Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden - England och Wales

This country is in a transition process to withdraw from the EU.


Som brottsoffer har du enligt lag vissa rättigheter före, under och efter domstolsförfarandet (rättegången). Du kan också få olika typer av stöd och kan begära ersättning för de skador som brottet orsakat.

Brottsmålsförfaranden i England och Wales börjar med en utredning där polisen samlar bevis. När polisen är klar med utredningen beslutar den, om det gäller ett mindre allvarligt brott, om den misstänkte ska åtalas. I allvarligare fall lämnas ärendet över till åklagarmyndigheten. Åklagaren undersöker om det finns tillräckligt med bevis mot den misstänkte för en fällande dom och om det ligger i allmänhetens intresse att åtala honom/henne. Om åklagaren beslutar att fallet inte ska gå vidare till åtal läggs det ned. Annars råder åklagaren polisen att väcka åtal mot den misstänkte och fallet förs till domstol.

Ärenden som rör mindre allvarliga brott avgörs vid Magistrates’ Courts (underrätt), oftast av en panel med tre lekmannadomare och mer sällan med en enda yrkesdomare. Allvarligare brottsfall (som våldtäkt eller rån) avgörs vid Crown Courts (brottsmålsdomstol) av en yrkesdomare och en lekmannajury. Juryn består av tolv personer som slumpmässigt väljs ut bland allmänheten. Juryn får lyssna på bevisen som läggs fram under rättegången och avgöra om den svarande är skyldig till brottet. Domaren fattar beslut i rättsliga frågor under rättegången, till exempel om vissa bevis får läggas fram. Om juryn finner den svarande skyldig fastställer domaren i slutet av rättegången domen för brottet enligt lag.

Mer information

Länken öppnas i ett nytt fönster1 - Mina rättigheter som brottsoffer

Länken öppnas i ett nytt fönster2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Länken öppnas i ett nytt fönster3 - Mina rättigheter efter rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 - Ersättning

Länken öppnas i ett nytt fönster5 - Min rätt till stöd och bistånd


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 05/09/2018