3 - Má práva po skončení soudního řízení

Save as PDF

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Pokud byste chtěli podat odvolání proti rozsudku v případě, že obžalovaný byl zproštěn viny, musíte si uvědomit, že odvolání můžete podat pouze v případě, že jste byli účastníkem řízení.

Pokud jste byli účastníkem řízení a jste soukromým žalobcem, můžete podat opravný prostředek:

 • proti rozsudku ve lhůtě deseti dnů od jeho oznámení; odvolání může být založeno na různých důvodech a je možné žádat o přezkum důkazů. V tomto případě se jedná o řádné odvolání.
 • Kasační opravný prostředek je nutno podat do pěti dnů od oznámení rozsudku; jeho důvodem může být porušení zákona nebo španělské ústavy či procesní vady. V tomto případě se jedná o mimořádný opravný prostředek.

Jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky můžete podat kasační odvolání pouze co do výroku o náhradě škody.

Pokud jde o možnosti podat další odvolání, tak v případě, že jste nejprve podali řádné odvolání, můžete jako druhé odvolání podat ještě kasační odvolání. O kasačním odvolání rozhoduje Nejvyšší soud.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o odvoláních, která můžete podat proti rozsudkům, jež považujete za neslučitelné se svými právy.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

V případě, že jste podali příslušnou žádost, máte právo, aby vám byla oznamována tato rozhodnutí:

 • rozhodnutí nezahájit trestní řízení;
 • pravomocný rozsudek v řízení;
 • rozhodnutí uvěznit či propustit pachatele a možný útěk pachatele z vazby;
 • rozhodnutí, kterými se přijímají osobní ochranná opatření nebo upravují opatření již poskytnutá na zajištění vaší bezpečnosti;
 • rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí nebo zastrašování a která představují riziko pro vaši bezpečnost;
 • rozhodnutí, která vyžadují vaší účast na výkonu trestu a která se vydávají v záležitostech výkonu trestu odnětí svobody, a rozhodnutí, která se týkají zařazení pachatele do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd.

K vašim hlavním právům při výkonu soudního rozhodnutí patří právo být informováni o výměře trestu obžalovanému. Obecně platí, že informace o propuštění z výkonu trestu se považují za součást soukromí odsouzeného, které vám nemohou být sdělovány.

Pokud jste byli obětí trestného činu na základě pohlaví, budete výjimečně dostávat informace o procesním postavení obžalovaného a způsobu výkonu trestu po celou dobu platnosti ochranného nebo soudního příkazu.

Pokud jste v řízení měli postavení soukromého žalobce, můžete se podílet na rozhodnutí o přerušení výkonu trestu obžalovaného. Výkon trestů odnětí svobody v délce nepřesahující dva roky může být přerušen, pokud pachatel ve stanovené lhůtě nespáchá další trestný čin. Po tomto období trest uplyne. O přerušení výkonu trestu rozhoduje soud a soudce vás před přijetím rozhodnutí vyslechne.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu (Audiencia Nacional) s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev odsouzeným nebo jejich propuštění.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

V případě potřeby můžete na základě soudního rozhodnutí zůstat i po vynesení rozsudku pod ochranou. Můžete zůstat pod policejní ochranou nebo ve výjimečných případech vám může být poskytnuta nová totožnost nebo finanční podpora na změnu místa bydliště nebo zaměstnání.

V případě některých trestných činů, jako je násilí na základě pohlaví nebo domácí násilí, můžete požádat o vydání ochranného příkazu, o jehož dočasné platnosti rozhodne soudní orgán.

O vydání ochranného příkazu lze požádat přímo soudní orgán, státní zastupitelství, pracovníky policejních a bezpečnostních složek, úřady pro podporu obětem trestných činů, sociální služby nebo pečovatelské organizace napojené na orgány veřejné správy.

Ochranný příkaz představuje status komplexní ochrany, který zahrnuje preventivní opatření občanskoprávní a trestněprávní povahy stanovená právními předpisy a další podpůrná a sociální ochranná opatření zavedená v právním systému.

Poskytnutí ochranného příkazu znamená, že máte povinnost průběžně se informovat o procesním postavení obžalovaného nebo podezřelého a také o rozsahu a platnosti přijatých ochranných opatření. Budou vám vždy poskytovány zejména informace o situaci domnělého agresora při výkonu trestu odnětí svobody. Za tímto účelem bude ochranný příkaz předán vězeňské správě.

Vaši ochranu mohou také představovat různé sankce nebo bezpečnostní opatření uložená pachateli: soudní příkazy, zbavení rodičovských nebo opatrovnických práv, zbavení práva na držení nebo používání zbraní atd. V případech pozastavení výkonu trestu před nástupem do vězení může soudce dále zakázat pachateli pobyt na určitých místech nebo s k vám přiblížit, přinutit pachatele, aby se účastnil zvláštních výchovných programů, atd.

Jako oběť máte nárok:

a) požádat, aby podmíněně propuštěnému byla uložena opatření a pravidla týkající se chování, která stanoví právní předpisy a která považujete za nutná pro zajištění vaši bezpečnosti, pokud byla dotčená osoba usvědčena z činů, které by opodstatněně mohly vést k situaci, která by pro vás byla nebezpečná;

b) předkládat soudci nebo soudu všechny informace, které jsou důležité pro rozhodování o výkonu uloženého trestu, občanskoprávních odpovědnostech vzniklých spácháním trestného činu nebo přiznaných zabavení majetku.

Úřady pro podporu obětem trestných činů budou spolupracovat a koordinovat svůj postup se subjekty, zařízeními a službami, které mohou být zapojeny do podpory obětem: soudy, státní zastupitelství, pracovníci policejních a bezpečnostních složek, a to zejména v případě zranitelných obětí s vysokým rizikem viktimizace. Pokud jste obětí, která vyžaduje zvláštní ochranná opatření, posoudí navíc váš případ, aby určily, jaká ochranná, pomocná a podpůrná opatření je nutno přijmout, což může zahrnovat:

 • poskytnutí pomoci nebo podpory psychologů k řešení duševních otřesů vyvolaných trestným činem, a to za použití psychologických metod, které budou nejvhodnější pro péči o vás;
 • doprovod k soudnímu jednání;
 • informování o dostupných psychosociálních a pečovatelských možnostech a doporučení pro tyto služby, pokud o to požádáte;
 • jiná zvláštní podpůrná opatření, která by pro vás mohla být nutná, jste-li obětí s potřebou zvláštní ochrany;
 • doporučení pro specializované podpůrné služby.

Po jakou dobu?

Ochranná opatření soudní povahy platí po dobu stanovenou v příslušném rozhodnutí soudního orgánu.

Úřady pro podporu obětem trestných činů budou sledovat vaši situaci jako oběti – zejména v případech, kdy jste zranitelnou obětí – po celou dobu trvání trestního řízení a po přiměřenou dobu po jeho ukončení bez ohledu na to, zda je známa totožnost pachatele a výsledek řízení.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

K vašim hlavním právům při výkonu soudního rozhodnutí patří právo být informováni o výměře trestu obžalovanému. Obecně platí, že informace o propuštění z výkonu trestu se považují za součást soukromí odsouzeného, které vám nemohou být sdělovány.

Pokud jste byli obětí trestného činu na základě pohlaví, budete výjimečně dostávat informace o procesním postavení obžalovaného a způsobu výkonu trestu po celou dobu platnosti ochranného nebo soudního příkazu s výjimkou případu, kdy výslovně vyjádříte přání nedostávat v této záležitosti žádná vyrozumění.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev nebo propuštění odsouzených.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

V případě, že jste podali příslušnou žádost, máte právo, aby vám byla oznamována mimo jiné tato rozhodnutí:

 • rozhodnutí uvěznit či propustit pachatele a možný útěk pachatele z vazby;
 • rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí nebo zastrašování a která představují riziko pro vaši bezpečnost;
 • rozhodnutí, která vyžadují vaší účast na výkonu trestu a která se vydávají v záležitostech výkonu trestu odnětí svobody, a rozhodnutí, která se týkají zařazení pachatele do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev nebo propuštění odsouzených.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu?

Jako oběť trestného činu máte nárok:

 • požádat, aby podmíněně propuštěnému byla uložena opatření nebo pravidla týkající se chování, která stanoví právní předpisy a která považujete za nutná pro zajištění vaši bezpečnosti, pokud byla dotčená osoba usvědčena z činů, které by opodstatněně mohly vést k situaci představující nebezpečí pro oběť;
 • předkládat soudci nebo soudu všechny informace, které jsou důležité pro rozhodování o výkonu uloženého trestu, občanskoprávní odpovědnosti z důvodu spáchání trestného činu nebo přiznaných zabavení majetku.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev nebo propuštění odsouzených.

Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Pokud jste požádali, abyste dostávali vyrozuměni o určitých rozhodnutích vynášených v záležitostech výkonu trestu, týkajících se zařazení odsouzeného do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd., můžete proti těmto rozhodnutím podat odvolání i v případě, že jste nebyli stranou řízení. Záměr podat odvolání musíte oznámit příslušnému soudnímu úředníkovi, aniž by vám při tom musel asistovat právník, maximálně do pěti dnů od okamžiku, kdy jste byli o rozhodnutí vyrozuměni, a vlastní odvolání podat do patnácti dnů ode dne vyrozumění.

Podat odvolání proti možnosti zařadit odsouzeného do režimu otevřeného vězení stupně 3 můžete pouze tehdy, jste-li obětí jednoho z těchto trestných činů:

 • zabití;
 • potrat;
 • ublížení na zdraví;
 • trestné činy proti svobodě;
 • trestné činy mučení a proti morální integritě;
 • trestné činy proti sexuální svobodě a integritě;
 • trestné činy krádeže za použití násilí nebo zastrašení;
 • trestné činy terorismu;
 • trestné činy obchodování s lidmi.

Předtím, než vězeňský orgán přijme jakékoli z výše uvedených rozhodnutí, bude vám dané rozhodnutí sděleno, abyste mohli předložit argumenty, které považujete za vhodné, za podmínky, že jste podali příslušnou žádost o sdělování takových rozhodnutí.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou všechny potřebné informace o opravných prostředcích, které můžete podat proti rozsudkům, jež považujete za neslučitelné se svými právy.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 12/03/2019