2 - De aangifte van een misdrijf en mijn rechten tijdens het onderzoek of het proces

Save as PDF

Hoe geef ik een misdrijf aan?

U kunt uw klacht indienen op elk politiebureau. De politie zal uw zaak onderzoeken zodra u een formele klacht indient en een schriftelijke getuigenverklaring aflegt.

Hoe kom ik er achter wat de stand van zaken is?

Informatie over de voortgang van uw zaak kunt u verkrijgen bij de politiefunctionaris (onderzoeker) die aan uw zaak is toegewezen. Nadat uw zaak aanhangig is gemaakt, kunt u voor informatie over het verloop van de procedure terecht bij de functionaris van de juridische afdeling die uw zaak bij de rechter behandelt.

Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand (tijdens het onderzoek of tijdens het proces)? Onder welke voorwaarden?

U hebt recht op gratis rechtsbijstand voor procedures die zijn opgenomen in de Wet inzake de verstrekking van gratis rechtsbijstand, in het kader van procedures over bepaalde vormen van mensenrechtenschendingen.

Onder "procedures over bepaalde vormen van mensenrechtenschendingen" worden verstaan:

(a) civiele procedures voor een rechtbank, in elke fase, die zijn gericht tegen de Republiek Cyprus om vergoeding te verkrijgen van de schade die aan een persoon is toegebracht als gevolg van bepaalde mensenrechtenschendingen, en

(b) strafrechtelijke procedures door wie dan ook ingeleid, waarbij de vordering betrekking heeft op bepaalde vormen van mensenrechtenschendingen.

De vorm van rechtsbijstand die volgens bovengenoemde wet beschikbaar is:

(a) omvat diensten op het gebied van advisering, bijstand en vertegenwoordiging in geval van civiele procedures die zijn ingeleid in de Republiek Cyprus of in geval van strafrechtelijke procedures, en

(b) omvat uitsluitend advisering in geval van civiele procedures die buiten de Republiek Cyprus zijn ingeleid.

De mensenrechten die door bovengenoemde wet worden beschermd, zijn de rechten die worden gewaarborgd door:

(a) sectie II van de grondwet van de Republiek Cyprus;

(b) de Wet van 1962 ter ratificatie van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens;

(c) de wetten van 1967-1995 ter ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie;

(d) de Wet van 1969 ter ratificatie van de internationale verdragen (economische, sociale en culturele rechten; burgerrechten en politieke rechten);

(e) de Wet van 1989 ter ratificatie van het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing;

(f) de Wetten van 1990 en 1993 ter ratificatie van het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing;

(g) de Wet van 1985 ter ratificatie van het VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen;

(h) het Verdrag van 1990 ter ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Gratis rechtsbijstand is beschikbaar voor:

  • eenieder die slachtoffer is van mensenhandel, in het kader van procedures bij een arrondissementsrechtbank voor toekenning van schadevergoeding op grond van de Wet inzake preventie en bestrijding van mensenhandel en uitbuiting en slachtofferbescherming;
  • elke minderjarige die slachtoffer is van mensenhandel, in het kader van procedures bij een arrondissementsrechtbank voor toekenning van schadevergoeding op grond van de Wet inzake preventie en bestrijding van mensenhandel en uitbuiting en slachtofferbescherming;
  • elke minderjarige die slachtoffer is van het zoeken van toenadering met seksuele bedoelingen, kinderpornografie, seksuele uitbuiting en/of seksueel misbruik, in het kader van procedures bij een arrondissementsrechtbank voor toekenning van schadevergoeding op grond van de Wet inzake preventie en bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.

Bovendien heeft elk kind dat slachtoffer is van een van de strafbare feiten die zijn beschreven in de Wet inzake preventie en bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, ongeacht of het kind bereid is samen te werken met de vervolgende instanties voor het strafrechtelijke onderzoek, de vervolging of het proces, in elke fase van het proces rechtstreeks toegang tot gratis advies op grond van de Wet inzake de advocatuur en tot gratis rechtsbijstand wanneer het kind niet over de nodige middelen beschikt, ongeacht de bepalingen van de Wet inzake rechtsbijstand.

Wanneer het kindslachtoffer recht heeft op vertegenwoordiging, kan het juridisch advies ontvangen en een wettelijke vertegenwoordiger toegewezen krijgen die namens het kind optreedt in een procedure waarbij sprake is of kan zijn van een belangenconflict tussen het kindslachtoffer en de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen.

Eenieder die slachtoffer is van een van de misdrijven die zijn beschreven in de Wet inzake preventie en bestrijding van mensenhandel en uitbuiting en slachtofferbescherming, ongeacht of hij bereid is samen te werken met de vervolgende instanties voor het strafrechtelijke onderzoek, de vervolging of het proces, heeft rechtstreeks toegang tot gratis advies op grond van de Wet inzake de advocatuur en tot gratis rechtsbijstand wanneer hij niet over de nodige middelen beschikt, overeenkomstig de bepalingen van de Wet inzake rechtsbijstand.

Om voor gratis rechtsbijstand in aanmerking te komen, moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de rechtbank waarbij uw zaak aanhangig is. De rechter kan beslissen gratis rechtsbijstand te verlenen op basis van:

(a) een sociaal-financieel rapport van het bijstandskantoor met een beschrijving van de financiële situatie van uzelf en uw gezin, uw reguliere inkomsten of andere inkomsten uit arbeid of andere bronnen, de standaardkosten van levensonderhoud van uzelf en uw gezin, en uw eventuele andere verplichtingen of behoeften;

(b) de ernst van de situatie of andere omstandigheden, om te kunnen bepalen of het in het belang van de rechtspleging zou zijn om u gratis rechtsbijstand te verlenen bij de voorbereiding en behandeling van uw zaak.

Begunstigden van rechtsbijstand mogen de advocaat die hen gratis rechtsbijstand verleent zelf kiezen uit de advocaten die deze diensten aanbieden, zoals in de geldende wetten is vastgelegd. Als een begunstigde geen advocaat van zijn keuze aanwijst, zal de rechter een advocaat aanwijzen uit een lijst van de Cypriotische Orde van Advocaten, zoals in de geldende voorschriften is vastgelegd.

Kan ik aanspraak maken op onkostenvergoeding (voor deelname aan het onderzoek/het proces)? Onder welke voorwaarden?

De Republiek Cyprus vergoedt alle onkosten die in de wet zijn opgenomen. Informatie over hoe en onder welke voorwaarden u aanspraak kunt maken op onkostenvergoeding is verkrijgbaar bij de regionale vervolgingsafdelingen van de politie.

Kan ik beroep instellen als mijn zaak wordt afgesloten voordat er een proces plaatsvindt?

U kunt de politie om een gemotiveerde beslissing verzoeken als geen onderzoek of vervolging is ingesteld of als het onderzoek of de vervolging is beëindigd.

Kan ik betrokken worden bij het proces?

U kunt aan het proces deelnemen als getuige à charge en een verklaring afleggen voor de rechter die de zaak behandelt.

Wat is mijn officiële rol binnen het rechtsstelsel? Heb ik bijvoorbeeld de hoedanigheid van slachtoffer, getuige, burgerlijke partij of particuliere aanklager, of kan ik daarvoor kiezen?

In het kader van een strafprocedure is uw rol die van getuige à charge. Als u een vordering tot schadevergoeding tegen de dader instelt, neemt u de rol van eisende partij in de betrokken civiele procedure op u.

Wat zijn mijn rechten en plichten in deze hoedanigheden?

Als getuige à charge bent u verplicht te getuigen voor de rechter bij wie de zaak aanhangig is. Indien u een vordering tot schadevergoeding hebt ingesteld, kunt u voor informatie over uw rechten en plichten terecht bij de advocaat die uw zaak voor de civiele rechter behandelt.

Kan ik tijdens het proces een verklaring afleggen of getuigen? Onder welke voorwaarden?

In de loop van de procedure waarin u getuige à charge bent, kunt u de door u tegenover de politie afgelegde getuigenverklaring voorlezen en aanvaarden of het bewijs indienen dat u tijdens het onderzoek aan de politie hebt overgelegd. Als u een verklaring wilt afleggen of wilt getuigen in aanvulling op uw oorspronkelijke getuigenverklaring of op het bewijs dat u aan de politie hebt overgelegd, moet u zich wenden tot de directeur van de juridische afdeling die uw zaak voor de rechter behandelt.

Welke informatie ontvang ik tijdens het proces?

Tijdens het proces zal de openbare aanklager u laten weten wanneer en hoe de hoorzittingen zullen plaatsvinden en u informeren over de aard van de tegen de dader ingediende aanklacht. U kunt ook verzoeken om te worden geïnformeerd over eventuele definitieve uitspraken die in de loop van de procedure zijn gedaan.

Heb ik toegang tot de procesdossiers?

U hebt geen recht op inzage in de procesdossiers.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 31/10/2019