2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Save as PDF

Hvordan anmelder jeg en strafbar handling?

Du kan indgive anmeldelse til en hvilken som helst politimyndighed eller til den offentlige anklagemyndighed enten skriftligt eller mundtligt med optagelse af rapport eller elektronisk. Under strafferetssagen skal du redegøre for årsagen til, at du mener, at der er blevet begået en forbrydelse.

Hvordan kan jeg finde ud af, hvordan der følges op på sagen?

Hvis du har anmodet herom i anmeldelsen, er den kompetente myndighed forpligtet til at informere dig om de foranstaltninger, der træffes, inden for en måned at regne fra indgivelsen af anmeldelsen. Som offer er du principielt den forurettede, og du har derfor ret til at se sagsakterne. Du kan ligeledes anmode om at blive informeret om sagens gang. Den kompetente myndigheder forpligtet til at meddele dig sådanne oplysninger, medmindre de risikerer at skade formålet med straffesagen.

Har jeg ret til retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Ja. Du kan få retshjælp, endnu inden straffesagen indledes, og du kan få retshjælp under hele sagen og endog efter sagens afslutning. Retshjælpen ydes af advokater. Særligt sårbare ofre har under en straffesag ret til gratis retshjælp fra en rådgiver. Denne retshjælp kan ligeledes ydes gratis eller til nedsat takst til et offer, som på grund af en overlagt forbrydelse har været udsat for alvorlig legemsbeskadigelse, eller til en efterlevende efter et offer, som er død som følge af forbrydelsen, såfremt disse personer kan godtgøre, at de ikke er i besiddelse af tilstrækkelige midler. De øvrige ofre har ret til retshjælp mod vederlag.

Kan jeg få godtgjort mine udgifter (i tilknytning til min deltagelse i efterforskningen/sagen)? På hvilke betingelser?

Hvis du som den forurettede i en straffesag nedlægger påstand om skadeserstatning, erstatning for en ikke-økonomisk skade eller tilbagelevering baseret på ugrundet berigelse, og du i det mindste delvist får medhold, er den dømte person forpligtet til at godtgøre de omkostninger, du har afholdt i forbindelse med, at du har gjort dine rettigheder gældende. Hvis du nedlægger påstand herom, kan retten beslutte, at disse udgifter skal godtgøres, selv om du ikke får medhold i sagen.

Hvis du er vidne, har du ret til en vidnegodtgørelse. Du skal gøre denne ret gældende inden for en frist på tre dage efter afhøringen.

Har jeg en klageadgang, hvis min sag afsluttes, inden den indbringes for retten?

Du kan forsvare dig ved at indgive en klage. Med en sådan klage kan du bestride en politimyndigheds afgørelse eller visse afgørelser truffet af statsadvokaten under den forberedende sagsbehandling, og som er afgivet i form af kendelser. Som den forurettede kan du f.eks. bestride et tiltalefrafald eller en indstilling af strafforfølgning.

Kan jeg overvære retssagen?

Ja. Retten informerer dig (som den forurettede) om afholdelsen af retsmødet.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg blive det?

I tjekkisk ret sondres der mellem begreberne offer og forurettet part. Den forurettede er part i straffesagen. Ved den forurettede forstås hovedsageligt alle ofre med undtagelse af de personer, der er ofre på grund af deres familiemæssige tilknytning til en person, som er død som følge af en forbrydelse.

I det tjekkiske retssystem er du således offer og den forurettede (og dermed part i straffesagen, undtagen i ovennævnte tilfælde) – som den forurettede kan du nedlægge påstand om skadeserstatning, erstatning for en ikke-økonomisk skade eller tilbagelevering baseret på ugrundet berigelse. I princippet er du også vidne. Begrebet privat søgsmål findes ikke i tjekkisk ret, og du kan derfor ikke optræde som privat påtaleberettiget.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg i denne forbindelse?

Ofrenes rettigheder er hovedsageligt fastlagt i lov om ofre for strafbare handlinger og er beskrevet i de andre svar.

Med Link åbner i nyt vinduelov nr. 141/1961 i straffelovbogen tildeles den forurettede en række rettigheder bl.a. muligheden for at kræve skadeserstatning eller erstatning for en ikke-økonomisk skade som følge af en forbrydelse eller tilbagelevering baseret på ugrundet berigelse, som den tiltalte har opnået gennem forbrydelsen, eller muligheden for at appellere domskonklusionen om skadeserstatning, erstatning for en ikke-økonomisk skade og tilbagelevering baseret på ugrundet berigelse. Den forurettede har ligeledes ret til at fremsætte krav om fremlæggelse af supplerende beviser, til at få adgang til sagsakterne, til at overvære retssagen og et offentligt retsmøde i appelsagen, til at give udtryk for sin holdning til sagen inden sagens afslutning, til at deltage i drøftelser om tiltalefrafald og i et offentligt retsmøde om godkendelse af dette. Den forurettede har ret til at lade sig repræsentere ved en rådgiver og har i visse tilfælde ret til at indgive klage og anlægge sag.

Kan jeg fremsætte erklæringer under sagen eller fremlægge beviser? På hvilke betingelser?

Ja, du kan på et hvilket som helst tidspunkt under straffesagen mundtligt eller skriftligt fremsætte erklæringer om den indvirkning, som forbrydelsen har haft på dit liv. Som den forurettede kan du som part i sagen søge og fremlægge beviser og fremsætte forslag til bevisoptagelsen.

Hvilke oplysninger vil jeg få under sagen?

Du kan på anmodning få oplysning om:

  • at der ikke vil blive indledt en straffesag
  • på hvilket stadium straffesagen befinder sig
  • hvordan de gerninger, som den tiltalte har begået, kvalificeres
  • datoen og stedet for afholdelsen af det offentlige retsmøde,

og du vil ligeledes modtage den endelige afgørelse, hvormed sagen afsluttes.

Har jeg aktindsigt?

Ja, som den forurettede, har du aktindsigt. Hvis der foreligger en god begrundelse herfor, kan anklagemyndigheden eller politimyndigheden dog forbyde aktindsigt under den forberedende sagsbehandling.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/09/2020