5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие

Save as PDF

Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Услугата за предоставяне на информация на жертвите на престъпления предлага информация за услугите за подкрепа, които са в близост до вас, за възстановителното правосъдие, системата за наказателно правосъдие, както и за Кодекса за жертвите на престъпления и Хартата за свидетелите. Връзката отваря нов прозорецУслуга за предоставяне на информация на жертвите на престъпления

Министерството на правосъдието (МП) възлага извършването на услуги в подкрепа на жертвите на престъпления на национално ниво чрез отпускане на безвъзмездни средства. То също така предоставя безвъзмездни средства на полицейските комисари и комисарите по престъпността (Police and Crime Commissioners) за възлагането/предоставянето на местно равнище на услуги за емоционална и практическа подкрепа на жертвите на престъпления в съответствие с член 43 от Закона за антисоциалното поведение, престъпността и полицейската дейност от 2014 г.

Достъпът до финансираните на местно равнище услуги е възложен чрез уебсайтовете на съответните полицейски комисари и комисари по престъпността. Можете да намерите подходящите полицейски комисари и комисари по престъпносттаВръзката отваря нов прозорецтук

Можете да намерите най-близкия Център за консултации при сексуално посегателство като се обадите на Връзката отваря нов прозорецтелефон 111 за услугата за неспешни случаи на NHS, като говорите с вашия общопрактикуващ лекар (GP) или с отделението за инциденти и спешни случаи към местната болница, или като посетите уебсайта на Връзката отваря нов прозорец„NHS Choices“Връзката отваря нов прозорецhttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Услугата за предоставяне на информация на жертвите на престъпления включва линия за предоставяне на информация за жертвите на престъпления: +44 808 168 9293.

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Да.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Полицията трябва да ви предостави информация за това къде и по какъв начин можете да получите съвет или подкрепа, включително достъп до медицинска помощ, всякаква специализирана помощ (като например психологическа помощ) и алтернативно настаняване.

Връзката отваря нов прозорецСъгласно част 7 от Закона за жилищното настаняване от 1996 г. (Housing Act)местните органи по жилищното настаняване трябва да помагат на лица и семейства, които са бездомни и кандидатстват за помощ.

Националната здравна служба предоставя подкрепа за:

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Много неправителствени организации и благотворителни организации предоставят съдействие, подкрепа, съвети, консултации и други общи и специализирани услуги на жертвите на престъпления на национално, регионално и местно равнище.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/01/2019