4 - Hüvitis

Save as PDF

Kuidas nõuda kurjategijalt kahju hüvitamist? (nt kohtuasi, tsiviilnõue, tsiviilhagi kriminaalmenetluses)

2012. aasta kuriteokahju hüvitamise kava (Criminal Injuries Compensation Scheme 2012)

2012. aasta kuriteokahju hüvitamise kava on riigieelarvest rahastatav kava, mille eesmärk on hüvitada kahju vägivallakuritegude süütutele ohvritele Suurbritannias. Kava haldab ja hüvitamise taotluste rahuldamise otsused teeb kuriteokahju hüvitamise amet (Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)). Kõiki hüvitisnõudeid siiski ei rahuldata; Teil peab olema kava eeskirjade kohaselt õigus saada hüvitist.

Kava käsitlev juhend on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akensiin.

Taotluse saab täita Lingil klikates avaneb uus akensiin.

Kohtu määratud hüvitis

Rahukohus (Magistrates’ Court) võib mõista välja hüvitise summas kuni 5000 Inglise naela süüdistuse kohta. Kroonikohtu (Crown Court) volitused on piiramatud, kuid arvesse tuleks võtta kurjategija võimalusi.

Hüvitis mõistetakse välja summas, mida kohus peab kõiki tõendeid ning süüdistaja ja kaitsja väiteid arvesse võttes sobivaks.

Kohus peab hüvitise väljamõistmist väga tähtsaks ning peab põhjendama oma otsust hüvitist mitte välja mõista.

Lisateavet hüvitise väljamõistmise kohta saab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Tsiviilhagi

Tsiviilhagi esitamise üle otsustate Teie, kannatanu. See võib siiski mõjutada muid kahju hüvitamise nõudeid. Kasulik on küsida nõu advokaadilt.

Teavet hagi esitamise kohta saab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Kohus andis kurjategijale korralduse hüvitada mulle kahju / maksta hüvitist. Kuidas ma saan tagada, et kurjategija järgib seda korraldust?

Hüvitise maksmise korralduse täitmisele pööramine on kohtu ülesanne.

Kas riik võib teha mulle ettemakse juhul, kui kurjategija korraldust ei järgi? Millistel tingimustel?

Ei, Inglismaal ja Walesis kohtu määratud hüvitist ette ei maksta.

Kas mul on õigus saada riigilt hüvitist?

Teil võib olla õigus saada hüvitist kuriteokahjude hüvitamise kava alusel; lisateavet saab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Kas mul on õigus saada hüvitist juhul, kui kurjategijat ei mõisteta süüdi?

Te võite saada kuriteokahju hüvitamise kava alusel hüvitist isegi juhul, kui kallaletungija ei ole teada või ei ole süüdi mõistetud. Lisateavet saab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Kas mul on õigus erakorralisele ettemaksele, kui ma ootan otsust oma hüvitisnõude kohta?

Kui kuriteokahju hüvitamise amet (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA) on veendunud, et taotlejal on õigus saada hüvitist, kuid ta ei saa lõplikku otsust teha, võib ta kaaluda vahemakse tegemist. Kahju hüvitamise amet ei saa lõplikku otsust teha tõenäoliselt seetõttu, et ta ootab Teile tekitatud kahju pikaajalise mõju ilmnemist.

Lisateavet saab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/01/2019