2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Save as PDF

Ako môžem oznámiť trestný čin?

Mala by v prvom rade oznámiť trestný čin polícii. Informácie o tom, ako to urobiť, sú k dispozícii tu: Odkaz sa zobrazí v novom okneoznamovanie trestného činu

Ako môžem zistiť, ako sa daný prípad rieši?

Ak ste obeťou trestného činu, ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli poskytnuté informácie týkajúce sa nasledujúcich informácií a vysvetlenie dôvodov do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu:

 • zatknutá;
 • obvinená;
 • prepustená bez toho, aby bolo proti nej vznesené obvinenie;
 • prepustená na policajnú kauciu, alebo ak sa zmenili alebo zrušili podmienky policajnej kaucie.

Ste oprávnení na to, aby vám zo strany polície boli poskytnuté informácie týkajúce sa nasledujúcich informácií a vysvetlenie dôvodov do piatich pracovných dní odo dňa, kedy polícia tieto informácie získala:

 • dátum, čas a miesto konania prvého súdneho pojednávania;
 • v prípade, že je osoba podozrivá zo spáchania trestného činu prepustená na policajnú kauciu, aby sa dostavila na súd, akékoľvek podmienky kaucie a akékoľvek zmeny týchto podmienok kaucie.

Som oprávnený/á na to, aby mi bola poskytnutá právna pomoc (počas vyšetrovania alebo súdneho konania)? Za akých podmienok?

Obete a svedkovia nie sú stranami v trestnom konaní, a preto nie sú oprávnení na to, aby im v Anglicku a Walese bola poskytnutá právna pomoc.

Môžem si uplatňovať náhradu výdavkov (vynaložených na účasť na vyšetrovaní/súdnom konaní)? Za akých podmienok?

Poskytovatelia služieb, ktorí sú zodpovední za stíhanie trestného činu, musia mať pravidlá, podľa ktorých majú obete možnosť náhrady výdavkov, ktoré vznikli na základe účasti na súde s cieľom poskytnúť dôkazy.

Ďalšie informácie o uplatňovaní náhrady výdavkov, ktoré vznikli svedkom, sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

A Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Môžem sa odvolať, ak sa môj prípad uzavrie pred tým, než postúpim vec súdu?

Ak nie ste spokojní s rozhodnutím polície alebo CPS nepokračovať v stíhaní, ste oprávnení na to, aby sa vykonalo preskúmanie tohto rozhodnutia v súlade s programami národných rád náčelníkov polície (NPCC) a CPS v oblasti práva obetí na preskúmanie.

CPS spustil svoj program v oblasti práva obetí na preskúmanie 5. júna 2013. Policajné zložky v Anglicku a Walese prijali program v oblasti práva obetí na preskúmanie 1. apríla 2015. Programy poskytujú obetiam trestných činov právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia polície alebo CPS nepokračovať v stíhaní alebo iným spôsobom ukončiť trestné konanie.

Ak vám bolo oznámené rozhodnutie, ktoré spĺňa podmienky na preskúmanie podľa programu NPCC alebo programu CPS, ste oprávnení na to, aby vám v oznámení boli poskytnuté dostatočné informácie, aby ste sa mohli rozhodnúť, či si želáte, aby sa vykonalo preskúmanie.

Môžem sa zapojiť do súdneho konania?

Ak viete niečo o incidente, môžete byť požiadaní, aby ste na súde poskytli dôkazy potrebné na stíhanie alebo obhajobu.

Aká je moja oficiálna úloha v systéme súdnictva? Napríklad, som alebo sa môžem rozhodnúť byť: obeťou, svedkom, občianskou stranou alebo súkromným žalobcom?

Na účely Kódexu postupov pre obete trestných činov (ďalej len „Kódex pre obete“) je „obeťou“:

 • fyzická osoba, ktorá utrpela ujmu vrátane fyzickej, mentálnej alebo emocionálnej ujmy alebo majetkovej ujmy priamo spôsobenú trestným činom;
 • blízky príbuzný (pozri slovník) osoby, ktorej smrť bola priamo spôsobená trestným činom.

Ak viete niečo o incidente, môžete byť požiadaní, aby ste na súde poskytli dôkazy potrebné na stíhanie alebo obhajobu. Ak poznáte jednu z osôb zapojených do prípadu, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli dôkazy v postavení svedka, spravidla zo strany obhajoby. V každom prípade môžu byť vaše dôkazy rozhodujúce pre zabezpečenie odsúdenia alebo oslobodenia osoby obžalovanej zo spáchania trestného činu.

Právo vzniesť súkromnú obžalobu je zachované v článku 6 ods. 1 zákona o stíhaní trestných činov (POA) z roku 1985. Existujú však určité obmedzenia:

 • Riaditeľ verejnej prokuratúry (DPP) má podľa článku 6 ods. 2 POA z roku 1985 právomoc prevziať súkromnú obžalobu;
 • v niektorých prípadoch musí súkromný žalobca pred začatím konania požiadať o súhlas generálneho prokurátora alebo DPP.
Ďalšie informácie sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Aké sú moje práva a povinnosti v tejto úlohe?

V Kódexe postupov pre obete trestných činov sa stanovujú nároky obetí. Je k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Ak ste boli svedkami trestného činu, ale nie ste obeťou, môžete získať prístup k službám podľa Charty svedkov, a nie podľa tohto Kódexu. Je k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu

Môžem počas súdneho konania predložiť vyhlásenie alebo poskytnúť dôkazy? Za akých podmienok?

Ak viete niečo o incidente, môžete byť požiadaní, aby ste na súde poskytli dôkazy potrebné na stíhanie alebo obhajobu. Ak poznáte jednu z osôb zapojených do prípadu, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli dôkazy v postavení svedka, spravidla zo strany obhajoby.

Ak ste obeťou trestného činu, v osobnom vyhlásení obete (VPS) sa vám poskytne možnosť vysvetliť svojimi vlastnými slovami, aký vplyv mal na vás tento trestný čin, či už fyzický, emocionálny, finančný alebo iný. To sa líši od vyhlásenia svedka o tom, čo sa v tom čase stalo, ako napríklad o tom, čo ste videli alebo počuli.

Na základe VPS získavate hlas v rámci trestného konania. Nesmiete však vyjadriť svoj názor na rozsudok alebo trest, ktorý by mala osoba podozrivá zo spáchania trestného činu dostať, pretože prijatie rozhodnutia je úlohou súdu.

Ste oprávnení na to, aby vám bola poskytnutá možnosť predložiť VPS súčasne s predložením vyhlásenia svedka polícii o tom, čo sa v súvislosti s trestným činom stalo.

Ak je osoba obžalovaná zo spáchania trestného činu uznaná za vinnú, ste oprávnení povedať, či by ste chceli, aby vaše VPS bolo prečítané nahlas alebo prehrávané (ak bolo zaznamenané) na súde. Ste tiež oprávnení povedať, či by ste chceli prečítať vaše VPS nahlas sami, alebo aby ho nahlas prečítal niekto iný (napríklad rodinný príslušník alebo advokát CPS). Pred tým, než sa rozhodnete, či si želáte, aby vaše VPS bolo prečítané nahlas alebo prehrávané na súde, budete informovaní o možných dôsledkoch, vrátane toho, že vaše VPS by mohlo byť hlásené v médiách. Môžete tiež dostať otázky týkajúce sa vášho VPS na súde zo strany obhajoby.

Ak požiadate o to, aby vaše VPS bolo prečítané nahlas alebo prehrávané na súde, je úlohou súdu, aby rozhodol, či a aké časti VPS by mali byť prečítané nahlas alebo prehrávané, a kto ich bude čítať, berúc do úvahy vaše záujmy. Vo väčšine prípadov budú niektoré časti vášho VPS alebo celé vaše VPS prečítané alebo prehrávané, pokiaľ súd nerozhodne, že existujú vážne dôvody na to, aby tak neurobil. Budete informovaní o rozhodnutí súdu.

Aké informácie mi budú poskytnuté počas súdneho konania?

Ste oprávnení na:

 • to, aby ste boli informovaní o výsledku akéhokoľvek pojednávania o kaucii (akékoľvek podmienky kaucie a akékoľvek zmeny týchto podmienok kaucie) s uvedením dôvodov do piatich pracovných dní. Ak ste obeťou najzávažnejšieho trestného činu, ktorá je trvalým cieľom alebo zraniteľná alebo zastrašovaná, ste oprávnení na to, aby vám boli poskytnuté tieto informácie do jedného pracovného dňa;
 • to, aby ste boli informovaní o dátume, mieste a výsledku všetkých trestných súdnych pojednávaní týkajúcich sa prípadu zo strany vašej Jednotky starostlivosti o svedkov. Tieto informácie musia byť poskytnuté do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy Jednotka starostlivosti o svedkov tieto informácie získala od súdu;
 • to, aby ste boli informovaní, ak bol vydaný zatykač na osobu podozrivú zo spáchania trestného činu, a o výsledku pojednávania, ak bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu opätovne zatknutá. Ak bola osoba podozrivá zo spáchania trestného činu opätovne zatknutá po vydaní zatykača, obvykle sa dostaví na súd krátko potom. Tieto informácie musia byť poskytnuté do piatich pracovných dní odo dňa, kedy Jednotka starostlivosti o svedkov tieto informácie získala od súdu;
 • v prípadoch, ak osoba podozrivá zo spáchania trestného činu nepriznala svoju vinu, to, aby ste mohli prediskutovať všetky potreby, ktoré môžete mať, s Jednotkou starostlivosti o svedkov, a podľa potreby sa mohli obrátiť na príslušnú podpornú skupinu alebo agentúru;

Ak ste svedkom počas súdneho konania, ste oprávnení na:

 • to, aby ste mohli požiadať zamestnancov súdu o vstup do budovy súdu prostredníctvom samostatného vchodu od vchodu, ktorý využíva na vstup osoba podozrivá zo spáchania trestného činu a jej rodina a priatelia;
 • ak to okolnosti dovolia, na to, aby ste sa mohli stretnúť s advokátom alebo zástupcom CPS a položiť mu otázky týkajúce sa súdneho konania. Uvedú, ak to bude možné, ako dlho budete pravdepodobne musieť čakať pred poskytnutím dôkazov;
 • ak je to možné, to, aby vám bolo poskytnuté vysvetlenie zo strany advokáta alebo zástupcu CPS, ak dôjde k prieťahom v konaní, o dni a o tom, ako dlho bude pravdepodobne potrebné čakať;
 • to, aby ste mohli čakať a sedieť v oddelenom priestore od priestoru, v ktorom čaká a sedí osoba podozrivá zo spáchania trestného činu a jej rodina a priatelia - súd zabezpečí, aby sa to vykonalo, ak je to možné;
 • to, aby boli prijaté akékoľvek osobitné opatrenia, ktoré sú pre vás určené, ak boli tieto nariadené súdom;
 • to, aby vám bolo poskytnuté kontaktné miesto na súde, aby ste mohli zistiť, čo sa deje v súvislosti s prípadom počas pojednávania.

Budem môcť mať prístup k súdnym spisom?

Prístup k súdnym dokumentom sa upravuje v časti 5 občianskoprávneho poriadku. Pravdepodobne najdôležitejšími pravidlami sú pravidlá 5.4C a 5.4D. Sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 01/02/2019