2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Save as PDF

Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Жертвата следва първо да съобщи на полицията за престъпление. Информация за това как да го направи може да бъде намерена тук: Връзката отваря нов прозорецсъобщаване на престъпление

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Ако сте жертва на престъпление, в срок от 5 работни дни имате право да получите от полицията следната информация и да ви бъдат разяснени причините, поради които заподозрян е:

 • арестуван;
 • повдигнато му е обвинение;
 • освободен, без да му бъде повдигнато обвинение;
 • пуснат под полицейска гаранция или в случай, че условията за полицейска гаранция са изменени или отменени.

В срок от 5 работни дни получаването ѝ в полицията, имате право да получите от полицията следната информация:

 • датата, часа и мястото на първото съдебно заседание;
 • когато заподозряният е пуснат под полицейска гаранция до явяването в съда, всички условия за полицейската гаранция и всички изменения на тези условия за полицейска гаранция.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

Жертвите и свидетелите не са страни в наказателното производство и следователно нямат право на правна помощ в Англия и Уелс.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Доставчиците на услуги, които отговарят за наказателното преследване на престъпление, трябва да разполагат с правила, съгласно които жертвите имат възможност да възстановят направени от тях разноски за присъствието им в съда, за да дадат показания.

Повече информация за претендирането на разноски за свидетелите може да бъде намерена Връзката отваря нов прозорецтук

И Връзката отваря нов прозорецтук

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

Ако не сте удовлетворени от решението на полицията или Кралската прокурорска служба (CPS) да не започва наказателно преследване, имате право да поискате преразглеждане на решението в съответствие с Националния съвет на началниците на полицията (NPCC) и схемите на Кралската прокурорска служба за правото на жертвата на преразглеждане.

Кралската прокурорска служба стартира своята схема за правото на жертвите на преразглеждане на 5 юни 2013 г. Полицейските сили в Англия и Уелс приеха схемата за правото на жертвите на преразглеждане на 1 април 2015 г. Схемите дават право на жертвите да поискат преразглеждане на решение на полицията или Кралската прокурорска служба да не започва наказателно преследване или да прекрати по друг начин наказателното производство.

Когато сте уведомен за решение, което отговаря на условията за преразгледане съгласно Националния съвет на началниците на полицията или схемата на Кралската прокурорска служба, имате право да получите достатъчно информация в уведомлението, която да ви даде възможност да решите дали искате или не да се извърши преразглеждане.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Ако знаете нещо, свързано с инцидент, можете да бъдете помолени да дадете показания в съда за прокуратурата или за защитата.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

За целите на Кодекса на добрите практики относно пострадалите от престъпление („Кодекс за жертвите на престъпления“), „жертва“ означава:

 • физическо лице, което е понесло вреди, включително физически, психически или емоционални вреди, или икономически загуби, които са причинени пряко от престъпление.
 • близък роднина (вж. речника) на лице, чиято смърт е причинена пряко от престъпление.

Ако знаете нещо, свързано с инцидент можете да бъдете помолен да дадете показания в съда за прокуратурата или за защитата. Ако познавате едно от лицата, участващи в делото, можете да бъдете помолен да дадете показания като свидетел, обрисуващ моралния лик на една от страните, обикновено от защитата. При всички случаи, показанията ви могат да бъдат от съществено значение за гарантиране на осъдителната или оправдателната присъда на обвиняемия.

Правото да бъдете въведен като частен обвинител е запазено в раздел 6, параграф 1 от Закон за наказателно преследване на престъпления (POA) от 1985 г. Има обаче някои ограничения:

 • Директорът на Прокуратурата (DPP) разполага съгласно член 6, параграф 2 от Закона за наказателно преследване на престъпления от 1985 г. с правомощията да предприеме частно наказателно преследване;
 • в някои случаи, преди да започне производството, частният обвинител трябва да поиска съгласието на Главния прокурор или на Директора на Прокуратурата.
Повече информация може да бъде намерена Връзката отваря нов прозорецтук

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

В Кодекса на добрите практики относно пострадалите от престъпление се определят правата на жертвите. Той може да бъде намерен Връзката отваря нов прозорецтук

Ако сте станали свидетел на престъпление, но не сте жертва, можете да имате достъп до услуги по-скоро съгласно Хартата за свидетелите, отколкото съгласно настоящия Кодекс. Тя може да бъде намерена Връзката отваря нов прозорецтук

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Ако знаете нещо, свързано с инцидент, можете да бъдете помолен да дадете показания в съда за прокуратурата или за защитата. Ако познавате едно от лицата, участващи в делото, можете да бъдете помолен да дадете показания като свидетел, обрисуващ моралния лик на една от страните, обикновено от защитата.

Ако сте жертва на престъпление, Декларацията на пострадалото лице (Victim Personal Statement (VPS)) ви дава възможност да обясните с ваши думи по какъв начин престъплението ви е засегнало физически, емоционално, финансово или по друг начин. Тя се различава от свидетелските показания за това какво се е случило към даден момент, като например какво сте видели или чули.

Декларацията на пострадалото лице ви дава право на глас в процеса на наказателно правосъдие. Въпреки това не можете да изразявате мнението си относно присъдата или наказанието, което заподозрения трябва да получи, тъй като това е решение на съда.

Имате право да ви бъде предложена възможността да изготвите Декларация на пострадалото лице по същото време, по което давате свидетелски показания пред полицията за това какво се е случило във връзка с престъплението.

Ако обвиняемият е признат за виновен, имате право да кажете дали желаете вашата Декларация на пострадалото лице да бъде прочетена на глас или да бъде пусната на запис (когато е записана) в съда. Вие имате също така право да кажете дали желаете да прочетете на глас вашата Декларация на пострадалото лице сами или да бъде прочетена от някой друг (например, члена на семейството или адвокат от Кралската прокурорска служба). Преди да решите дали искате вашата Декларация на пострадалото лице да бъде прочетена на глас или пусната в съда, ще получите съвет за възможните последствия, включително че тя може да бъде публикувана в медиите. Също така е възможно в съда да ви бъдат задавани въпроси относно вашата Декларация на пострадалото лице от защитата.

Ако не поискате вашата Декларация на пострадалото лице да бъде прочете на глас или да бъде пусната в съда, съдът е този, който решава дали и какви части от нея следва да бъдат прочетени на глас или пуснати и кой ще я прочете, като взема предвид вашите интереси. В повечето случаи някои или всички Декларации на пострадалото лице ще бъдат прочетени или пуснати в съда, освен ако съдът не реши, че са налице достатъчни основания да не го правите. Ще бъдете уведомен за решението на съда.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

Имате право:

 • да бъдете информиран в срок от 5 работни дни за резултатът от всички изслушвания за пускане под гаранция (всички съответни условия за гаранцията и всички съответни изменения по отношение на тези условия за гаранция), като ви бъдат посочени мотивите. Ако сте жертва на най-тежкото престъпление, постоянна мишена или сте уязвим или сплашен, имате право да получите тази информация в срок от 1 работен ден;
 • да бъдете информиран за датата, местоположението и резултата от всички заседания в наказателния съд по делото от Звеното за подпомагане на свидетели. Тази информация трябва да бъде предоставена в срок от 1 работен ден от получаването ѝ от съда от Звеното за подпомагане на свидетели;
 • да бъдете информирани, ако е издадена заповед за арест на заподозрян и за резултата от заседанието, ако заподозреният е арестуван повторно. Ако заподозрян бъде арестуван повторно след издаването на гаранция, той обикновено присъства в съда скоро след това. Тази информация трябва да бъде предоставена в срок от 5 работни дни от получаването ѝ от съда от Звеното за подпомагане на свидетели.
 • В случаите когато обвиняемият пледира невинен, да обсъдите със Звеното за подпомагане на свидетели всички ваши нужди и да бъдете препратен към съответната група или агенция за подкрепа, когато това е уместно;

Ако сте свидетел по време на процеса имате право:

 • да попитате съдебните служители дали можете да влезете в сградата на съда през отделен вход от заподозрения и неговото семейство и приятели;
 • когато обстоятелствата позволяват, да се срещнете с адвокат или представител на Кралската прокурорска служба и да му зададете въпроси относно съдебния процес. Той ще ви посочи, когато е възможно, колко дълго може да се наложи да изчакате, преди да дадете показания;
 • когато е възможно, да получите обяснение от адвоката или представителя на Кралската прокурорска служба, ако има забавяне в производството в този ден и колко дълго може да се наложи да изчакате;
 • да изчакате и да бъдете настанен в зона, отделна от заподозрения и неговото семейство и приятели - съдът ще гарантира, че това се прави, когато е възможно;
 • да ви бъдат предоставени специални мерки, когато са разпоредени от съда;
 • да ви бъде предоставено звено за контакт в съда, за да можете да разберете какво се случва в съда, докато тече заседанието.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Достъпът до съдебните документи се урежда от част 5 от Правилата за производството по граждански дела. Най-вероятно най-подходящите правила са 5.4C и 5.4D. Те могат да бъдат намерени Връзката отваря нов прозорецтук


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/01/2019