tiltalte er skyldig. Sagen afsluttes med, at retten domfælder eller frifinder vedkommende med mulighed for at indanke dommen for en højere retsinstans.

I sin egenskab af forurettet har man en væsentlig rolle i straffesagen, og man har følgelig en række rettigheder. Man kan deltage i sagen i sin egenskab af offer for forbrydelsen (den forurettede person) uden nogen speciel retlig status, eller indtage en mere aktiv rolle, idet man formelt indtræder som civil part i sagen.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/10/2020

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse


Hvilke oplysninger får jeg af myndighederne (f.eks. politiet eller anklagemyndigheden), når forbrydelsener begået, men inden den er anmeldt?

Så snart en forbrydelse er anmeldt til anklagemyndigheden og kriminalpolitiet, skal de oplyse dig om din ret til at blive bistået af en advokat med henblik på at kunne udøve dine rettigheder samt om retten til retshjælp (artikel 101 i strafferetsplejeloven).

Fra den første kontakt giver den kompetente myndighed oplysninger om følgende på et sprog, som du forstår:

 • procedurerne for at indgive en anmeldelse eller en begæring, din rolle under efterforskningen og retssagen, din ret til at blive informeret om dato og sted for retssagen samt anklagepunkterne og, hvis du indtræder som civil part, din ret til at blive underrettet om dommen også i form af et resumé
 • retten til adgang til juridisk rådgivning og retshjælp
 • hvordan retten til tolkning og oversættelse af sagens akter kan udøves
 • eventuelle beskyttelsesforanstaltninger, der kan iværksættes over for dig
 • lovbestemte rettigheder, hvis du er bosat i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union end den, hvor forbrydelsen fandt sted
 • bestemmelserne for godtgørelse af udgifter, som du har afholdt på grund af deltagelsen i straffesagen
 • muligheden for at søge erstatning for skader som følge af forbrydelsen
 • muligheden for at afslutte sagen ved at trække begæringen tilbage eller gennem mægling
 • dine rettigheder i sager, hvor tiltalte anmoder om udsættelse med tilsynsforanstaltninger, eller sager, der fører til straffritagelse, fordi de strafbare forhold ikke er særligt alvorlige
 • sundhedstjenester i landet, modtagefamilier (case famiglia), voldsforebyggelsescentre og krisecentre (case rifugio)

(strafferetsplejelovens artikel 90a).

Jeg bor ikke i den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået (EU-statsborgere og statsborgere i tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Hvis du ikke taler italiensk, har du ret til at indgive en begæring til anklagemyndigheden ved retten i hovedbyen i retskredsen, på et sprog, som du forstår. Hvis du ønsker det, har du ret til at få en oversættelse af kvitteringen for indgivelse af begæringen på et sprog, du kender (artikel 107b i gennemførelsesbestemmelserne).

Hvis du opholder sig i eller har bopæl i Italien sender den offentlige anklager anmeldelser eller begæringer vedrørende forbrydelser begået i andre EU-medlemsstater til anklageren ved appelretten, som derefter videresender den til de kompetente retslige myndigheder (artikel 108b i gennemførelsesbestemmelserne).

Se også:

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Fra den første kontakt giver den kompetente myndighed oplysninger om følgende på et sprog, som du forstår:

 • muligheden for at blive informeret om status i sagen og registrering i det officielle register over anmeldte forbrydelser
 • muligheden for at blive underrettet om en anmodning om henlæggelse af sagen
 • muligheden for at påtale eventuelle krænkelser af dine rettigheder
 • myndigheder, hvor du kan få oplysninger om sagen
 • vilkårene for godtgørelse af udgifter, som du har afholdt på grund af deltagelsen i straffesagen

I sager vedrørende forbrydelser med fysisk vold underretter kriminalpolitiet dig straks om bestemmelserne for løsladelse og ophævelse af de forebyggende frihedsberøvende foranstaltninger og underretter dig også i tide og med de samme forholdsregler, hvis den varetægtsfængslede eller dømte er undveget. Det samme gælder, hvis den indsatte er undveget fra den frihedsberøvende foranstaltning, medmindre der foreligger en reel risiko for, at gerningsmanden lider overlast (artikel 90b i strafferetsplejeloven).

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversætterbistand (i min kontakt med politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Den kompetente myndighed udpeger en oversætter/tolk, hvis det er nødvendigt at oversætte et dokument, der er skrevet på et fremmedsprog eller på en svært forståelig dialekt, eller hvis den person, der skal eller ønsker at afgive forklaring, ikke taler italiensk. Forklaringen kan også fremsættes skriftligt og tilføjes sagsakterne sammen med oversættelsen.

Myndigheden udpeger på eget initiativ en tolk, hvis det er nødvendigt at foretage en afhøring af dig, og du ikke taler italiensk, samt hvis du ønsker at deltage i retsmødet og har anmodet om tolkebistand.

I det omfang det er muligt, kan tolkebistand ligeledes bestå af fjerntolkning, medmindre tolkens fysiske tilstedeværelse er påkrævet, for at du kan udøve dine rettigheder korrekt eller forstå proceduren fuldstændigt.

Hvis du ikke forstår italiensk, har du ret til gratis at få oversat sagsakter eller dele af sagsakter, der indeholder oplysninger, som er nyttige for udøvelsen af dine rettigheder. Oversættelsen kan bestå af en mundtlig oversættelse eller et resumé, medmindre den kompetente myndighed finder, at denne mundtlige oversættelse eller resuméet krænker dine rettigheder (artikel 143a strafferetsplejeloven).

Hvis du ikke taler italiensk, , har du ret til at benytte et sprog, som du kender, når du indgiver klage til anklagemyndigheden ved retten i hovedbyen i retskredsen. Hvis du ønsker det, har du også ret til at få en oversættelse af kvitteringen for indgivelse af begæringen på et sprog, som du forstår (artikel 107b i gennemførelsesbestemmelserne for strafferetsplejeloven).

Hvad gør myndighederne for at sikre, at jeg forstår dem og kan gøre mig forståelig (hvis jeg er barn eller handicappet)?

Den kompetente myndighed udpeger en oversætter/tolk, hvis det er nødvendigt at oversætte et dokument, der er skrevet på et fremmedsprog eller på en svært forståelig dialekt, eller hvis den person, der skal eller ønsker at afgive forklaring, ikke taler italiensk. 

Hvis du er mindreårig, kan dommeren på eget initiativ kræve en ekspertudtalelse, hvis der er tvivl om din alder (idet det er underforstået, at hvis der fortsat er tvivl, betragtes offeret som mindreårigt for så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i proceduren). Denne samme ekspertundersøgelse kan ligeledes anvendes til at konstatere, hvorvidt en mindreårige lider af et handicap.

Artikel 351, stk. 1b, i strafferetsplejeloven.

I sager vedrørende forbrydelser, der er omhandlet i straffelovens artikel 572, 600, 600a, 600b, 600c, 600c.1, 600d, 601, 602, 609a, 609b, 609c, 609d, 609g og 612a retter kriminalpolitiet henvendelse til en børnepsykolog eller børnepsykiater udpeget af anklagemyndigheden, når der er behov for at indhente oplysninger fra mindreårige. Den samme procedure anvendes til at skaffe oplysninger fra et voksent offer, der er særligt sårbart. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at sikre, at det særligt sårbare offer, der opfordres til at fremlægge oplysninger, aldrig er i kontakt med den person, der er genstand for efterforskningen, og ikke skal fremlægge oplysningerne flere gange, medmindre det er absolut nødvendigt for efterforskningen.

Artikel 362, stk. 1a, i strafferetsplejeloven.

I sager vedrørende forbrydelserne i artikel 351, stk. 1b, retter anklagemyndigheden henvendelse til en børnepsykolog eller børnepsykiater, hvis det er nødvendigt at indhente oplysninger fra mindreårige. Den samme procedure anvendes til at skaffe oplysninger fra et voksent offer, der er særligt sårbart. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at sikre, at det særligt sårbare offer, der opfordres til at fremlægge oplysninger, aldrig er i kontakt med den person, der er genstand for efterforskningen, og ikke skal fremlægge oplysningerne flere gange, medmindre det er absolut nødvendigt for efterforskningen.

Artikel 498, stk. 4-4c, i strafferetsplejeloven.

4. Retsformanden forestår afhøringen af mindreårige vidner, inklusive parternes spørgsmål eller indsigelser. I forbindelse med retsmødet kan retsformanden rette henvendelse til et medlem af den mindreåriges familie eller en børnepsykolog. Hvis retsformanden efter at have lyttet til parterne mener, at direkte afhøring af den mindreårige ikke vil skade vidnets sindstilstand, afsiger han kendelse om, at vidneudsagnet kan afgives i henhold til bestemmelserne i de foregående stykker. Kendelsen kan ophæves under retsmødet.

4a. Bestemmelserne i artikel 398, stk. 5a, finder anvendelse, hvis en part anmoder om det, eller hvis retsformanden anser det for nødvendigt.

4b. I sager vedrørende de forbrydelser, der er omhandlet i straffelovens artikel 572, 600, 600a, 600b, 600c, 600d, 601, 602, 609a, 609b, 609c, 609g og 612a, foregår afhøringen af offeret, hvad enten offeret er mindreårig eller voksen, men psykisk sårbar, efter anmodning fra offeret eller dennes advokat bag et spejlglas og via et samtaleanlæg.

4c. Med forbehold af de foregående stykker afsiger dommeren kendelse om, at der indføres beskyttelsesforanstaltninger, når retten skal udspørge særligt sårbare ofre, hvis offeret eller dennes advokat anmoder om det.

Artikel 398, stk. 5c, i strafferetsplejeloven.
Med forbehold af stk. 5b finder bestemmelserne i artikel 498, stk. 4c, anvendelse med henblik på afhøring af særligt sårbare ofre.

Hjælpetjenester for ofre

Hvem tilbyder ofre hjælp?

Bistand til ofre for forbrydelser leveres af sundhedstjenesterne i området, af modtagecentre (case famiglia), af voldsforebyggelsescentre, af krisecentre (case rifugio) og af andre tjenester, der forvaltes på lokalt og regionalt plan. I mange områder findes der normalt organisationer, der indgår i netværk med de lokale myndigheder, offentlige anklagere, domstole og sundhedstjenester, og som yder bistand til ofre for forbrydelser, uanset hvem de er.

Underretter politiet mig spontant om hjælpetjenesterne for ofre?

Ja. Hvis du er offer for visse forbrydelser (f.eks. menneskehandel, vold i hjemmet, seksuel vold) har du adgang til strukturer, der har bevist deres værd, og som er i kontakt med de retshåndhævende myndigheder, der kan henvise offeret til et voldsforebyggelsescenter eller et krisecenter.

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

Det skal altid sikres, at du som et særligt sårbart offer, der opfordres til at fremlægge oplysninger, aldrig kommer i kontakt med den person, der er genstand for efterforskningen, og ikke skal fremlægge oplysningerne flere gange, medmindre det er absolut nødvendigt for efterforskningen.

Derudover indeholder lovdekret nr. 196 af 30. juni 2003 (lov om beskyttelse af personoplysninger) særlige bestemmelser om behandlingen af retslige oplysninger, der har til formål at sikre privatlivets fred og beskyttelsen af disse oplysninger. Men fra det øjeblik, hvor du anerkendes som offer i en straffesag, er du forpligtet til at afgive vidneforklaring. Loven indeholder bestemmelser, der sigter mod at undgå, at du som offer skal afgive forklaring flere gange (anticiperet bevisoptagelse), og bestemmelser, der beskytter din ret til at undgå kontakt med mistænkte/sigtede. Desuden optræder mindreårige ofres navn og billede ikke i medierne. Det samme gælder navnet på voksne ofre. Formålet med dette system er at undgå, at oplysninger om din civilstand og oplysninger, der giver mulighed for at identificere dig, udbredes.

Skal jeg anmelde forbrydelsen, før jeg kan nyde godt af hjælpen til ofre?

Det er ikke nødvendigt at have anmeldt forbrydelsen for at have adgang til hjælpetjenesterne til ofre.

Beskyttelse af min person, hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse findes der?

Efter at have kontrolleret visse betingelser, der fastsættes ved lov (artikel 273 og 274 i strafferetsplejeloven), herunder den fare, som du som offer er udsat for (en fare, der i første omgang skyldes muligheden for, at gerningsmanden fortsætter sin ulovlige adfærd), kan den retslige myndighed beslutte at afsige kendelse om indførelse af midlertidige foranstaltninger over for mistænkte, f.eks.: straksfjernelse fra familiens hjem, forbud mod at nærme sig steder, hvor du færdes, forbud mod at bo bestemte steder, husarrest og varetægtsfængsling.

Du har ret til at blive informeret om begæringer om ophævelse eller ændring af de midlertidige retsbevarende foranstaltninger over for gerningsmanden og til inden for to dage at fremsætte et svarskrift for at modsætte dig dette eller fremføre dit synspunkt (artikel 299 i strafferetsplejeloven). Du har også ret til at blive informeret om de foranstaltninger, som dommeren træffer vedrørende ændring eller ophævelse af de retsbevarende foranstaltninger over for mistænkte.

Der kan indføres andre beskyttelsesforanstaltninger over for offeret, især når offeret er særligt sårbar, mindreårig eller offer for bestemte forbrydelser, f.eks.:

 • kriminalpolitiet sikrer, at det særligt sårbare offer, der opfordres til at fremlægge oplysninger, aldrig kommer i kontakt med den person, der er genstand for efterforskningen, og ikke skal fremlægge oplysningerne flere gange, medmindre det er absolut nødvendigt for efterforskningen
 • kriminalpolitiet retter henvendelse til en børnepsykolog eller børnepsykiater, der udpeges af anklagemyndigheden, når det er nødvendigt at indhente oplysninger fra mindreårige (artikel 351, stk. 1b, i strafferetsplejeloven)
 • anklagemyndigheden retter henvendelse til en børnepsykolog eller børnepsykiater, når det er nødvendigt at indhente oplysninger fra mindreårige. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at sikre, at det særligt sårbare offer, der opfordres til at fremlægge oplysninger, aldrig kommer i kontakt med den person, der er genstand for efterforskningen, og ikke skal fremlægge oplysningerne flere gange, medmindre det er absolut nødvendigt for efterforskningen (artikel 362, stk. 1a, i strafferetsplejeloven)
 • retsformanden afhører den mindreårige som vidne og kan i den forbindelse rette henvendelse til et medlem af den mindreåriges familie eller børnepsykolog (artikel 498 i strafferetsplejeloven)
 • hvis en part anmoder om det, eller hvis retsformanden anser det for nødvendigt, når der er en mindreårig blandt de personer, der er involveret i bevisoptagelsen, afsiger dommeren kendelse om stedet, fristen og de nærmere betingelser for brugen af anticiperet bevisoptagelse, når kravet om beskyttelse af de pågældende gør dette nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Retsmødet kan også afholdes andre steder end i retten, eventuelt hos en specialiseret støtteorganisation eller, hvis andet ikke er muligt, i den pågældendes hjem for at sikre bevisoptagelsen
 • vidneerklæringer skal optages i deres helhed ved hjælp af fonografisk udstyr eller audiovisuelle hjælpemidler. Hvis der ikke er adgang til optageudstyr eller teknisk personale, har dommeren mulighed for at benytte teknisk ekspertise eller rådgivning.
 • i forbindelse med voldsforbrydelser foregår afhøringen af et mindreårigt offer eller et voksent offer, der er psykisk sårbar, på anmodning af offeret eller dennes advokat bag et spejlglas og ved hjælp af et samtaleanlæg.

Hvem skal beskytte mig?

(Se ovenfor)

Vurderer man min situation for at fastslå, om der er risiko for, at gerningsmanden påfører mig fornyet skade?

Når der opstår specifikke beskyttelsesbehov, kræver loven, at du som offer for en forbrydelse underkastes en individuel vurdering for at afgøre, om og i hvilket omfang det vil være hensigtsmæssigt at træffe særlige foranstaltninger under sagen. Man er særligt opmærksom, hvis du er mindreårig og særligt sårbar. Det er dommeren, der afgør, om du vil have gavn af passende beskyttelsesforanstaltninger under straffesagen. I løbet af efterforskningen afhøres du i egnede lokaler af særligt uddannede betjente. Hvis du er mindreårig, skal ungdomsdomstolen gøres opmærksom på dette, og den vil så vurdere situationen og behovet for beskyttelse. For at beskytte dig mod en ny forbrydelse kan retten begrænse gerningsmandens frihed (tilbageholdelse, forbud mod at nærme sig steder, hvor du færdes, fjernelse fra familiens hjem). Du skal underrettes om anvendelsen af sådanne foranstaltninger (artikel 282c i strafferetsplejeloven). Du kan også anmode dommeren om at beordre gerningsmanden til at betale underholdsbidrag, når dommeren har beordret denne fjernet fra familiens hjem eller på et senere tidspunkt (artikel 282a i strafferetsplejeloven). Den kompetente lokale politimyndighed har de samme beføjelser og har en særlig tjeneste til dette formål.

Evaluerer man min situation for at fastslå, om der er risiko for, at jeg bliver påført fornyet skade via det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Du har som offer for en voldsforbrydelse, både som mindreårig og særligt sårbar, ret til at vidne under sikrede forhold. Sådanne ordninger kan indføres for at forhindre, at du kommer i kontakt med gerningsmanden i forbindelse med efterforskningen og retssagen. Det er også muligt at gengive vidneudsagn fra dig som et særligt sårbart offer på et audiovisuelt medie, også i tilfælde hvor det ikke er absolut nødvendigt at gøre dette.

Bestemmelse om muligheden for at rejse relevante spørgsmål 
(artikel 413 i strafferetsplejeloven): anmodning fra den person, der er omfattet af efterforskningen, eller offeret for den strafbare handling

 1. Den person, der er omfattet af efterforskningen, eller offeret for forbrydelsen kan anmode anklagemyndigheden om muligheden for at rejse relevante spørgsmål i henhold til artikel 412, stk. 1 (hvis anklagemyndigheden beslutter ikke at rejse sigtelse eller ikke anmoder om, at sagen henlægges, inden udløbet af den lovbestemte frist eller den forlængede frist, som dommeren har fastsat).
 2. Hvis der gives mulighed for at rejse relevante spørgsmål, gennemfører anklagemyndigheden den nødvendige indledende efterforskning og fremsætter sine krav inden for tredive dage fra anmodningen som indgivet i henhold til stk. 1.

Hvilken beskyttelse tilbydes særligt sårbare ofre?

Det er ikke kun offerets alder eller fysiske eller psykiske handicap, der gør det særligt sårbart, men også typen af forbrydelsen og sagens nærmere omstændigheder. Med henblik på at afgøre, hvorvidt et offer er særligt sårbart, er det nødvendigt at undersøge, om forbrydelsen omfatter vold eller er inspireret af racehad, om den hænger sammen med organiseret kriminalitet, terrorisme – herunder international – eller menneskehandel, om den er udtryk for diskrimination, og om offeret befinder sig i en tilstand af følelsesmæssig, psykologisk eller økonomisk afhængighed af gerningsmanden (artikel 90c i strafferetsplejeloven).

Under alle omstændigheder er det tilladt at gengive vidneudsagn fra særligt sårbare ofre på et audiovisuelt medie, også i tilfælde hvor det ikke er absolut nødvendigt at gøre dette.

BEVISKRAV I SÆRLIGE TILFÆLDE – I sager om tilfælde af vold i hjemmet og partnervold, slaveri, prostitution af mindreårige, børnepornografi, virtuel pornografi, sexturisme, der involverer prostitution af mindreårige, menneskehandel, slavehandel, seksuel vold, skærpende omstændigheder, seksuelle handlinger over for mindreårige, kollektiv seksuel vold, henvendelser til børn med seksuelt formål og stalking, gives der kun tilladelse til afhøringen, når vidneafhøringen vedrører et særligt sårbart offer, og offeret allerede har fremsat erklæringer under den anticiperede bevisoptagelse eller den kontradiktoriske forhandling med den person, imod hvem de pågældende erklæringer vil blive brugt, eller har fremsat erklæringer, som er indført i retsprotokollen, hvis den vedrører andre forhold end dem, som har været genstand for de tidligere erklæringer, eller hvis dommeren eller en af parterne skønner, at særlige omstændigheder taler for det.

SAMMENFATTENDE OPLYSNINGER – Kriminalpolitiet retter henvendelse til en børnepsykolog eller børnepsykiater, der udpeges af anklagemyndigheden, når det er nødvendigt at indhente oplysninger fra et offer, også en voksen, der er særligt sårbar. Det er nødvendigt at sikre, at det særligt sårbare offer, der opfordres til at fremlægge oplysninger, aldrig er i kontakt med den person, der er genstand for efterforskningen, og ikke skal fremlægge oplysningerne flere gange, medmindre det er absolut nødvendigt for efterforskningen (artikel 351, stk. 1b).

INDHENTNING AF OPLYSNINGER – Kriminalpolitiet retter henvendelse til en børnepsykolog eller børnepsykiater, der udpeges af anklagemyndigheden, når det er nødvendigt at indhente oplysninger fra et offer, også en voksen, der er særligt sårbar. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at sikre, at det særligt sårbare offer, der opfordres til at fremlægge oplysninger, aldrig er i kontakt med den person, der er genstand for efterforskningen, og ikke skal fremlægge oplysningerne flere gange, medmindre det er absolut nødvendigt for efterforskningen (artikel 362, stk. 1a).

AFHØRING AF VIDNER – Retsformanden forestår afhøringen af vidner, herunder parternes spørgsmål og indsigelser. I forbindelse med retsmødet kan retsformanden rette henvendelse til et medlem af den mindreåriges familie eller en børnepsykolog. Hvis retsformanden efter at have lyttet til parterne mener, at direkte afhøring af den mindreårige ikke vil skade vidnets sindstilstand, afsiger han kendelse om, at vidneudsagnet kan afgives i henhold til bestemmelserne i de foregående stykker. Kendelsen kan ophæves under retsmødet (artikel 498 i strafferetsplejeloven).

Bestemmelserne i artikel 398, stk. 5a (anticiperet bevisoptagelse, se nedenfor) finder anvendelse, hvis en part anmoder om det, eller hvis retsformanden anser det for nødvendigt.

ANTICIPERET BEVISOPTAGELSE – (artikel 398, stk. 5a) Følgende bestemmelser finder anvendelse, hvis en part anmoder om det, eller hvis retsformanden anser det for nødvendigt: Som led i efterforskninger af mistanke om tilfælde af vold i hjemmet og partnervold, slaveri, prostitution af mindreårige, børnepornografi, virtuel pornografi, sexturisme der involverer prostitution af mindreårige, menneskehandel, slavehandel, seksuel vold, skærpende omstændigheder, seksuelle handlinger over for mindreårige, kollektiv seksuel vold, henvendelser til børn med seksuelt formål og stalking gælder det, at hvis der er særligt sårbare voksne blandt de personer, der er involveret i bevisoptagelsen, afsiger dommeren kendelse om stedet, fristen og de nærmere betingelser for brugen af anticiperet bevisoptagelse, når kravet om beskyttelse af de pågældende gør dette nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Med henblik herpå kan retsmødet også afholdes andre steder end i retten, eventuelt hos en specialiseret støtteorganisation eller, hvis andet ikke er muligt, i den pågældendes hjem for at sikre bevisoptagelsen. Vidneerklæringer skal optages i deres helhed ved hjælp af fonografisk udstyr eller audiovisuelle hjælpemidler. Hvis der ikke er adgang til optageudstyr eller teknisk personale, har dommeren mulighed for at benytte teknisk ekspertise eller rådgivning. Der udfærdiges ligeledes en sammenfattende afhøringsprotokol. Der udfærdiges kun en transskription, hvis parterne anmoder om det.

Med forbehold af de foregående stykker afsiger dommeren kendelse om beskyttelsesforanstaltninger, når retten skal udspørge særligt sårbare ofre, hvis offeret eller dennes advokat anmoder om det (artikel 498, stk. 4c, i strafferetsplejeloven).

I sager vedrørende ovennævnte forbrydelser kan anklagemyndigheden af egen drift eller på anmodning af offeret eller den person, der er genstand for efterforskningen, anmode om, at offerets vidneforklaring indhentes ved anticiperet bevisoptagelse, også i andre end de i lovgivningen omhandlede tilfælde. Når offeret er særligt sårbart, kan anklagemyndigheden af egen drift eller på anmodning af offeret eller den person, der er genstand for efterforskningen, anmode om, at offerets vidneforklaring indhentes ved anticiperet bevisoptagelse (artikel 392 i strafferetsplejeloven).

Bevisoptagelse, der kræver deltagelse af særligt sårbare vidner, kan ske i henhold til proceduren for anticiperet bevisoptagelse – en ordning, der bl.a. opfylder kravet om at undgå, at offeret udsættes for yderligere skadelig påvirkning (sekundær viktimisering), fordi det fastholdes i proceduren.

GRATIS RETSHJÆLP – Ofre for vold i hjemmet og familievold, skamfering af kvindelige kønsorganer, seksuel vold, seksuelle handlinger over for mindreårige, kollektive seksuel vold og stalking har altid ret til gratis retshjælp, selv om deres indkomst overstiger den lovbestemte grænse for dette. Mindreårige ofre for forbrydelser såsom fastholdelse i afhængighedsforhold eller slaveri, prostitution af mindreårige, børnepornografi, sexturisme, der involverer prostitution af mindreårige, menneskehandel, slavehandel og forulempelse af mindreårige er også berettiget til gratis retshjælp.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

(Se ovenfor)

En af mine nærmeste er død som følge af forbrydelsen – hvilke rettigheder har jeg?

Når offeret for den strafbare handling er afgået ved døden, udøver dennes familie de lovbestemte rettigheder

(artikel 90, stk. 3, i strafferetsplejeloven)

En af mine nærmeste har været udsat for en forbrydelse – hvilke rettigheder har jeg?

(Se ovenfor)

Er der mulighed for mægling? På hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingsproceduren?

Mægling i straffesager er baseret på lovdekret nr. 274/2000, som giver offeret ret til at sagsøge skadevolderen direkte med henblik på erstatning. Denne mulighed kan kun udøves i tilfælde af forbrydelser, der kan retsforfølges efter begæring.

Der er nødvendigt, at parterne indvilger i at indlede og gennemføre mægling i straffesagen og at nå frem til en tilfredsstillende aftale. Under hele sagen skal fredsdommeren så vidt muligt tilskynde til forlig mellem parterne. Følgende forbrydelser, der hører under fredsdommerens kompetence, egner sig til mægling: injurier, bagvaskelse, simple trusler, lette slag og kvæstelser og hærværk.

Derudover kan parterne i straffesagen eller deres advokater henvende sig direkte til mæglingstjenesten for at få afsluttet en straffesag, der hører under fredsdommerens kompetence, og anvende muligheden i artikel 35 i lovdekret nr. 274/2000, nemlig at den strafbare handling bortfalder, når tiltalte betaler erstatning.

Med hensyn til forbrydelser, der kun kan retsforfølges efter begæring, kan den person, som påstås at have begået forbrydelsen, indkaldes for fredsdommeren efter anmodning fra offeret. Anmodningen skal underskrives af offeret eller dennes retlige repræsentant og af offerets advokat. Sidstnævnte bevidner offerets underskrift. For mindreårige under 14 år, voksne, der er under værgemål, er umyndiggjort eller lider af mentale handicap, underskrives anmodningen af forælderen, værgen eller kurator eller den særlige kurator. Fremsættelsen af anmodningen har samme virkning som indgivelse af en begæring (artikel 21).

Fremsættelse af anmodningen: Anmodningen skal forudgående meddeles til anklagemyndigheden, hvilket sker ved aflevering af en kopi til dennes sekretariat. Herefter forelægges den for sagsøgeren sammen med beviset for afleveringen på dommerkontoret for den kompetente fredsdommer inden for tre måneder efter anmeldelsen af forbrydelsen. Hvis offeret allerede har indgivet en begæring vedrørende det samme forhold, skal dette anføres i anmodningen, og der skal indsendes en kopi af begæringen til anklagemyndighedens sekretariat. I dette tilfælde afsiger fredsdommeren kendelse om fremskaffelse af det originale dokument (artikel 22).

Indtræden som civil part: Indtræden som civil part skal ske samtidig med indgivelse af anmodningen, da muligheden ellers forpasses. En begrundet anmodning om godtgørelse eller erstatning for skader, der fremgår af anmodningen, sidestilles på enhver måde med indtræden som civil part (artikel 23).

Anmodningen er uantagelig i følgende tilfælde:

 1. den er ikke indgivet i tide
 2. den er indgivet uden for de i lovgivningen omhandlede tilfælde
 3. den indeholder ikke de obligatoriske oplysninger, eller den er ikke underskrevet
 4. beskrivelsen af forholdet eller opregningen af beviskilder er utilstrækkelig
 5. den indeholder ikke et bevis for indgivelsen til anklagemyndigheden.

Anmodninger fra anklagemyndigheden (artikel 25): Senest ti dage efter indgivelsen af anmodningen overbringer anklagemyndigheden sine anmodninger til fredsdommerens justitskontor. Hvis anklagemyndigheden finder, at anmodningen er uantagelig eller åbenbart grundløs, eller at den er indbragt for en fredsdommer, der ikke har geografisk kompetence, afgiver anklagemyndigheden en negativ udtalelse; ellers udfærdiger den anklageskriftet ved at bekræfte eller ændre indholdet af anmodningen.

Efter fristens udløb træffer fredsdommeren selv foranstaltninger, hvis anklagemyndigheden ikke har fremsat anmodninger. Hvis fredsdommeren ikke vurderer, at anmodningen er uantagelig eller åbenbart grundløs, og hvis han anerkender sin kompetence, indkalder han parterne til et retsmøde ved dekret senest 20 dage efter indgivelsen af anmodningen.

Når der er flere ofre, forhindrer en anmodning fra en af disse ikke de øvrige i at intervenere i sagen med bistand af en advokat og at udøve de samme rettigheder som den primære sagsøger. De intervenerende ofre kan indtræde som civile parter, inden retsmødet indledes. Hvis ofre, som har fået dekretet forkyndt på behørig vis, undlader at give møde, betragtes det som en frasigelse af retten til at indgive begæring eller en afståelse af begæringen, hvis denne allerede er indgivet.

Fremmøde ved retsmødet: Mindst syv dage før den fastsatte dato for retsmødet indgiver anklagemyndigheden eller offeret indkaldelsen til retsmødet og tilhørende bemærkninger til fredsdommerens justitskontor.

Når forbrydelsen kun kan retsforfølges efter begæring, søger dommeren at få parterne til at indgå forlig. Hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt at forsøge at indgå forlig, kan dommeren udsætte retsmødet i højst to måneder og i givet fald rette henvendelse til mæglingsinstanser og offentlige eller private organisationer i området. Under alle omstændigheder kan parternes erklæringer inden for en mæglingsprocedure under ingen omstændigheder anvendes under retsmødet (artikel 29).

Hvis det indgås forlig, udfærdiges der en protokol, som attesterer, at begæringen er frafaldet eller trukket tilbage og den dertil hørende accept. Tilbagetrækningen har samme virkning som frafaldelse af begæringen.

Mægling kan føre til, at offeret frafalder sin begæring, hvilket medfører, at sagen frafaldes som følge af manglende antagelighedsgrund. Hvis mæglingen lykkes, hvilket kan bestå i erstatning for den forvoldte skade, kan det medføre, at forbrydelsen bortfalder som følge af de erstatningsforanstaltninger, som gerningsmanden har truffet forud for retsmødet eller som følge af forholdets ringe alvor.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mine rettigheder?

Bestemmelserne om beskyttelse af ofre findes i strafferetsplejeloven, i  Link åbner i nyt vinduelovbekendtgørelse nr. 212 af 15. december 2015, som gennemfører direktiv 2012/29/EU for så vidt angår rettigheder for ofre for forbrydelser, bistand til ofre for forbrydelser og beskyttelsen af ofre, i  Link åbner i nyt vinduelovdekret nr. 204 af 9. november 2007, i  Link åbner i nyt vinduedekret nr. 222 af 23. december 2008 (som gennemfører lovdekret nr. 204/2007), i artikel 11 i  Link åbner i nyt vinduelov nr. 122 af 7. juli 2016 (europæisk lov 2015-2016 om kompensation til ofre for voldsforbrydelser) samt en række andre bestemmelser vedrørende ofre for visse kategorier af forbrydelser.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/10/2020

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen


Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

 • Der er tale om en anmeldelse (denuncia), når en person, der har kendskab til en strafbar handling, underretter anklagemyndigheden eller kriminalpolitiet om dette. Det er frivilligt at foretage en anmeldelse undtagen i visse tilfælde, som udtrykkeligt er fastsat ved lov. I anmeldelsen angives de væsentlige aspekter ved forbrydelsen, datoen, hvor forbrydelsen blev opdaget, og de beviser, der allerede er kendt. Om muligt indeholder den også personoplysninger, adresse og alle andre oplysninger, der kan hjælpe til at identificere gerningsmanden, dine egne personoplysninger og oplysninger om de personer, der kan redegøre for omstændigheder, der er relevante for at rekonstruere forløbet. Det forhold, at der ikke findes oplysninger, som kan identificere den mulige gerningsmand, har ingen indflydelse på, om straffesagen indledes, idet det er muligt at rejse sigtelse mod en ukendt, som politiet skal meddele den kompetente anklagemyndighed sammen med oplysninger om, hvilke efterforskningsmæssige foranstaltninger, der eventuelt er truffet for at identificere forbrydelsens gerningsmænd.
 • Begæringen (querela) er en erklæring, hvormed en person, der har været udsat for en forbrydelse (eller dennes juridiske repræsentant), anmoder om, at den skyldige retsforfølges. Den drejer sig om strafbare handlinger, der ikke automatisk fører til retsforfølgelse. Begæringen skal indeholde en beskrivelse af den forbrydelse, der er begået, og anmelderens udtrykkelige ønske om, at gerningsmanden retsforfølges med henblik på at blive straffet, skal klart fremgå. Det er muligt at trække en tidligere indgivet begæring tilbage (tilbagetrækning), undtagen i tilfælde af seksuel vold eller seksuelle handlinger, der involverer mindreårige. For at begæringen skal kunne henlægges, skal tilbagetrækningen accepteres af den person, som begæringen vedrører, som, hvis vedkommende er uskyldig, kan have interesse i at bevise, at han eller hun overhovedet ikke har noget med forbrydelsen at gøre, gennem en retssag.
 • Sagsfremstillingen (esposto) er det dokument, hvorved den offentlige myndighed med ansvar for sikkerheden anmodes om at gribe ind af den ene part eller begge parter i tilfælde af konflikter mellem personer. Efter anmodningen om indgriben indkalder den offentlige embedsmand med ansvar for sikkerheden parterne til sit kontor for at forsøge at mægle og udfærdiger en protokol. Hvis det fremgår af forholdet, at der er sket en forbrydelse, og hvis forholdet automatisk fører til retsforfølgelse, skal embedsmanden med ansvar for sikkerheden underrette den retslige myndighed. Hvis det er tale om en strafbar handling, der fører til retsforfølgelse efter indgivelse af en begæring, kan denne embedsmand på anmodning forsøge at nå frem til en præliminær bilæggelse af tvisten, uden at dette berører muligheden for efterfølgende at indgive en begæring.

En anmeldelse, begæring eller sagsfremstilling forudsætter, at man henvender sig til ordensmagten (døgnpolitistationer, politistationer, Arma dei Carabinieri). Du kan ligeledes indgive en anmeldelse og en sagsfremstilling til anklagemyndigheden.

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker i sagen?

Efter anmeldelsen modtager du vejledning om, hvilke myndigheder du skal kontakte for at få oplysninger om proceduren, din rolle under efterforskningen og retssagen, din ret til at blive informeret om tid og sted for retssagen og domsafsigelsen, og, hvis du indtræder som civil part, din ret til at blive underrettet om dommen, i det mindste i form af et uddrag. Derudover vil du blive informeret om status for proceduren og registrering af den anmeldte forbrydelse i det officielle register. Du informeres i øvrigt om enhver anmodning om henlæggelse af sagen og om mulighederne for at gøre indsigelse mod eventuelle krænkelser af dine rettigheder. Endelig kan du afslutte sagen ved at trække din begæring tilbage, hvis det er muligt, eller ved at indlede mægling (artikel 90a i strafferetsplejeloven).

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Du vil allerede fra den første kontakt med den kompetente myndighed få oplysninger om din ret til at søge juridisk rådgivning og retshjælp på statens regning på et sprog, som du forstår (artikel 90a). Du kan anmode om få retshjælp i henhold til bestemmelserne i loven om retshjælp til ugunstigt stillede personer (artikel 98 i strafferetsplejeloven). Du kan retshjælp, hvis din indkomst er lavere end den lovbestemte grænse. For at få adgang til retshjælp skal du indgive anmodning herom til retten i fasen umiddelbart efter indgivelse af begæringen. Ved afslutningen af første fase, hvor advokaten har ret til at være til stede, og under alle omstændigheder forud for indkaldelsen til afhøring, dvs. senest på tidspunktet for afslutningen af den indledende efterforskning, underretter anklagemyndigheden den person, der er genstand for undersøgelsen, om udpegelsen af den beskikkede advokat, og hvis dette ikke sker, vil de efterfølgende faser være ugyldige (artikel 369a i strafferetsplejeloven).

Meddelelsen om udpegelsen skal indeholde:

a) oplysninger om den obligatoriske karakter af det tekniske forsvar i straffesager med angivelse af de rettigheder og muligheder, som personen, der er genstand for undersøgelsen, har i henhold til lovgivningen

b) navnet på den beskikkede advokat, dennes adresse og telefonnummer

c) angivelse af retten til at udpege en særlig advokat, idet der samtidig gøres opmærksom på, at personen, der er genstand for undersøgelsen, vil blive bistået af en beskikket advokat

d) oplysning om, at vedkommende er forpligtet til at betale den beskikkede advokat, hvis betingelserne for at få retshjælp ikke er opfyldt, idet den pågældende advares om, at der i tilfælde af insolvens vil blive foretaget tvangsfuldbyrdelse

da) oplysninger om retten til tolkebistand og oversættelse af vigtige dokumenter

e) angivelse af betingelserne for berettigelse til retshjælp.

Retshjælp er en ordning, der er baseret på retten til et forsvar i henhold til artikel 24 i forfatningen, i henhold til hvilken enhver har ret til at blive bistået i alle stadier af retssagen og uanset domstolsniveau. Den giver mulighed for, at personer med økonomiske problemer på statens regning kan få bistand af en advokat og af specialister såsom sagkyndige vidner og fritages for at betale sagens omkostninger. Der kan anmodes om gratis retshjælp i straffesager, i civile sager i tilknytning til straffesager, i supplerende sager såsom fuldbyrdelse af domme, sager vedrørende sikkerhed, forebyggelse eller overvågning samt i civile sager, der er udløbere af straffesager.

Muligheden for gratis retshjælp gælder ikke kun for italienske statsborgere, men også for udenlandske statsborgere, selv om de er genstand for en administrativ udvisningsprocedure, ikke er bosat i Italien, eller er statsløse, der opholder sig i Italien.

Alle parter i retssagen har mulighed for gratis retshjælp, men når der er tale om et offer for forbrydelser mod den seksuelle frihed, finder de lovbestemte grænser ikke anvendelse.

Staten beskytter også mindreårige, som har adgang til denne mulighed, og det samme gælder personer, der er genstand for en forundersøgelse, hvis disse er anholdt, sidder varetægtsfængslet eller tilbageholdes.

For at kunne få gratis retshjælp må man ikke tjene mere end den lovbestemte grænse på 11 369,24 EUR, der forhøjes med 1 032,90 EUR for hver yderligere person på bopælen.

Kan jeg få refunderet mine udgifter (til deltagelse i efterforskningen/retssagen)? På hvilke betingelser?

Gratis retshjælp er en ordning, der er baseret på retten til forsvar, som igen er beskyttet af artikel 24 i forfatningen, og giver enhver person, der opfylder betingelserne (økonomiske problemer), mulighed for at få bistand af en advokat og specialister såsom ekspertvidner på alle tidspunkter af retssagen og på alle domstolsniveauer på statens regning. Artiklen giver ligeledes mulighed for at blive fritaget for at betale sagens omkostninger.

Har jeg mulighed for at klage, hvis en sag vedrørende mig henlægges?

Ved at gøre indsigelse mod en anmodning om, at sagen henlægges, beder du om, at den indledende efterforskning fortsætter. Du skal i så fald angive formålet med denne supplerende undersøgelse og de dertil hørende beviser, da indsigelsen eller vil blive erklæret uantagelig. Hvis indsigelsen erklæres uantagelig, og begæringen er grundløs, henlægger dommeren sagen med en begrundet kendelse og sender sagens akter til anklagemyndigheden. Hvis dommeren afviser anmodningen, fastsætter dommeren datoen for det lukkede retsmøde og underretter anklagemyndigheden, dig, og den person, der er genstand for efterforskningen. Dommeren meddeler også datoen for retsmødet til den offentlige anklager ved appelretten. Efter retsmødet underretter dommeren anklagemyndigheden i form af en kendelse, hvis vedkommende mener, at der er behov for yderligere undersøgelser, og fastsætter fristen for, hvornår disse skal gennemføres. Hvis dommeren afviser anmodningen om at henlægge sagen, afsiger han kendelse om, at anklagemyndigheden skal udfærdige anklageskriftet inden for en frist på 10 dage. Senest to dage efter udfærdigelsen af anklageskriftet fastsætter dommeren datoen for det indledende retsmøde ved dekret.

Derudover har du som offer for fysisk vold altid ret til at blive informeret om en eventuel anmodning om, at sagen henlægges, også selv om du ikke udtrykkeligt har bedt om det, og du har 20 dage fra det tidspunkt, hvor du er blevet informeret om anmodningen, til at sætte dig ind i sagens akter og fremsætte en begrundet anmodning om, at den indledende efterforskning fortsætter (artikel 408, stk. 3a, i strafferetsplejeloven).

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan udpege en advokat til at udøve dine rettigheder og gøre brug af dine muligheder. For at være sikker på at modtage de meddelelser, som loven kræver, og for at kunne udøve bestemte rettigheder, skal du angive eller vælge en bopælsadresse. Du skal ligeledes meddele eventuelle adresseændringer under straffesagen. Hvis du har udpeget en advokat, er det ikke nødvendigt at meddele dette, idet al korrespondance sendes til advokaten.

Du har ret til at fremsætte skriftlige indlæg og fremlægge beviser både under efterforskningen og under retssagen (artikel 90 i strafferetsplejeloven). Du kan ligeledes se registreringerne af de anmeldte forbrydelser i det officielle register (artikel 335 i strafferetsplejeloven). Du skal informeres om, at de tekniske undersøgelser afsluttes, da de ikke kan gentages (artikel 360 i strafferetsplejeloven). Du kan ligeledes anmode anklagemyndigheden om at foretage undersøgelser i form af anticiperet bevisoptagelse. Du kan straks ved anmeldelsen eller i et senere dokument anmode om at blive informeret om enhver anmodning om, at efterforskningen forlænges, eller at sagen henlægges. Du skal navnlig bede om at blive informeret om anmodninger om forlængelse af efterforskningen (artikel 406 i strafferetsplejeloven) og anmodninger om henlæggelse af sagen (artikel 408 i strafferetsplejeloven). Hvis retssagen gennemføres, har du ret til at blive informeret om sted, dato og tidspunkt for afholdelsen af første retsmøde. Du underrettes ikke automatisk om de efterfølgende retsmøder og må selv forhøre dig om datoerne hos retten. Du er ikke forpligtet til at deltage i retsmøderne, undtagen når du skal vidne. Når efterforskningen er afsluttet, har du ret til at få indsigt i alle sagens akter og tage kopier af dem. I efterforskningsfasen har du generelt ikke ret til dette. Anklagemyndigheden kan dog give tilladelse til det, hvis det har særlig relevans.

Mens straffesagen kører, kan du som offer, der mener at have lidt skade som følge af forbrydelsen, anmode om skadeserstatning og indtræde i sagen som civil part.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg indtræde som sådan(t) i sagen?

Som offer, kan du som den, der har lidt skade som følge af forbrydelsen, indtræde i alle de ovennævnte roller med de rettigheder og muligheder, det giver. Du kan endvidere afhøres som vidne under retssagen, og hvis du har ret til erstatning som følge af den skade, som du har lidt ved forbrydelsen, kan du anlægge et civilt søgsmål i forbindelse med straffesagen ved at indtræde som civil part.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Medmindre andet er anført ovenfor vedrørende dine rettigheder og muligheder som offer, gælder følgende bestemmelser, hvis du føres som vidne.

Du har pligt til at møde for dommeren, til at overholde de krav, som dommeren stiller med henblik på retssagen, og til at svare oprigtigt på de spørgsmål, du stilles. Du kan ikke blive tvunget til at vidne om forhold, som kan betyde, at du selv kan ifalde straf. Hvis der indtræffer en hændelse, som forhindrer dig i at møde for retten på den dato, hvor du er indkaldt, skal du hurtigt informere dommeren og angive, hvorfor du er forhindret. Hvis dommeren vurderer, at udeblivelsesgrunden er gyldig, sendes en ny indkaldelse til et senere møde. Hvis du som behørigt indkaldt vidne ikke møder op til retsmødet uden gyldig grund, kan dommeren afsige kendelse om tvunget fremmøde og kan ligeledes dømme dig til at indbetale til bødekassen (cassa delle ammende) samt til at godtgøre de udgifter, som udeblivelse medfører, jf. artikel 133 i strafferetsplejeloven. Du har som vidne pligt til at fortælle sandheden, når du besvarer spørgsmål. Artikel 372 i strafferetsplejeloven giver mulighed for at straffe vidner, der nægter at svare, lyver eller undlader at fortælle, hvad de ved. Hvis du ikke er samarbejdsvillig eller tilbageholder oplysninger, kan idømmes fængelsstraf. Du kan ikke blive anholdt under retsmødet. Hvis du trækker dine urigtige erklæringer tilbage eller fortæller sandheden inden domsafsigelsen, slipper du for straf. Mened er ikke strafbart, forudsat at det begås for at forhindre, at du selv eller et familiemedlem bliver straffet (artikel 384 i strafferetsplejeloven).

Kan jeg fremsætte erklæringer eller bevismateriale under retssagen? På hvilke betingelser?

Du kan som offer for en forbrydelse altid blive indkaldt som vidne. Dine erklæringer kan betragtes som en beviskilde med henblik på at få tiltalte dømt, når der foretages en vurdering af deres troværdighed, som både er objektiv og subjektiv. Dommeren kan frit vurdere dit vidneudsagn, som i sig selv kan udgøre det bevis, som domfældelsen af tiltalte er baseret på. Du har pligt til at fortælle sandheden med forbehold af retten til ikke at bidrage til, at du selv bliver straffet (nemo tenetur se detegere). Nære slægtninge til tiltalte er ikke tvunget til at vidne. Men de har pligt til at vidne, hvis de har anmeldt forbrydelsen, indgivet en begæring eller en anmodning, eller hvis de selv eller en af deres slægtninge har lidt skade som følge af den pågældende forbrydelse. Hvis du som vidne har tavshedspligt, har du ret til ikke at udtale dig. Personer, der har fremsat en erklæring under den indledende efterforskning, kan omfattes af forskellige beskyttelsesforanstaltninger.

Hvilke oplysninger får jeg under retssagen?

(se ovenfor)

Har jeg adgang til sagsakterne?

Anklagemyndigheden indfører straks alle forbrydelser, som anmeldes, eller som den selv opdager, i det dertil beregnede register, som opbevares hos den. Anklagemyndigheden indfører samtidig eller på et passende tidspunkt navnet på den person, som er sigtet for forbrydelsen. Hvis henvisningen til den relevante straffebestemmelse for de faktiske omstændigheder ændrer sig under forundersøgelsen, eller hvis det viser sig, at de faktiske omstændigheder er anderledes, er anklagemyndigheden ansvarlig for at ajourføre registreringerne. Registreringerne meddeles den person, der er tiltalt for forbrydelsen, den forurettede og deres advokater, hvis disse anmoder herom. Hvis der modtages en anmodning om at få indsigt i registreringerne i registret over forbrydelser, fremsender sekretariatet for den offentlige anklagemyndighed de ønskede oplysninger, hvis intet er til hinder for at efterkomme en sådan anmodning. I modsat fald erklærer sekretariatet, at registreringerne ikke kan udleveres. I forbindelse med specifikke krav vedrørende undersøgelsen kan anklagemyndigheden, når der skal træffes afgørelse om anmodningen, ved et begrundet dekret bestemme, at registreringerne er fortrolige i en periode på højst tre måneder, som ikke kan forlænges (artikel 335 i strafferetsplejeloven).

Hvis anklagemyndigheden retsforfølger sager om mishandling af slægtninge og medlemmer af husstanden eller chikane, vil den, såfremt den ikke skal udfærdige en anmodning om henlæggelse af sagen, ligeledes underrette din advokat eller, hvis du ikke har en sådan, dig direkte om afslutningen af den indledende efterforskning (artikel 415a i strafferetsplejeloven).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/10/2020

3 - Mine rettigheder efter retssagen


Kan jeg klage?

Kun et offer, der er indtrådt i sagen som civil part, har selvstændig klageadgang, som dog er begrænset til beskyttelse af vedkommendes borgerlige interesser.

Siden lov nr. 46/2006 trådte i kraft, har den civile part generelt ikke haft mulighed for at appellere; den eneste mulighed er en kassationsappel.

Du kan som civil part klage over følgende:

 • de aspekter af dommen, der vedrører den civile sag
 • en frifindelsesdom, dog kun vedrørende borgerlige krav
 • de aspekter af dommen, der vedrører din ret til erstatning og betaling af sagsomkostninger.

Hvad er mine rettigheder, når dommen er afsagt?

Med hensyn til fornyet prøvelse har du som offer, der er indtrådt som civil part i den retssag, der blev afsluttet med den dom, som er genstand for anmodningen om fornyet prøvelse, ret til, når domsforhandlingerne er påbegyndt, at intervenere vedrørende anmodningens antagelighed. Dette gælder selv om den dom, der ankes ved denne ekstraordinære procedure, er en dom om fuldbyrdelse af en udenretlig aftale, idet det ved en særlig procedure anerkendes, at det er muligt at få den formodede gerningsmand dømt til at betale udgifterne sagsomkostningerne.

Har jeg ret til bistand eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

I lovdekret nr. 9 af 11. februar 2015 defineres bestemmelserne for gennemførelsen af direktiv 99/2011/EU, som er baseret på princippet om gensidig anerkendelse og regulerer den europæiske beskyttelsesordre for at sikre, at de foranstaltninger, der træffes for at beskytte en person mod forbrydelser, der kan bringe vedkommendes liv, fysiske eller psykiske integritet, værdighed, personlige frihed eller seksuelle integritet i fare, opretholdes, selv om den pågældende flytter til en anden medlemsstat. I direktivet præciseres det, at en europæisk beskyttelsesordre kun kan udstedes, hvis der allerede er indført en beskyttelsesforanstaltning i den udstedende stat, som pålægger den person, der udgør en fare, et eller flere af følgende forbud eller restriktioner: forbud mod at opholde sig på bestemte steder eller i visse definerede områder, hvor den person, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltningen, bor eller færdes; forbud mod eller regulering af kontakt med den person, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltningen; forbud mod at komme nærmere den person, der er omfattet af en beskyttelsesforanstaltning, end en vis afstand, eller en vis regulering af spørgsmålet. Hvis den kompetente myndighed i den fuldbyrdende medlemsstat modtager en europæisk beskyttelsesordre, skal den anerkende den "uden unødig forsinkelse" og træffe de foranstaltninger, der ville være blevet indført efter dens nationale lovgivning i et tilsvarende tilfælde for at beskytte den pågældende person.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Når domsforhandlingerne er afsluttet, udfærdiger og underskriver retsformanden domskonklusionen og udfærdiger en kortfattet fremstilling af de faktiske og retlige forhold, som dommen bygger på. Den dispositive del af dommen oplæses ved et offentligt retsmøde. For de parter, der er til stede ved retsmødet, eller som må betragtes som sådanne, skal oplæsningen af den kortfattede fremstilling og domskonklusionerne betragtes som en forkyndelse af dommen. Dommeren afsiger dom, hvis den formodede gerningsmand uden for enhver rimelig tvivl kendes skyldig i den forbrydelse, vedkommende er anklaget for. Ved dommen fastsætter dommeren straffen og eventuelle sikringsforanstaltninger. Hvis den dømte er insolvent, vil dommeren idømme den person, der har det civilretlige ansvar, pligt til at betale bøden. I dommen bestemmes det også, at domfældte skal betale sagens omkostninger. Dommeren kan afsige kendelse om offentliggørelse af dommen i aviserne, hvis den civile part anmoder om det, og dette sker for domfældtes og om nødvendigt også den civilretligt ansvarliges regning.

Dommen indeholder:

 1. den indledende formulering "På det italienske folks vegne" og navnet på den myndighed, der afsiger dommen
 2. personoplysninger om anklagedes eller andre oplysninger, der gør det muligt at identificere vedkommende, samt oplysninger om andre private parter
 3. anklagepunkterne
 4. parternes konklusioner
 5. en kortfattet fremstilling af de faktiske og retlige forhold, som dommen er baseret på, med angivelse af, hvilke beviser afgørelsen er baseret på, og en redegørelse for, hvorfor dommeren mener, at beviserne for det modsatte ikke er troværdige
 6. den dispositive del med angivelse af, hvilke artikler i lovgivningen der er anvendt
 7. dato og dommerens underskrift.

Dommen afleveres hos justitskontoret efter offentliggørelsen. Hvis den ikke offentliggøres inden for 30 dage eller en anden frist på højst 90 dage fra afsigelsen, får anklagemyndigheden meddelelse, at den er afleveret, og den meddeles til de private parter, der har mulighed for at anke den, samt til tiltaltes advokat på det tidspunkt, hvor dommen afleveres.

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller på prøve) eller flygter fra fængslet?

Ifølge artikel 90b i strafferetsplejeloven skal du som offer for fysisk vold, hvis du har anmodet herom, straks underrettes, hvis der træffes afgørelse om løsladelse, hvis frihedsberøvelsen ophører, eller hvis den anklagede eller domfældte undslipper eller den fængslede flygter.

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Kan jeg f.eks. fremsætte erklæringer eller appellere sådanne afgørelser?

Det er ikke praksis at høre ofre forud for sådanne afgørelser.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/10/2020

4 - Erstatning


Hvad er proceduren for at anlægge et erstatningskrav mod gerningsmanden (f.eks. retlig procedure, civil procedure, indtræden som civil part)?

Hvis der er begået en forbrydelse, og der afsiges dom som følge heraf, betyder det, at ofret har ret til erstatning for den skade, vedkommende har lidt. Ifølge loven kan du opnå erstatning på to måder:

 • du kan indtræde som civil part i straffesagen mod skadevolderen
 • du kan anlægge et selvstændigt civilt søgsmål.

Valget er op til dig, idet lovgiveren har opretholdt sondringen mellem de to procedurer: den strafferetlige procedure og den civile procedure.

Det er først efter anmodning om retsforfølgelse eller retsforfølgelsen (ved domsforhandlingen), at du bistået af en advokat kan indtræde som civil part og dermed blive part i sagen med alle de garantier, som forsvaret er omfattet af. Med domfældelsen tildeler dommeren i straffesager den civile part et såkaldt "foreløbigt" beløb, der forfalder med det samme, idet afgørelsen om den fulde og endelige erstatning henvises til den civile retssag, der skal anlægges, efter at dommen i straffesagen har fået retskraft.

I stedet for at indtræde som civil part kan du anlægge en selvstændig civil retssag for at kræve erstatning for de skader, som gerningsmandens adfærd har forvoldt.

Retten har dømt den anklagede til at betale mig erstatning. Hvordan kan jeg tvinge vedkommende til at betale?

Når dommeren dømmer den anklagede til at betale erstatning til dig, der er indtrådt som civil part, har han tre muligheder: han kan tilkende skadeserstatning, idømme generel betaling af en erstatning eller idømme betaling af et forskud. 
For offeret er det bedste, at dommeren tilkender fuld skadeserstatning: I dette tilfælde er det muligt at forkynde dommen og betalingskravet (en betalingspåmindelse, som skal gå forud for indledningen af tvangsinddrivelsesproceduren) for den domfældte, hvorved denne tilpligtes at betale det skyldige beløb. Dette udgør samtidig det første nødvendige skridt med henblik på tvangsinddrivelse i tilfælde af fortsat manglende betaling (en procedure, hvor det altid tilrådes at foretage en foreløbig undersøgelse af, hvilke formuegoder der vil kunne gøres udlæg i).

Medmindre dommen om betaling af skadeserstatning udtrykkeligt erklæres foreløbigt eksigibel, er tvangsfuldbyrdelsen dog betinget af, at dommen ikke kan genkaldes, dvs. at den ikke appelleres inden for de fastsatte frister.

Betalingspåbuddet kan forkyndes på samme tid som dommen, selv om sidstnævnte indeholder krav om betaling af et forskud, som i øvrigt altid vil blive erklæret umiddelbart eksigibelt. Forskuddet dækker dog ikke altid offerets krav, og hvis du anser forskuddet for utilstrækkeligt, kan du anlægge en selvstændig civil retssag for at få fastsat den resterende erstatning og opnå en ny, selvstændig domfældelse af gerningsmanden.

Endelig er den civile sag altid nødvendig i den tredje hypotese, nemlig når dommeren i straffesager blot har dømt den anklagede til at betale skadeserstatning generelt uden at fastsætte beløbet på grund af mangel på tilstrækkelige beviser herfor.

Kan staten udbetale et forskud, hvis den skyldige ikke betaler? På hvilke betingelser?

I henhold til direktiv 2004/80/EF, som gennemføres i Italien med ovennævnte foranstaltninger, skal staten sikre en rimelig og passende erstatning (eller i det mindste en kompensation) til italienske og udenlandske statsborgere, der har været ofre for forsætlige og voldelige forbrydelser (mord, forsætlig legemsbeskadigelse, seksuel vold) begået på italiensk område, og når gerningsmanden til forbrydelsen ikke er blevet identificeret eller har unddraget sig retsforfølgelse, eller under alle omstændigheder når den pågældende ikke råder over de økonomiske ressourcer til at yde de forurettede eller, i tilfælde af død, vedkommendes slægtninge, erstatning for de forvoldte skader.

Har jeg ret til erstatning fra staten?

(se ovenfor)

Har jeg ret til erstatning, hvis den tiltalte ikke dømmes?

Hvis tiltalte frifindes i straffesagen, forhindrer det dig ikke i at fremsætte krav om erstatning i en civil retssag, medmindre du er indtrådt som civil part.

Har jeg ret til et forskud, mens jeg afventer en afgørelse om mit erstatningskrav?

Når offeret er indtrådt som civil part i en straffesag ved at indgive en anmodning om tilbagelevering og godtgørelse for den skade, vedkommende har lidt, træffer dommeren ligeledes afgørelse om det civilretlige krav, når han afsiger dommen i henhold til den tidligere artikel 533 i strafferetsplejeloven. Hvis der kun fremlægges beviser for forekomsten af den skade, som forbrydelsen har forårsaget, men ikke dens omfang, afsiger dommeren en generel dom om det civilretlige ansvar og henviser parterne til den dommer, der træffer afgørelse i civilsager, med henblik på betaling af skadeserstatning i henhold til artikel 539 i strafferetsplejeloven. Den civile part kan imidlertid altid anmode dommeren i straffesagen om at fastsætte et forskud inden for rammerne af de skader, der vurderes at foreligge beviser for. Ved en afgørelsen om betaling af en foreløbig erstatning pålægges den anklagede og den civilretligt ansvarlige at betale et beløb som erstatning for skaden, inden skadens omfang er endeligt fastlagt, og denne afgørelse er umiddelbart eksigibel. Der er tale om en ordning, der på parternes udtrykkelige anmodning berettiger, at skyldneren dømmes til at betale et forskud, når dommeren mener, at der foreligger et konkret bevis for gældens eksistens inden for rammerne af det beløb, som forskuddet vedrører. I forbindelse med en straffesag er det faktisk heller ikke nødvendigt, med henblik på betalingen af forskuddet, at fremlægge dokumentation for skadens omfang, idet der hersker tilstrækkelig vished om, at det krævede beløb svarer til skadens omfang (Cass. pen. nr. 12634/2001).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/10/2020

5 - Ret til støtte og bistand


Jeg har været udsat for en forbrydelse – hvor kan jeg henvende mig for at få hjælp og bistand?

Så snart du kommer i kontakt med den kompetente myndighed, får du oplysninger om behandlingsfaciliteter i området, modtagecentre, voldsforebyggelsescentre og krisecentre. Hvis der er mindreårige blandt ofrene, skal der sendes en meddelelse til ungdomsdomstolen, som så vil vurdere situationen og de beskyttelsesforanstaltninger, der skal gennemføres. Hvis du anmoder om det, skal myndighederne til enhver tid sætte dig i kontakt med følgende enheder:

 • Hjælpetjenester for ofre
 • Myndigheder med speciale i retshjælp
 • Advokatsamfundet
 • NGO'er
 • Juridiske klinikker – Retsmedicinske tjenester
 • Offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med retshjælp (justitsministeriet, indenrigsministeriet)

Støtteorganisationer for ofre

Ikkestatslige organisationer – Foreninger, der yder juridisk bistand til ofre for forbrydelser

 1. Fagforbund: CGIL – CISL – UIL
 2. Foreningen Libera – 0832 683429-683430
 3. Krisecentret for kvinder i Rom – 06 6840 172006
 4. Forbrugerorganisationer
 5. Det nationale netværk ADA – Foreninger for ældres rettigheder – 06 48907327
 6. Dafne-netværket (hjælp til voldsofre) – 011 5683686

Hotline for ofre for menneskehandel – 800 290 290

Hotline for voldsofre – 1522

Hotline for ofre for forskelsbehandling – 800 90 10 10

Hotline for ofre for mutilering af kønsorganer – 800 300 558

Hotline for ofre for terror og organiseret kriminalitet – 06 46548373 – 06 46548374 – 06 46548375

Hotline for ofre for mafiarelaterede forbrydelser – 800 191 000

Hotline for ofre for afpresning og åger – 800 999 000

Hotline (på alle sprog) til anmeldelse af tilfælde af diskrimination og racisme – 800 90 10 10

Hotline for mindreårige – 114

Er hjælpen til ofre gratis?

Hjælpen er gratis.

Hvilke former for hjælp kan jeg få af staten og de statslige myndigheder?

Strafbare handlinger, der omfatter vold, kan være traumatiserende for ofret, og du kan kontakte de relevante offentlige tjenester under den lokale sundhedsmyndighed (ASL) (såsom familiecentre) og i din bopælskommune (sociale tjenester). Hvis der er mindreårige blandt ofrene, skal der sendes en meddelelse til ungdomsdomstolen, som så vil vurdere situationen og de beskyttelsesforanstaltninger, der skal gennemføres. Hvis du anmoder om det, har politiet (Carabinieri, det statslige politi, kommunale betjente osv.) pligt til til enhver tid at sætte dig i kontakt med de organisationer, der nævnes i dette dokument. Nogle voldsforebyggelsescentre råder over sikrede boliger, hvor du som offer i de mest alvorlige tilfælde kan søge tilflugt for at undgå yderligere voldshandlinger. Hvis du ønsker yderligere information og/eller at komme i kontakt med voldsforebyggelsescentrene i området, kan du også ringe til 1522 – et gratisnummer, der forvaltes af formandskabet for ministerrådet. Hvis du befinder dig i en vanskelig personlig situation, kan du også bede om at blive bistået af en støtteperson ("amministratore di sostegno"), dvs. en person, der arbejder under dommeren for værgemål ved den civile domstol, og som har til opgave at yde gratis bistand til personer, der har svært ved, også midlertidigt, at varetage deres egne interesser. Du kan indgive anmodningen direkte til den civile domstol eller fremlægge dine problemer for de sociale tjenester i din bopælskommune, som så vil underrette anklagemyndigheden for civile anliggender, som kan udfærdige anmodningen vedrørende den person, der har behov for hjælp.

Hvilken type hjælp kan jeg få fra ikkestatslige organisationer?

Ikkestatslige organisationer yder forskellige former for støtte, herunder psykologbistand, midlertidig indkvartering på faciliteter som krisecentre, bistand og juridisk rådgivning, materiel bistand, uddeling af fornødenheder mv.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/10/2020

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Cypern


Du anses for at være offer for en forbrydelse, hvis du har lidt skade (f.eks. hvis du har lidt legemsbeskadigelse, eller dine personlige ejendele er blevet beskadiget eller stjålet) som følge af en hændelse, der udgør en strafbar handling efter græsk ret. Ifølge gældende lovgivning har du visse individuelle rettigheder før, under og efter straffesagen.

I Cypern indledes den strafferetlige procedure med en politimæssig efterforskning af det strafbare forhold. Når efterforskningen er afsluttet, oversendes sagen til statsadvokaturen, der tager stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen. Hvis der er tilstrækkeligt med beviser mod den formodede gerningsmand, sender statsadvokaten sagens akter til retten. Efter en vurdering af bevismaterialet afgør retten, om den tiltalte er skyldig, og idømmer ham en straf eller frikender ham.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 31/10/2019

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse


Hvilke oplysninger vil jeg modtage fra myndighederne (for eksempel politi og offentlig anklagemyndighed), efter forbrydelsen har fundet sted, men før jeg anmelder forbrydelsen?

Politiet vil uden unødig forsinkelse oplyse dig om din ret til at modtage følgende oplysninger om:

 1. politistationen eller politikontoret, hvor du kan indgive din anmeldelse
 2. den form for støtte, du kan få, og af hvem, herunder, hvor det er relevant, grundlæggende oplysninger om adgang til lægehjælp, enhver specialisthjælp, herunder psykologhjælp, og alternativ indkvartering
 3. hvordan og på hvilke betingelser der ydes beskyttelse, herunder beskyttelsesforanstaltninger
 4. hvordan og på hvilke betingelser du kan kræve erstatning
 5. hvordan og på hvilke betingelser udgifter, der er afholdt i forbindelse med deltagelse i straffesagen, kan blive godtgjort
 6. hvordan og på hvilke betingelser du er berettiget til tolkning og oversættelse
 7. de muligheder, der er for at klage, hvis dine rettigheder ikke respekteres af det politikontor, som behandler din sag
 8. kontaktoplysninger til den betjent, der behandler din sag, til brug for kommunikationen med vedkommende.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen har fundet sted (EU-borgere og tredjelandsstatsborgere). Hvordan beskyttes mine rettigheder?

Hvis du er bosiddende i en anden medlemsstat, så vil det cypriotiske politi indhente en vidneforklaring fra dig, straks efter du anmelder forbrydelsen, for dermed at begrænse problemer vedrørende tilrettelæggelse af proceduren.

Hvis forbrydelsen blev begået i Republikken Cypern, og du er bosiddende i en anden medlemsstat, så kan du indgive anmeldelsen til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor du er bosiddende, dersom du ikke er i stand til eller — i tilfælde af en grov forbrydelse — er uvillig til at gøre det i Cypern.

Hvis du anmelder en forbrydelse begået i en anden EU-medlemsstat til det cypriotiske politi, så skal dette sende anmeldelsen til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået, når politiet ikke har kompetence til at rejse tiltale i sagen

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Hvis du anmelder en forbrydelse til politiet, vil du modtage følgende oplysninger afhængigt af hvilken fase af proceduren, din anmeldelse befinder sig i:

 1. kontaktoplysninger til den politibetjent, som behandler din sag
 2. enhver begrundet afgørelse om at afslutte eller ikke at fortsætte en efterforskning, eller om ikke at rejse tiltale mod gerningsmanden
 3. hvor og hvornår retssagen finder sted, samt karakteren af tiltalen mod gerningsmanden
 4. oplysninger, der bringer dig i stand til at blive orienteret om straffesagens forløb. I særlige tilfælde, hvor sagens korrekte behandling kan påvirkes negativt af videregivelsen af sådanne oplysninger, kan de blive tilbageholdt efter en begrundet udtalelse fra Republikken Cyperns kammeradvokat.
 5. Oplysninger om din ret til at blive informeret, hvis den person, der er varetægtsfængslet, tiltalt eller dømt for den forbrydelse, som vedrører dig, løslades eller er flygtet. Denne information kan tilbageholdes, hvis der er en mulig eller fastslået risiko for, at den kan skade gerningsmanden.

Er jeg berettiget til vederlagsfri tolkebistand eller oversættelse (når jeg kontakter politiet eller andre myndigheder, eller under efterforskningen og retssagen)?

Hvis du ønsker at anmelde en forbrydelse, men ikke taler græsk, så kan du anmelde forbrydelsen på et sprog, du forstår, med den nødvendige sproglige assistance.

Politiet skal endvidere sikre, at du tilbydes:

 • vederlagsfri tolkebistand under efterforskningen, hvis du ikke forstår eller taler græsk
 • vederlagsfri oversættelse, på skriftlig anmodning, af alle oplysninger, der tilvejebringes under efterforskningen, i det omfang sådanne oplysninger er vigtige af hensyn til udøvelsen af dine rettigheder.

Hvordan sikrer myndighederne, at jeg forstår, og at jeg bliver forstået (hvis jeg er et barn, hvis jeg har et handicap)?

 • Politiet vil benytte et enkelt og forståeligt sprog til at kommunikere med dig, under hensyntagen til din personlige situation, herunder eventuelle handicap, der kan påvirke din evne til at forstå eller blive forstået. Al kommunikation, både mundtlig og skriftlig, skal være i en form, der er tilgængelig for personer med handicap, herunder, hvor det er nødvendigt, punktskrift eller tegnsprog.
 • Hvis du er mindreårig under 18 år, så vil du blive evalueret på grundlag af din alder, modenhed, synspunkter, behov og bekymringer for at sikre, at du kan forstå og bliver forstået. Din forælder, værge eller anden juridisk repræsentant vil blive informeret om de rettigheder, der måtte vedrøre dig.
 • Ved din første kontakt med politiet kan du være ledsaget af en person efter eget valg. Dette gælder dog ikke, hvis dette er til skade for dine interesser eller sagens forløb. Hvis du er en person med et handicap, så kan en person efter dit eget valg bistå dig under sagens efterforskning.

Hvis du er mindreårig, så vil oplysningerne blive givet til dig af de sociale myndigheder (med tolkebistand hvor nødvendigt) på et sprog, som du forstår, og under behørig hensyntagen til din alder og modenhed. Hvis du er en person med et handicap, så vil du modtage oplysningerne på en måde, som du kan forstå (f.eks. på tegnsprog).

Støtte til ofre

Følgende organisationer yder støtte til ofre for forbrydelser:

 • Behandlingsinstitutioner
 • Socialforsorgen
 • Mentalforsorgen
 • undervisnings- og kulturministeriets pædagogiske psykologtjeneste
 • ikke-statslige organisationer

Beskæftigelses-, velfærds- og socialministeriets socialforsorg tilbyder støtte til særligt sårbare grupper, herunder ofre for kriminalitet, ved at:

 • støtte familien med henblik på at sætte familiemedlemmerne i stand til effektivt at opfylde deres roller og ansvar løse familiekonflikter, som truer familiens sammenhold beskytte børns sikkerhed og velfærd forebygge kriminel adfærd og vold i hjemmet samt tilskynde til rehabilitering af personer involveret i asocial adfærd og kriminalitet
 • støtte særligt sårbare grupper
 • bistå de sociale myndigheder med at bestemme og håndtere særligt udsatte gruppers specifikke behov
 • bringe ofre i kontakt med andre kompetente myndigheder og ikke-statslige organisationer, der er i stand til at yde yderligere tjenester og støtte.

Vil politiet automatisk henvise mig til støtte for ofre?

Politiet vil henvise dig til statslige eller andre støttetjenester, hvis dette skønnes nødvendigt, og vil endvidere oplyse dig om de eksisterende muligheder nævnt herover:

Hvordan er mine personlige oplysninger beskyttet?

Politiet skal opfylde bestemmelserne i forfatningen, den gældende lovgivning og politiets adfærdskodeks, der sikrer, at dit privat- og familieliv vil blive respekteret og dine personoplysninger tilstrækkeligt beskyttet.

Ifølge loven kan dit navn og indholdet i din vidneforklaring ikke under nogen omstændigheder offentliggøres eller videregives.

Behandling af personoplysninger er underlagt en særlig lovgivning, der sikrer beskyttelse af dine personoplysninger.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, før jeg kan få adgang til støtte for ofre?

Ja. Efter du har anmeldt forbrydelsen til politiet, vil de sociale myndigheder sikre, at du tilbydes vederlagsfri støtte afhængigt af dine behov, herunder bistand fra ikke-statslige organisationer i stand til at tilbyde særlig støtte.

Personlig beskyttelse, hvis jeg er i fare.

Politiet vil træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte din sikkerhed, navnlig hvis særlige beskyttelsesbehov er blevet fastslået. Afhængig af forbrydelsens art og omstændighederne, din personlige situation og eventuelle andre særlige behov for beskyttelse, kan særlige beskyttelsesforanstaltninger blive truffet i forbindelse med de forskellige faser i straffesagens forløb:

1) anbringelse af vidnet i et vidnebeskyttelsesprogram underlagt statsadvokatens tilsyn og kontrol

På statsadvokatens foranledning kan du blive indsat i et vidnebeskyttelsesprogram, som involverer politimæssige foranstaltninger til beskyttelse af din personlige samt din families sikkerhed, hvis nødvendigt.

2) Vidnebeskyttelse under den strafferetlige efterforskning:

Under den strafferetlige efterforskning:

 • politiet vil afhøre dig uden unødig forsinkelse, straks efter du har indgivet anmeldelse
 • antallet af afhøringer begrænses mest muligt, og afhøring foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til den strafferetlige efterforskning
 • du kan ledsages af din juridiske repræsentant eller en person, du selv har valgt, medmindre der er truffet en begrundet afgørelse om det modsatte for den ene eller begge personer
 • lægeundersøgelser begrænses mest muligt og foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til straffesagen.

3) Ret til beskyttelse under straffesager for ofre med særlige beskyttelsesbehov:

Hvis du identificeres som et offer med særlige beskyttelsesbehov, så står følgende muligheder til rådighed for dig:

 • alle afhøringer udføres i lokaler, der er indrettet til eller tilpasset dette formål
 • alle afhøringer udføres af personer, som er passende uddannet til dette formål
 • alle afhøringer udføres af samme person, medmindre dette strider mod en effektiv retspleje, og
 • hvis du er offer for seksuel vold, kønsbaseret vold eller vold i nære forhold, skal dine afhøringer foretages af en person af samme køn som dig, hvis du ønsker det, under forudsætning af, at det ikke griber ind i straffesagens gang.

Navnlig:

Hvis du er offer for vold i hjemmet:

 • ingen videregivelse af dine personlige oplysninger i afhøringen af dig er tilladt
 • du kan blive henvist til et krisecenter, der drives af foreningen til forebyggelse og bekæmpelse af vold i familien
 • retten kan bestemme, at sagsøgte tilbageholdes, indtil sagen henvises til domstolen, eller den pågældende kan løslades med tilhold om ikke at besøge eller på nogen måde chikanere nogen af familiens medlemmer.

Hvis du er en mindreårig og offer for seksuelt misbrug:

 • dine personoplysninger må ikke offentliggøres i rapporten med din afhøring
 • beskæftigelses-, velfærds- og socialministeriets socialforsorg vil træffe alle nødvendige foranstaltninger til at beskytte din sikkerhed, hvis dine interesser er i strid med dine forældres.

Hvis du er offer for menneskehandel og udnyttelse:

 • ingen videregivelse af dine personlige oplysninger i afhøringen af dig er tilladt
 • Din sag skal anmeldes til de sociale myndigheder af en embedsmand, som er bekendt med din situation – de sociale myndigheder skal oplyse dig om dine rettigheder
 • Du har ret til beskyttelse uden forskelsbehandling, uanset din juridiske status eller ethvert samarbejde, du eventuelt har haft med politiet.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Politiet er primært ansvarlig for at tilbyde dig beskyttelse. Hvis nødvendigt, vil politiet samarbejde med andre kompetente organer i den offentlige eller private sektor for at sikre, at du beskyttes effektivt.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg er i fare for, at skadevolderen kan forvolde mig yderligere skade?

Politiet vil vurdere din sag med henblik på:

a) at identificere særlige beskyttelsesbehov og

b) at bestemme, hvorvidt du skal nyde godt af særlige beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med straffesagen på grund af din særlige sårbarhed over for sekundær og gentagen placering i offerrollen, intimidering og repressalier.

En individuel vurdering skal udføres i nært samarbejde med dig, og den skal tage højde for dine ønsker, også dit eventuelle ønske om ikke at nyde godt af særlige beskyttelsesforanstaltninger.

Vil nogen gennemgå min sag for at vurdere, om jeg er i fare for at lide yderligere skade gennem retssystemet (under efterforskning og retssag)?

Individuel vurdering omfatter en vurdering af din udsættelse for risikoen for sekundær og gentagen placering i offerrollen for dermed at udelukke muligheden for, at du udsættes for sekundær og/eller gentagen placering i offerollen i strafferetssystemets organer.

Hvilken beskyttelse ydes til meget sårbare ofre?

Meget sårbare ofre tilbydes følgende former for beskyttelse:

1) anbringelse af vidnet i et vidnebeskyttelsesprogram underlagt statsadvokatens tilsyn og kontrol.

På statsadvokatens foranledning kan du blive indsat i et vidnebeskyttelsesprogram, som involverer politimæssige foranstaltninger til beskyttelse af din personlige samt din families sikkerhed, hvis nødvendigt.

2) Vidnebeskyttelse under den strafferetlige efterforskning:

Under den strafferetlige efterforskning:

 • politiet vil afhøre dig uden unødig forsinkelse, straks efter du har indgivet anmeldelse
 • antallet af afhøringer begrænses mest muligt, og afhøring foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til den strafferetlige efterforskning
 • du kan ledsages af din juridiske repræsentant eller en person, du selv har valgt, medmindre der er truffet en begrundet afgørelse om det modsatte for den ene eller begge personer
 • de nødvendige lægeundersøgelser begrænses mest muligt og foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt af hensyn til straffesagen.

3) Beskyttelse under straffesager for ofre med særlige beskyttelsesbehov:

Hvis du identificeres som et offer med særlige beskyttelsesbehov, så står følgende til rådighed for dig:

 • alle afhøringer udføres i lokaler, der er indrettet til eller tilpasset dette formål
 • alle afhøringer udføres af personer, som er passende uddannet til dette formål
 • alle afhøringer udføres af samme person, medmindre dette strider mod en effektiv retspleje, og
 • hvis du er offer for seksuel vold, kønsbaseret vold eller vold i nære forhold, skal alle afhøringer foretages af en person af samme køn som dig, hvis du ønsker det, under forudsætning af, at det ikke griber ind i straffesagens gang.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, vil dine bedste interesser blive vurderet fra sag til sag og under hensyntagen til din alder, modenhed, synspunkter, behov og bekymringer.

Som mindreårig har du nogle yderligere rettigheder:

 • under hele sagens forløb kan du være ledsaget af dine forældre eller en embedsmand fra de sociale myndigheder, hvis du er under socialforsorgen
 • hvis du er offer for vold i hjemmet, kan direktøren for de sociale myndigheder i socialforsorgen indgive en anmeldelse på dine vegne, og alle foranstaltninger nødvendige for din sikkerhed vil blive truffet
 • hvis du er offer for seksuelt misbrug, kan enhver offentlig embedsmand indgive en anmeldelse på dine vegne, og alle foranstaltninger nødvendige for at beskytte din sikkerhed vil blive truffet
 • hvis du er uledsaget, vil du blive overdraget til de sociale myndigheder og vil have adgang til dine rettigheder, dvs. din ret til uddannelse, sundhedsvæsen og retten til familiesammenføring.
 • Retten til privatliv-Politiet vil træffe alle lovlige, nødvendige foranstaltninger for at forhindre offentlig udbredelse af enhver oplysning, der kan føre til din identifikation.
 • Særlige beskyttelsesbehov. Politiet:
  • skal sikre, at efterforskningen og strafforfølgelsesproceduren gennemføres, uanset om du eller din repræsentant har indgivet en formel anmeldelse, og at strafferetssagen kan fortsættes, selv i det tilfælde, at du trækker din anmeldelse tilbage
  • skal fortsætte retsforfølgelsen, også når du ikke længere er mindreårig
  • kan optage dine afhøringer som en del af efterforskningen.

Under afhøringen kan du kan ledsages af din juridiske repræsentant eller en person, du selv har valgt, medmindre der er truffet en begrundet afgørelse om det modsatte for denne person.

Afhøringerne skal foretages:

 • uden ubegrundet forsinkelse efter det tidspunkt, hvor hændelsen anmeldes til politiet
 • hvor nødvendigt i lokaler, som er specielt indrettet eller tilpasset til formålet
 • hvor nødvendigt af eller gennem en person, der har passende uddannelse til formålet
 • udelukkende i det omfang og antal, det er nødvendigt af hensyn til efterforskningen og den strafferetlige procedure
 • i tilfælde af seksuelt mistrug vil afhøringerne blive foretaget af uddannede personer, som er af samme køn som barnet.

Mine familiemedlemmer er døde på grund af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Du kan få støtte fra de følgende støttetjenester:

 • Statens sundhedsvæsen
 • Mentalforsorgen
 • Socialforsorgen
 • Pædagogisk psykologhjælp (i tilfælde af mindreårige)
 • Foreningen til forebyggelse og bekæmpelse af vold i familien driver en særlig nødlinje (1440) (for ofre for vold i hjemmet)
 • Ikke-statslige organisationer involveret i støtte til ofre.

Loven giver dig mulighed for at rejse erstatningskrav mod skadevolderen. Du kan også rette henvendelse til de sociale myndigheder med anmodning om oplysninger om din ret til at kræve erstatning.

Mine familiemedlemmer er døde på grund af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Du kan få støtte fra de følgende støttetjenester:

 • Statens sundhedsvæsen
 • Mentalforsorgen
 • Socialforsorgen
 • Pædagogisk psykologhjælp (i tilfælde af mindreårige)
 • Foreningen til forebyggelse og bekæmpelse af vold i familien driver en særlig nødlinje (1440) (for ofre for vold i hjemmet)
 • Ikke-statslige organisationer involveret i støtte til ofre.
  • Loven giver dig mulighed for at rejse erstatningskrav mod skadevolderen. Du kan også rette henvendelse til de sociale myndigheder med anmodning om oplysninger om din ret til at kræve erstatning.

Mit familiemedlem var offer for en forbrydelse – hvad er mine rettigheder?

Du kan få støtte fra de følgende støttetjenester:

 • Statens sundhedsvæsen
 • Mentalforsorgen
 • Socialforsorgen
 • Pædagogisk psykologhjælp (i tilfælde af mindreårige)
 • Foreningen til forebyggelse og bekæmpelse af vold i familien driver en særlig nødlinje (1440) (for ofre for vold i hjemmet)
 • Ikke-statslige organisationer involveret i støtte til ofre.

Kan jeg få adgang til mæglingsydelser? På hvilke betingelser? Vil jeg være beskyttet under mægling?

På Cypern findes der ingen lovgivningsmæssige rammer for mæglingstjenester.

Hvor kan jeg finde den lovgivning, der er relevant for mine rettigheder?

Lovgivningen vedrørende dine rettigheder er

 • Lovene om vold i hjemmet 2000-2015 (Forebyggelse og beskyttelse af ofre).
 • Loven af 2014 om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug, seksuel misbrug af børn og børnepornografi.

Du kan finde denne lovgivning vedrørende dine rettigheder på den cypriotiske advokatsammenslutnings hjemmeside: Link åbner i nyt vinduehttp://www.cylaw.org/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 31/10/2019

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen


Hvordan anmelder jeg en forbrydelse?

Du kan anmelde en forbrydelse på enhver politistation. Politiet vil indlede en efterforskning i din sag, så snart du indgiver en formel anmeldelse af forbrydelsen og afgiver en skriftlig forklaring.

Hvordan kan jeg følge op på, hvad der sker med sagen?

Du kan modtage information om udviklingen i sagen fra den politibetjent (efterforsker), som har fået din sag tildelt. Når din sag er blevet indbragt for retten, kan du få oplysninger om retssagens forløb hos en medarbejder ved den afdeling, som behandler din sag i retten.

Kan jeg få juridisk bistand (under efterforskningen og retssagen)? På hvilke betingelser?

Du kan få gratis retshjælp til sager, der er omfattet af loven om vederlagsfri retshjælp, i forbindelse med sager vedrørende særlige typer krænkelser af menneskerettighederne.

"Sager vedrørende særlige typer af krænkelser af menneskerettighederne" betyder enhver:

a) civil sag ved enhver retsinstans, på ethvert trin, anlagt mod Republikken Cypern på grund af skader påført en person som følge af særlige krænkelser af menneskerettighederne, eller

b) straffesager iværksat af enhver person, hvor kravet vedrører særlige krænkelser af menneskerettighederne.

Den form for retshjælp, der er tilgængelig i henhold til ovennævnte lov:

a) bistand i form af rådgivnings-, assistance- og advokattjenester i forbindelse med civile retssager, der er anlagt i Republikken Cypern eller i forbindelse med straffesager, som

b) udelukkende består af bistand i form af rådgivning i tilfælde af civile retssager, der er anlagt uden for Republikken Cypern.

De menneskerettigheder, der beskyttes inden for rammerne af den ovennævnte lov, er dem, der garanteres af:

a) afsnit II i Republikken Cyperns forfatning

b) loven af 1962, der ratificerer den europæiske menneskerettighedskonvention

c) lovene af 1967-1995, der ratificerer den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination

d) loven af 1969, der ratificerer den internationale pagt (økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, borgerlige og politiske rettigheder)

e) loven af 1989, der ratificerer den europæiske konvention til forebyggelse af tortur og umenneskelig eller vanærende behandling eller straf

f) lovene af 1990 og 1993, der ratificerer konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

g) loven af 1985, der ratificerer FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder

h) loven af 1990, der ratificerer konventionen om barnets rettigheder.

Vederlagsfri retshjælp ydes til:

 • ofre for menneskehandel i forbindelse med sager, der føres ved en distriktsret i Cypern, med henblik på tilkendelse af erstatning ifølge loven om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor
 • mindreårige, der er ofre for menneskehandel, i forbindelse med retssager, der føres ved en distriktsret i Cypern, med henblik på tilkendelse af erstatning ifølge loven om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor
 • mindreårige, der er ofre for seksuel udnyttelse, børnepornografi, seksuel omgang og/eller seksuelt misbrug, i forbindelse med sager, der føres ved en distriktsret i Cypern, med henblik på tilkendelse af erstatning ifølge loven om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.

Endvidere har børn, der er ofre for en eller flere af de strafbare handlinger, der er beskrevet i loven om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug og udnyttelse af børn og børnepornografi — uanset om ofret er villigt til at samarbejde med anklagemyndigheden med henblik på efterforskning, retsforfølgning eller retssag — direkte adgang til vedlagsfri rådgivning i alle af sagens faser i henhold til loven om advokatbistand samt vederlagsfri retshjælp, hvis den pågældende ikke er i besiddelse af de nødvendige midler, uanset bestemmelserne i loven om retshjælp.

Når barnet har ret til en advokat, kan det modtage rådgivning og få udpeget sin egen juridiske rådgiver og repræsentant, der handler på barnets vegne i sager, hvor der er, eller der kunne opstå, en interessekonflikt mellem barnet og indehaveren af forældremyndigheden.

Enhver, der er offer for en eller flere af de strafbare handlinger, der er beskrevet i loven om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug og udnyttelse af børn og børnepornografi — uanset om den pågældende er villig til at samarbejde med anklagemyndigheden med henblik på efterforskning, retsforfølgning eller retssag — har i henhold til loven om advokatbistand direkte adgang til vedlagsfri rådgivning i alle af sagens faser samt vederlagsfri retshjælp.

For at kunne opnå vederlagsfri retshjælp er det nødvendigt at indgive en skriftlig anmodning til den domstol, hvor din sag er under behandling. Domstolen kan bevilge vederlagsfri retshjælp på grundlag af:

a) en socio-økonomisk rapport fra socialkontoret, der beskriver din og din families økonomiske situation, din regelmæssige indkomst samt enhver anden indtægt, der stammer fra din ansættelse eller fra andre kilder, dine og din families grundlæggende leveomkostninger og eventuelle andre forpligtelser eller behov, du måtte have

b) situationens alvor eller enhver anden omstændighed, som f.eks. at bestemme, om det ville være i retfærdighedens tjeneste at bevilge dig vederlagsfri bistand til at forberede og behandle din sag.

Modtagerne af retshjælp har ret til at vælge en advokat, der tilbyder vederlagsfri retshjælp, blandt dem, der er villige til at tilbyde denne type tjenester ifølge den gældende lovgivning. Hvis en modtager af retshjælp undlader at udpege en advokat efter eget valg, så vil retten i henhold til de gældende bestemmelser beskikke en advokat, der er optaget på en liste, der er udarbejdet af den cypriotiske advokatsammenslutning.

Kan jeg anmode om godtgørelse af mine udgifter (for deltagelse i efterforskning/retssag)? På hvilke betingelser?

Republikken Cypern vil refundere dig alle de udgifter, som er nævnt i loven. Oplysninger om, hvordan og under hvilke betingelser du kan anmode om godtgørelse, kan fås på statsadvokatens distriktskontorer hos politiet.

Kan jeg klage, hvis min sag afsluttes uden at blive indbragt for retten?

Du kan anmode om en begrundet afgørelse fra politiet, hvis efterforskningen eller retsforfølgelsen ikke fortsætter eller er blevet indstillet.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan deltage i sagen som vidne for anklagemyndigheden og afgive forklaring i den ret, der behandler sagen.

Hvad er min officielle rolle i retssystemet? Er jeg, eller kan jeg for eksempel vælge at være: offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget?

I straffesager er du vidne for anklagemyndigheden. Hvis du indgiver et erstatningskrav mod gerningsmanden, vil du optræde som sagsøger i de civile retssager herom.

Hvad er mine rettigheder og pligter i den forbindelse?

Som vidne for anklagemyndigheden har du pligt til at afgive vidneforklaring i den ret, der behandler sagen. Hvis du har indgivet søgsmål med påstand om erstatning, kan du blive oplyst om dine rettigheder og pligter hos den advokat, som fører din sag ved de civile domstole.

Kan jeg fremsætte en erklæring eller afgive forklaring under retssagen? På hvilke betingelser?

I forbindelse med enhver straffesag, hvor du vidner for anklagemyndigheden, kan du læse og benytte den forklaring, som du har afgivet til politiet, eller fremlægge de beviser, som du har gjort tilgængelige for politiet under efterforskningen. Hvis du ønsker at fremsætte en erklæring, eller tilføje noget til din oprindelige vidneforklaring eller til de beviser, som du har gjort tilgængelige for politiet, bør du kontakte den ansvarlige ved den afdeling af retten, hvor din sag behandles.

Hvilke oplysninger vil jeg modtage under retssagen?

Under retssagen vil anklageren oplyse dig om, hvornår og hvordan retsmøderne finder sted, samt hvilken tiltale der er rejst mod gerningsmanden. Du kan også anmode om at blive oplyst om endelige domme, der afsiges i sagen.

Har jeg adgang til sagsakterne?

Du har ingen ret til adgang til sagens akter.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 31/10/2019

3 - Mine rettigheder efter retssagen


Kan jeg appellere afgørelsen?

Du har ikke ret til at appellere den afgørelse, som træffes af retten i første instans. Statsadvokaten har ret til at appellere.

Hvilke rettigheder har jeg efter en domfældelse?

En afgørelse kan eventuelt benyttes af din advokat, hvis du rejser et erstatningskrav over for gerningsmanden.

Har jeg ret til støtte eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Du er berettiget til støtte efter domsafsigelsen og/eller beskyttelse i en rimelig periode, afhængigt af dine behov på det pågældende tidspunkt.

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Efter anmodning kan politiet informere dig om den dom, som retten har afsagt over gerningsmanden.

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder førtidig eller betinget løsladelse) eller undslipper fra fængslet?

Efter anmodning kan du blive underrettet:

a) hvis den person, der har været fængslet, tiltalt eller dømt for en forbrydelse, der vedrører dig, er blevet løsladt eller er undsluppet fra fængslet

b) om eventuelle relevante foranstaltninger truffet af hensyn til din beskyttelse, hvis en fængslet person, der er anklaget eller dømt for forbrydelser, der vedrører dig, løslades eller undslipper fra fængslet.

Det understreges, at denne information kan tilbageholdes, hvis der er en mulig eller fastslået risiko for, at den kan skade gerningsmanden.

Vil jeg blive hørt i forbindelse med løsladelse eller afgørelser om prøveløsladelse? Kan jeg for eksempel fremsætte en erklæring eller klage over løsladelsen?

Du har ingen ret til at blive hørt i forbindelse med en løsladelse eller afgørelse om prøveløsladelse, som vedrører gerningsmanden.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 31/10/2019

4 - Erstatning


Hvad er proceduren for at kræve erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. retssag, civilt søgsmål, adhæsionsproces)

Du har ret til at anlægge en sag mod gerningsmanden for den forbrydelse, som er begået mod dig. Du kan også kontakte de sociale myndigheder med anmodning om oplysninger om din ret til at kræve erstatning.

Mindreårige under 18 år har ret til at rejse et erstatningskrav mod alle ansvarlige parter for forbrydelser, der er omfattet af loven om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug og udnyttelse af børn og børnepornografi og om krænkelser af menneskerettighederne. Gerningsmanden bærer det civilretlige ansvar for at betale erstatning for alle specifikke eller generelle skader, som offeret eller ofrene har pådraget sig.

Enhver person, der er et offer i henhold til loven om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, har ret til at indgive et søgsmål med krav om erstatning fra alle ansvarlige parter for enhver forbrydelse begået mod den pågældende i henhold til ovennævnte lov samt for krænkelser af menneskerettighederne. Gerningsmanden bærer det civilretlige ansvar for at betale erstatning for alle specifikke eller generelle skader, som offeret eller ofrene har pådraget sig, herunder alle eventuelle skyldige restancer til offeret eller ofrene som følge af deres tvungne beskæftigelse.

Retten har pålagt gerningsmanden at betale mig skadeserstatning. Hvordan kan jeg være sikker på, at skadevolderen betaler?

Hvis gerningsmanden undlader at betale den erstatning, som retten har tilpligtet ham at betale, kan du via din advokat rette henvendelse til retten, som vil pålægge vedkommende at betale den tildelte erstatning. Hvis gerningsmanden ikke følger rettens kendelse, vil den pågældende omgående blive arresteret og fængslet

Hvis skadevolderen ikke kan betale, kan staten så betale mig et forskud? På hvilke betingelser?

Der er ikke fastsat regler i lovgivningen om, at staten udbetaler forskud til ofrene.

Er jeg berettiget til erstatning fra staten?

Erstatning kan ydes af staten i den form, som er beskrevet i loven af 1997 om erstatning til ofre for voldsforbrydelser (lov 51(I)/97), til ofre for voldsforbrydelser eller deres pårørende, hvis:

a) ofret eller den pågældendes pårørende ikke er i stand til at opnå erstatning fra skadevolderen uanset grunden, og

b) ingen erstatning er tilgængelig fra andre kilder, eller erstatningsbeløbet er mindre end det, der er fastsat i ovennævnte lov:

Erstatning efter ovennævnte lov skal betales, også i tilfælde hvor gerningsmanden ikke retsforfølges eller dømmes:

Hvis erstatningen fra andre kilder er mindre end den, som er foreskrevet i ovennævnte lov, vil staten betale differencen.

Loven fastsætter også de omstændigheder, hvorunder der gives afslag på erstatning, og bestemmer endvidere, hvad der indgår i erstatningsbeløbet.

"Voldsforbrydelse" betyder enhver forsætlig forbrydelse, der er begået i Republikken Cypern, og som involverer vold og forårsager død, alvorlige fysiske skader eller dårligt helbred som et direkte resultat heraf, herunder nogle af de følgende strafbare handlinger, forudsat at de forårsager nogen af ovennævnte konsekvenser:

Forsætligt manddrab: (artikel 203 og 204), drabsforsøg: (artikel 214), voldtægt: (artikel 144), voldtægtsforsøg: (artikel 146), kidnapning: (artikel 148), kidnapning af en kvinde på under 16 år: (artikel 149), handlinger, hvis formål er at forvolde alvorlig personskade: (artikel 228), alvorlig personskade: (artikel 231), forsøg på at forvolde fysisk skade gennem anvendelse af eksplosive stoffer: (artikel 232), ondsindet brug af gift: (artikel 233), skader: (artikel 234), overfald, der forårsager fysiske skader: (artikel 243), andre overfald: (artikel 244), forbrydelser mod den personlige frihed: (artikel 245-254), brandstiftelse: (artikel 315).

En anmodning om skadeserstatning efter ovennævnte lov skal indgives til direktøren for den sociale sikringsordning inden for et rimeligt tidsrum og under alle omstændigheder senest to år efter de fysiske skader, det dårlige helbred eller døden, alt efter hvad der er relevant, blev forvoldt.

Anmodningen skal ledsages af en politirapport, en lægeattest og enhver anden dokumentation, som kan være nyttig for denne vurdering. Direktøren for den sociale sikringsordning kan efter eget skøn anmode om yderligere beviser, der kan være nødvendige for at træffe afgørelse, herunder bevis for at ingen erstatning er eller vil blive betalt fra andre kilder, herunder i form af en edsvoren erklæring fra ansøgeren.

Er jeg berettiget til erstatning, hvis skadevolderen ikke dømmes?

Tildeling af erstatning til ofrene er ikke betinget af, at gerningsmanden kendes skyldig i forbrydelsen. Retten afsiger kendelse om tildeling af erstatning i forbindelse med erstatningssager. Disse sager er klart adskilte fra udfaldet af en straffesag.

Er jeg berettiget til betaling i en nødsituation, mens jeg venter på, at der træffes afgørelse om mit erstatningskrav?

Du kan ikke modtage en sådan betaling i en nødsituation, da der ikke er fastsat regler herom i loven.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 31/10/2019

5 - Ret til støtte og bistand


Jeg er offer for en forbrydelse, hvor skal jeg henvende mig for at få støtte og hjælp?

Politi€¦â€¦â€¦199/1460

Skadestuer på offentlige hospitaler

Den lokale socialforvaltning

Skolepsykologer

Psykiatriske institutioner

En nødtelefon for ofre

Ikke-statslige organisationer

De følgende nødtelefonlinjer er tilgængelige i Republikken Cypern:

1460 - Borger-hotline

1440 - Vold i hjemmet

1498 - Oplysning om narkotika og assistance

116111 - Børne- og ungdomstelefonlinje

116000 - Hotline for forsvundne børn på Cypern

Er støtten til ofre gratis?

Støtte til ofre ydes af statslige og ikke-statslige organer og er vederlagsfri.

Hvilken type støtte kan jeg modtage fra statslige institutioner og myndigheder?

Du kan modtage følgende former for støtte fra statslige institutioner:

 • Sundhedsydelser fra sundhedsvæsenet
 • Psykologstøtte fra psykiatriske institutioner og fra skolepsykologer
 • Beskyttelse fra socialforvaltningen på grundlag af arrestordre udstedt mod gerningsmanden og/eller kendelser om beskyttelse af ofre
 • Gennemførelse af særlige politimæssige foranstaltninger under efterforskningen for at forhindre, at den pågældende på ny bliver offer for en forbrydelse.
 • Effektiv politibeskyttelse for at forhindre intimidering eller repressalier fra gerningsmanden og/eller enhver anden person
 • Retslige foranstaltninger på retsmødet for at beskytte ofre med behov for særlig beskyttelse (f.eks. børn, ofre med psykosociale handicap).

Hvis du er offer for vold i hjemmet, er et barn, der har været udsat seksuelt misbrug, eller offer for menneskehandel, vil socialforvaltningen oplyse dig om dine rettigheder og tilbyde dig støtte. De vil endvidere sætte dig i kontakt med alle kompetente statslige og ikke-statslige organisationer, som vil tage sig af din sag og tilbyde dig støtte. Hvis dine interesser er i konflikt med dine forældres interesser, vil direktøren for socialforvaltningen træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dig.

Hvilken type støtte kan jeg modtage fra ikke-statslige organisationer?

Du kan modtage følgende typer af støtte fra ikke-statslige organisationer:

 • Psykologisk støtte
 • Overnatning på krisecentre for ofre.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 31/10/2019

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Luxembourg

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarskspansktjekkisktyskestiskgræskengelskitaliensklettisklitauiskungarskmaltesisknederlandskpolskportugisiskrumænskslovakiskslovenskfinsksvensk er allerede oversat.


Du betragtes som offer for en forbrydelse, hvis du er skadelidt, dvs. hvis du er kommet til skade, eller dine ejendele er blevet beskadiget eller stjålet osv., som følge af en hændelse, der udgør en forbrydelse i henhold til national lovgivning. Som offer for en forbrydelse har du visse lovmæssige rettigheder før, under og efter retssagen.

Straffesager i Luxembourg består af to faser: efterforskning og retssag. Efterforskningen foretages normalt af politiet og/eller en undersøgelsesdommer. Når efterforskningen er afsluttet, sendes sagen til chambre du conseil du tribunal (distriktsdomstolens undersøgelseskammer). Her afgøres det, om sagen skal henvises til en domstol, eller om den skal afsluttes allerede i denne fase.

Hvis sagen ender i retten, foretager den pågældende domstol en høring for at undersøge de indsamlede beviser og afgøre, om gerningsmanden er skyldig eller ej. Hvis gerningsmanden kendes skyldig, idømmes han en straf. Hvis de indsamlede beviser ikke er tilstrækkelige til at kende den anklagede skyldig, bliver vedkommende frifundet.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 08/11/2018

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse


Hvilke oplysninger får jeg af myndighederne (f.eks. politiet eller anklagemyndigheden), efter at lovovertrædelsen er begået, men inden jeg anmelder den?

Politiet eller anklagemyndigheden giver omgående og i henhold til artikel 3-7 i strafferetsplejeloven (Code de procédure pénale) ofret følgende oplysninger på et sprog, som ofret forstår:

 • hvilken form for støtte de kan få og af hvem, herunder, hvor det er relevant, grundlæggende information om adgangen til lægehjælp, enhver specialisthjælp, herunder psykologhjælp, og alternativ indkvartering
 • oplysninger om procedurer for anmeldelse af en forbrydelse og om ofrets rolle i sådanne procedurer
 • oplysninger om, hvordan og på hvilke betingelser ofret kan opnå beskyttelse
 • oplysninger om, hvordan og på hvilke betingelser ofret kan få adgang til advokat og retshjælp efter loven og alle andre former for rådgivning
 • oplysninger om, hvordan og på hvilke betingelser ofret kan opnå beskyttelse
 • hvordan og på hvilke betingelser ofre er berettigede til tolkning og oversættelse
 • oplysninger om procedurer for indgivelse af en klage, hvis ikke ofrets rettigheder respekteres
 • relevante kontaktoplysninger til fremsendelse af oplysninger om ofrets sag
 • oplysninger om muligheder for mægling og genoprettende retfærdighed (justice restaurative)
 • oplysninger om, hvordan og på hvilke betingelser ofret kan få refunderet sine udgifter til deltagelse i straffesagen
 • oplysninger om ofrets ret til en individuel vurdering foretaget af en hjælpetjeneste for ofre for at undersøge, om ofret har behov for særlig behandling for at forebygge, at vedkommende igen bliver offer for en forbrydelse
 • alt efter behov supplerende oplysninger, som ofret om nødvendigt får udleveret i sagens forskellige faser
 • oplysninger om ofrets ret til at lade sig ledsage af en person efter eget valg, når ofret som følge af lovovertrædelsens følgevirkninger har behov for hjælp til at forstå eller gøre sig forståelig.

Du kan også få hjælp og vejledning hos Service d'Accueil et d'Information juridique (kontoret for juridisk rådgivning og information), Service d'Aide aux victimes du Service Central d'Assistance Sociale (den centrale tjeneste for social bistands hjælpetjeneste for ofre) og justitsministeriet.

Jeg bor ikke i den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået (europæiske statsborgere og statsborgere i tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Hvis ofret er udlænding (europæisk statsborger eller statsborger i et tredjeland), kan det gøre ovenstående rettigheder gældende og få oplyst, hvordan det kan udøve sine rettigheder, når det bor i en anden medlemsstat, dvs. ofrets ret til at anmelde lovovertrædelsen til politimyndighederne i Luxembourg.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Ofret har bl.a. ret til:

 • automatisk at blive underrettet om, at ofrets sag henlægges, og grunden hertil
 • at blive underrettet om, at forundersøgelsen er blevet indledt (efter anmodning)
 • at blive underrettet om status i straffesagen (efter anmodning)
 • automatisk at blive underrettet af anklagemyndigheden om datoen for det retsmøde, hvor ofrets sag vil blive pådømt
 • at få oplysninger om alle endelige afgørelser i straffesagen (efter anmodning).

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversætterbistand (i min kontakt med politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Som offer eller civil part, der ikke taler eller forstår det sprog, der anvendes i retssagen, har man ret til gratis tolkebistand og gratis oversættelse af de dokumenter, der bliver forkyndt, eller som ofret har ret til indsigt i, til et sprog, ofret forstår.

Hvad gør myndighederne for at sikre, at jeg forstår dem og kan gøre mig forståelig (hvis jeg er barn, hvis jeg er handicappet)?

Hvis ikke ofret forstår det sprog, der anvendes i retssagen, har det ret til gratis tolkebistand. Hvis ofret er tale- eller hørehæmmet, bistås det af en tegnsprogstolk eller en hvilken som helst anden kvalificeret person, der behersker et sprog, en metode eller udstyr, der gør det muligt at kommunikere med den pågældende.

Hvis ofret er mindreårigt, har det ret til at blive ledsaget af sin værge eller af en person efter eget valg.

Hjælpetjenester for ofre

Hvem tilbyder ofrene hjælp?

Ofret har ret til bistand fra forskellige hjælpetjenester for ofre. Bistanden tilbydes af staten via statsadvokaturens centrale hjælpetjeneste, som modtager ofret og yder gratis social, psykologisk og juridisk bistand. Der findes også ngo'er, som yder hjælp til ofre, herunder til kvinder og børn, som har været udsat for vold, sårbare personer osv.

Underretter politiet mig spontant om hjælpetjenesterne for ofre?

Det er politiets pligt at oplyse ofret om dets rettigheder og lede ofret videre til hjælpeorganisationerne for ofre. Politiet har pligt til systematisk at udlevere folderen "Informations et aide aux victimes" (oplysninger og hjælp til ofre) (Link åbner i nyt vinduehttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf), der findes på luxembourgsk, fransk, tysk, engelsk og portugisisk, og et informationsblad "Infodroit" (oplysninger om rettigheder) (Link åbner i nyt vinduehttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

Ofres privatliv er beskyttet i henhold til den luxembourgske forfatning. I artikel 11, stk. 3, fastsættes det, at staten garanterer privatlivets fred med forbehold af de undtagelser, der er fastsat ved lov.

Politi og retsvæsen er forpligtet til at yde ofret beskyttelse i tilfælde af trusler eller hævnaktioner fra bl.a. gerningsmandens side. Denne beskyttelse skal kunne ydes, så snart efterforskningen indledes, og så længe den varer. Ofret har ligeledes ret til beskyttelse mod alle former for krænkelse af privatlivets fred, under alle omstændigheder umiddelbart efter forbrydelsen.

Skal jeg anmelde forbrydelsen, før jeg kan nyde godt af hjælpen til ofre?

Hjælpetjenester for ofre er for alle ofre (børn, unge, voksne), hvis mentale og/eller fysiske sundhedstilstand er blevet svækket som følge af en forbrydelse. Teamet tilbyder psykologisk og psykoterapeutisk støtte, oplyser ofrene om deres rettigheder og kan ledsage dem under retssagen. Tjenesten tilbyder endvidere en terapigruppe for ofre for vold i hjemmet. Derudover tilbyder tjenesten hjælp til alle, der som følge af deres forhold til ofret har måttet dele ofrets smerte, og til personer, der har været vidne til en forbrydelse. De skal ikke nødvendigvis have anmeldt forbrydelsen for at få adgang til hjælpetjenesten for ofre.

Beskyttelse af min person, hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse findes der?

Varetægtsfængsling af tiltalte

 • hvis forbrydelsen kan straffes med fængsel i mindst to år
 • hvis der er risiko for, at tiltalte begår den samme forbrydelse igen
 • hvis der er risiko for, at tiltalte flygter.

Hvem skal beskytte mig?

Det er luxembourgsk politi, der beskytter ofret.

Evaluerer man min situation for at fastslå, om der er risiko for, at gerningsmanden påfører mig fornyet skade?

De forskellige elementer tages i betragtning, når der træffes beslutning om eventuelt at varetægtsfængsle gerningsmanden.

Hvilken beskyttelse tilbydes særligt sårbare ofre?

Mindreårige ofre har i henhold til artikel 48-1 i strafferetsplejeloven ret til følgende former for beskyttelse:

 • Efter godkendelse fra den offentlige anklager kan vidners og alle mindreåriges vidneforklaringer optages på bånd eller video.
 • Optagelsen finder sted med vidnets eller den mindreåriges samtykke, hvis sidstnævnte har den nødvendige dømmekraft, og ellers efter tilladelse fra den mindreåriges værge. Hvis der er en på behørigt vis fastslået risiko for modstridende interesser mellem den mindreåriges værge og den mindreårige selv, kan optagelsen kun finde sted med ad hoc-værgens samtykke, hvis en sådan er udpeget for den mindreårige, eller, hvis der ikke er udpeget nogen ad hoc-værge, med den offentlige anklagers udtrykkelige og behørigt begrundede tilladelse.
 • Når en mindreårig har været udsat for hændelser, der er omfattet af straffelovens artikel 354-360, 364, 365, 372-379, 382-1 og 382-2, 385, 393, 394, 397, 398-405, 410-1, 410-2 og 442-1, eller når en mindreårig er vidne til hændelser, der er omfattet af straffelovens artikel 393-397 og 400-401bis, optages vidneforklaringen uanset ovenstående på den måde, der fremgår af punkt 1, medmindre den offentlige anklager beslutter, at denne fremgangsmåde ikke skal anvendes, hvis den mindreårige eller dennes værge eller eventuelt den mindreåriges ad hoc-værge gør indsigelse mod en sådan optagelse.
 • Optagelsen fungerer som bevismiddel. Originaloptagelsen forsegles. Kopierne registreres og tilføjes sagsakterne. Parterne og en sagkyndig kan lytte til og gennemse optagelserne, uden at den mindreårige behøver at være til stede, efter tilladelse fra den offentlige anklager og på det sted, denne fastsætter.
 • Alle mindreårige, jf. punkt 3, har ret til at blive ledsaget af en voksen efter eget valg, når den mindreårige skal afgive forklaring, medmindre den offentlige anklager træffer anden afgørelse for at varetage den mindreåriges interesser eller sikre, at sandheden kommer frem.

Ofre for menneskehandel eller vold i hjemmet ydes under visse omstændigheder særlig beskyttelse.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Hvis ofret er mindreårigt, har det en række supplerende rettigheder:

 • I forbindelse med lovovertrædelser såsom blufærdighedskrænkelse, voldtægt, menneskehandel, seksuelle overgreb, drab, der ikke betegnes som mord, forsætlig legemsbeskadigelse, misbrug og "drugging", der er begået mod ofret, har ofret ret til at få den frist, hvorefter retsforfølgning ikke længere er mulig, til først at løbe fra det tidspunkt, hvor ofret fylder 18 år.
 • Når ofrets interesser ikke kan beskyttes fuldstændigt af mindst én af ofrets værger, har ofret ret til bistand fra en særlig repræsentant, en såkaldt ad hoc-værge, der udpeges af den offentlige anklager eller undersøgelsesdommeren. Denne særlige repræsentant varetager ofrets interesser og udøver dets rettigheder som civil part.
 • Ofret har ret til at blive underrettet om straffesagens indledning og om dets ret til at indtræde som civil part ved sin værge eller ad hoc-værge.
 • Ofret har efter godkendelse fra den offentlige anklager og med ofrets eller værgens eller ad hoc-værgens samtykke ret til, at ofrets vidneforklaring optages på bånd eller video, så ofret slipper for at skulle forklare det samme igen og igen under retssagen, hvilket kan være traumatiserende. En sådan optagelse er obligatorisk i forbindelse med forbrydelser som blufærdighedskrænkelse eller voldtægt, prostitution, udnyttelse og menneskehandel, mord, forsætligt manddrab og legemsbeskadigelse, medmindre den offentlige anklager træffer anden afgørelse på grundlag af en indsigelse fra ofret eller dets repræsentant.
 • Ofret har ret til at blive ledsaget af sin værge eller af en person efter eget valg, når det skal afgive forklaring.

En af mine nærmeste er død som følge af forbrydelsen – hvilke rettigheder har jeg?

Hvis en af ens nærmeste er død som følge af en forbrydelse, og man føler, man har lidt skade, har man ret til at fremsætte et civilt krav for den kompetente undersøgelsesdommer.

I dette tilfælde har man bl.a. ret til:

 • at kræve erstatning af tiltalte
 • at deltage i den forundersøgelse, som undersøgelsesdommeren foretager
 • at anmode undersøgelsesdommeren om, at der foretages yderligere undersøgelser
 • at indgive en klage til en afdeling ved retten over visse undersøgelser, der har indvirkning på ens civilretlige interesser
 • kun at afgive forklaring, hvis man ønsker det
 • at møde gerningsmanden, hvis det er nødvendigt
 • at få adgang til sagsakterne på undersøgelsesdommerens kontor efter den første afhøring af tiltalte og én dag før hver undersøgelsesforanstaltning, hvor juridisk bistand er nødvendig
 • at anmode undersøgelsesdommeren om en kopi af sagsakterne, når forundersøgelsen er afsluttet
 • at anmode om en udtalelse fra en sagkyndig, om afhøring af vidner og om tilbagelevering af beslaglagte ejendele
 • at deltage i undersøgelser på gerningsstedet.

En af mine nærmeste har været udsat for en forbrydelse – hvilke rettigheder har jeg?

En tredjemand, som er berørt af en forbrydelse begået mod en af dennes nærmeste, har ret til:

 • at anmode anklagemyndigheden om en kopi af den protokol, der vedrører den hændelse, som den pågældende tredjemand er berørt af
 • automatisk at blive underrettet af anklagemyndigheden om datoen for det retsmøde, hvor sagen vil blive pådømt
 • at anmode justitskontoret ved den relevante afdeling af distriktsdomstolen eller politiretten om den dom, der er blevet afsagt i sagen.

Er der mulighed for mægling? På hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingsproceduren?

Mægling i straffesager er et alternativ til strafferetlig forfølgning, som i princippet gør det muligt at bilægge en tvist uden domstolenes mellemkomst. Mægling mellem gerningsmanden og dig er kun mulig, før straffesagen indledes. Den offentlige anklager kan vælge at indlede en mæglingsprocedure, hvis han mener, at en sådan foranstaltning kan genoprette den skade, som du har lidt, gøre en ende på de problemer, som forbrydelsen har forårsaget, eller være med til at få rehabiliteret gerningsmanden. Mægling er udelukket, hvis gerningsmanden bor sammen med ofret. Dette alternativ kræver gerningsmandens og ofrets samtykke.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mine rettigheder?

I strafferetsplejeloven på Legilux.

Link åbner i nyt vinduehttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 08/11/2018

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen


Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Et offer for en forbrydelse kan anmelde forbrydelsen:

 • til det luxembourgske politi
 • til den offentlige anklager, der har stedlig kompetence.

Selv om alle kan anmelde en forbrydelse, skal ofret, hvis det ønsker at indtræde i sagen som civil part, anmelde forbrydelsen personligt eller via sin advokat.

Ofret kan også indstævne gerningsmanden direkte for politiretten (tribunal de Police) eller distriktsdomstolens strafferetlige afdeling (chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement).

Anmeldelsen skal indgives på et af de officielle sprog i Luxembourg, dvs. luxembourgsk, fransk eller tysk. Hvis ikke ofret taler nogen af disse sprog, har det ret til gratis tolkebistand. Anmeldelsen – der ikke skal have noget bestemt format – skal helst være skriftlig og skal indeholde følgende:

 • den anmeldende parts fornavn, efternavn, fødselssted og -dato, stilling og adresse
 • en beskrivelse af den hændelse, der har forårsaget den lidte skade
 • en beskrivelse af skaden.

Fristen for, hvornår anmeldelsen skal indgives, afhænger bl.a. af den forældelsesfrist, der gælder for den pågældende forbrydelse. Fristen er på mellem et og ti år.

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker i sagen?

Ofret har ret til:

 • automatisk at blive underrettet om, at sagen henlægges, og grunden hertil
 • at blive underrettet om, at forundersøgelsen er blevet indledt (efter anmodning)
 • at blive underrettet om status i straffesagen (efter anmodning)
 • automatisk at blive underrettet af anklagemyndigheden om datoen for det retsmøde, hvor ofrets sag vil blive behandlet
 • at få oplysninger om alle endelige afgørelser i straffesagen (efter anmodning).

Når anmeldelsen indgives til den offentlige anklager, vil denne senest 18 måneder efter, at anmeldelsen er indgivet, underrette ofret om, hvilke foranstaltninger der er truffet i sagen, herunder om sagen eventuelt er henlagt og hvorfor.

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

For at sikre ofrets adgang til domstolene, når ofret ikke selv har tilstrækkelige økonomiske midler, navnlig med hensyn til den garanterede mindsteindtægt, har ofret ret til gratis retshjælp, så det kan forsvare sine interesser. Denne retshjælp ydes af advokatrådet i Luxembourg (Conseil de l’Ordre des avocats), hvis ofret anmoder derom, og hvis ofret er:

 • luxembourgsk statsborger
 • udenlandsk statsborger med bopælsret i Luxembourg
 • statsborger i en EU-medlemsstat
 • udenlandsk statsborger med ret til retshjælp i Luxembourg i henhold til en international traktat.

Ofrets økonomiske midler bestemmes på grundlag af ofrets samlede bruttoindkomst og formue samt indkomsten hos husstandens øvrige medlemmer. Ud over ofrets økonomiske situation kan også ofrets sociale, familiemæssige eller materielle situation være så alvorlig, at ofret kan få adgang til retshjælp.

For at få retshjælp skal ofret udfylde et ansøgningsskema, der kan indhentes ved Service central d'assistance sociale (det centrale center for social bistand) (Link åbner i nyt vinduehttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html). Ansøgningsskemaet skal underskrives af ofret og sendes til formanden for advokatsamfundet med stedlig kompetence (Diekirch eller Luxembourg).

I ansøgningsskemaet skal følgende bl.a. angives:

 • ofrets identitet (fornavn(e), efternavn, fødselssted og -dato, stilling, adresse, civilstand og nationalitet)
 • arten af den tvist, der anmodes om retshjælp til
 • ofrets familiemæssige forhold
 • ofrets Link åbner i nyt vindueformueforhold.

Ofret kan ligeledes anføre navnet på den eller de advokater, som ofret ønsker at modtage retshjælp fra, eller eventuelt angive navnet på sin nuværende advokat.

Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:

 • kopi af ofrets identitetskort
 • Link åbner i nyt vinduedokumentation for, at ansøgeren og husstandens øvrige medlemmer er tilknyttet Centre commun de la Sécurité sociale (CCSS) (det fælles socialsikringscenter)
 • for den berørte person og husstandens øvrige medlemmer: lønsedler (eller dokumentation for indtægt fra CCSS), dokumentation for garanteret mindsteindtægt, arbejdsløshed, pension eller andet for de seneste tre måneder med angivelse af bruttobeløbene (kontoudtog er ikke nok)
 • dokumentation for, at ingen i husstanden modtager midler fra den nationale solidaritetsfond
 • hvis husstanden modtager eller betaler underholdsbidrag, dokumentation for det betalte eller modtagne beløb (f.eks. kontoudtog for de seneste tre måneder)
 • dokumentation for ejerskab eller ikke-ejerskab af fast ejendom udstedt af Administration des contributions directes (skatteforvaltningen) for alle husstandens medlemmer
 • i påkommende tilfælde dokumentation for ejerskab af bygninger i udlandet
 • dokumentation for ejerskab af løsøre (kontanter, opsparinger, aktier, obligationer osv.)
 • hvis husstanden bor i lejebolig, en kopi af lejeaftalen og kvitteringer for betaling af husleje for de seneste tre måneder
 • hvis husstanden betaler tilbage på et huslån, dokumentation for betaling af det månedlige afdrag
 • dokumentation for indtægter fra løsøre og fast ejendom
 • dokumenter vedrørende den sag, hvortil ansøgeren ansøger om retshjælp.

Kan jeg få refunderet mine udgifter (til deltagelse i efterforskningen/retssagen)? På hvilke betingelser?

Efter at have kontrolleret, at ansøgerens midler er utilstrækkelige, underretter formanden for advokatrådet eller det af denne hertil bemyndigede medlem af advokatrådet ansøgeren om, hvorvidt ansøgningen om retshjælp er blevet godkendt eller ej, ved almindeligt brev, hvis ansøgningen er blevet godkendt, og ved anbefalet brev, hvis den er blevet afvist. Formanden for advokatrådet beskikker den advokat, som ofret selv har valgt. Hvis ikke ansøgeren har valgt en advokat, eller hvis formanden anser valget for uhensigtsmæssigt, beskikker denne en advokat efter eget valg.

I forbindelse med retshjælp beskikkes notarer og fogeder automatisk af den ret, der behandler sagen.

Hvis der bevilges retshjælp under retssagen, refunderes de udgifter, ofret har afholdt.

Udgifter, der ikke dækkes

Hvis ofret har fået bevilget retshjælp og bliver dømt til at betale sagsomkostningerne, vil disse blive betalt af staten.

I straffesager dækker retshjælpen ikke udgifter og bøder, som den dømte skal betale.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Hvis ikke sagen kommer for retten, fremgår det af meddelelsen, på hvilke betingelser ofret kan anlægge sag ved direkte indstævning af gerningsmanden eller anlægge et civilt søgsmål.

Hvis den ved lov fastsatte straf henset til sagens omstændigheder er straf for forbrydelse af sværeste grad eller straf for forbrydelse af mellemsvær grad, fremgår det af meddelelsen, at ofret kan henvende sig til rigsadvokaten, som har ret til at pålægge den offentlige anklager at indlede retsforfølgning.

Hvis forundersøgelseskammeret beslutter ikke at henvise straffesagen til en pådømmende ret, kan ofret appellere beslutningen til appelrettens forundersøgelseskammer. Ofret har efterfølgende ret til at fremsætte krav og kommentarer til dette kammer.

Hvis forundersøgelseskammeret beslutter ikke at gå videre med sagen udelukkende af faktuelle og ikke af retlige grunde, kan ofret stadig anlægge et civilt søgsmål for at opnå erstatning for den lidte skade.

Kan jeg deltage i retssagen?

Ofret kan deltage i retssagen uden særlig status eller som civil part (ligesom under efterforskningen/forundersøgelsen).

Ofret kan deltage i offentlige såvel som lukkede retsmøder, men kun hvis det bliver indkaldt som vidne. Ofret kan også blive indkaldt som vidne under den mundtlige forhandling. I denne forbindelse modtager ofret en skriftlig indkaldelse fra den offentlige anklager, og det skal besvare såvel rettens spørgsmål som spørgsmålene fra modpartens advokat. Under retsmødet sidder ofret bagest i salen for at undgå, at det kommer i direkte kontakt med tiltalte.

Den civile part modtager en skriftlig indkaldelse til den mundtlige forhandling. Den civile part har ret til at deltage i både de offentlige og de lukkede retsmøder og skal være til stede for at fremsætte sine krav. Den civile part bliver normalt hørt efter vidneafhøringen. Derudover kan den civile part få behandlet alle spørgsmål, der har indvirkning på den pågældendes civilretlige interesser, og afgive vidneforklaring om hændelsen.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat anklager, eller kan jeg indtræde som sådan(t) i sagen?

Den officielle rolle i retssystemet er rollen som offer uden særlig status. Ofret har ret til at indtræde i sagen som civil part.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Ofret har bl.a. ret til:

 • at bruge et sprog, som den pågældende forstår, og ellers at blive bistået af en tolk i forbindelse med anmeldelse til politiet
 • at få udleveret en gratis kopi af anmeldelsen og af de dokumenter, ofret har indgivet til støtte herfor
 • at få udleveret en kvittering på et sprog, som den pågældende forstår, med angivelse af sagsnummer samt dato og sted for anmeldelsen, at få udleveret et bevis for den offentlige anklagers modtagelse af anmeldelsen
 • at lade sig bistå af eller repræsentere ved en advokat
 • automatisk at blive underrettet om, at sagen henlægges, og grunden hertil
 • at blive underrettet om, at forundersøgelsen er blevet indledt (efter anmodning)
 • at blive underrettet om status i straffesagen (efter anmodning)
 • automatisk at blive underrettet af anklagemyndigheden om datoen for det retsmøde, hvor sagen vil blive pådømt
 • at få oplysninger om alle endelige afgørelser i straffesagen (efter anmodning)
 • at anmode dommeren i en sag om foreløbige foranstaltninger om foreløbig tilkendelse af et beløb, såfremt modpartens forpligtelse ikke seriøst kan bestrides.

Den civile part har desuden ret til:

 • at kræve erstatning af tiltalte
 • at deltage i den forundersøgelse, som undersøgelsesdommeren foretager
 • at anmode undersøgelsesdommeren om, at der foretages yderligere undersøgelser
 • at indgive en klage til en afdeling ved domstolen over visse undersøgelser, der har indvirkning på den pågældendes civilretlige interesser
 • kun at afgive forklaring, hvis man ønsker det
 • at møde gerningsmanden, hvis det er nødvendigt
 • at få adgang til sagsakterne på undersøgelsesdommerens kontor efter den første afhøring af tiltalte og én dag før hver undersøgelsesforanstaltning, hvor juridisk bistand er nødvendig
 • at anmode undersøgelsesdommeren om en kopi af sagsakterne, når forundersøgelsen er afsluttet
 • at anmode om en udtalelse fra en sagkyndig, om afhøring af vidner og om tilbagelevering af beslaglagte ejendele
 • at deltage i undersøgelser på gerningsstedet.

Kan jeg fremsætte erklæringer eller bevismateriale under retssagen? På hvilke betingelser?

Et vidne kan deltage i retsmøderne og under ed fortælle dommeren alt, hvad det ved om hændelsen. Vidnet skal besvare såvel rettens spørgsmål som spørgsmålene fra modpartens advokat.

En civil part kan få behandlet alle spørgsmål, der har indvirkning på den pågældendes civilretlige interesser, og afgive vidneforklaring om hændelsen, og den civile parts advokat kan afhøre de sagkyndige og forsvarets vidner.

I princippet er alle former for bevismateriale tilladt, under forudsætning af at det fornufts- og erfaringsmæssigt kan hjælpe dommeren i dennes pådømmelse. Der kan fremlægges bevismateriale på den betingelse, at materialet har været genstand for kontradiktorisk forhandling mellem parterne.

Hvilke oplysninger får jeg under retssagen?

Ofret får følgende oplysninger:

 • efter anmodning: status i straffesagen
 • automatisk: datoen for det retsmøde, hvor sagen vil blive pådømt
 • efter anmodning: alle endelige afgørelser i straffesagen.

Har jeg adgang til de retslige dokumenter?

Når en forbrydelse anmeldes til politiet, får den anmeldende part en gratis kopi af anmeldelsen med det samme eller inden for en måned efter anmeldelsen. Den anmeldende part kan ligeledes anmode den ret, der behandler sagen, om specifikke sagsakter.

Hvis den anmeldende part går ind i sagen som civil part, får parten adgang til sagsakterne på undersøgelsesdommerens kontor efter den første afhøring af tiltalte og én dag før hver undersøgelsesforanstaltning, hvor juridisk bistand er nødvendig.

Når sagen er afsluttet, sender undersøgelsesdommeren sagsakterne til den offentlige anklager. Som civil part har du ret til at se sagsakterne senest otte hverdage før, sagen bliver behandlet i forundersøgelseskammeret.

Den civile part eller en person, som har en personlig legitim interesse deri, har ret til at få udleveret en kopi af sagsakterne, med undtagelse af beslaglagte bilag og dokumenter, i rimelig tid før datoen for retsmødet. I denne forbindelse skal den pågældende indgive en begæring til den offentlige anklager.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 08/11/2018

3 - Mine rettigheder efter retssagen


Kan jeg appellere retsafgørelsen?

Enhver endelig dom får retskraft, så snart den bliver afsagt. Den anses dermed for at være udtryk for sandheden, så længe den ikke ophæves ved udøvelse af en ved lov fastsat appelmulighed. Generelt tager retten stilling til straffesagen og det civile søgsmål i en og samme dom.

Som følge af retten til retfærdig rettergang har dommen kun retskraft over for straffesagens parter, og kun for så vidt angår de elementer i afgørelsen, som disse parter har haft mulighed for at forsvare sig imod. Som offer kan du kun appellere, hvis du var indtrådt som civil part i sagen.

Som civil part kan du appellere afgørelsen, men kun for så vidt angår dine civilretlige interesser, og kun hvis du har interesse i at appellere, dvs. hvis retten f.eks. har afslået dit erstatningskrav, eller hvis du mener, at det tilkendte beløb er utilstrækkeligt.

Du kan således ikke appellere, fordi du er uenig i den straf, gerningsmanden er blevet idømt, eller fordi han er blevet frikendt. Det er kun den offentlige anklager (Procureur d’Etat), der kan appellere med hensyn til det strafferetlige aspekt.

Spørg din advokat, om det er rimeligt at appellere. Afgørelsen skal appelleres inden for 40 dage til justitskontoret ved den ret, der afsagde dommen.

Hvilke rettigheder har jeg, når afgørelsen er afsagt?

Når afgørelsen er afsagt, kan du få udleveret en kopi af afgørelsen.

Du har ligeledes mulighed for at appellere, men kun hvis du var indtrådt i sagen som civil part, og kun for så vidt angår dine civilretlige interesser (se ovenfor).

Du kan underrette rigsadvokaten (Procureur général d’Etat), der har ansvaret for dommens fuldbyrdelse, hvis du modsætter dig en eventuel prøveløsladelse af gerningsmanden.

Du kan altid lade dig repræsentere ved en advokat.

Har jeg ret til bistand eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Som civil part har du ret til retshjælp til belysning af alle spørgsmål vedrørende afgørelsens fuldbyrdelse.

Som offer for en forsætlig strafbar handling, der har forvoldt personskade, kan du under visse omstændigheder indgive et erstatningskrav mod staten til justitsministeriet, når du ikke kan opnå erstatning fra gerningsmanden.

Politi og retsvæsen er forpligtet til at yde ofre beskyttelse. Enhver afgørelse om prøveløsladelse af den dømte kan underkastes særlige betingelser, hvor der bl.a. tages hensyn til samfundets interesser og din beskyttelse.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Du har ret til at få oplysninger om alle endelige afgørelser i straffesagen (efter anmodning).

Med hensyn til at få oplyst, hvilken straf gerningsmanden er blevet idømt, skal du vide, at dommen skal indeholde de lovbestemmelser, der er lagt til grund i sagen, uden dog at gengive ordlyden heraf, forbrydelsens objektive indhold, der er lagt til grund for dommen mod tiltalte, og den straf, tiltalte er blevet idømt, jf. artikel 195 i strafferetsplejeloven (Code de procédure pénale). Alle andre spørgsmål om straffens fuldbyrdelse kan rettes til anklagemyndighedens afdeling for straffuldbyrdelse.

I Luxembourg indsættes en person, der er endeligt dømt, enten i fængslet i Schrassig eller i fængslet i Givenich.

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller på prøve) eller flygter fra fængslet?

I henhold til artikel 4-1 i strafferetsplejeloven kan du efter anmodning indgivet til anklagemyndigheden (Parquet Général), blive underrettet om gerningsmandens løsladelse eller flugt fra fængslet, hvis denne medfører en fare eller en identificeret risiko for skade for dig, medmindre en sådan underretning medfører en identificeret risiko for skade for gerningsmanden.

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Kan jeg f.eks. fremsætte erklæringer eller appellere sådanne afgørelser?

Nej.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 08/11/2018

4 - Erstatning


Hvordan og hvornår skal et erstatningskrav mod gerningsmanden rejses (f.eks. indtræden i sagen, civilt søgsmål, indtræden som civil part)?

Det er i de fleste tilfælde den ret, der behandler sagen, som fastsætter det beløb, der tilkendes ofret som erstatning for den lidte skade.

For at få retten til at træffe afgørelse om erstatning, er det et krav, at ofret indtræder i straffesagen som civil part. Det er muligt at indtræde som civil part, når som helst under forundersøgelsen. Ofret er ikke forpligtet til at deltage i retsmødet, men kan lade sig repræsentere ved sin advokat og fremsætte sine krav skriftligt inden retsmødet.

Hvis ikke ofret indtræder som civil part i sagen og fremsætter sine krav, kan retten ikke tilkende ofret erstatning.

Et offer, der ikke indtræder i straffesagen som civil part, mister dog ikke retten til erstatning.

Ofret kan nemlig altid anlægge et civilt søgsmål mod gerningsmanden, dog senest inden for den gældende civilretlige forældelsesfrist og med påvisning af, at den omhandlede hændelse udgjorde en civil forseelse.

Retten har pålagt gerningsmanden at betale erstatning. Hvordan kan jeg tvinge gerningsmanden til at betale?

Den strafferetlige domstols opgave er at sætte tal på den skade, ofret har lidt, men den hjælper ikke ofret med at få udbetalt det tilkendte erstatningsbeløb.

Når den endelige afgørelse er truffet, skal ofret selv iværksætte eventuelle foranstaltninger for at få gerningsmanden til at udbetale erstatningen.

Det er som oftest advokaten, der sørger for, at erstatningen bliver udbetalt, først i mindelighed, hvor advokaten tager kontakt til den dømtes advokat, og ellers ved at få tvangsfuldbyrdet dommen ved en foged.

Hvis der i forbindelse med idømmelse af en betinget straf bl.a. stilles krav om, at den dømte overholder sin erstatningsforpligtelse, holder den offentlige anklager, der har ansvaret for, at straffen fuldbyrdes, øje med, at den dømte rent faktisk overholder sin forpligtelse.

Kan jeg få udbetalt et forskud af staten, hvis gerningsmanden nægter at betale? På hvilke betingelser?

I forbindelse med retssagen kan retten tilkende ofret et forskud, f.eks. mens man afventer en udtalelse fra en sagkyndig. Hvis gerningsmanden nægter at betale eller ikke kan betale forskuddet, kan justitsministeriet tage over, hvis der foreligger behørigt bevis for nødvendigheden heraf.

Har jeg ret til erstatning fra staten?

Ved lov af 12. marts 1984 som ændret om erstatning til visse ofre, der er påført personskade ved en lovovertrædelse, fastsættes det, at visse ofre for lovovertrædelser kan få udbetalt erstatning fra staten. Der er tale om en vigtig foranstaltning for ofre i følgende tilfælde:

Gerningsmanden er ikke identificeret gerningsmanden er identificeret, men kan ikke opspores gerningsmanden er insolvent.

I denne forbindelse skal ofret indgive et erstatningskrav til justitsministeren, der træffer afgørelse inden for seks måneder. Brevet med erstatningskravet skal være på fransk, tysk eller luxembourgsk og skal angive tid og sted for samt en nøjagtig beskrivelse af hændelsen. Dokumentation vedrørende hændelsen og den skade, som ofret har lidt, vedlægges brevet til støtte for kravet.

Retten til erstatning er underlagt visse betingelser, som ofret skal opfylde:

Ofret skal enten have fast bopæl i Luxembourg eller være statsborger i en af EU's eller Europarådets medlemsstater. Derudover skal ofret på det tidspunkt, hvor lovovertrædelsen fandt sted, have lovligt ophold i Luxembourg eller være offer for den lovovertrædelse, der er omfattet af straffelovens artikel 382-1 (menneskehandel).

Den lidte skade skal være forvoldt ved en forsætlig handling, der udgør en overtrædelse af straffeloven.

Der skal være tale om personskade og ikke blot tingsskade (hvilket eksempelvis udelukker erstatning i tilfælde af simpelt tyveri).

Skaden skal have resulteret i en alvorlig forringelse af skadelidtes levevilkår som følge af indtægtstab, øgede udgifter eller ekstraordinære omkostninger, tab af erhvervsevne, tab af et skoleår, svækkelse af vedkommendes fysiske eller mentale sundhedstilstand, moralsk eller æstetisk skade eller fysiske eller psykiske lidelser. Såfremt en person har været udsat for en forbrydelse, der er omfattet af straffelovens artikel 372-376, er ofret fritaget for at forelægge dokumentation for svækkelsen af vedkommendes fysiske eller mentale sundhedstilstand, som er underforstået.

Staten skal kun betale erstatning, hvis ofret ikke på nogen måde kan opnå reel og dækkende erstatning (f.eks. fra gerningsmanden, den sociale sikringsordning eller en personlig forsikring).

Det er vigtigt at vide, at der kan nægtes erstatning, eller beløbet kan nedsættes med henvisning til ofrets adfærd, da hændelsen fandt sted, eller med henvisning til ofrets forbindelser til gerningsmanden.

Når staten udbetaler erstatning til et offer, kan ofret stadig indtræde som civil part og rejse krav om et større beløb mod gerningsmanden, hvis den udbetalte erstatning forekommer ofret at være utilstrækkelig. I dette tilfælde skal ofret underrette retten om, at der er fremsat et erstatningskrav mod staten, eller at der er modtaget erstatning fra staten.

Har jeg ret til erstatning, hvis ikke gerningsmanden bliver dømt?

Ofret har ret til erstatning, selv om gerningsmanden ikke bliver dømt, under forudsætning af at ofret har været udsat for en forbrydelse, og gerningsmanden ikke er identificeret eller er identificeret, men ikke kan opspores, eller er insolvent.

Hvis ikke sagen indbringes for retten, og retten derfor ikke fastsætter noget erstatningsbeløb, kan justitsministeriet tilkende ofret et fast beløb og/eller for egen regning indhente en udtalelse fra en sagkyndig for at fastsætte det erstatningsbeløb, ofret bør tilkendes.

Har jeg ret til økonomisk bistand, mens jeg afventer en afgørelse om mit erstatningskrav?

Justitsministeriet kan under behandlingen af erstatningskravet bevilge et forskud, hvis der foreligger behørigt bevis for nødvendigheden heraf.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 08/11/2018

5 - Ret til støtte og bistand


Jeg har været udsat for en forbrydelse – hvor kan jeg henvende mig for at få hjælp og bistand?

Som offer for en forbrydelse kan du henvende dig til følgende større hjælpetjenester for ofre:

A. Statens tjeneste:

Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes SAV i Luxembourg

Former for hjælp:

 • Psykologisk og psykoterapeutisk bistand
 • Juridisk rådgivning
 • Terapigruppe for ofre for vold i hjemmet
 • Ledsagelse gennem hele det sagens forløb

KONTAKT:

Bâtiment Plaza Liberty, Entrée C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tlf.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-mail: Link åbner i nyt vinduescas-sav@justice.etat.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Ikkestatslige organisationer (ngo'er):

1. Aide aux Victimes de la Criminalité – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Former for hjælp:

 • Juridisk rådgivning
 • Moralsk, økonomisk og materiel støtte

KONTAKT:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tlf.: (+352) 40 20 40

E-mail: Link åbner i nyt vinduewrl@pt.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Hjælpetjenester for ofre for vold i hjemmet

Der findes tre:

- SAVVD i Luxembourg ved nonprofitorganisationen Femmes en détresse (kvinder i nød)

Former for hjælp:

 • Psykosocial rådgivning
 • Juridisk rådgivning og støtte
 • Juridisk, administrativ og social rådgivning og støtte efter anklagemyndighedens bortvisning af den voldelige part fra hjemmet
 • Planlægning af retlige skridt
 • Ledsagelse bl.a. i retten, hos advokaten, hos lægen
 • Orientering
 • Rådgivning om og foranstaltninger til beskyttelse mod chikane
 • Udarbejdelse af en plan for beskyttelse af ofre

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 26 48 18 62
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: Link åbner i nyt vinduecontact@savvd.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://fed.lu/wp/services/savvd/

- PSY EA- i Luxembourg ved nonprofitorganisationen Femmes en détresse (kvinder i nød)

For børn og mindreårige, der direkte eller indirekte har været udsat for vold i hjemmet, i forbindelse med bortvisning af den voldelige part fra hjemmet.

Former for hjælp:

 • Modtagelse af børn og mindreårige, der har været udsat for vold i hjemmet, i forbindelse med bortvisning af den voldelige part fra hjemmet
 • Som psykologisk tjeneste for børn og unge, der har været udsat for vold i hjemmet: Psykologisk støtte til børn og unge (mindreårige eller ej), der har været udsat for vold i hjemmet, og deres familie

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: Link åbner i nyt vinduecontact@psyea.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES i Dudelange ved Pro Familia-fonden

Hjælpetjeneste for børn og mindreårige, der direkte eller indirekte har været udsat for vold i hjemmet, i forbindelse med bortvisning af den voldelige part fra hjemmet.

Former for hjælp:

 • Modtagelse af børn og mindreårige, der har været udsat for vold i hjemmet, i forbindelse med bortvisning af den voldelige part fra hjemmet

KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange-1010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 51 72 72 89

E-mail: Link åbner i nyt vinduealternatives@profamilia.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Rådgivningstjeneste for voldsramte kvinder

Former for hjælp:

 • Telefonisk rådgivning
 • Psykosocial rådgivning
 • Juridisk, administrativ og social rådgivning og støtte
 • Planlægning af retlige skridt
 • Ledsagelse hos andre fagfolk: advokat, domstol, politi
 • Samtale med henblik på indkvartering på et center for kvinder
 • Uddannelse og møder om vold i hjemmet
 • Seminarer og samtalegrupper

Der findes fire:

- VISAVI (Vivre Sans violence) i Luxembourg ved nonprofitorganisationen Femmes en détresse (kvinder i nød)

Rådgivningscenter for kvinder, der har været udsat for vold i hjemmet.

KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tlf.: (+352) 49 08 77-1
Fax: (+352) 26 48 26 82

E-mail: Link åbner i nyt vinduefeminfo@visavi.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://fed.lu/wp/services/visavi/

- F0YER SUD i Esch-sur-Alzette ved Conseil national des femmes du Luxembourg (Luxembourgs kvinderåd)

Rådgivningscenter for kvinder i nød, herunder ofre for vold i hjemmet.

KONTAKT:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tlf.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax: (+352) 54 57 57 57

E-mail: Link åbner i nyt vinduefoyersud@pt.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

- Centre OZANAM i Luxembourg

- Centre OZANAM Nord i Wiltz ved fonden Maison de la Porte Ouverte (den åbne dør)

Rådgivningscentre for kvinder i nød, herunder ofre for vold i hjemmet.

KONTAKT:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tlf.: (+352) 48 83 47

E-mail: Link åbner i nyt vindueozanam@fmpo.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKT:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tlf.: (+352) 26 95 39 59

E-mail: Link åbner i nyt vindueozanam.nord@fmpo.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

- PROFAMILIA i Dudelange ved Pro Familia-fonden

Rådgivningscenter for kvinder i nød, herunder voldsofre.

KONTAKT:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tlf.: (+352) 51 72 72-41
Fax: (+352) 52 21 88

E-mail: Link åbner i nyt vinduefemmes@profamilia.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.cnfl.lu/

4. Rådgivningscenter for børn og unge, som har været udsat for vold

Der findes fire:

- PSY EA i Luxembourg ved nonprofitorganisationen Femmes en détresse (kvinder i nød)

Psykologisk tjeneste for børn og unge mellem 3 og 21 år, som har været udsat for eller vidne til vold i hjemmet, og deres familie.

Former for hjælp:

 • Psykologisk støtte til børn og unge (mindreårige eller ej), som har været udsat for eller vidne til vold i hjemmet, og deres familie

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: Link åbner i nyt vinduecontact@psyea.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES i Dudelange ved Pro Familia-fonden

Rådgivningstjeneste for børn og unge mellem 0 og 27 år, som har været udsat for eller vidne til fysisk eller psykisk vold, herunder vold i hjemmet, og deres familie.

Former for hjælp:

 • Psykologbistand til barnet og dets familie
 • Støtte til skabelse af varme familieforhold præget af gensidig respekt
 • Bevidstgørelse om og forebyggelse af vold

KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 51 72 72 89

E-mail: Link åbner i nyt vinduealternatives@profamilia.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

- OXYGENE i Dudelange ved nonprofitorganisationen Femmes en détresse (kvinder i nød)

Rådgivnings- og oplysningstjeneste for unge piger (12-21 år) i nød, som har været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold.

Former for hjælp:

 • Individuelle samtaler
 • Hjælp til administrative skridt
 • Hjælp til søgning efter en beskyttet bolig
 • Hjælp til eventuel indkvartering på Meederchershaus-hjemmet

KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tlf.: (+352) 49 41 49
Fax: (+352) 27 12 59 89

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfofilles@pt.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

- ALUPSE DIALOGUE i Luxembourg ved nonprofitorganisationen Alupse

Rådgivningstjeneste med psykologisk og terapeutisk hjælp til børn og unge mellem 0 og 21 år, som har været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold, og deres familie.

KONTAKT:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tlf.: (+352) 26 18 48-1
Fax: (+352) 26 19 65 55

E-mail: Link åbner i nyt vinduealupse@pt.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Rådgivnings-, oplysnings- og hjælpecenter for mænd og drenge i nød, som har været udsat for vold – infoMann i Luxembourg ved nonprofitorganisationen actTogether

Former for hjælp:

 • Psykologisk og social hjælp og rådgivning
 • Oplysnings- og dokumentationstjeneste
 • Bevidstgørelse og uddannelse
 • Ledsagelse og støtte med henblik på adgang til en modtagefacilitet for mænd

KONTAKT:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tlf.: (+352) 27 49 65
Fax: (+352) 27 49 65 65

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@infomann.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.infomann.lu/

6. Rådgivnings- og hjælpecenter for udøvere af vold, herunder vold i hjemmet – Riicht eraus i Luxembourg ved luxembourgsk Røde Kors (Croix Rouge)

Former for hjælp:

 • Rådgivning, lytning, hjælp, bistand og ledsagelse af udøvere (mænd og kvinder) af vold i hjemmet i forbindelse med bortvisning fra hjemmet, enten som led i en retslig tvangsforanstaltning eller efter frivillig henvendelse
 • Bevidstgørelse og ansvarliggørelse af gerningsmændene
 • Beskyttelse af ofrene på kort sigt
 • Konflikthåndtering og selvtillid
 • Støtte til de initiativer, som personer, der ønsker at ændre sig, tager
 • Hjælp til opstilling af praktiske strategier, der gør det muligt varigt at ændre gerningsmændenes indstilling og adfærd
 • Støtte til personer, der ønsker at ændre deres voldelige adfærd
 • Samtalegruppe

KONTAKT:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tlf.: (+352) 27 55-5800
Røde Kors-hjælpelinje: (+352) 27 55
Fax: (+352) 27 55-5801

E-mail: Link åbner i nyt vindueriichteraus@croix-rouge.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Hjælpetjeneste for ofre for menneskehandel

Ambulant og permanent modtagelse af ofre for menneskehandel, kvinder, mænd og børn.

Der findes to tjenester, som arbejder sammen:

- SAVTEH i Luxembourg ved nonprofitorganisationen Femmes en détresse (kvinder i nød)

- COTEH i Luxembourg ved fonden Maison de la Porte Ouverte (den åbne dør)

Former for hjælp:

 • Telefonisk og individuel rådgivning
 • Bistand og psykosocial støtte
 • Støtte og mental bevidstgørelse
 • Tilrettelæggelse af lægetilsyn eller -behandling
 • Ledsagelse af ofret hos kriminalpolitiet med henblik på identificering
 • Støtte til ofrets samarbejde med politi og anklagemyndighed
 • Ledsagelse af ofret i bl.a. dets retlige, administrative og sociale skridt
 • Koordinering af den permanente modtagelse og arrangering af ofrets indkvartering alt efter køn og alder
 • Materiel og økonomisk bistand
 • Oplysning om ofre for menneskehandels rettigheder, de retslige og administrative procedurer og de ydelser, der stilles til rådighed
 • Henvendelse til ngo'er i oprindelseslandene i forbindelse med frivillig hjemrejse

KONTAKT:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 26 48 26 31
Fax: (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

E-mail: Link åbner i nyt vinduetraite.humains@visavi.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tlf.: (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

E-mail: Link åbner i nyt vinduecoteh@fmpo.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Politi:

Police Grand-Ducale
Direction Générale
L-2957 Luxembourg

Tlf.: (+352) 49 97-1
Nødopkald: 113
Fax: (+352) 49 97-20 99

E-mail: Link åbner i nyt vinduecontact@police.public.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Lokale myndigheder:

Service d'accueil et d'information juridique (kontor for juridisk rådgivning og information):

-DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tlf.: (+352) 80 23 15

-ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tlf.: (+352) 54 15 52

-LUXEMBOURG

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 Luxembourg

Tlf.: (+352) 22 18 46

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Juridisk rådgivningstjeneste "Droits de la femme" (kvinders rettigheder):

STATSADVOKATUREN

Cité judiciaire 
Bâtiment BC ou CR
L-2080 Luxembourg

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministerier:

-Ministère de la Justice (justitsministeriet)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tlf.: (+352) 247-84537
Fax: (+352) 26 68 48 61

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@mj.public.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mj.public.lu/

Opgave:

 • Civile sager
 • Straffesager: Erstatning til ofre, retshjælp, mægling i straffesager
 • Handelssager
 • Domstolssystemet
 • Overordnet koordinering af den administrative tvist ved de administrative domstole
 • Straffeanstalter

-Ministère de l’Intérieur (indenrigsministeriet)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 247-84600
Fax: (+352) 22 11 25

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@miat.public.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mi.public.lu/

Opgaver i henhold til Storhertugdømmets bekendtgørelse af 28. januar 2015:

 • Koordinering af redningskorps
 • Samarbejde med ngo'er

-Ministère de la Sécurité intérieure (ministeriet for indenlandsk sikkerhed)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tlf.: (+352) 247-84659
Fax: (+352) 22 72 76

E-mail: Link åbner i nyt vinduesecretariat@msi.etat.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Hjælp til ofre i henhold til Storhertugdømmets bekendtgørelse af 28. januar 2015:

 • Luxembourgsk politi, politiets generalinspektorat, europæisk politik om retlige og indre anliggender, politik om internationalt politisamarbejde

-Ministère de l’Égalité des Chances (ministeriet for lige muligheder)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tlf.: (+352) 247-85806
Fax: (+352) 24 18 86

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@mega.public.lu
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Opgaver:

 • Vold i hjemmet
 • Samarbejdsudvalg for fagfolk inden for området bekæmpelse af vold
 • Partnerskab med de af ministeriet for lige muligheder godkendte ngo'er om forvaltning af den ambulante og permanente modtagelse af ofre for og udøvere af vold i hjemmet, kvinder og mænd i nød samt ofre for kønsbestemt vold og menneskehandel
 • Partnerskab og samarbejde med de statsgodkendte ngo'er inden for området modtagelse af personer i nød, der har været udsat for vold

Telefonisk hjælpetjeneste for ofre

-Luxembourgsk politi

Hotline: 113

Alle dage døgnet rundt

-Luxembourgsk Røde Kors

Hotline: 2755

Alle dage kl. 7-22

-Fraenhaus (kvinder i nød)

Hotline: (+352) 44 81 81

Alle dage døgnet rundt

-Fraentelefon (kvinder i nød)

Hotline: (+352) 44 81 81

Mandag til fredag kl. 9-15

Er hjælpen til ofre gratis?

Hvilke former for hjælp kan jeg få af staten og de statslige myndigheder?

Ja, hjælpen til ofre er gratis.

Hvilke former for hjælp kan jeg få af de ikkestatslige organisationer?

Se svaret på første spørgsmål under B.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 08/11/2018

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Ungarn


Du vil blive betragtet som offer for en forbrydelse, hvis du lider overlast ved en handling, der er strafbar efter ungarsk ret, f.eks. hvis du tilføjes legemsskade eller dine ejendele beskadiges eller stjæles. I din egenskab af forurettet har du efter ungarsk ret forskellige rettigheder før, under og efter straffesagen. Du kan få oplysninger om dine rettigheder og forpligtelser i en straffesag fra den efterforskende myndighed, den offentlige anklager eller retten, afhængigt af hvilket stadium sagen befinder sig på.

Den strafferetlige procedure i Ungarn indledes med en efterforskning. Det er sædvanligvis politiet, der udfører efterforskningen under den offentlige anklagers tilsyn. Når efterforskningen er afsluttet, vil den offentlige anklager beslutte, om der skal rejses tiltale i sagen, og sagens akter skal oversendes til retten, eller om sagen skal henlægges på efterforskningsstadiet som følge af manglende beviser, eller fordi sagen er forældet.

Hvis det kommer til en straffesag, vil retten vurdere det tilvejebragte materiale og afgøre, om den anklagede er skyldig eller ej. Som led i en ungarsk straffesag kan retten (bortset fra visse særlige sager) også tillade bevisførelse direkte i et offentligt retsmøde, hvorfor du kan blive indkaldt til retsmødet og afhørt som vidne. Hvis den anklagede kendes skyldig, vil han blive dømt og straffet. Hvis han ikke kendes skyldig, vil han blive frifundet.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/10/2018

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse


Hvilke oplysninger kan jeg få af myndighederne (f.eks. politiet og anklagemyndigheden), efter der er blevet begået en forbrydelse, men jeg endnu ikke har anmeldt den?

Ifølge loven om strafferetspleje underretter domstolen, anklagemyndigheden og efterforskningsmyndigheden den person, der er berørt af forbrydelsen, om dennes rettigheder og forpligtelser forud for hvert proceduremæssigt skridt.

Anmeldelsen kan indgives enten skriftligt eller mundtligt til anklagemyndigheden eller undersøgelsesmyndigheden, men kan også indgives til en anden myndighed eller retten, som efterfølgende videregiver den til undersøgelsesmyndigheden. Loven indeholder ingen formkrav: En anmeldelse kan p.t. indgives med posten, via e-mail eller personligt.

Det sprog, der anvendes i straffesagen, er ungarsk. Forstår offeret ikke ungarsk, kan han/hun dog bruge sit modersmål eller et andet valgfrit sprog. Offeret kan benytte sit mindretalssprog i straffesager – også selv om han/hun forstår ungarsk. Offeret skal ikke selv betale for oversættelse og tolkning og kan ikke pålægges at lægge ud for eller afholde udgifterne.

Offeret (en fysisk person) for en forbrydelse og en berigelsesforbrydelse, der har fundet sted på Ungarns territorium, og enhver fysisk person, der som en direkte følge af forbrydelsen eller berigelsesforbrydelsen, der har fundet sted på Ungarns territorium, har lidt skade eller et tab, navnlig i form af en fysisk eller psykisk lidelse, et følelsesmæssigt traume eller et materielt tab, kan få støtte via hjælpetjenesten for ofre, når denne person er: ungarsk statsborger, statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater, statsborger i en stat uden for Den Europæiske Union med lovligt ophold i Den Europæiske Union, statsløs med lovligt ophold i Ungarn, en person, der er identificeret som et offer for menneskehandel, eller en person, der er berettiget til støtte på grundlag af en international aftale, der er indgået mellem det land, hvor vedkommende er statsborger, og Ungarn eller på grundlag af gensidighed.

Staten tilbyder offeret en eller flere af følgende ydelser efter at have gennemgået offerets behov og under hensyntagen til disse: hjælp til udøvelsen af offerets rettigheder, økonomisk hjælp, der straks kommer til udbetaling, bekræftelse af status som offer, vidneledsagelse, et beskyttet indkvarteringssted. Ifølge de lovbestemte betingelser kan offeret også modtage erstatning fra staten.

Derudover kan offeret få tildelt personbeskyttelse, hvis der er blevet begået en voldsforbrydelse mod personer eller en forbrydelse, der medfører en offentlig fare, mod offeret med henblik på at forstyrre eller hindre denne i at deltage i straffesagen eller gøre sine rettigheder eller forpligtelser under sagen gældende, eller såfremt der forekommer trusler eller indicier i den retning. Ansøgninger herom kan indgives til eller registreres i rapporten hos den bemyndigede domstol, anklagemyndigheden eller undersøgelsesmyndigheden.

Personbeskyttelse indbefatter beskyttelse af den private bopæl eller anden type opholdssted og af den pågældendes færden samt foranstaltninger, der skal sikre personens beskyttede deltagelse i straffesagen og den administrative procedure for at undgå, forhindre eller standse enhver ulovlig handling, der udgør en krænkelse af vedkommendes liv og legeme eller personlige frihed.

Personbeskyttelsen kan navnlig sikres gennem regelmæssig patruljering, teknisk udstyr, oprettelse af en vedvarende kommunikationsforbindelse, beskyttelsesbeklædning eller – hvis førnævnte personbeskyttelse viser sig at være utilstrækkelig – sikkerhedspersonale på et sted som forvaltet af sikkerhedsstyrkerne, som har beføjelse til at beordre eller at sørge for personbeskyttelse.

Hvis beskyttelsen af et offer i en straffesag af stor betydning, der samarbejder med undersøgelsesmyndigheden og er udsat for risici, ikke kan sikres gennem personbeskyttelse, og det bliver nødvendigt med særlige forsigtighedsforanstaltninger, kan offeret – hvis visse yderligere betingelser er opfyldt – deltage i et vidnebeskyttelsesprogram, der ligeledes omfatter særlige forsigtighedsforanstaltninger.

I nogle særlige tilfælde kan offeret bistås af en advokat, som yder retshjælp, og som civil part personlig retshjælp. Dette forudsætter principielt, at offeret har behov for denne hjælp, eksempelvis hvis vedkommendes månedlige nettoindkomst, herunder indkomst for personer i husstanden, ikke overstiger minimumsalderspensionen som fastsat på grundlag af et arbejdsforhold (28.500 HUF i 2017), og at vedkommende ikke råder over tilstrækkelige aktiver til at dække sagsomkostningerne.

Offeret kan anlægge et civilt søgsmål mod den mistænkte for at få erstatning for det tab, vedkommende har lidt som følge af forbrydelsen, på et hvilket som helst tidspunkt under straffesagen. Offeret kan gøre sine civilretlige krav gældende ved at anmode om udlæg i den mistænktes ejendele. Et sådant udlæg kan pålægges af domstolen, hvis det frygtes, at det civilretlige krav ellers ikke kan opfyldes. Domstolen træffer afgørelse om det civilretlige krav i sin retsafgørelse ved at imødekomme eller afvise anmodningen. Domstolen kan dog vælge et andet retsmiddel, hvis den civile retssag i betydelig grad ville forsinke sagens afslutning, samt i tilfælde af frikendelse af den anklagede, eller hvis andre forhold gør en grundig undersøgelse af anmodningen inden for rammerne af straffesagen umulig.

Under fastlagte betingelser kan offeret og den mistænkte deltage i mægling. Mægling kræver samtykke fra offeret, men indledes heller ikke automatisk, hvis offeret giver sit samtykke, da mægling kræver, at en række andre betingelser skal være opfyldt.

Offerets og dennes repræsentants udgifter under sagen anses som sagsomkostninger på samme måde som udgifterne forbundet med offerets fremmøde som vidne. Staten lægger ikke ud for førstnævnte udgiftstype, mens den anden udgiftstype godtgøres af myndighederne efter processkriftets udarbejdelse. Sagsomkostningerne bæres af den mistænkte, når ansvaret er placeret hos denne.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (statsborgere i EU og tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

I forbindelse med de procedurer, der er underlagt de ungarske domstoles kompetence, sikrer loven om strafferetspleje retsbeskyttelse uafhængigt af nationalitet og bopæl. Hjælpetjenesterne for ofre yder deres tjenester til statsborgere i alle medlemsstater i Den Europæiske Union på samme måde som til ungarske statsborgere.

Hvilke oplysninger får jeg, når jeg anmelder en forbrydelse?

Offeret bliver kun oplyst om, at der er iværksat en efterforskning, hvis forbrydelsen er blevet anmeldt af en anden person end offeret. Loven om strafferetspleje behandler dog de situationer og afgørelser, hvor offeret skal underrettes.

Offeret har efter anmodning ret til at blive underrettet om den varetægtsfængsledes løsladelse eller flugt, den frihedsstraffedes prøveløsladelse, løsladelse eller flugt og om afbrydelse af frihedsstraffen, den fængsledes løsladelse eller flugt samt afbrydelse af fængselsstraffen, den behandlingsdømtes løsladelse eller flugt, den behandlingsdømtes løsladelse, ikkebemyndigede udgang eller betingede løsladelse samt – i tilfælde af en mindreårigs anbringelse på en lukket ungdomsinstitution – om den mindreåriges prøveløsladelse eller løsladelse, om dennes ikkebemyndigede udgang fra den lukkede ungdomsinstitution og om afbrydelse af anbringelsen på den lukkede ungdomsinstitution.

Offeret skal navnlig underrettes om nedenstående afgørelser: udnævnelse af en sagkyndig, suspension af efterforskningen, afslutning af efterforskningen, henlæggelse af efterforskningen, tiltale, delvis tilbagetrækning af anklageskriftet, frafald af anklager og alle afgørelser, der har direkte konsekvenser for offeret, samt den endelige afgørelse.

Offeret skal underrettes om stedet og datoen for enhver procesforanstaltning, offeret er berettiget til at deltage i. Dette er tilfældet ved eksperthøringer, besigtigelser af steder, rekonstruktioner af gerningsstedet, identificering af mistænkte i undersøgelsesfasen og retsmøder og offentlige møder under retssagen.

Offeret kan i undersøgelsesfasen få indsigt i og mod betaling få en kopi af den sagkyndige erklæring, enhver retsakt, som udarbejdes i forbindelse med en procesforanstaltning, når offerets tilstedeværelse er tilladt ved lov, og enhver anden retsakt, såfremt dette ikke skader efterforskningen. Når efterforskningen er afsluttet, kan offeret få indsigt i alle de retsakter, der vedrører forbrydelsen mod ham/hende.

I undersøgelsesfasen kan offeret indgive en klage over enhver afgørelse, der har direkte konsekvenser for vedkommende. Offeret kan navnlig indgive en klage over en afgørelse om afvisning af anmeldelsen og enhver afgørelse om at suspendere eller indstille undersøgelsen.

Offeret kan i nogle tilfælde, hvor der er tale om, at anmeldelsen er blevet afvist, undersøgelsen er blevet indstillet, eller anklagerne delvis er frafaldet, indtræde som civil part, hvis den pågældendes anmeldelse inden for en bestemt periode forbliver resultatløs. Offeret har også mulighed for at indtræde som civil part, hvis anklagemyndigheden som resultat af efterforskningen ikke har konstateret et strafbart forhold, der skal forfølges ved offentlig påtale, og derfor ikke har rejst tiltale, eller – som resultat af den efterforskning, der blev iværksat i den privat forfulgte straffesag – ikke har overtaget den strafferetlige forfølgning. Offeret kan gennem sin juridiske repræsentant indgive et anklageskrift til retten og dermed selv rejse tiltale mod den mistænkte.

I retsforhandlingsfasen kan offeret ikke indgive en klage over realitetsafgørelsen, men udelukkende over bestemmelserne om den del af afgørelsen, der vedrører det civilretlige krav. Offeret kan i retsforhandlingsfasen kun indtræde som civil part, hvis anklagemyndigheden har frafaldet anklagerne.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsesbistand (ved kontakten til politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Det sprog, der anvendes i straffesagen, er ungarsk. Forstår du ikke ungarsk, vil du dog ikke blive dårligere stillet. Du kan – både mundtligt og på skrift – bruge dit modersmål, dit regionale sprog eller mindretalssprog eller ethvert andet sprog, du behersker, under straffesagen. I dette tilfælde har du ret til gratis tolke- og oversættelsesbistand i forbindelse med de officielle dokumenter, du får tilsendt.

Hvad gør myndighederne for at gøre dokumenterne forståelige for mig og gøre mig forståelig (når jeg er et barn eller handicappet)?

Når myndighederne kommunikerer med dig, bestræber de sig på at formulere deres skriftlige og mundtlige meddelelser på en enkel og forståelig måde. Oplysningerne om dine rettigheder og forpligtelser skal være formuleret på en forståelig måde, der tager højde for din situation og dine særlige kendetegn. Myndighederne skal endvidere ved deres mundtlige kommunikation sikre sig, at du har forstået alt det, der blev sagt. Er det ikke tilfældet, skal de uddybe oplysningerne. Er du barn eller handicappet, skal myndighederne udvise større omhu i deres kommunikation med dig. Er du hørehæmmet, døv, blind eller har et talehandicap, kan du få hjælp af en professionel tegnsprogtolk, eller også kan du vælge at indgive en skriftlig forklaring i stedet for at blive afhørt ved en mundtlig afhøring.

Hjælpetjenester for ofre

Hvem yder hjælp til ofrene?

På statsniveau varetages hjælpearbejdet til ofrene og retshjælpen af offentlige kontorer i hovedstaden og de 19 departementer. Har du været offer for en forbrydelse, kan du få specifik hjælp hos de offentlige kontorer. Hjælpen er gratis. Kontorerne:

 • oplyser dig om dine rettigheder og muligheder,
 • yder følelsesmæssig støtte,
 • tilbyder dig praktisk hjælp og juridisk rådgivning i de meste enkle sager,
 • bekræfter din status som offer,
 • kan endvidere yde økonomisk støtte, der straks kommer til udbetaling, til dig på grundlag af en anmodning indsendt inden for fem dage fra den dag, hvor forbrydelsen blev begået.

Er der tale om enkle sager, yder de offentlige kontorer som retshjælp gratis juridisk rådgivning. Er du i finansielle vanskeligheder, kan kontorerne yde udenretslige tjenester (eksempelvis udarbejdelse af dokumenter) og i tilfælde af straffesager stille en bistandsadvokat til rådighed.

Du finder kontaktoplysningerne på de offentlige kontorer i hovedstaden og departementerne på webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.kormanyhivatal.hu/. Du finder yderligere oplysninger om hjælp til ofre og retshjælp på webstederne Link åbner i nyt vinduehttps://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat og Link åbner i nyt vinduehttp://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas.

Er du blevet offer for en forbrydelse, kan du foruden de offentlige institutioner henvende dig til en lang række civilsamfundsorganisationer, især:

 • FEHÉR GYÅ°RÅ° Közhasznú Egyesület (den statsanerkendte forening "den hvide ring"): Som medlem af den europæiske organisation for beskyttelse af ofre for forbrydelser yder foreningen økonomisk, juridisk, psykologisk og anden støtte til ofre for forbrydelser, som navnlig er sårbare på baggrund af deres sociale situation, samt til deres nærmeste (Link åbner i nyt vinduehttp://fehergyuru.eu/),
 • Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat (national telefonlinje til krisehåndtering og information): Telefonlinjen hjælper ofre for partnervold, mishandlede børn og ofre for prostitution og menneskehandel og sikrer dem om nødvendigt husly (Link åbner i nyt vinduehttp://bantalmazas.hu/),
 • ESZTER Alapítvány és Ambulancia (fond og sundhedscenter ESZTER): Organisationen stiller gratis behandling og psykologisk helbredelse samt information og juridisk rådgivning til rådighed for mishandlede og traumatiserede børn og voksne (Link åbner i nyt vinduehttp://eszteralapitvany.hu/),
 • NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen (NANE) Egyesület (sammenslutningen "kvinder for kvinder, der står sammen i kampen mod vold") er en gratis telefonlinje for voksne og børn, der er ofre for vold i hjemmet og partnervold. Den yder personlig retshjælp, psykologisk og social rådgivning til ofrene (Link åbner i nyt vinduehttp://nane.hu/).

Henviser politiet mig automatisk til hjælpetjenesterne for ofre?

Henvender du dig til politiet efter at være blevet offer for en forbrydelse, vil du modtage informationsmaterialet om hjælpetjenester for ofre. Her vil du få beskrevet mulighederne for hjælp til ofre og blive oplyst om, at politiet efter din anmodning kan udstede en attest, som giver dig adgang til de omtalte tjenester. Du kan vælge at indlevere attesten personligt eller sende den til hjælpetjenesterne for ofre.

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

I straffesager vil dine personlige rettigheder og din ret til minder om de døde blive respekteret, samtidig med at alt vil blive gjort for at beskytte dine personoplysninger mod unødig videregivelse. Afhøres du som vidne, kan du anmode om at få dine personoplysninger behandlet fortroligt i løbet af straffesagen og om, at de udelukkende tilgås af den kompetente myndighed.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, før jeg kan få adgang til hjælpetjenesterne for ofre?

Helt overordnet gælder der ikke et krav om, at du skal have anmeldt den forbrydelse, du er blevet offer for, for at få statslig hjælp. Du vil dog først kunne modtage økonomisk hjælp (erstatning, økonomisk støtte, der straks kommer til udbetaling), så snart du er i besiddelse af en skriftlig attest på, at der er indbragt en straffesag.

Beskyttelsen af min person, når jeg er i fare

Så snart der er indledt en straffesag, har du mulighed for at få personbeskyttelse. Har din deltagelse i straffesagen medfører trusler mod din person, kan du anmode den kompetente myndighed om personbeskyttelse af dig som offer eller vidne og dine nærmeste. Det er op til undersøgelsesmyndigheden, anklagemyndigheden eller den kompetente domstol at tage stilling til anmodninger om personbeskyttelse, mens det ansvarlige politiorgan varetager selve beskyttelsen.

Skal du afhøres om forhold, der vedrører en større sag, vil du kunne anses som en særligt beskyttet person, hvis de beviser, der fremkommer gennem dit vidneudsagn, er uundværlige, og hvis dit eller dine nærmestes liv, legeme eller personlige frihed bringes i alvorlig fare i forbindelse med din deltagelse i straffesagen, såfremt din identitet måtte blive afsløret.

Undersøgelsesdommeren afgør efter anmodning fra anklagemyndigheden, hvorvidt der er tale om et særligt beskyttet vidne. Du anmoder således om denne særlige beskyttelse hos anklagemyndigheden. Får du prædikatet særligt beskyttet vidne, vil du blive afhørt af undersøgelsesdommeren, og du vil ikke blive indkaldt til et retsmøde. Derudover vil dine personoplysninger samt din bopæl blive behandlet fortroligt og ikke blive oplyst til den mistænkte eller dennes advokat.

Endvidere får du mulighed for at blive beskyttet inden for rammerne af det særlige beskyttelsesprogram. Deltager du i beskyttelsesprogrammet, vil alle indkaldelser, meddelelser om procesforanstaltninger og underretninger gå gennem det organ, der står for din beskyttelse. Din bopælsadresse vil endvidere blive angivet som førnævnte organs adresse, Der vil ikke blive udleveret dokumenter, hvoraf dine personoplysninger fremgår – heller ikke til officielle organisationer – medmindre der foreligger en godkendelse hertil fra beskyttelsesorganet. I dette tilfælde kan du nægte at afgive vidneforklaring vedrørende oplysninger om din nye identitet og din bopæl.

Hvis der er begået en forbrydelse, der kan straffes med fængsel, mod dig, kan du henvende dig til den kompetente domstol for at få udstedt et tilhold mod den mistænkte i en periode på ti til 60 dage.

Hvilke typer beskyttelse findes der? Hvem kan give mig beskyttelse?

Den kompetente domstol, anklagemyndigheden og undersøgelsesmyndigheden undersøger i løbet af retssagen løbende, hvorvidt du i din funktion som vidne – idet der tages hensyn til din person og dine levevilkår, forbrydelsens art og de omstændigheder, der gjorde sig gældende, da forbrydelsen blev begået, har særlige behov i forbindelse med straffesagen. Er det tilfældet, kan den bemyndigede domstol, anklagemyndigheden eller undersøgelsesmyndigheden træffe foranstaltninger til din beskyttelse. Som nævnt under punkt 7 vil personbeskyttelsen og beskyttelsesprogrammet blive varetaget af politiet. Domstolen har ansvaret for at træffe eventuelle tilholdsforanstaltninger.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade fra gerningsmandens side?

Den kompetente domstols, anklagemyndighedens og undersøgelsesmyndighedens fornemmeste opgave er at sikre, at gerningsmanden ikke begår ny kriminalitet. I forbindelse med straffesagen nås dette mål på den ene side gennem frihedsberøvende eller restriktive foranstaltninger, herunder tilholdsforanstaltninger eller forbud mod at forlade hjemmet, der tager udgangspunkt i den mistænkte og dennes karakteristika, og på den anden side gennem foranstaltninger, der tager højde for dine interesser som offer og sikrer dine tarv og din beskyttelse.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade grundet det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Ja, i løbet af straffesagen skal den kompetente domstol, anklagemyndigheden og undersøgelsesmyndigheden forberede og iværksætte de processuelle skridt, du deltager i i din funktion som offer, og i den forbindelse forhindre unødig gentagelse af disse skridt, og sikre, at du ikke unødigt bliver konfronteret med den mistænkte under retssagen. Efter din anmodning eller uden videre kan der til dette formål blive truffet forholdsregler, så du ikke skal stå ansigt til ansigt med den mistænkte, eller så den mistænkte føres ud af retssalen under din afhøring. Domstolen kan endvidere benytte sig af telekommunikationsmidler og sløre dit ansigt og forvrænge din stemme under afhøringen.

Hvilken beskyttelse kan særligt sårbare ofre få?

Hvis fakta og omstændigheder knyttet til din person og dine levevilkår, forbrydelsens art og de omstændigheder, der gjorde sig gældende, da forbrydelsen blev begået, betyder, at du har behov for særbehandling, vil der under straffesagen skulle tages størst muligt hensyn til dette. De proceduremæssige skridt, der vedrører dig, skal forberedes og gennemføres på en måde, der er til gavn for retssagen, men samtidig sikrer dine tarv og om muligt tager højde for dine behov.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

I henhold til børnekonventionen, som blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 20. november 1989, definerer det ungarske retssystem et barn som en person under 18 år.

Alle myndigheder og retsinstanser på straffesagsområdet er underlagt et generelt krav om at sikre fuld respekt af barnets rettigheder i henhold til de internationale konventioner, navnlig princippet om at sikre "barnets tarv" i afgørelser, der vedrører barnet.

Under straffesagen nyder mindreårige ofre yderligere rettigheder og beskyttelse i forhold til voksne. Er offeret ved straffesagens åbning endnu ikke fyldt 18 år, skal vedkommende – uden at der behøver ligge en anmodning til grund herfor – anses som et "offer med særlige behov".

Generelt gælder det i forbindelse med ofre med særlige behov, at de proceduremæssige skridt skal forberedes og gennemføres med størst mulig respekt for offerets tarv og behov.

Ofre under 18 år har særlige rettigheder, som går ud over voksnes rettigheder:

 1. Straffesagen skal primært føres, når der er tale om en forbrydelse, der er rettet mod personers liv, legeme og sundhed, en forbrydelse, der er rettet mod personers seksuelle frihed og blufærdighed, en forbrydelse, der er rettet mod barnets tarv og mod familien, eller enhver anden voldsforbrydelse mod børn, og hvor det af hensyn til barnets tarv kræves, at straffesagen afsluttes hurtigst muligt. En særlig begrundelse for en prioriteret behandling er, når forbrydelsen i betydelig grad har bragt offerets fysiske, psykiske eller moralske udvikling i fare, eller hvis den mistænkte står for offerets uddannelse, pasning eller pleje under retssagen eller bor i nærheden af offeret.
 2. Der skal udvises stor omhu i forbindelse med den mundtlige kommunikation med offeret. Det er vigtigt at orientere offeret om hans/hendes rettigheder og forpligtelser på en alderssvarende måde, der tager højde for offerets modenhed. Der skal om nødvendigt gives yderligere forklaringer.
 3. Skal offeret indkaldes til procesforanstaltninger, skal dette meddeles offerets værge, som opfordres til at sikre vedkommendes fremmøde.
 4. Den retlige repræsentant, værgen eller samværgen kan være til stede under vidneafhøringen. Vidnets ledsager har også ret til at få godtgørelse.
 5. Offerets vidneudsagn må ikke kontrolles med tekniske hjælpemidler (løgnedetektor).
 6. Er det ikke et lovkrav, at offeret møder personligt op, kan han/hun gøre sine rettigheder gældende gennem sin juridiske repræsentant.
 7. Der kan træffes afgørelse om, at retsmødet skal foregå via et lukket kommunikationsnet (telekonference). I dette tilfælde befinder offeret sig i et andet lokale og kan kommunikere med de personer, der er til stede under retsmødet, via et system med samtidig lyd- og billedtransmission (telekonference).
 8. Retten har mulighed for enten på eget initiativ eller efter anmodning at træffe afgørelse om lukkede døre, hvis dette er med til at sikre barnets beskyttelse under retssagen.
 9. Hvis anklagemyndigheden under efterforskningen ønsker at afhøre et offer med særlige behov i sin funktion som vidne til en forbrydelse rettet mod den seksuelle frihed eller blufærdighed eller en forbrydelse mod en slægtning, vil offeret kunne blive afhørt af en enkelt person af samme køn, hvis offeret beder om det, og dette ikke skader retssagen.

Ofre under 14 år har særlige rettigheder, som går ud over de førnævnte rettigheder:

 1. Der vil kun kunne finde en afhøring af offeret sted i sin funktion som vidne, hvis det bevis, man ville kunne opnå gennem vidneudsagnet, ikke ville kunne erstattes af et andet bevis. Offeret vil udelukkende skulle stå over for den mistænkte i retssalen, hvis han/hun på ingen måde er bange for en sådan konfrontation.
 2. Offerets værge skal underrettes om indkaldelsen til vidneafhøringen. Derudover vil offerets juridiske repræsentant skulle underrettes om enhver indkaldelse eller meddelelse.
 3. Barnet afhøres af undersøgelsesdommeren forud for anklageskriftets udarbejdelse, hvis det med rimelighed kan antages, at det ville skade barnet at blive afhørt ved et offentligt retsmøde. Anmodning om at lade undersøgelsesdommeren afhøre vidnet indgives til anklagemyndigheden af den advokat, der arbejder for den juridiske repræsentant, værgen og vidnet. Anklagemyndigheden stiller forslag om en sådan afhøring af barnet – såfremt de juridiske betingelser er opfyldt. Den mistænkte og dennes advokat må ikke være til stede under undersøgelsesdommerens afhøring.
 4. Vidneafhøringen foregår i et forhørslokale, der er specielt indrettet til børn. Undtagelser kan kun komme på tale i meget særlige tilfælde. Afhøringen kan også finde sted via et lukket kommunikationsnet (telekonference).
 5. Afhøringer af vidner under 14 år skal dokumenteres ved hjælp af lyd- eller audiovisuelt udstyr. Ved børn under 14 år kan omkostningerne forbundet med afhøringen fremføres.
 6. Har undersøgelsesdommeren afhørt barnet inden tiltalerejsning, vil barnet ikke kunne blive indkaldt til det offentlige retsmøde.
 7. I tilfælde hvor undersøgelsesdommeren ikke har afhørt barnet inden tiltalerejsning, men der på et senere tidspunkt er brug for at afhøre det i sin funktion som vidne, kan retten gennemføre en afhøring uden om retsmøderne. Hvis barnet på tidspunktet for retsmødet er fyldt 14 år, kan retten i behørigt begrundede tilfælde også vælge at afhøre det under retsmødet. I de foregående to tilfælde gælder der ikke et krav om at underrette den mistænkte og dennes advokat.

Et af mine familiemedlemmer døde som følge af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Døde offeret inden straffesagen (eller herefter), kan offerets efterkommer eller slægtning i direkte linje eller hans/hendes ægtefælle eller partner, bror eller søster, juridiske repræsentant eller en person, der forsørgede offeret, på grundlag af en lovbestemmelse eller en kontrakt træde i stedet for offeret og udøve hans/hendes rettigheder.

Vil flere personer kunne indtage denne rolle, kan de udpege én person til at udøve offerets rettigheder. Kan de ikke nå til enighed, udøves offerets rettigheder af den person, der som den første optræder i retssagen.

Et af mine familiemedlemmer blev udsat for en forbrydelse – hvad er mine rettigheder?

Gælder der ikke et lovkrav om personlig deltagelse, kan offeret også udøve sine rettigheder gennem en repræsentant. En advokat eller et myndigt familiemedlem kan udpeges som repræsentant.

Indgives anmeldelsen mundtligt, kan en voksen person, der er udpeget af anmelderen – foruden en eventuel tolk – også være til stede under afhøringen, forudsat at personens tilstedeværelse ikke skader retssagen.

I forbindelse med efterforskningsforanstaltninger, der kræver eller tillader offerets tilstedeværelse, kan også offerets repræsentant, værge eller – hvis dette ikke skader retssagen – en voksen person efter eget valg være til stede ud over offeret. Dette gælder også i forhold til afhøringen af offeret og vidnet.

Døde den civile part inden for 30 dage, kan hans/hendes efterkommer eller slægtning i direkte linje eller hans/hendes ægtefælle eller partner, bror eller søster, juridiske repræsentant eller en person, som den civile part forsørgede, på grundlag af en lovbestemmelse eller en kontrakt træde i stedet for den civile part og udøve hans/hendes rettigheder.

Er mægling en mulighed for mig? Og under hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingen?

Mægling har hovedsageligt til formål at få den mistænkte til at betale en erstatning for forbrydelsens følger, idet denne erstatning også kan accepteres af offeret. Under mæglingsforløbet vil man forsøge at få den mistænkte og offeret til at nå til enighed, hvad erstatningen angår.

Er de lovmæssige betingelser opfyldt, suspenderer anklagemyndigheden eller – hvis sagen allerede er indbragt for domstolen – dommeren retssagen i højst seks måneder og henviser sagen til mægling.

Straffesagen kan henvises til mægling, når alle de nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Den mistænkte eller offeret har selv foreslået eller indvilget i en henvisning til mægling.
 • Straffesagen vedrører en forbrydelse, der kan straffes med op til fem års fængsel og er en lovovertrædelse rettet mod en persons liv, legeme eller sundhed, menneskelige værdighed og andre grundlæggende rettigheder, en færdselsforseelse eller en forbrydelse rettet mod ejendomsretten eller intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Efter vellykket mægling kan straffesagen frafaldes, eller der kan indrømmes en ubegrænset strafnedsættelse.
 • Den tiltalte har anerkendt sagens faktiske omstændigheder inden tiltalerejsning. Og den tiltalte har indvilget i et yde erstatning til offeret for dennes skade på en måde og i et omfang, der er acceptabelt i forhold til de givne levevilkår og muligheder.
 • I lyset af forbrydelsens art, de omstændigheder, der gjorde sig gældende, da forbrydelsen blev begået, og den mistænktes levevilkår kan retssagen enten undlades, eller der er grund til at antage, at den mistænktes ydede erstatning vil blive bekræftet i forbindelse med domstolens strafudmåling.

Under et hvilket som helst stadium af retssagen kan offeret anmode om at få henvist sagen til mægling. En sag kan dog kun henvises til mægling en enkelt gang. Er mæglingen blevet afsluttet uden resultat – uanset årsag – vil den ikke kunne genoptages til mægling.

Den professionelle mægling varetages af en forligsmand, der er ansat af staten og er specifikt uddannet i dette arbejde. Offeret har i forbindelse med mæglingen kun ret til at møde den mistænkte under forligsmandens tilstedeværelse. I dette tilfælde fungerer forligsmanden som en hensigtsmæssig garanti for offerets personsikkerhed.

Hvor finder jeg lovreglerne omhandlende mine rettigheder?

 • Lov XIX af 1998 om strafferetspleje.
 • Lov C af 2012 om straffeloven.
 • Lov LXIV af 1991 om børns rettigheder og ratificeringen af konventionen som vedtaget i New York den 20. november 1989.
 • Lov CXXXV af 2005 om statens hjælpetjenester for ofre for forbrydelser og erstatning.
 • Lov LXXX af 2003 om retshjælp.
 • Lov LXXXV af 2001 om beskyttelsesprogrammet for personer, der deltager i straffesager, og embedsmænd, der er tilknyttet retsvæsnet.
 • Lov CXXIII af 2006 om mægling i straffesager.
 • Indenrigsministeriets lovdekret 64/2015 (12/12) om politiets hjælp til ofre.
 • Regeringens lovdekret 34/1999 (26/02) om vilkår og betingelser for personbeskyttelsen til personer, der deltager i straffesager, og medlemmer af den myndighed, der har ansvaret for retssagen.
 • Indenrigsministeriets og justitsministeriets fælles lovdekret 23/2003 (24/06) om de specifikke regler for undersøgelsesmyndighedernes efterforskning og betingelserne for registrering, der går ud over rapporten vedrørende undersøgelsesforanstaltningerne.
 • Justitsministeriets lovdekret 25/2016 (23/ 12) om betingelserne for godtgørelse af den mistænktes og den beskikkede advokats udgifter samt udgifter og honorar til de personer, der deltager i straffesagen, samt deres repræsentanter.
 • Justitsministeriets og politiets lovdekret 14/2008 (27/06) om vidnegodtgørelse.
 • Justitsministeriets, indenrigsministeriets og finansministeriets fælles lovdekret 21/2003 (24/06) om udlæg for sagsomkostninger.
 • Retningslinje 2/2013 (31/01) fra den ungarske politimester om politiets opgaver i forbindelse med hjælp til ofre.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/10/2018

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen


Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Alle kan anmelde en forbrydelse.

Generelt gælder det, at anmeldelsen skal indgives til anklagemyndigheden eller undersøgelsesmyndigheden:

 • personligt (mundtligt eller skriftligt). En anmeldelse, der er indgivet mundtligt, registreres i en rapport af myndighedsrepræsentanten, som beder dig oplyse fakta vedrørende forbrydelsen, de omstændigheder, der gjorde sig gældende, da forbrydelsen blev begået, gerningsmandens identitet og de bevismidler, du måtte være i besiddelse af,
 • telefonisk. Politiet har et frikaldsnummer med navnet "Telefontanú" (telefonvidne), som vidner og ofre for forbrydelser kan benytte til at indgive en anonym anmeldelse. Medarbejderstaben under Budapests politimester tager imod anmeldelser 24 timer i døgnet, på frikaldsnummeret 80555111. Du finder flere oplysninger på det ungarske politis officielle websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.police.hu/en,
 • via andre kommunikationsmidler, ved hjælp af teknisk udstyr, herunder det fælleseuropæiske alarmnummer: 112.

Andre myndigheder eller den kompetente ret kan også tage imod anmeldelser. De er dog forpligtede til at videregive dem til undersøgelsesmyndigheden. Kræver anmeldelsen øjeblikkelig handling, skal de pågældende foranstaltninger træffes.

Anmeldelsen skal omgående registreres.

Der kan indgives en anonym anmeldelse, hvilket betyder, at der ikke gælder et krav om at fremvise id eller give kontaktoplysninger. Anmeldelsen skal indeholde en beskrivelse af forbrydelsen. Myndighederne kræver ikke, at der udfyldes en særlig formular til indgivelse af en anmeldelse.

Der gælder ikke en specifik frist for indgivelsen af en anmeldelse, men efter et vist tidsrum vil myndighederne afvise anmeldelsen. Denne frist (forældelsesfristen) svarer generelt til varigheden af den maksimale straf for den pågældende forbrydelse, dog mindst fem år.

I forbindelse med visse forbrydelser kan du anlægge et civilt søgsmål. Dette er en erklæring, hvor du udtrykkeligt anmoder om, at der indledes retlige skridt mod gerningsmanden. Du har 30 dage fra det tidspunkt, hvor du blev bekendt med gerningsmandens identitet, til at anlægge et civilt søgsmål.

Hvordan får jeg oplysninger om sagens udvikling?

Anmelderen og – såfremt der ikke er tale om offeret, men offeret er kendt – offeret informeres om, at der er indledt en efterforskning.

Anmelderen og den person, der har anlagt et civilt søgsmål, skal underrettes, hvis anmeldelsen afvises.

Retten træffer afgørelse og underretter dig om følgende:

 • afvisning af indtrædelsen som civil part,
 • henlæggelse af sagen grundet manglende undersøgelsesresultater, når anmeldelsen vedrører en indtrædelse som civil part.

I løbet af efterforskningen kan politiet og anklagemyndigheden give følgende oplysninger:

 • om efterforskningsforanstaltningerne,
 • om udnævnelsen af en sagkyndig i sagen,
 • om tilholdsafgørelser mod den mistænkte.

Som offer for en forbrydelse har du en lang række rettigheder, du kan udøve for at få noget at vide om sagens udvikling:

 • Du kan være til stede – din tilstedeværelse er dog ikke obligatorisk – til afhøringen af den sagkyndige, ved besøget på stedet, ved rekonstruktionen af gerningsstedet og under identificeringen af mistænkte. Du skal holdes orienteret om disse efterforskningsforanstaltninger. Dette kan dog undlades i lyset af efterforskningsforanstaltningens hastende karakter. Underretningen undlades, hvis det ellers ikke vil være muligt at sikre beskyttelsen af den person, der deltager i retssagen.
 • Du kan få indsigt i rapporterne om de procesforanstaltninger, du har ret til at være til stede ved, og andre dokumenter, når dette ikke er til skade for efterforskningen.
 • Ved efterforskningsforanstaltninger, der kræver eller tillader din tilstedeværelse, kan også din repræsentant, værge eller – hvis dette ikke skader retssagen – en voksen person efter eget valg være til stede. Ved afhøringen af dig som vidne kan også en voksen person efter eget valg være til stede foruden din advokat, hvis dette ikke skader retssagen.
 • I forbindelse med den forbrydelse, der berører dig, har du ret til at blive underrettet om følgende:
  • den varetægtsfængsledes løsladelse eller flugt,
  • den fængsledes prøveløsladelse, løsladelse eller flugt og om afbrydelse af fængselsstraffen,
  • den korttidsfængsledes løsladelse eller flugt og om afbrydelse af straffen,
  • den behandlingsdømtes løsladelse eller flugt,
  • den behandlingsdømtes løsladelse, ikkebemyndigede udgang eller betingede løsladelse,
  • i tilfælde af anbringelse på en lukket ungdomsinstitution om den mindreåriges prøveløsladelse eller løsladelse, om dennes ikkebemyndigede udgang fra den lukkede ungdomsinstitution og om afbrydelse af anbringelsen på den lukkede ungdomsinstitution.
 • Du har ret til at få en kopi udleveret af den sagkyndige erklæring og af dokumenterne vedrørende de procesforanstaltninger, du har ret til at være til stede ved. I henhold til loven gælder denne mulighed kun i forbindelse med andre dokumenter, hvis dette ikke skader efterforskningen, og først efter din vidneafhøring. Anklagemyndigheden eller undersøgelsesmyndigheden udleverer efter efterforskningens afslutning efter anmodning fra din side en kopi af de udfærdigede sagsakter til dig.
 • Når efterforskningen er afsluttet, kan du få indsigt i sagsakterne og efterfølgende indgive anmodninger og kommentarer til dem.

Har jeg ret til retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? Og under hvilke betingelser?

Ja.

Staten yder følgende støtte som retshjælp i straffesager:

 • fritagelse for udgifter og sagsomkostninger for den civile part,
 • advokatbistand som retshjælp til offeret, den private påtaleberettigede, den forurettede, den interesserede tredjepart og den civile part.

Du har ret til denne støtte, når det i henhold til lovbestemmelserne om retshjælp konstateres, at du har et behov. Advokatbistand som retshjælp bevilges dog kun til ofre, private påtaleberettigede, civile parter, forurettede og interesserede tredjeparter med behov, når de ikke personligt har mulighed for at gøre deres rettigheder gældende grundet sagens kompleksitet, deres manglende juridiske erfaring eller andre personlige omstændigheder.

For at søge om retshjælp skal du udfylde den pågældende formular og indsende den i ét eksemplar til retshjælpsorganet. Du kan med fordel vedlægge dokumenter, der bekræfter din berettigelse til hjælpen, officielle attester og myndighedens bekræftelse af din status.

Du skal indsende din anmodning om retshjælp til retshjælpsorganet senest den dag, hvor retten træffer sin endelige afgørelse.

Godkender retshjælpsorganet retshjælpen til dig, kan du vælge en advokat fra listen.

Kan jeg søge om godtgørelse af mine udgifter (forbundet med min deltagelse i efterforskningen/retssagen)? Og under hvilke betingelser?

Ja.

Deltager du i retssagen som offer, privat påtaleberettiget, civil part eller forurettet, kan du og din advokat få godtgjort følgende udgifter:

 • rejse- og indkvarteringsudgifter,
 • udgifter forbundet med den sagkyndige erklæring udarbejdet af en af dig bemyndiget sagkyndig, såfremt den udarbejdede sagkyndige erklæring er blevet godkendt af anklagemyndigheden eller retten,
 • udgifter forbundet med registrering af retssagen via stenografi eller billed- eller lydoptageudstyr eller andet udstyr,
 • udgifter forbundet med udleveringen af kopier af sagsakterne,
 • kommunikationsudgifter (til telefon, fax, porto, andet),
 • advokathonorarer.

Du lægger ud for dine og din advokats udgifter og advokathonoraret – uagtet advokatens rolle i retssagen.

Du vil efter anmodning få godtgjort udgifterne forbundet med dit fremmøde som vidne (rejseudgifter, udgifter til kost og logi, kompensation for tabt arbejdstid).

Rejseudgifter: reelt påløbne og attesterede udgifter i forbindelse med rejsen tur/retur mellem vidnets bopæl og afhøringsstedet.

Indkvarteringsudgifter: Betyder starttidspunktet for vidneafhøringen, at rejsen dertil på selve dagen ville skulle foregå om natten, skal indkvarteringsudgifterne godtgøres.

Kostudgifter: Der ydes tilskud til vidnets kost, hvis vidnet har ret til godtgørelse af indkvarteringsudgifterne, eller hvis den samlede varighed – på selve dagen – af rejsen tur/retur mellem vidnets bopæl og afhøringsstedet overstiger seks timer.

Kompensation for tabt arbejdstid: Hvis vidnet ikke har ret til en fraværsgodtgørelse for den tabte arbejdstid grundet afhøringen, kan han/hun modtage godtgørelse i form af en kompensation af et beløb svarende til 1,5 % af minimumsalderspensionen pr. tabt arbejdstime, inklusive rejsetid.

Et vidne, der afhøres i forbindelse med en sagkyndig undersøgelse, skal fremsende sine kvitteringer til den myndighed eller ret, der har truffet afgørelse om den sagkyndige undersøgelse, hvorefter myndigheden/retten sørger for godtgørelse efter modtagelse af den sagkyndige erklæring.

Anlægger du et civilt søgsmål som civil part, dømmer retten den mistænkte til at betale dine og din advokats udgifter samt advokathonoraret, hvis den godkender dine civilretlige krav. Hvis retten kun giver dig delvist medhold i sagen, dømmes den mistænkte til at betale en proportionel andel af udgifterne.

Er du civil part i sagen, dømmer retten den mistænkte til at betale dine og din advokats udgifter samt advokathonoraret, såfremt den strafferetlige forfølgning er overtaget af den civile part, og retten anser den mistænkte for at være skyldig.

Kan jeg indgive en klage, hvis min sag henlægges, inden den er blevet indbragt for retten?

I visse lovbestemte tilfælde kan offeret indgive en klage, hvis undersøgelsesmyndigheden eller anklagemyndigheden har afvist anmeldelsen eller har indstillet efterforskningen. Afvises anmeldelsen, kan offeret kun anmode om, at der indledes en efterforskning, hvis offeret selv har indgivet klagen.

Klagen skal indgives inden for syv dage fra offentliggørelsestidspunktet for den afgørelse, der afviser anmeldelsen eller indstiller efterforskningen. Afvises appellen, skal den myndighed eller statsadvokatur, der har truffet afgørelsen, fremlægge denne for den kompetente anklagemyndighed. Afgørelser truffet af den anklagemyndighed, der er udpeget til at behandle klagen, kan ikke ankes.

Kan jeg deltage i retssagen?

Retten berammer et retsmøde, efter at anklageskriftet er blevet forkyndt, og står endvidere for det forberedende arbejde, der går forud for retsmødet, indkaldelsen og underretninger. Der vil blive sendt indkaldelser til de personer, der skal møde i retten. Personer, der har ret til at være til stede under retsmødet, vil blive underrettet.

Beslutninger om fremlæggelse af bevismateriale under retsmødet træffes af retten. Bevisførelsen indledes med, at den mistænkte afhøres. Den generelle regel er, at offeret afhøres som det første vidne. Vidner, der endnu ikke er blevet afhørt, må ikke være til stede under vidneafhøringen. Retten kan dog fravige denne regel, når der er tale om offeret. Offerets advokat må være til stede under hele afhøringen. Offeret kan således få oplysninger om den bevisfremlæggelse, der fandt sted, mens han/hun ikke var til stede, gennem sin advokat.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg eksempelvis offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg agere som en af disse?

Under straffesagen kan offeret have fire forskellige processuelle stillinger:

 • som vidne: en person, der muligvis har viden om den sag, der skal træffes en afgørelse i,
 • som civil part: en person med et civilretligt krav (oftest i form af en skadeserstatning) mod den mistænkte,
 • som privat påtaleberettiget: en person, der i forbindelse med visse lovbestemte forbrydelser selv står for den strafferetlige forfølgning,
 • som civil part: en person, der i forbindelse med en forbrydelse, som er undergivet offentlig påtale, kan repræsentere anklagemyndigheden.

Det kan som følge af det fremlagte bevismateriale blive nødvendigt at få offeret til at vidne eller på anden vis deltage alt efter den pågældende sag og de lovbestemte vilkår. Hvorvidt han/hun ønsker at deltage som forurettet, privat påtaleberettiget eller civil part, er helt op til ham/hende selv.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg i den forbindelse?

Offeret kan på alle straffesagens stadier:

 1. være til stede under procesforanstaltningerne, få indsigt i sagsakterne omhandlende ham/hende, medmindre andet er bestemt i loven,
 2. indgive anmodninger og kommentarer på alle retssagens stadier,
 3. af retten, anklagemyndigheden og undersøgelsesmyndigheden få oplyst sine rettigheder og forpligtelser,
 4. indgive en klage i de i loven fastlagte tilfælde,
 5. efter anmodning få de oplysninger, der vedrører ham/hende i forbindelse med forbrydelsen, om den mistænktes, den varetægtsfængsledes, den fængsledes eller den behandlingsdømtes løsladelse eller flugt.

Mener undersøgelsesmyndigheden, anklagemyndigheden eller retten, at det er nødvendigt at afhøre offeret for at tilvejebringe beviser, skal offeret deltage i straffesagen alt efter den pågældende sag og de lovbestemte vilkår. Dette indebærer først og fremmest, at offeret er forpligtet til at vidne. Dette gælder dog ikke, hvis offeret under ingen omstændigheder vil kunne afhøres som vidne (f.eks. som følge af en tavshedspligt gældende for advokater eller præster), og i de tilfælde hvor offeret kan nægte at vidne (f.eks. hvis der er et slægtskab mellem den mistænkte og offeret, eller offeret inkriminerer sig selv eller et medlem af sin familie for den begåede forbrydelse).

Offeret kan også deltage i retssagen som forurettet og kan efter anmeldelsen tilkendegive at ville gøre et civilretligt krav gældende (oftest i form af en skadeserstatning). Det er gratis at anlægge et civilt søgsmål. Retten træffer i den forbindelse en afgørelse inden for rammerne af samme retssag vedrørende den mistænktes strafansvar og den forurettedes krav, hvilket er en fordel, idet den forurettede således ikke behøver anlægge et separat civilt søgsmål. I løbet af straffesagen kan den forurettede anmode om, at der foretages udlæg i den mistænktes ejendele. Afgørelse herom træffes af retten, hvis det anses som sandsynligt, at det civilretlige krav ellers ikke vil kunne blive opfyldt.

I forbindelse med visse lovbestemte forbrydelser (personskade, krænkelse af privatlivets fred, krænkelse af brevhemmeligheden, bagvaskelse, injurier og krænkelse) kan offeret fungere som privat påtaleberettiget. I dette tilfælde skal offeret indgive en anmeldelse inden for 30 dage fra det tidspunkt, hvor han/hun blev bekendt med gerningsmandens identitet. Anmeldelsen skal indeholde beviser omhandlende fakta vedrørende forbrydelsen og det udtrykkelige krav om at få gerningsmanden straffet.

Anmeldelsen skal indgives til den kompetente domstol – enten på skrift eller mundtligt. Retten træffer afgørelse om, at der skal indledes en efterforskning, hvis gerningsmandens identitet, personoplysninger og bopæl er ukendt, eller der mangler afklaring i forhold til bevismaterialet. Lykkes det ikke identificere gerningsmanden i forbindelse med efterforskningen, indstiller retten sagen.

Retten indkalder til et personligt møde, hvor den forsøger at mægle mellem offeret og den mistænkte. Lykkes det at indgå et forlig, indstiller retten sagen. I modsat fald fortsætter sagen ved et offentligt retsmøde.

Retssagen indstilles, hvis offeret trækker sin anmeldelse tilbage eller frafalder sine anklager. Det samme gælder, hvis offeret undlader at møde til det personlige møde eller retsmødet uden at have meldt afbud, eller hvis det grundet en manglende adresseændring var umuligt at indkalde ham/hende.

Den private påtaleberettigede råder over alle rettigheder forbundet med den strafferetlige forfølgning, herunder de rettigheder, der kan gøres gældende under retssagen, samt retten til at anke rettens afgørelser.

Offeret kan efter at have udtømt alle sine klagemuligheder i undersøgelsesprocessen under visse omstændigheder indtræde som civil part, der selv indbringer sagen for retten. Det er navnlig muligt at indtræde som civil part, hvis anmeldelsen blev afvist eller efterforskningen indstillet, da hændelsen ikke udgjorde en forbrydelse, eller der gælder en fritagelse for strafansvar i henhold til straffeloven (f.eks.: tvang og trussel, fejl, selvforsvar eller visse begivenheder, som udgør force majeure). Hvis loven tillader en indtrædelse som civil part i den pågældende sag, vurderer anklagemyndigheden anmeldelsen og underretter specifikt offeret om sin afgørelse.

Afvises den klage, som indgives efter en afvist anmeldelse eller indstillet efterforskning, kan offeret få indblik i de dokumenter, der vedrører ham/hende i forbindelse med forbrydelsen. Dette sker på undersøgelsesmyndighedens eller anklagemyndighedens officielle kontor. Indtræder offeret som civil part, kan han/hun indgive anklageskriftet til retten hos anklagemyndigheden, som i første instans træffer afgørelse i sagen senest 60 dage efter anmeldelsens afvisning. Den civile part er forpligtet til at lade sig repræsentere af en advokat. Retten træffer afgørelse om, hvorvidt anklageskriftet opfylder de formelle krav.

Må jeg komme med udtalelser, mens retssagen verserer, eller fremlægge beviser? Og under hvilke betingelser?

Offeret har ret til at blive afhørt i løbet af retssagen. Offeret er i henhold til de gældende lovbestemmelser forpligtet til og har ret til på eget initiativ at deltage i bevisførelsen. Derudover kan offeret afgive vidneforklaring og fremlægge andre beviser (f.eks. ved at fremlægge et bevisdokument for myndigheden). Offeret kan på alle retssagens stadier indgive anmodninger og kommentarer. Den generelle regel for retssager er, at offeret afhøres som det første vidne.

Efter at anklagemyndigheden har læst anklageskriftet op, kan offeret tage ordet og oplyse, om han/hun ønsker, at der skal føres bevis for den mistænktes strafansvar, og at den mistænkte straffes. Den forurettede kan udtale sig om eventuelle civilretlige krav, som vedkommende agter at gøre gældende.

Hvilke oplysninger modtager jeg under retssagen?

Det indkaldte vidne kan i tiden forud for retsmødet henvende sig til den juridiske ledsager for vidner for at få de pågældende oplysninger. Den juridiske ledsager for vidner er en medarbejder ved retten, der giver oplysninger til vidner for at lette deres vidneforklaring og møde for retten. Vidneledsagelse indbefatter ikke en udlevering af oplysninger om selve sagen, hvis disse påvirker vidnet.

I løbet af retssagen har offeret ret til at blive underrettet om sine rettigheder og forpligtelser samt om sagen. Medmindre andet er fastsat i loven, har vidnet også ret til at være til stede under procesforanstaltningerne, få indsigt i dokumenter om de forbrydelser, der er blevet begået mod ham/hende, og få udleveret en kopi, så snart efterforskningen er afsluttet.

Offeret skal underrettes om, at der rejses tiltale, og skal gerne have oplyst afgørelser, der vedrører ham/hende, og rettens endelige afgørelse.

Har jeg adgang til sagsakterne?

Offeret kan få indsigt i dokumenterne vedrørende de forbrydelser, der er blevet begået mod ham/hende, og få udleveret en kopi, så snart efterforskningen er afsluttet.

Retten skal sikre retten til indsigt i dokumenterne, idet andre personers personoplysninger ikke fremgår unødigt af dokumenterne. Udleveringen af kopier af dokumenterne kan dog kun begrænses, når der er tale om en krænkelse af de pågældendes ret til værdighed, personlige rettigheder og ret til minder om de døde.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/10/2018

3 - Mine rettigheder efter retssagen


Kan jeg anke retsafgørelsen?

Offeret skal have stilling som civil part, privat påtaleberettiget eller forurettet for at kunne anke afgørelsen, eller også skal afgørelsen indeholde bestemmelser vedrørende parten. En forurettet kan klage over bestemmelser vedrørende realiteten i de civilretlige krav. Indeholder afgørelsen andre bestemmelser vedrørende offeret, kan den pågældende iværksætte en appel for så vidt angår disse bestemmelser.

Hvilke rettigheder har jeg efter, at afgørelsen er blevet truffet?

Hvis der er iværksat en appel af afgørelsen i første eller anden instans, har offeret ret til at være til stede på retsmødet og på det offentlige møde ved retten i anden og tredje instans, at få indsigt i sagsakterne, fremsætte begæringer og bemærkninger og under de mundtlige forhandlinger tage ordet efter anklagemyndigheden.

Har jeg ret til hjælp eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Statssekretæren for offentlig og privat ret og statssekretæren for metodologisk retsforvaltning træffer afgørelse herom i forhold til hjælpen til ofre, mens indenrigsministeren træffer afgørelse i forhold til ofres beskyttelse.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden kendes skyldig?

Domstolen skal underrette offeret om afgørelsen, dvs. dens indhold, herunder arten af og størrelsen på eller varigheden af straffen eller den foranstaltning, den anklagede er blevet pålagt.

Vil jeg få det at vide, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller betinget) eller undviger?

Offeret eller – såfremt offeret er afgået ved døden – dennes pårørende har efter dennes anmodning ret til at blive informeret om følgende hændelser forbundet med den forbrydelse, offeret har været udsat for:

a) den varetægtsfængsledes løsladelse eller flugt,

b) den fængsledes prøveløsladelse, løsladelse eller flugt og om afbrydelse af fængselsstraffen,

c) den korttidsfængsledes løsladelse eller flugt og om afbrydelse af straffen,

d) den behandlingsdømtes løsladelse eller flugt,

e) den behandlingsdømtes løsladelse, ikkebemyndigede udgang eller betingede løsladelse og

f) i tilfælde af anbringelse på en lukket ungdomsinstitution om den mindreåriges prøveløsladelse eller løsladelse, om dennes ikkebemyndigede udgang fra den lukkede institution og om afbrydelse af anbringelsen på den overvågede lukkede ungdomsinstitution.

Vil jeg blive involveret i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Vil jeg eksempelvis kunne fremsætte bemærkninger eller indgive en klage?

Forvaringsanstalten fastsætter, hvornår fængselsstraffen er afsonet, og står for løsladelsen af den anklagede. Fremsætter forvaringsanstalten et forslag om betinget løsladelse af den anklagede, indkalder den kompetente dommer til en høring, som offeret ikke bliver underrettet om og ikke kan deltage i. Offeret har ikke mulighed for at komme med bemærkninger til den betingede løsladelse eller indgive en klage over en sådan retsafgørelse.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/10/2018

4 - Erstatning


Hvilken fremgangsmåde skal jeg følge for at søge om erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. intervention i retssagen, civilt søgsmål, indtrædelse som civil part)

Det er hovedsageligt som civil part, i forbindelse med straffesagen, at offeret kan søge om erstatning for den skade, han/hun har lidt som følge af forbrydelsen. Her vil offeret indtræde som civil part i straffesagen, hvor der gøres civilretlige krav gældende. De civilretlige krav kan dog også gøres gældende på andre måder. Det, at offeret vælger ikke at indtræde som civil part, udelukker ikke udøvelsen af offerets rettigheder. Under de betingelser, der er fastlagt i reglerne for civile sager, kan anklagemyndigheden træde i stedet for den civile part og gøre det civilretlige krav gældende.

Retten har dømt gerningsmanden til at betale erstatning eller en kompensation. Hvordan kan jeg få gerningsmanden til at betale beløbet?

Inden for 30 dage fra den betalingsfrist, der er bestemt af retten, vil der kunne iværksættes en tvangsfuldbyrdelse. I den forbindelse afsiger retten en fuldbyrdelseskendelse, der baseres på bestemmelserne i afgørelsen om det civilretlige krav.

Kan staten udbetale erstatningen som forskudsbetaling, hvis gerningsmanden nægter at betale? Og under hvilke betingelser?

Staten kan ikke yde en forskudsbetaling. Hvis du er offer for en forsætlig voldsforbrydelse, som har medført fysiske eller helbredsmæssige skader for dig, kan du få erstatning fra staten. Statens erstatning er uafhængig af det civile søgsmål. Men modtager du som følge af dit krav erstatning fra anden side (eksempelvis inden for rammerne af et søgsmål eller fra et forsikringsselskab) inden for tre år fra ikrafttrædelsen af den afgørelse, der fastsætter erstatningen, skal du tilbagebetale erstatningen til staten.

Har jeg ret til erstatning fra statens side?

Du har ret til erstatning fra statens side, hvis du er blevet offer for en forsætlig voldsforbrydelse, som har medført fysiske eller helbredsmæssige skader for dig.

Du kan ligeledes gøre krav på erstatning fra statens side, hvis du er familiemedlem til eller en person, der har forsørget offeret, eller hvis du har påtaget dig begravelsesomkostningerne for det afdøde offer.

Kun ofre med behov ud fra indtægtsrelaterede kriterier eller andre lovmæssige kriterier kan få tilkendt erstatning fra staten.

Du kan indgive din anmodning om erstatning fra staten til enhver hjælpetjeneste for ofre (distriktskontoret eller – i hovedstaden – bydistriktskontoret). Udfaldet af anmodningen afhænger af myndighedens vurdering af årsagssammenhængen mellem skadebeløbet og forbrydelsen.

Anmodninger om erstatning kan som hovedregel indgives inden for tre måneder fra den dato, hvor forbrydelsen blev begået. Det maksimale erstatningsbeløb lå i 2017 på 1.599.105 HUF.

Har jeg ret til erstatning, hvis gerningsmanden ikke kendes skyldig?

Hvis anmeldelsen afvises, efterforskningen indstilles, i tilfælde af tiltalefrafald eller frifindelse som følge af en af de objektive ansvarsfrihedsgrunde (kriminel lavalder, psykiske problemer, tvang og trusler, retslig vildfarelse, nødværge, nødret eller den legitime myndigheds pålæg), kan du gøre et erstatningskrav gældende over for staten.

Statens erstatning er uafhængig af det civile søgsmål. Men modtager du som følge af dit krav erstatning fra anden side (eksempelvis inden for rammerne af et søgsmål eller fra et forsikringsselskab) inden for tre år fra ikrafttrædelsen af den afgørelse, der fastsætter erstatningen, skal du tilbagebetale erstatningen til staten.

Hvis du ikke gør dine civilretlige krav gældende inden for rammerne af straffesagen, vil strafansvaret og erstatningsspørgsmålet blive behandlet uafhængigt af hinanden. De to sager vil således kunne have to forskellige udfald.

Har jeg ret til økonomisk støtte, mens jeg venter på, at der træffes en afgørelse i min erstatningssag?

Som offer for en forbrydelse eller strafbar handling kan du i givet fald gøre krav på økonomisk støtte, der udbetales straks til hurtig afhjælpning af den krisesituation, du befinder dig i som følge af forbrydelsen eller den strafbare handling. Du skal indgive din anmodning til hjælpetjenesten for ofre (distriktskontoret eller – i hovedstaden – bydistriktskontoret). Støtten er betinget af, at der en indgivet en anmeldelse til politiet. Afgørelsen om umiddelbar økonomisk støtte til ofre bygger på et skøn og er ikke nødvendigvis underlagt en vurdering af den økonomiske situation. I forbindelse med retssagen vil det dog blive undersøgt, hvorvidt offerets personlige forhold som følge af forbrydelsen giver ret til denne type økonomisk støtte. Den umiddelbare økonomiske støtte udgør ikke en erstatning og har ikke til formål at godtgøre eller afbøde den skade, der er lidt som følge af forbrydelsen. Støtten kan blive tildelt til dækning af udgifter til kost, logi, transport og tøj samt lægeudgifter og begravelsesudgifter i tilfælde af et unormalt dødsfald. Størrelsen på den umiddelbare økonomiske støtte afhænger af offerets situation som følge af den handling, han/hun er blevet udsat for, og varigheden af den pågældendes økonomiske vanskeligheder. Det maksimale støttebeløb lå i 2007 på 106.607 HUF.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/10/2018

5 - Ret til støtte og bistand


Jeg er blevet offer for en forbrydelse – hvem kan jeg henvende mig til for at få hjælp?

Hvis du er offer for en forbrydelse, kan du indgive en anmeldelse på den nærmeste politistation eller ved at ringe til nødopkaldsnummeret 107 eller 112.

Du kan få hjælp fra medarbejderne ved ÁldozatsegítÅ‘ Szolgálat (hjælpetjenesten for ofre) og Jogi Segítségnyújtó Szolgálat (retshjælpstjenesten) på det nærmeste offentlige distriktskontor eller – i hovedstaden – bydistriktskontor. Medarbejderne ved ÁldozatsegítÅ‘ Vonal (hotline for ofre) – gratis i Ungarn, åben 24 timer i døgnet (+36-80-225-225) – tilbyder telefonisk straksbistand.

Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat (national telefonlinje til krisehåndtering og information – OKIT, Link åbner i nyt vinduehttp://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) yder specifik hjælp til ofre for vold i hjemmet og partnervold, mishandlede børn og ofre for prostitution og menneskehandel på telefonnummeret +36-80-205-520.

Hotline for ofre

 • Politiet: 107
 • Generelt nødopkaldsnummer: 112
 • Telefontanú (telefonvidne): +36-80-555-111 (til anonym anmeldelse af en forbrydelse)
 • ÁldozatsegítÅ‘ Vonal (hotline for ofre): + 36-80-225-225 (gratis, åben 24 timer i døgnet, fra Ungarn)
 • Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat (national telefonlinje til krisehåndtering og information)+36-80-205-520
 • NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület (sammenslutningen "kvinder for kvinder, der står sammen i kampen mod vold"):
  • +36-80-505-101 (telefonlinje for mishandlede kvinder og børn, åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 18 til 22, gratisnummer, herunder fra en mobiltelefon))
  • +36-40-603-006 (telefonlinje for ofre for seksualforbrydelser, åben fredag fra kl. 10 til 14, til lokal takst)
 • Patent Egyesület (sammenslutningen "Patent"): 06-70-25-25-254 (juridisk telefonlinje, hvor kvinder, der lever i et voldeligt forhold, kan stille vigtige juridiske og psykologiske spørgsmål, gratisnummer, åben onsdag fra kl. 16 til 18)

Er hjælpen til ofre gratis?

Hjælpetjenesterne for ofre er gratis. Taler du ikke ungarsk, eller hvis du grundet kommunikative handicap har brug for at blive bistået af en professionel tegnsprogstolk, påtager staten sig udgifterne forbundet med oversættelsen og tolkningen.

Hvilken type hjælp tilbyder statens tjenester eller myndigheder?

ÁldozatsegítÅ‘ Szolgálat (hjælpetjeneste for ofre):

 • oplyser dig om dine rettigheder, forpligtelser og muligheder,
 • informerer dig om de sociale, sundheds- og forsikringsydelser, du har ret til,
 • kan yde umiddelbar økonomisk støtte (inden for fem dage fra den dag, hvor forbrydelsen blev begået),
 • yder følelsesmæssig støtte (i givet fald gennem psykologbistand),
 • tilbyder juridisk rådgivning og praktisk hjælp i de meste enkle sager,
 • bekræfter din status som offer,
 • giver mulighed for at anmode om erstatning fra staten for personer, der har lidt alvorlig skade som følge af voldsforbydelsen mod de pågældende og familiemedlemmer til afdøde ofre.

Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat (national telefonlinje til krisehåndtering og information):

 • yder umiddelbar støtte til borgere (navnlig kvinder og børn), der befinder sig i en krisesituation efter at være blevet mishandlet,
 • kan i tilfælde af utilstrækkelige midler – efter rådgivning – tilbyde muligheden for straks at blive indkvarteret på et hemmeligt opholdssted. Indkvarteringen sker på krisecentre og varer 30 dage, dog med mulighed for forlængelse med højst yderligere 30 dage i behørigt begrundede tilfælde. Hjælpen er gratis, stiller specialister til rådighed på krisecentrene, som bidrager til at finde sikre og langsigtede løsninger og varetager kontakten til familierådgiveren ved den kompetente hjælpetjeneste for familier og børns beskyttelse.

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat (retshjælpstjeneste):

 • yder retshjælp inden for enkle sager
 • og sikrer – såfremt de lovmæssige betingelser er opfyldt –
 1. udenretslige tjenester (rådgivning, udarbejdelse af dokumenter), enten gratis eller til en lav pris, og
 2. muligheden for at lade sig repræsentere af en advokat under retssagen og i den forudgående fase (som varetaget af undersøgelsesmyndigheden eller anklagemyndigheden). Godkendes advokatbistanden, vil retshjælpen rent praktisk blive varetaget af beskikkede advokater eller advokatkontorer.

Hvilke typer hjælp tilbyder de ikkestatslige organisationer?

Du kan især få hjælp fra nedenstående civilsamfundsorganistationer:

Fehér GyÅąrÅą Közhasznú Egyesület (den statsanerkendte forening "den hvide ring"):

 • sundhedspleje i tiden efter forbrydelsen,
 • gratis retshjælp,
 • gratis mægling,
 • gratis psykologbistand,
 • i begrundede tilfælde økonomisk hjælp til personer i store vanskeligheder (betinget af, at der er indgivet en anmeldelse til politiet),
 • bistand i forhold til den administrative procedure,
 • henvisning til hjælp fra andre organisationer og institutioner.

NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület (sammenslutningen "kvinder for kvinder, der står sammen i kampen mod vold"):

 • information,
 • praktisk umiddelbar hjælp til personer, der befinder sig i krisesituationer (f.eks. indkvartering på krisecentre, underretning af myndigheder, rådgivning vedrørende det videre forløb og mulighederne),
 • gruppeforløb,
 • retshjælp (i givet fald via advokatbistand).

Eszter Alapítvány Ambulancia (sundhedscenter under fonden "Eszter"):

 • psykologbistand,
 • retshjælp.

Patent Egyesület (sammenslutningen "Patent"):

 • information, rådgivning,
 • arrangering af supplerende rådgivning fra en psykolog eller socialrådgiver,
 • retshjælp til mishandlede kvinder og ofre for vold og kønsdiskrimination.

Névtelen Utak Alapítvány (fonden "Névtelen utak" (tabte veje)):

 • sikker indkvartering,
 • rehabilitering,
 • reintegration.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/10/2018

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Malta


Du betragtes som offer for en forbrydelse, hvis du er skadelidt, dvs. hvis du er kommet til skade, eller dine ejendele er blevet beskadiget eller stjålet osv., som følge af en hændelse, der udgør en lovovertrædelse i henhold til national ret. Som offer for en lovovertrædelse har du visse lovmæssige rettigheder før, under og efter retssagen.

Straffesager i Malta starter med, at den lovovertrædelse, der er begået, efterforskes. Afhængigt af lovovertrædelsen gennemføres efterforskningen af politiet eller en undersøgelsesdommer.

Mindre alvorlige forbrydelser (forbrydelser, der straffes med bøde eller fængsel i mindre end seks måneder) efterforskes af politiet. Hvis der er tilstrækkelige beviser mod gerningsmanden, indbringer politiet sagen for Court of Magistrates (maltesisk byret) og fungerer som anklager ved retten. Under retssagen undersøger dommeren bevismaterialet og dømmer eller frikender gerningsmanden. Hvis gerningsmanden dømmes, udmåler dommeren straffen.

Alle andre forbrydelser efterforskes af undersøgelsesdommere. Hvis der er tilstrækkelige beviser mod gerningsmanden, indbringer undersøgelsesdommeren sagen for Court of Magistrates. Court of Magistrates undersøger bevismaterialet, og hvis bevismaterialet er tilstrækkeligt, henviser retten sagen til statsadvokaten. Statsadvokaten indbringer herefter sagen for Criminal Court (den maltesiske strafferet). Den offentlige anklager fører sagen mod gerningsmanden for en dommer og et nævningeting. Nævningetinget afgør, om gerningsmanden er skyldig eller ej. Hvis gerningsmanden kendes skyldig, udmåler dommeren straffen.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/02/2020

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse


Hvilke oplysninger modtager jeg fra myndigheden, når forbrydelsen er begået (f.eks. politiet eller anklagemyndigheden), men inden jeg anmelder forbrydelsen?

Efter din første kontakt med politiet skal du informeres om følgende:

 1. den form for støtte, du kan få, og fra hvem
 2. procedurer for anmeldelse af den strafbare handling og offerets rolle i de dermed forbundne sager
 3. vilkår og betingelser for ydelse af beskyttelse
 4. vilkår og betingelser for adgang til juridisk rådgivning, retshjælp eller anden rådgivning
 5. vilkår og betingelser for adgang til erstatning
 6. vilkår og betingelser for adgang til tolke- og oversættelsesydelser
 7. hvis du bor i en anden medlemsstat end den, hvor den strafbare handling er begået, de foranstaltninger, procedurer eller særlige ordninger for beskyttelse af dine interesser, der findes i Malta
 8. procedurer for indgivelse af en klage, hvis politiet ikke respekterer dine rettigheder som offer
 9. kontaktoplysninger i din sag
 10. tilgængelige tjenester vedrørende genoprettende retfærdighed

vilkår og betingelser for godtgørelse af udgifter til deltagelse i en straffesag.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (statsborgere i EU og tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Hvis du bor i Malta, har du som offer for en strafbar handling begået i en anden medlemsstat ret til at anmelde den til det maltesiske politi. Så snart du har indgivet anmeldelsen, skal det maltesiske politi sende den til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den strafbare handling fandt sted, medmindre der er indledt en sag i Malta.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Når du anmelder en strafbar handling, skal politiet give dig skriftlig dokumentation for, at din anmeldelse er blevet registreret, og denne skal indeholde hovedtrækkene i den strafbare handling. Desuden kan du anmode om at få oplysninger om:

 1. enhver afgørelse om ikke at fortsætte eller at indstille en undersøgelse eller om ikke at træffe foranstaltninger over for gerningsmanden
 2. dato og sted for straffesagen og arten af anklagepunkterne mod gerningsmanden
 3. enhver endelig dom i sagen
 4. straffesagens forløb
 5. gerningsmandens løsladelse eller flugt og de foranstaltninger, der i så fald er truffet for at beskytte dig.

I de tilfælde, der er nævnt under punkt a) og c), skal du underrettes om begrundelsen for den pågældende beslutning.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversætterbistand (i min kontakt med politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Politiet skal sørge for, at du forstår og kan blive forstået. Hvis du således ikke forstår eller taler maltesisk eller engelsk, har du ret til tolkning og oversættelse til et sprog, du forstår.

Hvad gør myndighederne for at sikre, at jeg forstår dem og kan gøre mig forståelig (hvis jeg er barn, hvis jeg er handicappet)?

Kommunikationen skal ske på et enkelt og letforståeligt sprog, og dine personlige forhold skal respekteres, herunder ethvert handicap, der kan påvirke din evne til at forstå eller blive forstået. Derudover har du ret til at blive ledsaget af en person efter eget valg under din første kontakt med politiet, hvis du som følge af den strafbare handling, har brug for hjælp til at forstå eller blive forstået. Når offeret er handicappet eller mindreårigt, vil politiet altid anmode om støtte fra socialforsorgen (Aġenzija Appoġġ) og om nødvendigt også fra andre fagfolk i sektoren.

Hjælpetjenester for ofre

Hvem tilbyder ofrene hjælp? Underretter politiet mig automatisk om hjælpetjenesterne for ofre?

Under den første kontakt med politiet vil du blive oplyst om, hvilken form for hjælp du kan få og fra hvem, herunder læge- og psykologbistand og også muligheder for indkvartering. Derudover skal politiet straks sørge for, at du kommer i kontakt med hjælpetjenesterne for ofre.

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

Den instans, der leverer støtteydelsen, har tavshedspligt.

Skal jeg anmelde forbrydelsen, før jeg kan nyde godt af hjælpen til ofre?

Du kan få adgang til disse tjenester, også før du formelt har anmeldt den strafbare handling.

Beskyttelse af min person, hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse findes der?

Hvis politiet ud fra en indledende vurdering finder, at du befinder dig i en farlig situation, skal det straks sørge for, at du kommer i sikkerhed. Hvis politiet konkluderer, at gerningsmanden er farlig, kan denne blive arresteret, og sagen vil med det samme blive bragt for en dommer, så den pågældende kan tilbageholdes.

Du kan også bede politibetjenten med ansvar for din sag om at komme med i et program til beskyttelse af ofre. Du skal sige under retsmødet, at du vil vidne mod gerningsmanden. Hvis politiet finder det godtgjort, at din forklaring eller anden form for dokumentation, som du er i besiddelse af, er vigtig for sagen, vil politiet bede statsadvokaten om at medtage dig i et beskyttelsesprogram for ofre. Programmet kan også omfatte familiemedlemmer og andre nærtstående. Det består normalt af foranstaltninger, der sikrer din personlige sikkerhed og/eller beskytter din ejendom.

Hvem skal beskytte mig?

Politiet.

Evaluerer man min situation for at fastslå, om der er risiko for, at gerningsmanden påfører mig fornyet skade?

Ja, politiet foretager denne vurdering.

Evaluerer man min situation for at fastslå, om jeg risikerer yderligere skade grundet det strafferetlige system (under efterforskningen eller retssagen)?

Hvis det under retssagen bliver klart, at du og/eller din familie er i fare, kan politiet anmode retten om at afsige en kendelse om beskyttelse for dig og din familie.

Hvilken beskyttelse tilbydes særligt sårbare ofre?

I tilfælde af vold i hjemmet placeres ofrene i særlige modtagelsescentre.

Jeg er mindreårig — har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, kan den strafbare handling anmeldes på dine vegne af en forælder eller værge.

Hvis din forælder eller værge ikke kan repræsentere dig på grund af en interessekonflikt, eller hvis du er uledsaget eller adskilt fra din familie, udpeger retten på eget initiativ en advokat med speciale i mindreåriges rettigheder eller en retshjælpsadvokat til at varetage dine interesser.

Et medlem af min familie er død som følge af forbrydelsen — hvilke rettigheder har jeg?

Du betragtes som offer og har samme rettigheder som ofrene for den strafbare handling.

Et medlem af min familie har været udsat for en forbrydelse — hvilke rettigheder har jeg?

Du kan anmelde den strafbare handling på vegne af offeret, hvis han/hun er ægtefælle/samlever, forælder, barn eller søskende til dig, eller hvis du er offerets værge.

Er der mulighed for mægling? På hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingsproceduren?

Der tilbydes mægling mellem offeret og gerningsmanden i forbindelse med en straffesag, når gerningsmanden erkender sin skyld eller er blevet dømt. Hvis gerningsmanden erkender sin skyld eller er blevet dømt, er der flere muligheder for at få adgang til mægling ved domstolene (Qrati tal-Ġustizzja). Man kan få adgang til mæglingstjenesten ved, at anklageren og/eller forsvarsadvokaten og/eller tilsynsværgen anmoder retten herom under sagen.

Hvis retten imødekommer anmodningen, forelægges sagen for kriminalforsorgens mæglingsudvalg, der træffer beslutning herom efter at have undersøgt alle relevante oplysninger. Hvis udvalget beslutter at igangsætte en mæglingsprocedure, overdrages sagen til mægleren. Mægleren kontakter offeret og gerningsmanden og mødes med begge hver for sig for at aftale et tredje møde, hvor begge parter deltager. Mægleren skal sikre, at begge parter drager fordel af proceduren, og undgå enhver risiko for sekundær viktimisering.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mine rettigheder?

Bestemmelserne om ofres rettigheder findes i lov om ofre for kriminalitet (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalita') – Link åbner i nyt vinduekapitel 539 i Maltas love.

Med hensyn til mægling er gældende lov loven om genoprettende retfærdighed (Att dward-justizzzja Riparatriċi) - Link åbner i nyt vinduekapitel 516 i Maltas love.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/02/2020

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen


Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du har været offer for en strafbar handling, kan du melde det til politiet, men den kan også anmeldes af en ægtefælle, forældre, børn, søskende eller værger. Du kan ligeledes fortælle det til politiet, hvis du har fået kendskab til en strafbar handling, også selv om du ikke selv er offeret.

Du kan anmelde en strafbar handling på nærmeste politistation eller ringe til alarmnummer 112 i situationer, der kræver øjeblikkelig hjælp, du kan indgive en skriftlig anmeldelse til politistationen eller sende den pr. brev. Hvis du beslutter dig for at indgive en skriftlig anmeldelse, kan du selv udforme den eller få hjælp til det hos en advokat. Der findes ikke en fast anmeldelsesblanket. Anmeldelsen skrives normalt på engelsk eller maltesisk, men hvis du ikke forstår eller taler et af disse sprog, har du ret til at skrive den på et sprog, som du forstår, eller til at få hjælp af en oversætter. Du skal angive dine personoplysninger. I princippet accepteres anonyme klager, men politiet behandler dem kun, hvis der er tale om en meget alvorlig forbrydelse.

Der er ingen forældelsesfrist for anmeldelse af en strafbar handling. Loven fastsætter dog, at hvis der er gået et vist tidsrum siden den strafbare handling, er det ikke længere muligt at retsforfølge gerningsmanden. Tidsrummet afhænger af den strafbare handlings art og varierer fra tre måneder for de mindst alvorlige overtrædelser (f.eks. verbale fornærmelser) til 20 år for særligt alvorlige forbrydelser (f.eks. manddrab). Efter denne periode kan du stadig anmelde den strafbare handling, men politiet vil ikke efterforske sagen. Selv hvis sagen bliver efterforsket, vil retten frifinde gerningsmanden.

Hvis der er tale om visse mindre lovovertrædelser, skal du foretage en særlig anmeldelse til politiet. Det drejer sig om tilfælde, hvor politiet ikke kan indlede en undersøgelse, hvis der ikke er indgivet en klage. Klager indgives normalt, men ikke nødvendigvis, skriftligt. Du kan bede om hjælp fra en advokat til at udarbejde din klage. Din klage skal indeholde følgende: dine personoplysninger (navn, adresse og cpr-nummer), oplysninger om gerningsmanden, en beskrivelse af de faktiske omstændigheder og en liste over vidner (med adresse), som politiet kan afhøre. Det anbefales også, men er ikke obligatorisk, at du henviser til den lovbestemmelse, som du mener, at gerningsmanden har overtrådt.

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker i sagen?

Når du anmelder en strafbar handling, får du et referencenummer. Dette nummer kan du bruge til at følge sagens videre forløb. I praksis kan du også bruge anmeldelsesdatoen. Du kan få oplysninger om efterforskningen på politistationen eller telefonisk.

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Ofre for strafbare handlinger har ret til retshjælp.

Kan jeg få refunderet mine udgifter (til deltagelse i efterforskningen/retssagen)? På hvilke betingelser?

Ja, du kan ansøge om godtgørelse af udgifter.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Hvis det efter politiets efterforskning bliver besluttet at henlægge sagen uden at gå rettens vej, kan du som offer appellere denne afgørelse til appelretten, Qorti tal-Maġistrati. Retten vil bede dig under ed bekræfte de oplysninger, du har angivet i din anmeldelse, og bede dig erklære, at du er rede til at afgive vidneforklaring for en domstol. Du skal også betale et beløb, som retten fastsætter, så der er sikkerhed for, at du virkelig har til hensigt at anlægge sag mod gerningsmanden. Retten undersøger sagens akter, og hvis den finder dem fyldestgørende, bestemmer den, at politiet skal gå videre med sagen.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan deltage i proceduren som civil part. Det forudsætter, at du indgiver en begæring herom til den kompetente domstol. Retten behandler din begæring og afgør, om du kan indgå i sagen som civil part. Som civil part har du ret til at deltage i alle retsmøder, også lukkede retsmøder, og også selv om du bliver afhørt som vidne i sagen.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat anklager, eller kan jeg indtræde som sådan(t) i sagen?

Du kan være vidne eller civil part, se ovenfor.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Dine rettigheder og pligter under retssagen afhænger af, hvilken ret der behandler din sag:

 • hvis din sag behandles af en polititjenestemand i Qorti tal-Maġistrati, har du næsten samme rettigheder som sagsøgte: du eller din advokat kan føre bevis i retten, indkalde vidner til krydsforhør (ved at stille spørgsmål via polititjenestemanden) osv.
 • hvis det er (en repræsentant for) anklagemyndigheden eller en anklager ved straffedomstolen, der behandler sagen, kan du kun deltage i retsmødet og fremlægge bevis for den strafbare handling, hvis juryen finder den tiltalte skyldig.

Kan jeg fremsætte erklæringer eller bevismateriale under retssagen? På hvilke betingelser?

Da du er offer i sagen, bliver du sandsynligvis indkaldt som vidne til den strafbare handling.

Hvilke oplysninger får jeg under retssagen?

Du har ret til at blive informeret om forløbet i straffesagen og om den endelige dom.

Har jeg adgang til de retslige dokumenter?

Som civil part har du adgang til retslige dokumenter.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/02/2020

3 - Mine rettigheder efter retssagen


Kan jeg anke retsafgørelsen?

Retssagen ved straffedomstolen afsluttes med en retsafgørelse, hvor den tiltalte enten frifindes eller kendes skyldig. Hvis den tiltalte kendes skyldig, får han/hun en dom. Efter maltesisk ret er det kun tiltalte og den offentlige anklager, der kan appellere dommen/frifindelsen og/eller strafudmålingen. Det sker til den strafferetlige appelret.

Hvis en dom er appelleret, og du optræder som civil part i den første straffesag, vil din advokat få adgang til alle relevante dokumenter vedrørende appelsagen.

Hvilke rettigheder har jeg efter, at afgørelsen er blevet truffet?

Når dommen er trådt i kraft, har du ret til at få en kopi af rettens afgørelse. Hvis gerningsmanden er blevet idømt en fængselsstraf, har du ret til at blive informeret om den pågældendes løsladelse eller eventuelle flugt fra fængslet.

Har jeg ret til bistand eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Du har ret til bistand eller beskyttelse efter en straffesag, under retssagen og i et passende tidsrum efter.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden dømmes?

Du vil få tilsendt en kopi af den endelige dom.

Vil jeg få det at vide, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller betinget) eller flygter fra fængslet?

Ja, du vil blive informeret, når gerningsmanden løslades, eller hvis den pågældende er flygtet fra fængslet.

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Vil jeg eksempelvis kunne fremsætte bemærkninger eller indgive en klage?

Du deltager ikke i beslutningstagningen, men vil blive informeret herom.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/02/2020

4 - Erstatning


Hvilken fremgangsmåde skal jeg følge for at søge om erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. intervention i retssagen, civilt søgsmål, indtrædelse som civil part)

Den procedure, der skal følges, hvis man ønsker erstatning fra gerningsmanden, består i at indlede et civilt erstatningssøgsmål mod den pågældende, medmindre straffedomstolen allerede har udstedt en betalingsordre, der forpligter gerningsmanden til at yde erstatning til offeret.

Retten har dømt gerningsmanden til at betale erstatning eller en kompensation. Hvordan kan jeg få gerningsmanden til at betale beløbet?

Hvis der er afsagt en sådan kendelse, har du ret til at få den fuldbyrdet, på samme måde som hvis du har vundet sagen ved civildomstolen. Det betyder, at du endog kan anmode om en kendelse om udlæg eller beslaglæggelse.

Kan staten udbetale erstatningen som forskudsbetaling, hvis gerningsmanden nægter at betale? På hvilke betingelser?

Hvis gerningsmanden ikke betaler, kan myndighederne udbetale et forskud til offeret på visse betingelser, som fastlægges af anklagemyndigheden.

Har jeg ret til erstatning fra statens side?

Ja, du har ret til erstatning fra staten i henhold til ordningen for erstatning for skader relateret til kriminalitet.

Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronisk formular: Link åbner i nyt vinduehttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Har jeg ret til erstatning, hvis gerningsmanden ikke kendes skyldig?

Du har ret til erstatning, selv om gerningsmanden ikke er dømt eller ikke er kendt.

Har jeg ret til økonomisk støtte, mens jeg venter på, at der træffes en afgørelse i min erstatningssag?

Undtagelsesvis kan du få udbetalt et beløb i en nødsituation, indtil der er truffet endelig afgørelse om erstatningen.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/02/2020

5 - Ret til støtte og bistand


Jeg er blevet offer for en forbrydelse – hvem kan jeg henvende mig til for at få hjælp og bistand?

Politiets websted:
Link åbner i nyt vinduehttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Websted for det nationale agentur for social bistand til børn og udsatte familier, Appoġġ:
Link åbner i nyt vinduehttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Justitsministeriet — bistand i forbindelse med erstatning for skader relateret til kriminalitet
Kontakt:
E-mailadresse: Link åbner i nyt vindueinfo.justicedepartment@gov.mt
Tlf.: +356 25674330
Adresse: 21, Triq l-Arċisqof, La Valetta VLT1443

Websted
for det maltesiske agentur for retshjælp: Link åbner i nyt vinduehttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Hotline for ofre

Hotline 179.

Er hjælpen til ofre gratis?

Ja, der ydes gratis støtte til ofre.

Hvilken type hjælp tilbyder statens tjenester eller myndigheder?

Du har ret til støtte i form af:

 1. information og rådgivning vedrørende ofres rettigheder, herunder adgang til ordninger for erstatning for skader relateret til kriminalitet, samt oplysning om din rolle i straffesager, herunder forberedelse til deltagelse i straffesager
 2. information/rådgivning om alle tilgængelige støttetjenester
 3. moralsk og eventuelt psykologisk støtte
 4. rådgivning om finansielle og praktiske spørgsmål
 5. rådgivning vedrørende risici for og forebyggelse af sekundær og gentagen viktimisering, trusler og gengældelsesaktioner.

Hvilke typer hjælp tilbyder de ikkestatslige organisationer?

Victim Support Malta kan yde dig moralsk støtte til at overvinde det traume, du har fået på grund af den strafbare handling, juridisk information om straffesager til ofre for kriminalitet og praktisk hjælp til f.eks. kommunikation med politiet.
Link åbner i nyt vinduehttp://victimsupport.org.mt/
Link åbner i nyt vindueSt Jeanne Antide Foundation


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/02/2020

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Østrig


Du er offer for en forbrydelse, hvis du har lidt skade eller dine strafferetligt beskyttede retsgoder i øvrigt er blevet påvirket negativt, f.eks. hvis du kom til skade, eller din ejendom blev beskadiget eller stjålet, og denne handling udgør en strafbar handling i henhold til den østrigske lovgivning. Som offer for en forbrydelse er du i henhold til loven garanteret bestemte individuelle rettigheder før, under og efter retssagen.

Straffesager i Østrig anses for rejst, så snart kriminalpolitiet eller anklagemyndigheden indleder en efterforskning med henblik på afklaring af en indledende mistanke om, at der foreligger en overtrædelse af straffeloven. . Når efterforskningen er afsluttet, kan anklagemyndigheden beslutte at henlægge sagen, vælge alternative sanktionsformer (dvs. en alternativ reaktion på en strafbar adfærd) eller rejse tiltale ved retten. Nogle forbrydelser forfølges kun efter offerets anmodning, som i dette tilfælde selv skal rejse tiltale (privat påtale). I disse tilfælde gennemføres der ingen efterforskning.

Retten optager beviserne under hovedsagen. Afhængigt af, hvor alvorlig forbrydelsen er, afgøres sagerne af

 • en enkelt dommer eller
 • et lægdommerpanel, afhængigt af den forbrydelse, som tiltalte anklages for, bestående af en eller to juridiske dommere og to lægdommere, som tager stilling til de(n) tiltaltes skyld og straffens størrelse, eller
 • et nævningeting bestående af tre juridiske dommere og otte lægdommere (nævninge). Nævningene træffer afgørelse om de(n) tiltaltes skyld. Afgørelsen om straffens størrelse træffer nævningene sammen med de tre juridiske dommere.

Som offer kan du spille en meget vigtig rolle i straffesagen. Samtidig har du en lang række rettigheder. Som offer for en forbrydelse kan du optræde uden yderligere retlig status. Som civil part, som subsidiær påtaleberettiget eller som privat påtaleberettiget har du yderligere rettigheder og muligheder.

Klik på nedenstående links. Her kan du finde de oplysninger, du søger:

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 06/11/2018

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse


Hvilke oplysninger modtager jeg fra myndighederne efter forbrydelsen (f.eks. fra politiet eller anklagemyndigheden), inden jeg anmelder den?

Allerede inden du indgiver en anmeldelse, kan du søge oplysninger om dine rettigheder på justitsministeriets hjemmeside (Link åbner i nyt vindueher), offernødlinjens hjemmeside eller hotline (0800 112 112 eller Link åbner i nyt vindueher).

Som offer for en forbrydelse har du ret til at blive informeret af myndighederne om dine rettigheder. Disse oplysninger skal i princippet formidles ved efterforskningens påbegyndelse. Hvis du har krav på bistand i forbindelse med sagen (Prozessbegleitung) via en offerstøtteorganisation, bliver du informeret herom inden din første afhøring. I indkaldelsen til afhøringen vil der ligeledes være oplysninger om støttetjenester inden for rammerne af denne bistand samt adresser på de relevante offerstøtteorganisationer. Du bliver også gjort opmærksom på, at du har ret til at have en betroet person med.

Hvis du har været offer for en seksualforbrydelse, offer for vold i hjemmet eller er mindreårig, betragtes du som et særligt sårbart offer. Hertil er knyttet supplerende rettigheder; Inden din afhøring og udtalelse skal du navnlig informeres om, at

 • du så vidt muligt afhøres af en person af samme køn
 • du kan nægte at besvare spørgsmål til detaljer i forbindelse med eksempelvis en seksualforbrydelse, hvis du mener, at disse er urimelige. Til trods herfor kan du være forpligtet til at udtale dig, hvis din udtalelse har særlig betydning for sagens genstand
 • du i forbindelse med efterforskningen og hovedforhandlingen har ret til at blive afhørt skånsomt
 • der er mulighed for, at retsmødet finder sted for lukkede døre
 • orienteres om, at gerningsmanden er blevet løsladt eller undveget fra fængslet
 • at have en betroet person til stede under afhøringen.

Yderligere oplysninger fremgår af brochurer fra offerstøtteorganisationer, som du får udleveret af politiet. Derudover kan du også regne med, at du bliver informeret mundtligt om dine rettigheder.

Jeg bor ikke i den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået (EU- og ikke-EU-borgere). Hvordan beskyttes mine rettigheder?

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA sikrer, at ofrenes udøvelse af rettigheder kan sammenlignes i alle EU's medlemsstater. Disse rettigheder er uafhængige af, hvilket statsborgerskab du har som offer.

Med henblik på at gøre det nemmere at indgive en anmeldelse i de tilfælde, hvor forbrydelsen blev begået i en anden EU-medlemsstat, skal anmeldelser foretaget af et offer for en sådan forbrydelse, der er bosat i Østrig, videreformidles af anklagemyndigheden til den kompetente myndighed i den anden medlemsstat.

Endvidere har du krav på gratis oversættelsesydelser i forbindelse med straffesagen.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Som offer for en forbrydelse skal du omgående informeres om dine rettigheder. Disse oplysninger omfatter:

 • Dine rettigheder i straffesagen
 • Kontaktoplysninger og ydelser fra offerstøtteorganisationer
 • Muligheden for at gøre krav om erstatning gældende over for de(n) tiltalte
 • Muligheden for at få erstatning fra staten.

Hvis du har krav på bistand i forbindelse med sagen via en offerstøtteorganisation, bliver du informeret herom inden din første afhøring. I indkaldelsen til afhøringen vil der ligeledes være oplysninger om støttetjenester inden for rammerne af denne bistand samt adresser på de relevante offerstøtteorganisationer. Du bliver også gjort opmærksom på, at du har ret til at have en betroet person med. Yderligere oplysninger fremgår af foldere eller i brochurer fra offerstøtteorganisationer, som du får udleveret af politiet. Derudover kan du også regne med at blive informeret mundtligt.

Hvis din seksuelle integritet blev kompromitteret, har du ret til at blive informeret inden din afhøring og udtalelse om følgende rettigheder:

 • så vidt muligt at blive afhørt af en person af samme køn
 • du kan nægte at besvare spørgsmål til detaljer i forbindelse med en seksualforbrydelse, hvis du mener, at disse er urimelige. Til trods herfor kan du være forpligtet til at udtale dig, hvis din udtalelse har særlig betydning for sagens genstand.
 • du i forbindelse med efterforskningen og hovedforhandlingen har ret til at blive afhørt skånsomt
 • der er mulighed for, at retsmødet finder sted for lukkede døre.

Når du har foretaget en anmeldelse, modtager du en skriftlig bekræftelse på din anmeldelse. Denne bekræftelse er forsynet med et sagsnummer. Hvis du på et senere tidspunkt ringer til den kompetente politistation med angivelse af dette sagsnummer, kan du komme i kontakt med den politiassistent, der har ansvaret for din sag. Ved hjælp af politiets sagsnummer vil du også kunne kontakte den anklagemyndighed, der behandler din sag.

Anklagemyndigheden informerer dig om vigtige proceduretrin. Du bliver således underrettet, hvis forbrydelsen ikke bliver forfulgt yderligere, eller der påtænkes en alternativ afvikling. Desuden har du ret til aktindsigt.

Retten informerer dig om tid og sted for retsmødet, hvis du forinden har krævet dette, eller hvis du er indtrådt i sagen som civil part.

Hvis du blev udsat for vold i hjemmet, en forsætligt begået forbrydelse eller farlig trussel eller fik din seksuelle integritet kompromitteret, eller hvis din personlige afhængighed blev udnyttet gennem en sådan forbrydelse, eller hvis du er særligt sårbar, vil du ex officio blive informeret om den tiltalte løsladelse eller undvigelse fra varetægtsfængslingen. I alle andre tilfælde bliver du informeret om sådanne udviklinger, hvis du forinden har anmodet herom. Politiets eller anklagemyndighedens oplysninger skal indeholde de grunde, der er relevante for løsladelsen, og informere dig om, om de(n) tiltalte blev pålagt lempeligere midler.

På anmodning orienteres du også straks om, at gerningsmanden er undveget eller løsladt fra fængslet samt om den første uledsagede udgang fra fængslet. Desuden vil du blive orienteret om pågribelsen af den undvegne gerningsmand. Du vil også blive informeret, hvis gerningsmanden ved løsladelsen pålægges påbud for at beskytte offeret.

Har jeg krav på gratis tolke- eller oversættelsesydelser (i kontakten med henholdsvis politiet eller andre myndigheder eller i forbindelse med efterforskningen og retssagen)?

Hvis du ikke taler tysk i tilstrækkelig grad, har du ret til at modtage gratis tolkeydelser. Tolkeydelser modtager du under afhøringen eller retsmødet. Desuden har du krav på skriftlig oversættelse af væsentlige dele af akter.

Bistand til ofre omfatter ligeledes oversættelseshjælp og finansieres af det østrigske justitsministerium.

Hvordan sikrer myndigheden, at jeg forstår og vil forstå alt (f.eks. børn eller mennesker med handicap)?

Retsbelæringer og forhør skal altid ske på en forståelig måde. Myndigheden skal derfor tilpasse sin belæring og sine spørgsmål til offerets behov og evner. Efter afsluttet belæring spørges der ind til, om alt er forstået.

Hvis du ikke taler tysk i tilstrækkelig grad, har du ret til at modtage gratis tolkeydelser. Tolkeydelser modtager du under afhøringen eller retsmødet. Desuden har du krav på skriftlig oversættelse af væsentlige dele af akter.

Døve eller stumme personer har ret til en tegnsprogstolk. Om nødvendigt kan der også kommunikeres skriftligt eller på anden måde.

Der tages også hensyn til eventuelle negative påvirkninger ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger særlig sårbarhed, som medfører særlige rettigheder. Kravet på retshjælp kan kompensere for sådanne negative påvirkninger.

Støtte til ofre

Hvem tilbyder støtte til ofre?

Du kan kontakte en offerstøtteorganisation. Der findes særlige organisationer for ofre for vold i familien og stalking, ofre for menneskehandel og for unge ofre. Med henblik på at hjælpe ofre med at komme i kontakt med den relevante offerstøtteorganisation ydede justitsministeriet støtte til etablering af et nødopkaldsnummer for ofre (0800 112 112 og Link åbner i nyt vinduehttp://www.opfer-notruf.at/), der er til rådighed gratis døgnet rundt..

Bestemte ofre har krav på bistand i forbindelse med sagen.

Hvis du er offer for vold i hjemmet eller stalking, kan du få støtte hos specialiserede organisationer, f.eks. fra et interventionsorgan mod vold i hjemmet eller et lokalt center for voldsramte. Hvis politiet har givet tilhold, vil oplysningerne herom blive videreformidlet til det lokale interventionsorgan mod vold i hjemmet eller et lokalt center for voldsramte. Dets medarbejdere kontakter dig og tilbyder dig støtte, herunder udarbejdelse af en sikkerhedsplan, juridisk rådgivning (primært vedrørende en ansøgning om foreløbige forholdsregler) og psykosocial støtte.

Du kan også henvende dig direkte til interventionsorganet eller et af centrene for voldsramte, uden at dette kræver en forudgående politimæssig foranstaltning eller anmeldelse.

Henviser politiet mig automatisk til en offerstøtteorganisation?

Hvis du er offer for vold i hjemmet eller stalking, kan du få støtte hos specialiserede organisationer, f.eks. fra et interventionsorgan mod vold i hjemmet eller et lokalt center for voldsramte. Hvis politiet har givet tilhold, vil oplysningerne herom blive videreformidlet til det lokale interventionsorgan mod vold i hjemmet eller et lokalt center for voldsramte. Dets medarbejdere kontakter dig og tilbyder dig støtte, herunder udarbejdelse af en sikkerhedsplan, juridisk rådgivning (primært vedrørende en ansøgning om foreløbige forholdsregler) og psykosocial støtte.

I alle øvrige tilfælde bedes du selv henvende dig til den pågældende offerstøtteorganisation.

Hvordan beskyttes min privatsfære?

Som offer har du forskellige rettigheder, som sikrer, at din privatsfære beskyttes bedst muligt til trods for princippet om offentlighed i civile sager og straffesager.

Dette garanteres eksempelvis ved retten til at angive en adresse, der er uafhængig af din faktiske bopælsadresse. Endvidere skal retten være opmærksom på, at dine personlige forhold som vidne ikke bliver offentliggjort.

Offentliggørelse af sagsindhold er forbudt, og derudover er der forbud mod fjernsyns- og radiooptagelser og -transmissioner samt af film- og fotooptagelser under retsmødet.

Hvis det er nødvendigt for at beskytte ofres og vidners privatsfære, kan hovedforhandlingen ske for lukkede døre.

Hvis du har været udsat for en seksualforbrydelse, har du ret til ikke at udtale dig om visse detaljer om handlingen. dette gælder imidlertid kun, hvis detaljerne ikke har usædvanlig betydning for sagen. Undtagelsesvis er der også mulighed for at afgive en anonym udtalelse, hvis du eller andre personer udsættes for alvorlig fare ved offentliggørelsen af din identitet. Dette går oven i købet så vidt, at vidnet under sin udtalelse må ændre sit udseende. så dette ikke kan genkendes (dog under forudsætning af, at mimikken kan opfattes som hidtil).

Skal jeg anmelde en forbrydelse, inden jeg kan få offerstøtte?

Indgivelse af en anmeldelse er ikke en forudsætning for tildeling af bistand. Du kan derfor allerede kontakte en offerstøtteorganisation, inden du har indgivet en anmeldelse. Denne offerstøtteorganisation kan om nødvendigt støtte dig i forbindelse med indgivelsen af anmeldelsen.

Også tilbuddene i forbindelse med nødopkaldsnummeret for ofre (+0800 112 112) er uafhængige af indgivelsen af en anmeldelse.

Personlig beskyttelse af udsatte personer

Hvilke former for beskyttelse findes der?

Der er forskellige muligheder for vidnebeskyttelse, hvor der afhængigt af trusselsbilledet fastsættes trin for beskyttelsen. Således omfatter den sikkerhedspolitiske vidnebeskyttelse forebyggende og afværgende elementer såsom gennemførelse af øget patruljering, overvågning af vidnet eller anbringelse i en vidnebeskyttelsesbolig. Den mest omfattende beskyttelsesmekanisme er optagelsen i et vidnebeskyttelsesprogram.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Sikkerhedsmyndighederne har ansvaret for overholdelsen af den personlige beskyttelse af vidner og ofre.

Offerstøtteorganisationer tilbyder støtte og rådgivning. Der findes særlige organisationer for ofre for vold i familien og stalking, ofre for menneskehandel og for unge ofre. Med henblik på at hjælpe ofre med at komme i kontakt med den relevante offerstøtteorganisation ydede justitsministeriet støtte til etablering af et nødopkaldsnummer for ofre (0800 112 112 og Link åbner i nyt vinduehttp://www.opfer-notruf.at/), der er til rådighed gratis døgnet rundt.

Undersøges det, om jeg er udsat for yderligere skadesrisiko fra gerningsmanden?

Hvis der i løbet af sagen dukker nye oplysninger op (f.eks. meddelelse fra en offerstøtteorganisation), skal anklagemyndigheden eller retten dokumentere den ændrede vurdering og indrømme de rettigheder, der er afledt af den særlige sårbarhed.

Undersøges det, om jeg er udsat for en yderligere skadesrisiko i kraft af strafferetsplejen (i forbindelse med efterforskningen og retssagen)?

Kriminalpolitiet, anklagemyndigheden og retten er forpligtet til at tage rimeligt hensyn til ofrenes rettigheder, interesser og særlige beskyttelsesbehov. Alle i straffesagen involverede myndigheder skal under sagen behandle ofre under hensyntagen til deres personlige værdighed og deres interesse i at beskytte deres privatsfære. Denne almindelige pligt til at varetage offerets interesser betyder også, at det skal undgås, at offeret påvirkes negativt af selve straffesagen. Dette sikres også gennem offerets særlige ret til eksempelvis skånsom afhøring eller lukkede døre i forbindelse med hovedforhandlingen eller forbuddet mod videregivelse af fotografier af offeret eller dets personoplysninger.

Hvilken beskyttelse stilles der til rådighed for særligt sårbare ofre?

Særligt sårbare personer er under alle omstændigheder ofre for seksualforbrydelser, ofre for vold i hjemmet og alle mindreårige ofre.

Alle øvrige ofre kan tillægges særlig sårbarhed i overensstemmelse med deres alder, psykiske og sundhedsmæssige tilstand samt forbrydelsens art og konkrete omstændigheder.

Særligt sårbare ofre har – ud over de rettigheder, som alle ofre har – ret til i forbindelse med efterforskningen så vidt muligt at blive afhørt af en person af samme køn. De kan nægte at udtale sig om spørgsmål til detaljer i forbindelse med forbrydelsen, hvis de mener, at disse er urimelige, eller til omstændigheder i deres privatsfære. I forbindelse med efterforskningen og hovedforhandlingen afhøres særligt sårbare ofre på anmodning skånsomt. Under hovedforhandlingen kan de kræve, at denne sker for lukkede døre. Særligt sårbare ofre har altid ret til at have en betroet person til stede under afhøringer.

I tilfælde af, at tiltalte bliver løsladt eller undviger fra varetægtsfængslingen skal særligt sårbare ofre straks orienteres herom. På anmodning orienteres de også om undvigelse eller løsladelse fra fængslet samt om den første uledsagede udgang fra fængslet.

Jeg er mindreårig. Har jeg særlige rettigheder?

Mindreårige ofre er under alle omstændigheder særligt sårbare.

Du har ret til så vidt muligt at blive afhørt af en person af samme køn i forbindelse med efterforskningen. Du kan nægte at besvare spørgsmål til detaljer i forbindelse med forbrydelsen, hvis du mener, at disse er urimelige, eller til omstændigheder i din privatsfære. I forbindelse med efterforskningen og hovedforhandlingen afhøres særligt sårbare ofre på anmodning skånsomt. Mindreårige ofre, der kan være blevet kompromitteret i deres kønssfære, skal under alle omstændigheder afhøres skånsomt. Under hovedforhandlingen kan de kræve, at denne sker for lukkede døre. Du har ret til at have en betroet person til stede under afhøringer.

I tilfælde af, at tiltalte bliver løsladt eller undviger fra varetægtsfængslingen skal særligt sårbare ofre straks orienteres herom. På anmodning orienteres de også om, at gerningsmanden er undveget eller løsladt fra fængslet samt om den første uledsagede udgang fra fængslet.

Et familiemedlem mistede livet som følge af en forbrydelse. Hvilke rettigheder har jeg?

Hvis din ægtefælle eller registrerede partner, livsledsager, dine børn, forældre eller bedsteforældre, børnebørn, din søster, bror eller en anden underholdspligtig person blev dræbt i forbindelse med en forbrydelse, har du ret til at modtage bistand i forbindelse med sagen. Det samme gælder, hvis en anden af dine pårørende blev dræbt i forbindelse med en forbrydelse, og du var vidne hertil.

Hvis en sådan forbrydelse har forårsaget, at en person er blevet dræbt, som i henhold til loven skal sørge for dit underhold, har du under visse omstændigheder ret til at oppebære støtte i henhold til Verbrechensopfergesetz (lov om ofre for forbrydelser). Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (de sociale myndigheder) træffer afgørelse om sådanne ansøgninger om tildeling af støtteydelser.

Et familiemedlem blev offer for en forbrydelse. Hvilke rettigheder har jeg?

Hvis din ægtefælle eller registrerede partner, livsledsager, dine børn, forældre eller bedsteforældre, børnebørn, din søster, bror eller en anden underholdspligtig person blev offer for vold, farlig trussel eller seksualforbrydelser, har du ret til få bistand i forbindelse med sagen.

Kan jeg gøre brug af mæglingsydelser? Under hvilke forudsætninger? Vil jeg være sikker under mæglingen?

Politiet, anklagemyndigheden eller dommeren skal tage hensyn til dine interesser og informere dig om sagens forløb, også med hensyn til alternative måder at afslutte sagen på i forbindelse med lettere og middelsvær kriminalitet (diversion). Hvis anklagemyndigheden tager en alternativ løsning i betragtning, skal denne give dig mulighed for at afgive en udtalelse, såfremt dette er nødvendigt for at varetage dine rettigheder og interesser, navnlig dem der vedrører skadesgodtgørelse.

Anklagemyndigheden kan anmode uddannede konfliktmæglere i relevante organisationer om at støtte tiltalte og ofre i bestræbelserne på at opnå en mæglingsløsning. Mæglingen kan først begynde, når du giver dit samtykke hertil, medmindre du ikke har god grund til at afvise mægling i forbindelse med straffesagen. Hvis tiltalte er under 18 år, er din accept ikke nødvendig.

Hvis du ønsker det, skal du inddrages i mæglingsbestræbelserne. I den forbindelse tages der hensyn til dine interesser. Hvis det synes at være i din interesse, navnlig for at varetage din ret til skadesgodtgørelse, bliver du indkaldt med henblik på at afgive en udtalelse.

Du har ret til at have en betroet person til stede under samtalerne i forbindelse med en mægling. Du skal hurtigst muligt informeres om dine rettigheder og egnede offerstøtteorganisationer.

Hvor kan jeg finde den lov, hvori mine rettigheder er angivet?

Strafprozessordnung (StPO), strafferetsplejeloven) regulerer ofrenes rettigheder i straffesagen. StPO og andre love kan downloades gratis i det statslige retsinformationssystem Link åbner i nyt vindueRechtsinformationssystem des Bundes.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 06/11/2018