1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Save as PDF

Kādu informāciju es saņemšu no iestādēm (piem., policijas, prokurora) pēc notikušā nozieguma, pirms es vispār ziņoju par noziegumu?

Pirms jūs ziņojat par noziegumu, informāciju par savām tiesībām jūs varat iegūt Federālās Tieslietu ministrijas (Bundesministerium für Justiz) tīmekļa vietnē (Saite atveras jaunā logāšeit), zvanot uz Cietušo uzticības tālruni (Opfernotruf), vai Cietušo uzticības tālruņa tīmekļa vietnē (0800 112 112 vai Saite atveras jaunā logāšeit).

Jums kā noziegumā cietušajam ir tiesības saņemt informāciju no iestādēm par jūsu tiesībām. Būtībā šī informācija ir jāsniedz izmeklēšanas sākumā. Ja jums ir tiesības izmantot cietušo atbalsta pakalpojumus, ko sniedz cietušo atbalsta organizācija, jūs par to informēs pirmajā tiesas sēdē. Paziņojumā par ierašanos uz tiesas sēdi būs arī iekļauta informācija par šiem atbalsta pakalpojumiem un attiecīgo cietušo atbalsta organizāciju adreses. Jūs arī informēs par jūsu tiesībām uz uzticības personu.

Ja jūs esat cietis dzimumnoziegumā vai no vardarbības ģimenē vai esat nepilngadīga persona, jūs uzskata par īpaši neaizsargātu cietušo. Tas nozīmē, ka jums ir papildu tiesības, proti, pirms jūsu uzklausīšanas un liecības sniegšanas jūs ir jāinformē par to, ka:

 • jūs uzklausīs tā paša dzimuma persona, kad vien tas būs iespējams;
 • jūs varat atteikties atbildēt uz jautājumiem par nozieguma detaļām, piem., ja ir izdarīts dzimumnoziegums, ja jūs uzskatāt tos par nepamatotiem. Taču jums var nākties uz tiem atbildēt, ja jūsu liecība ir īpaši svarīga procesa būtībai;
 • jums ir tiesības uz uzmanīgu uzklausīšanu izmeklēšanas un tiesvedības laikā;
 • jūs varat pieprasīt slēgtu tiesas sēdi;
 • jūs informēs, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izbēgs vai tiks atbrīvots no ieslodzījuma;
 • tiesas sēdes laikā jūs var pavadīt uzticības persona.

Plašāku informāciju var atrast brošūrās, ko izdod cietušo atbalsta organizācijas un kas ir pieejamas policijā. Jūs varat arī izvēlēties izmantot informāciju par savām tiesībām, kas jums sniegta mutiski.

Es nedzīvoju ES valstī, kurā noziegums tika izdarīts (ES pilsoņi un nepilsoņi). Kā tiek aizsargātas manas tiesības?

Līdzvērtīgas cietušo tiesības visās ES dalībvalstīs tiek nodrošinātas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI. Šīs tiesības ir spēkā neatkarīgi no jūsu kā cietušā valstspiederības.

Lai veicinātu ziņošanu par noziegumiem gadījumos, kad noziedzīgais nodarījums ir izdarīts citā ES dalībvalstī, sūdzības saistībā ar šādu noziegumu cietušā valstspiederības valstī prokurors pārsūtīs kompetentajai iestādei citā dalībvalstī.

Kriminālprocesa laikā ir tiesības arī uz bezmaksas tulkošanas pakalpojumiem.

Kādu informāciju es saņemšu, ja ziņošu par noziegumu?

Jums kā noziegumā cietušajam ir nekavējoties jāsaņem informācija par savām tiesībām. Šī informācija ietver:

 • jūsu tiesības kriminālprocesa laikā;
 • cietušo atbalsta organizāciju kontaktinformāciju un sniegtos pakalpojumus;
 • iespēju pieprasīt kompensāciju no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja;
 • iespēju pieteikties kompensācijai no valsts.

Ja jums ir tiesības izmantot cietušo atbalsta pakalpojumus, ko sniedz cietušo atbalsta organizācija, jūs par to informēs pirmajā tiesas sēdē. Paziņojumā par ierašanos uz tiesas sēdi būs arī iekļauta informācija par šiem atbalsta pakalpojumiem un attiecīgo cietušo atbalsta organizāciju adreses. Jūs arī informēs par jūsu tiesībām uz uzticības personu. Plašāku informāciju var atrast bukletos vai brošūrās, ko izdod cietušo atbalsta organizācijas un kas ir pieejamas policijā. Jūs varat arī izvēlēties izmantot informāciju, kas jums sniegta mutiski.

Ja ir pārkāpta jūsu dzimumneaizskaramība, jums ir tiesības tikt informētam pirms jūsu uzklausīšanas un liecības sniegšanas par šādām tiesībām:

 • tiesības uz uzklausīšanu, ko veic tā paša dzimuma persona, kad vien tas ir iespējams;
 • tiesības atteikties atbildēt uz jautājumiem par dzimumnozieguma detaļām, ja jūs uzskatāt tos par nepamatotiem. Taču jums var nākties uz tiem atbildēt, ja jūsu liecība ir īpaši svarīga procesa būtībai;
 • tiesības uz uzmanīgu uzklausīšanu izmeklēšanas un tiesvedības laikā;
 • tiesības pieprasīt slēgtu tiesas sēdi.

Kad būsiet ziņojis par noziegumu, jūs saņemsiet rakstisku apliecinājumu par savu ziņojumu. Tajā būs iekļauts atsauces numurs. Piezvanot uz kompetento policijas iecirkni un nosaucot šo atsauces numuru, jūs varat runāt ar policijas darbinieku, kurš atbild par jūsu lietu. Jūs varat izmantot arī policijas atsauces numuru, lai sazinātos ar prokuroru, kurš izskata jūsu lietu.

Prokuratūra informēs jūs par svarīgām norisēm procesā. Piemēram, jūs informēs, ja iestādes nolems nevirzīt apsūdzību un apsvērs parastajam kriminālprocesam alternatīvus pasākumus. Jums ir arī tiesības izskatīt lietas materiālus.

Tiesa informēs jūs par tiesas sēdes laiku un vietu, ja jūs iepriekš būsiet pieprasījis šo informāciju vai būsiet iesaistījies procesā kā civilprasītājs.

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē, pakļauts vardarbībai vai bīstamiem draudiem apzinātas noziedzīgas darbības rezultātā, ir pārkāpta jūsu dzimumneaizskaramība, nozieguma izdarīšanā ir izmantota jūsu personiskā atkarība vai jūs esat īpaši neaizsargāts, iestādes automātiski informēs jūs, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs tiks atbrīvots vai izbēgs no pirmstiesas apcietinājuma. Citos gadījumos jūs par to informēs, ja būsiet pieprasījis sniegt šādu informāciju. Policijas vai prokurora sniegtajā informācijā ir jāiekļauj attiecīgais atbrīvošanas pamatojums un jānorāda, vai noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir piemēroti saudzīgāki pasākumi kā alternatīva ieslodzījumam.

Ja to pieprasīsiet, jūs arī nekavējoties informēs, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izbēgs vai tiks atbrīvots no ieslodzījuma, kā arī par pirmo reizi, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītājam būs ļauts pamest ieslodzījuma vietu bez uzraudzības. Jūs arī informēs, kad no ieslodzījuma vietas izbēdzis noziedzīga nodarījuma izdarītājs tiks aizturēts. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājam pēc atbrīvošanas ir piemēroti nosacījumi ar mērķi aizsargāt cietušo, jūs informēs arī par tiem.

Vai man ir tiesības uz bezmaksas tulka vai tulkotāja pakalpojumiem (kad es sazinos ar policiju vai citām iestādēm vai izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Ja jūsu vācu valodas zināšanu līmenis nav pietiekami augsts, jums ir tiesības uz bezmaksas tulka pakalpojumiem. Šie pakalpojumi būs pieejami nopratināšanas vai uzklausīšanas laikā. Jums ir tiesības arī uz būtisku lietas materiālu rakstisku tulkojumu.

Cietušo atbalsta pakalpojumi ietver tulkošanas atbalstu, un tos finansē Federālā Tieslietu ministrija.

Kā iestāde nodrošina, ka es saprotu un ka mani saprot (ja es esmu bērns; ja es esmu persona ar invaliditāti)?

Vienmēr ir jāsniedz juridiski norādījumi un nopratināšanām ir jābūt saprotamām. Tas nozīmē, ka iestādei ir jāpielāgo norādījumi un jautājumi cietušā vajadzībām un spējām. Kad norādījumi būs izdoti, jums uzdos jautājumu, vai jūs visu esat sapratis.

Ja jūsu vācu valodas zināšanu līmenis nav pietiekami augsts, jums ir tiesības uz bezmaksas tulka pakalpojumiem. Šie pakalpojumi būs pieejami nopratināšanas vai uzklausīšanas laikā. Jums ir tiesības arī uz būtisku lietas materiālu rakstisku tulkojumu.

Kurliem vai mēmiem cilvēkiem ir jānodrošina surdotulks. Ja nepieciešams, jums būs iespēja komunicēt arī rakstiski vai citā piemērotā veidā.

Vērtējot, vai cietušo vajadzētu uzskatīt par īpaši neaizsargātu, kam piemēro īpašas tiesības, vienmēr tiek izvērtēti visi traucējumi. Šādus traucējumus var kompensēt ar tiesībām uz juridisko palīdzību.

Cietušo atbalsta pakalpojumi

Kas sniedz atbalstu cietušajiem?

Jūs varat sazināties ar cietušo atbalsta organizāciju. Ir īpašas organizācijas cietušajiem no vardarbības ģimenē un vajāšanas, cilvēku tirdzniecības upuriem un nepilngadīgiem cietušajiem. Lai palīdzētu cietušajiem sazināties ar attiecīgo iestādi, ir izveidots Cietušo uzticības tālrunis (0800 112 112 un Saite atveras jaunā logāhttp://www.opfer-notruf.at/), ko finansē Federālā Tieslietu ministrija un kas sniedz bezmaksas atbalstu visu diennakti.

Uz cietušo atbalsta pakalpojumiem ir tiesības noteiktiem cietušajiem.

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē vai vajāšanas, jums palīdzēs specializētas organizācijas, piemēram, Pret vardarbību ģimenē vērstas intervences centrs (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) vai centri aizsardzībai pret vardarbību (Gewaltschutzzentren). Ja policija ir izdevusi rīkojumu par ierobežojumiem, šī informācija tiks nodota vietējam Vardarbības ģimenē intervences centram vai vietējam centram aizsardzībai pret vardarbību. Šo organizāciju darbinieki sazināsies ar jums un piedāvās atbalstu, tostarp izstrādās drošības plānu un sniegs juridisku konsultāciju (jo īpaši aizpildot pieteikumu pagaidu tiesas aizliegumam), un sniegs psihosociālu atbalstu.

Jūs varat arī sazināties tieši ar intervences centru vai vienu no centriem aizsardzībai pret vardarbību. Jums nav jāgaida, līdz policija sāk rīkoties vai jūs esat ziņojis par noziegumu.

Vai policija automātiski nodos manus datus atbalsta dienestam?

Ja esat cietis no vardarbības ģimenē vai vajāšanas, jums palīdzēs specializētas organizācijas, piemēram, Pret vardarbību ģimenē vērstas intervences centrs (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) vai centri aizsardzībai pret vardarbību (Gewaltschutzzentren). Ja policija ir izdevusi rīkojumu par ierobežojumiem, šī informācija tiks nodota vietējam Pret vardarbību ģimenē vērstas intervences centram vai vietējam centram aizsardzībai pret vardarbību. Šo organizāciju darbinieki sazināsies ar jums un piedāvās atbalstu, tostarp izstrādās drošības plānu un sniegs juridisku konsultāciju (jo īpaši aizpildot pieteikumu pagaidu tiesas aizliegumam), un sniegs psihosociālu atbalstu.

Visos pārējos gadījumos sazinieties ar attiecīgo cietušo atbalsta organizāciju pats.

Kā tiek aizsargāts mans privātums?

Jums kā cietušajam ir dažādas tiesības, kasgarantē jūsu privātuma aizsardzību, cik vien tas ir iespējams, neraugoties uz tiesvedības publiskā rakstura principu.

Piemēram, jums ir tiesības norādīt adresi dokumentu izsniegšanai, kas atšķiras no jūsu faktiskās dzīvesvietas adreses. Tiesai arī jānodrošina, ka netiek atklāti jūsu kā liecinieka personiskie apstākļi.

Ir aizliegts publicēt lietas materiālu saturu, veikt televīzijas vai radio ierakstus vai pārraides un ierakstīt videoklipus vai uzņemt fotoattēlus tiesas sēdes laikā.

Ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu cietušo un liecinieku privātumu, tiesas sēdes var būt slēgtas.

Ja esat dzimumnoziegumā cietušais, jums ir tiesības atteikties atbildēt uz jautājumiem par noteiktām incidenta detaļām, ja vien šīs detaļas nav būtiskas konkrētajā tiesas procesā. Izņēmuma gadījumos jūs pat varat sniegt liecību anonīmi, ja jūsu identitātes atklāšana var būtiski apdraudēt jūs vai citus. Sniedzot liecību tiesā, liecinieki var pat mainīt savu izskatu, lai viņus nevarētu atpazīt (ar nosacījumu, ka joprojām ir iespējams redzēt viņu sejas izteiksmes).

Vai man ir jāziņo par noziegumu, pirms es varu izmantot cietušo atbalsta pakalpojumus?

Jums nav jāziņo par noziegumu, lai varētu izmantot cietušo atbalsta pakalpojumus. Tas nozīmē, ka jūs varat sazināties ar cietušo atbalsta organizāciju, pirms esat ziņojis par noziegumu. Ja nepieciešams, organizācija var palīdzēt jums ziņot par noziegumu.

Cietušo uzticības tālruņa (+0800 112 112) piedāvātos pakalpojumus var izmantot neatkarīgi no tā, vai esat ziņojis par noziegumu.

Personiskā aizsardzība, ja esmu apdraudēts

Kādi aizsardzības veidi ir pieejami?

Ir pieejama dažāda veida liecinieku aizsardzība ar dažāda līmeņa aizsardzību atkarībā no draudiem, kādiem liecinieks ir pakļauts. Piemēram, drošības policijas veikta liecinieku aizsardzība ietver preventīvus un aizsardzības elementus, proti, biežāku patrulēšanu, liecinieku apsargāšanu vai liecinieka ievietošanu aizsardzības iestādē. Visaptverošākais aizsardzības veids ir iekļaušana liecinieku aizsardzības programmā.

Kas var piedāvāt man aizsardzību?

Par liecinieku un cietušo personiskās aizsardzības nodrošināšanu ir atbildīgas drošības iestādes.

Atbalstu un konsultācijas sniedz cietušo atbalsta organizācijas. Ir īpašas organizācijas cietušajiem no vardarbības ģimenē un vajāšanas, cilvēku tirdzniecības upuriem un nepilngadīgiem cietušajiem. Lai palīdzētu cietušajiem sazināties ar attiecīgo iestādi, ir izveidots Cietušo uzticības tālrunis (0800 112 112 un Saite atveras jaunā logāhttp://www.opfer-notruf.at/), ko finansē Federālā Tieslietu ministrija un kas sniedz bezmaksas atbalstu visu diennakti.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka noziedzīgā nodarījuma izdarītājs var man nodarīt turpmāku kaitējumu?

Ja procesa laikā tiek konstatēti jauni apstākļi (piem., saņemot informāciju no cietušo atbalsta organizācijas), prokuroram vai tiesai ir jādokumentē jaunais novērtējums un jāpiešķir tiesības, kas saistītas ar jūsu kā īpaši neaizsargātas personas statusu.

Vai kāds izvērtēs manu lietu, lai noskaidrotu, vai pastāv risks, ka krimināltiesību sistēma var man nodarīt turpmāku kaitējumu (izmeklēšanas un tiesvedības laikā)?

Kriminālpolicijai, prokuroram un tiesai ir rūpīgi jāizvērtē cietušo tiesības, intereses un ievainojamība. Visām kriminālprocesā iesaistītajām iestādēm ir jāievēro cietušo pašcieņa un intereses attiecībā uz viņu privātuma aizsardzību. Vispārējais pienākums aizsargāt cietušā intereses ietver arī izvairīšanos no kaitējuma cietušajam paša kriminālprocesa rezultātā. Tas tiek nodrošināts ar īpašām cietušā tiesībām, piem., uzmanīgu uzklausīšanu vai slēgtām tiesas sēdēm, kā arī aizliegumu publicēt cietušā fotogrāfijas vai personas datus.

Kāda aizsardzība ir pieejama īpaši neaizsargātiem cietušajiem?

Par īpaši neaizsargātiem cietušajiem uzskata dzimumnoziegumos un no vardarbības ģimenē cietušos un nepilngadīgus cietušos.

Šo statusu var piemērot arī citiem cietušajiem, ņemot vērā viņu vecumu, psiholoģisko stāvokli, veselību un nozieguma būtību un konkrētos apstākļus.

Papildus visiem cietušajiem pieejamajām tiesībām īpaši neaizsargātiem cietušajiem izmeklēšanas laikā ir tiesības arī uz nopratināšanu, ko veic tā paša dzimuma persona, kad vien tas ir iespējams. Viņi var neatbildēt uz jautājumiem par nozieguma detaļām, ja uzskata, ka šo detaļu izklāstīšana ir nepamatota, vai neatbildēt uz ļoti personiskas dabas jautājumiem. Izmeklēšanas un tiesvedības laikā īpaši neaizsargātiem cietušajiem tiek piedāvāta uzmanīga uzklausīšana, ja tā tiek pieprasīta. Viņi var pieprasīt slēgtu tiesas sēdi. Īpaši neaizsargātus cietušos tiesas sēdes laikā vienmēr var pavadīt uzticības persona.

Īpaši neaizsargāti cietušie ir nekavējoties jāinformē, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izbēg no ieslodzījuma vai pirmstiesas apcietinājuma. Ja tas tiks pieprasīts, viņus arī nekavējoties informēs, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izbēgs vai tiks atbrīvots no ieslodzījuma, kā arī par pirmo reizi, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītājam būs ļauts pamest ieslodzījuma vietu bez uzraudzības.

Es esmu nepilngadīgs. Vai man ir īpašas tiesības?

Nepilngadīgus cietušos vienmēr uzskata par īpaši neaizsargātiem.

Izmeklēšanas laikā viņiem ir tiesības uz nopratināšanu, ko veic tā paša dzimuma persona, kad vien tas ir iespējams. Viņi var neatbildēt uz jautājumiem par nozieguma detaļām, ja uzskata, ka šo detaļu izklāstīšana ir nepamatota, vai neatbildēt uz ļoti personiskas dabas jautājumiem. Izmeklēšanas un tiesvedības laikā īpaši neaizsargātiem cietušajiem tiek piedāvāta uzmanīga uzklausīšana, ja tā tiek pieprasīta. Ja ir pārkāpta nepilngadīga cietušā dzimumneaizskaramība, vienmēr ir jānodrošina uzmanīga uzklausīšana. Viņi var pieprasīt slēgtu tiesas sēdi. Tiesas sēdes laikā viņus var pavadīt uzticības persona.

Īpaši neaizsargāti cietušie ir nekavējoties jāinformē, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izbēg no ieslodzījuma vai pirmstiesas apcietinājuma. Ja tas tiks pieprasīts, viņus arī nekavējoties informēs, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs izbēgs vai tiks atbrīvots no ieslodzījuma, kā arī par pirmo reizi, kad noziedzīgā nodarījuma izdarītājam būs ļauts pamest ieslodzījuma vietu bez uzraudzības.

Nozieguma rezultātā ir nomiris mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja jūsu laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās, dzīvesbiedrs, bērni, vecāki vai vecvecāki, mazbērni, māsa, brālis vai cita apgādājamā persona noziedzīgas darbības rezultātā ir nogalināta, jums ir tiesības uz cietušo atbalsta pakalpojumiem. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad nozieguma rezultātā ir nomiris kāds jūsu radinieks un jūs esat bijis nozieguma liecinieks.

Ja šāda nozieguma rezultātā ir nomirusi persona, kura saskaņā ar likumu ir jūsu apgādnieks, jums var būt tiesības uz atbalstu saskaņā ar Cietušo kompensācijas likumu. Par šādiem atbalsta pieprasījumiem lemj Federālais Sociālo lietu un personu ar invaliditāti birojs (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Noziegumā cietušais ir mans ģimenes loceklis. Kādas ir manas tiesības?

Ja jūsu laulātais vai partneris reģistrētās partnerattiecībās, dzīvesbiedrs, bērni, vecāki vai vecvecāki, mazbērni, māsa, brālis vai cita apgādājamā persona ir cietusi no vardarbības, bīstamiem draudiem vai dzimumnoziegumā, jums ir tiesības uz cietušo atbalsta pakalpojumiem.

Vai man ir pieejami mediācijas pakalpojumi? Kādi ir nosacījumi? Vai es būšu drošībā mediācijas procesa laikā?

Policijai, prokuroram vai tiesnesim ir jāņem vērā jūsu intereses un jāinformē jūs par procesa norisi, tostarp jebkādiem parastajam kriminālprocesam alternatīviem pasākumiem, kas tiek piemēroti nenozīmīgu un vidēji smagu noziegumu gadījumā. Ja prokurors apsver šādus alternatīvus pasākumus, viņam ir jāpiedāvā jums iespēja izteikt savu viedokli, ja tas ir nepieciešams, lai aizstāvētu jūsu tiesības un intereses, jo īpaši jūsu tiesības uz kompensāciju.

Prokurors var lūgt apmācītus mediatorus no attiecīgām organizācijām palīdzēt noziedzīgu nodarījumu izdarītājiem un cietušajiem mediācijas procesā. Mediācijas procesu var sākt tikai ar jūsu piekrišanu, ja vien iemesli mediācijas noraidīšanai kriminālprocesa kontekstā nav nepieņemami. Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav sasniedzis 18 gadu vecumu, jūsu piekrišana nav nepieciešama.

Ja vēlaties, jūs varat iesaistīties mediācijas procesā. Jūsu intereses tiks ņemtas vērā. Ja tas būs nepieciešams, lai aizsargātu jūsu intereses, jo īpaši jūsu tiesības uz kompensāciju, jūs aicinās iesniegt apstākļu izklāstu.

Mediācijas procesa laikā jums ir tiesības būt uzticības personas pavadībā. Jums ir jāsaņem informācija par jūsu tiesībām un atbilstīgajām cietušo atbalsta organizācijām pēc iespējas ātrākā laikā.

Kur es varu atrast likumu, kurā ir noteiktas manas tiesības?

Cietušo tiesības kriminālprocesā reglamentē Kriminālprocesa kodekss (Strafprozessordnung (StPO)). StPO un visus citus tiesību aktus var apskatīt bez maksas Saite atveras jaunā logāAustrijas Republikas Juridiskās informācijas sistēmā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 06/11/2018