2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Save as PDF

Jak mohu trestný čin oznámit?

V první řadě byste měli trestný čin oznámit policii. Informace o příslušném postupu jsou k dispozici na této adrese: Odkaz se otevře v novém okně.oznámení trestného činu

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Jste-li obětí trestného činu, máte právo, aby vám policie sdělila následující informace a vysvětlila vám příslušné důvody do pěti dnů poté, co je podezřelá osoba:

 • zatčena,
 • poučena a vyslechnuta,
 • propuštěna bez obvinění,
 • propuštěna na policejní kauci nebo co došlo ke změně či zrušení podmínek kauce.

Máte právo, aby vám policie sdělila následující informace do pěti dnů poté, co tyto informace obdrží:

 • datum, čas a místo konání prvního soudního jednání,
 • je-li podezřelá osoba propuštěna na policejní kauci a má se dostavit k soudu, veškeré podmínky kauce a případné změny těchto podmínek kauce.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Oběti a svědci nejsou účastníky trestního řízení, a tudíž v Anglii a Walesu nesplňují podmínky pro poskytnutí právní pomoci.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Poskytovatelé služeb, kteří odpovídají za trestní stíhání trestného činu, musí mít stanovena pravidla, podle nichž mají oběti možnost získat náhradu výdajů vzniklých v souvislosti s poskytnutím svědecké výpovědi u soudu.

Další informace o požadování náhrady výdajů pro svědky jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde

a Odkaz se otevře v novém okně.zde

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím policie nebo úřadu státního zástupce nezahájit trestní stíhání, máte právo požádat o přezkum tohoto rozhodnutí v souladu s programy Národní rady policejních ředitelů (National Police Chiefs Council, NPCC) a úřadu státního zástupce pro právo obětí na přezkum (Victims’ Right to Review).

Úřad státního zástupce zahájil svůj program pro právo obětí na přezkum dne 5. června 2013. Policejní složky v Anglii a Walesu přijaly program pro právo obětí na přezkum dne 1. dubna 2015. Tyto programy dávají obětem právo požádat o přezkum rozhodnutí policie nebo úřadu státního zástupce nezahájit trestní stíhání nebo jinak ukončit trestní řízení.

Jestliže vám bude oznámeno rozhodnutí, které splňuje podmínky pro přezkum podle programu Národní rady policejních ředitelů nebo úřadu státního zástupce pro právo obětí na přezkum, máte právo v oznámení obdržet informace dostatečné k tomu, abyste se mohli rozhodnout, zda chcete, nebo nechcete, aby proběhl přezkum.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jestliže o určitém incidentu něco víte, můžete být požádáni o poskytnutí svědecké výpovědi před soudem pro obžalobu nebo obhajobu.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Pro účely Kodexu postupů pro oběti trestných činů („Kodexu pro oběti“) (Code of Practice for Victims of Crime, Victims’ Code), se „obětí“ rozumí:

 • fyzická osoba, která utrpěla újmu včetně fyzické, duševní či citové újmy či hmotnou ztrátu, které byly přímo způsobeny trestným činem,
 • blízký příbuzný (viz glosář) osoby, jejíž smrt byla přímo způsobena trestným činem.

Jestliže o určitém incidentu něco víte, můžete být požádáni o poskytnutí svědecké výpovědi před soudem pro obžalobu nebo obhajobu. Jestliže znáte jednu z osob, kterých se projednávaná věc týká, můžete být vyzváni k podání svědecké výpovědi týkající se charakteru této osoby, a to obvykle ze strany obhajoby. V každém případě může mít vaše svědecká výpověď zásadní význam z hlediska postupu vedoucího k odsouzení nebo osvobození obžalovaného.

Právo podat soukromou obžalobu je chráněno čl. 6 odst. 1 zákona o trestním stíhání protiprávních činů z roku 1985 (Prosecution of Offences Act 1985). Existují však určitá omezení:

 • ředitel úřadu státního zástupce (Director of Public Prosecutions) má podle čl. 6 odst. 2 zákona o trestním stíhání protiprávních činů z roku 1985 pravomoc soukromou obžalobu převzít,
 • v některých případech si musí soukromý žalobce před zahájením řízení vyžádat souhlas nejvyššího státního zástupce (Attorney General) nebo ředitele úřadu státního zástupce.
Více informací je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Kodex postupů pro oběti trestných činů stanoví nároky obětí. Je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde

Pokud jste se stali svědkem trestného činu, ale nejste obětí, můžete využít služeb, které nestanoví kodex, ale Charta svědků (Witness Charter). Charta svědků je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Jestliže o určitém incidentu něco víte, můžete být požádáni o poskytnutí svědecké výpovědi před soudem pro obžalobu nebo obhajobu. Jestliže znáte jednu z osob, kterých se projednávaná věc týká, můžete být vyzváni k podání svědecké výpovědi týkající se charakteru této osoby, a to obvykle ze strany obhajoby.

Jste-li obětí trestného činu, poskytuje vám osobní prohlášení oběti příležitost vysvětlit vlastními slovy, jak vás trestný čin zasáhl, zda fyzicky, citově, finančně či jakkoli jinak. V tom se prohlášení liší od svědecké výpovědi o tom, co se v daném okamžiku stalo, například co jste viděli nebo slyšeli.

Osobní prohlášení oběti vám dává možnost vyslovit se v rámci trestního řízení. Nesmíte však vyjadřovat svůj názor na odsouzení nebo trest, který by měl být podezřelé osobě uložen, neboť o této věci rozhoduje soud.

Máte právo, aby vám byla při vaší svědecké výpovědi na policii týkající se trestného činu nabídnuta možnost učinit osobní prohlášení oběti.

Je-li obžalovaný shledán vinným, máte právo se vyjádřit, zda chcete, aby bylo vaše osobní prohlášení oběti u soudu nahlas přečteno nebo přehráno (pokud existuje jako zvukový záznam). Máte také právo říci, zda byste chtěli své osobní prohlášení oběti přečíst u soudu sami, nebo zda je má přečíst někdo jiný (například váš rodinný příslušník nebo advokát úřadu státního zástupce). Nežli se rozhodnete, zda chcete, aby bylo vaše osobní prohlášení oběti u soudu nahlas přečteno nebo přehráno, budete poučeni o možných důsledcích včetně toho, že o vašem osobním prohlášení oběti by mohly informovat sdělovací prostředky. Otázky týkající se vašeho osobního prohlášení oběti by vám také mohla položit obhajoba.

Pokud požadujete, aby bylo vaše osobní prohlášení oběti u soudu nahlas přečteno nebo přehráno, je na soudu, aby s přihlédnutím k vašim zájmům rozhodl, zda má být osobní prohlášení oběti přečteno nebo přehráno, které jeho části mají být přečteny nebo přehrány a kdo je přečte. Ve většině případů bude přečteno nebo přehráno celé vaše osobní prohlášení oběti, pokud soud nerozhodne, že existují oprávněné důvody tak neučinit. O rozhodnutí soudu budete informováni.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Máte právo:

 • být do pěti pracovních dnů informováni o výsledku jakýchkoli soudních jednání o kauci (o případných významných podmínkách kauce a případných změnách těchto podmínek kauce) a obdržet odůvodnění. Jste-li obětí nejzávažnějšího trestného činu, jste-li trvale cílem trestné činnosti, jste-li zranitelná nebo zastrašovaná osoba, máte právo tuto informaci obdržet do jednoho pracovního dne,
 • být příslušným útvarem péče o svědky (Witness Care Unit) informováni o datu, místě a výsledku jakýchkoli jednání trestního soudu v dané věci. Tyto informace musí být poskytnuty do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy je útvar péče o svědky obdrží od soudu,
 • být informováni, pokud je vydán příkaz k zatčení podezřelé osoby, a obdržet informace o výsledku jednání, pokud je podezřelá osoba znovu zadržena. Je-li podezřelá osoba znovu zadržena poté, co byl vydán příkaz k zatčení, dostaví se pak obvykle brzy k soudu. Tyto informace musí být poskytnuty do pěti pracovních dnů od okamžiku, kdy je útvar péče o svědky obdrží od soudu,
 • v případech, kdy podezřelá osoba nepřizná vinu, projednejte veškeré své případné potřeby s útvarem péče o svědky. Dle potřeby vám bude poskytnut kontakt na příslušnou podpůrnou skupinu nebo agenturu.

Pokud v soudním jednání vystupujete jako svědek, máte právo:

 • požádat pracovníky soudu, zda byste mohli do soudní budovy vstoupit jiným vchodem než podezřelá osoba a její rodina a přátelé,
 • pokud to okolnosti dovolí, setkat se s advokátem nebo zástupcem úřadu státního zástupce a položit mu otázky týkající se soudního řízení. Pokud je to možné, státní zástupce vám sdělí, jak dlouho budete muset před podáním svědecké výpovědi čekat,
 • je-li to možné, obdržet od advokáta nebo zástupce úřadu státního zástupce vysvětlení, pokud v řízení dojde v daný den ke zdržení, a informaci o odhadované době čekání,
 • čekat a být usazeni v prostoru odděleném od podezřelé osoby a její rodiny a přátel - soud zajistí, aby tomu tak bylo vždy, kdy to bude možné,
 • aby vám byla zajištěna případná zvláštní opatření, pokud je soud nařídí,
 • získat u soudu kontaktní osobu, abyste mohli zjistit, co se v dané věci děje během jejího projednávání.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Přístup k dokumentům soudu upravuje část 5 občanského soudního řádu (Civil Procedure Rules). Pravděpodobně nejvíce relevantními pravidly jsou ustanovení 5.4C a 5.4D. Jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 30/01/2019