4 – POMOC A PODPORA POSKYTOVANÁ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

Save as PDF

Please note that the original language version of this page Dutch has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: French have already been translated.


Místní a federální policie

Federální justiční veřejná služba

Komise pro finanční pomoc pro oběti úmyslných násilných činů

Střediska pro všeobecnou pomoc (CAW)

Federace služeb pro pomoc účastníkům řízení

Sociálně-psychologické středisko (SPZ)

Střediska důvěry pro zneužívané děti

Federace skupin SOS Děti

Služba pro pomoc mladým (JHD)

Místní a federální policie

Místní a federální policie spadá do pravomoci Ministerstva vnitra. Místní policie odpovídá za plnění základních úkolů policie a působí na základě koncepce policejní práce zaměřené ochranu společnosti. Federální policie odpovídá za specializované úkoly policie.

Místní a federální policie

 • zdvořile a uctivě přijímá oběti
 • poskytuje obětem trestných činů praktickou pomoc. Poskytuje informace a odkazuje je na služby pro pomoc obětem
 • zajišťuje náležité provedení trestního oznámení, pokud jde o totožnost oběti a o její přání být informována v průběhu řízení
 • krátce po podání trestního oznámení může znovu kontaktovat oběť

KONTAKTY:

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ibznet@ibz.fgov.be

Federální justiční veřejná služba

Federální justiční veřejná služba má různá oddělení a komise, které odpovídají za ochranu zájmů obětí, například generální ředitelství pro právní předpisy, základní práva a svobody a generální ředitelství pro právní střediska.

Generální ředitelství pro právní předpisy, základní práva a svobody

 • odpovídá za přípravné práce a vypracování návrhů nových právních předpisů
 • radí ministru spravedlnosti a jiným příslušným subjektům, připravuje odpovědi na parlamentní interpelace a podílí se mezinárodních jednáních
 • úzce spolupracuje s ostatními příslušnými odbory, jako jsou generální ředitelství pro právní střediska a jinými externími subjekty

Generální ředitelství pro právní střediska

 • řídí 28 právních středisek, která spadají do pravomoci Ministerstva spravedlnosti (Flandry a Valonsko jich mají vždy po 13 a Brusel má 2, jedno pro občany hovořící francouzsky a jedno pro občany hovořící nizozemsky)
 • v každém právním středisku je k dispozici několik právních asistentů specializovaných na příjem obětí. Tito tvoří službu pro příjem obětí.

KONTAKTY:

Federální justiční veřejná služba Internetové stránky: https://justitie.belgium.be

Kontaktní údaje právních středisek naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Komise pro finanční pomoc pro oběti úmyslných násilných činů

Komise pro finanční pomoc pro oběti úmyslných násilných činů, která byla zřízena zákonem ze dne 1. srpna 1985, sehrává významnou úlohu při poskytování finanční pomoci obětem násilných trestných činů ze strany státu.

Komise pro finanční pomoc pro oběti úmyslných násilných činů

 • poskytuje finanční pomoc obětem úmyslných násilných činů a v některých případech i jejich rodinám
 • zajišťuje rovněž postup pro poskytování pomoci obětem trestných činů, k nimž došlo v jiném členském státě Evropské unie
 • může poskytnout pomoc i v případě, není-li útočník znám nebo není-li za své činy zodpovědný
 • nezabývá se trestnými činy, k nimž došlo z neopatrnosti nebo nedbalosti

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://justice.belgium.be/fr

Střediska pro všeobecnou pomoc (CAW)

Ve Flandrech a Bruselu existuje 11 středisek pro všeobecnou pomoc, přičemž všechna mají oddělení pro pomoc obětem.

Střediska pro všeobecnou pomoc

 • jsou prostřednictvím střediska Steunpunt Algemeen Welzijnswerk členem organizace Victim Support Europe
 • jsou otevřena lidem, kteří mají dotazy a problémy
 • poskytují služby na pomoc obětem ve Flandrech a v Bruselu
 • poskytují psychosociální pomoc obětem trestných činů, jejich příbuzným, pozůstalým po osobách, které spáchaly sebevraždu, obětem katastrof a přírodních pohrom a jejich příbuzným, obětem dopravních nehod, případně pozůstalým po obětech dopravních nehod
 • odpovídají za poskytování informací a psychologické a praktické pomoci obětem

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.archipel.be/

Kontaktní údaje všech 25 CAW naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Federace služeb pro pomoc účastníkům řízení

Federace služeb pro pomoc účastníkům řízení ve Valonsku je organizace, která neposkytuje pomoc pouze obětem trestných činů, nýbrž například i vězňům a propuštěným vězňům.

Federace služeb pro pomoc účastníkům řízení

 • má ve Valonsku pět místních oddělení (v každé provincii jedno)
 • je financována vládou Francouzského společenství
 • poskytuje psychologickou, psychiatrickou a sociální pomoc podezřelým, vězňům, odsouzeným, obětem nebo rodinným příslušníkům těchto osob
 • skládá se z odborníků, kteří pracují ve víceoborových týmech

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ulb.ac.be/

Kontaktní údaje místních oddělení Federace služeb pro pomoc účastníkům řízení naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Sociálně-psychologické středisko (SPZ)

SPZ je organizace, která působí v německy hovořící části země a která nabízí pomoc obětem trestných činů.

Sociálně-psychologické středisko (SPZ)

 • je nevládní organizace, která působí v německy hovořící části Belgie
 • má pobočky v St. Vithu a Eupenu
 • nabízí všem obětem trestných činů individuální přístup ze strany víceoborového týmu, který je složen z psychologů, terapeutů, sociálních pracovníků a psychiatra

KONTAKTY:

SPZ Eupen: Odkaz se otevře v novém okně.info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ulb.ac.be/

Střediska důvěry pro zneužívané děti

Střediska důvěry pro zneužívané děti jsou specializovaná střediska, které zřídilo Vlámské společenství. Mají vlastní způsob práce, který je zaměřen na bezpečnost a blaho dítěte.

Střediska důvěry pro zneužívané děti

 • se nacházejí v každé vlámské provincii a v Bruselu
 • tvoří ji víceoborové týmy, které plní zdravotní, psychosociální, vzdělávací a sociální úkoly
 • poskytují poradenství a pomoc v případech podezření ze zneužívání dětí
 • poskytují bezplatně pomoc a informace
 • mohou se zapojit do jakéhokoli případu, kdy se dítě stane obětí fyzického, psychologického nebo sexuálního násilí, a to pasivně nebo aktivně
 • umožňují důvěrné oznámení jakéhokoli zneužívání dětí

KONTAKTY:

Internetové stránky: http://www.kindinnood.org/

Kontaktní údaje středisek pro zneužívané děti naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Federace skupin SOS Děti

Federace skupin SOS Děti působí ve Valonsku a poskytuje pomoc obětem zneužívání dětí.

Týmy Federace skupin SOS Děti

 • zajišťují prevenci a řešení jednotlivých případů zneužívání dětí
 • zajišťují víceoborové posouzení situace dítěte a prostředí, ve kterém žije
 • poskytují dítěti a jeho rodině lékařskou, psychiatrickou, psychologickou a sociální pomoc
 • neustále zlepšují poznatky v oblasti řešení a prevence v případech zneužívání dětí

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.federationsosenfants.be/

Služba pro pomoc mladým (JHD)

JHD působí v německy hovořící části Belgie a poskytuje specializovanou pomoc nezletilým obětem trestných činů.

Služba pro pomoc mladým (JHD)

 • jsou střediska, která poskytují rady a pomoc v případech zneužívání dětí
 • v německy hovořící části Belgie nabízejí pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodičům
 • v případě potřeby informují o situaci státního zástupce nebo soud pro mládež

KONTAKTY:

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 16/12/2015