Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden - Frankrike


Du anses vara brottsoffer om du har lidit skada (t.ex. om du själv har skadats eller din egendom har skadats eller stulits etc.) som en följd av en händelse som utgör ett brott enligt nationell rätt. Som brottsoffer har du enligt lag vissa individuella rättigheter före, under och efter förfarandet i domstol.

I Frankrike består straffrättsliga förfaranden av utredning och rättegång. Det finns två typer av brottsutredningar, beroende på vilken typ av brott som begåtts: en polisutredning som utförs av kriminalpoliser under ledning av den allmänna åklagaren och en rättslig utredning (förundersökning) som utförs av kriminalpoliser under ledning av förundersökningsdomaren eller av förundersökningsdomaren själv.

Efter avslutad utredning kan ärendet, beroende på vilken bevisning som samlats in, avslutas eller lämnas över till domstol för rättslig prövning. Om ärendet går till domstol bedömer domstolen bevisningen och avgör om den tilltalade är skyldig eller oskyldig. Om den tilltalade förklaras skyldig dömer domstolen honom eller henne till en påföljd. I annat fall förklaras den tilltalade oskyldig och friges eller frias från anklagelserna.

Mer information

Länken öppnas i ett nytt fönster1 - Mina rättigheter som brottsoffer

Länken öppnas i ett nytt fönster2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Länken öppnas i ett nytt fönster3 - Mina rättigheter efter rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 - Ersättning

Länken öppnas i ett nytt fönster5 - Min rätt till stöd och bistånd


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 04/10/2018