1 – MOJE PRÁVA V PRŮBĚHU VYŠETŘOVÁNÍ TRESTNÉHO ČINU

Save as PDF

Jak a kde mohu oznámit trestný čin?

Jak mohu sledovat, co orgány učiní po oznámení trestného činu?

Jak se mohu podílet na vyšetřování trestného činu?

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Jaké informace mohu obdržet od policie nebo organizací poskytujících podporu svědkům v průběhu vyšetřování trestného činu?

Jak mohu obdržet právní pomoc?

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Jaké služby a pomoc mohu obdržet během vyšetřování trestného činu?

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Jak se bude ve věci postupovat poté, co skončí vyšetřování?

Mohu podat opravný prostředek, pokud byla daná věc uzavřena, aniž by byla předána soudu?

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Další informace

Jak a kde mohu oznámit trestný čin?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete jej oznámit na policii. Trestný čin může místo vás oznámit váš manžel/manželka, rodiče, bratr, sestra nebo opatrovník. Uvědomit policii můžete rovněž v případě, že jste se dozvěděli o trestném činu, i když sami nejste jeho obětí.

Trestný čin můžete oznámit ústně tak, že se dostavíte na nejbližší policejní stanici, nebo písemně podáním trestního oznámení na policejní stanici či zasláním dopisu. Pokud se rozhodnete zaslat písemné trestní oznámení, můžete je vyhotovit sami, nebo můžete využít pomoci právního zástupce. Není stanovena žádná závazná forma, kterou byste museli použít, trestní oznámení však musí být podáno v angličtině nebo maltštině. Musíte uvést své osobní údaje. Anonymní trestní oznámení jsou v zásadě přípustná, policie však na základě tohoto trestního oznámení zahájí vyšetřování pouze v případě, jedná-li se o velmi závažný trestný čin.

Pro oznámení trestného činu není stanovena žádná lhůta. Zákon však stanoví, že pokud od spáchání trestného činu uplynula určitá lhůta, nelze již pachatele trestně stíhat. Tato lhůta se liší v závislosti na trestném činu a činí od tří měsíců u nejméně závažných trestných činů (např. slovní napadení) do dvaceti let u zvlášť závažných trestných činů (např. vraždy). Po uplynutí této lhůty můžete stále podat trestní oznámení, policie však nebude trestný čin vyšetřovat, nebo i když policie provede vyšetřování, soud zprostí pachatele viny.

U některých deliktů musíte podat na policii zvláštní oznámení. Jedná se o případy, kdy by bez tohoto oznámení nemohla policie zahájit vyšetřování. Oznámení jsou obvykle (nikoli však nutně) podávána písemně. Můžete využít služeb právního zástupce, aby pro vás toto oznámení vypracoval. Oznámení musí obsahovat vaše osobní údaje (jméno, adresa, číslo průkazu totožnosti), informace o pachateli, popis události a seznam svědků, které chcete, aby policie vyslechla, včetně jejich adres. Doporučuje se rovněž (není to však povinné) uvést odkaz na právní předpis, který podle vašeho názoru pachatel porušil.

Jak mohu sledovat, co orgány učiní po oznámení trestného činu?

Pokud oznámíte trestný čin, obdržíte číslo jednací. Toto číslo můžete využít ke sledování dalšího postupu ve vaší věci. V praxi toto můžete ověřit rovněž pomocí data podání trestního oznámení. Informace o vyšetřování můžete získat tak, že se na policejní stanici dostavíte osobně, nebo se na ni obrátíte telefonicky.

Jak se mohu podílet na vyšetřování trestného činu?

Během vyšetřování nemusíte mít právního zástupce, z důvodu složitých postupů se však doporučuje, abyste ho měli. Jestliže chcete být zastoupeni právním zástupcem, musíte za jeho služby zaplatit.

Pokud chcete, můžete policii sdělit jakékoli informace, které jsou důležité pro vaši věc. Nemusíte prokázat žádný aspekt trestného činu, máte-li však důkazy, které považujete za důležité pro vyšetřování, můžete je vy nebo váš právní zástupce předat příslušníkovi policie, který je pověřen vaší věcí.

S největší pravděpodobností budete požádáni, abyste se dostavili k výslechu jako svědci.

Během vyšetřování je vyšetřovací spis obvykle důvěrný a přístup k němu mají pouze orgány, které se zabývají vaší věcí.

Jaká jsou moje práva coby svědka?

Jako svědek můžete odmítnout odpovědět na určité otázky. Doporučuje se však odpovědět na všechny dotazy, abyste usnadnili vyšetřování a nevyvolali podezření, že určité informace tajíte.

Na otázky však nemusíte odpovídat ani nemusíte předložit jakýkoli dokument či jiný předmět doličný, který by vás mohl usvědčit.

Jste-li v nebezpečí, máte právo na zařazení do programu na ochranu svědků, který bude chránit váš život a majetek a rovněž život a majetek vašich rodinných příslušníků a ve zvláštních případech může umožňovat vyplacení určitých dávek.

Jsem nezletilá osoba. Mám dodatečná práva?

Jste-li nezletilá osoba, může trestný čin na policii místo vás oznámit váš rodič nebo opatrovník.

Můžete obdržet rovněž psychologické poradenství, rady a jinou pomoc od národní agentury sociálních služeb pro děti a rodiny v nouzi Odkaz se otevře v novém okně.Appogg. Tyto služby jsou bezplatné a nezávisí na vyšetřování trestného činu.

Jste-li dítě a jste-li závislí na údajném pachateli (pachatel je například vašim rodičem), můžete být umístěni do zvláštního zařízení Ministerstva pro sociální solidaritu, kde obdržíte pomoc a podporu od kvalifikovaných psychologů a sociálních pracovníků.

Jaké informace mohu obdržet od policie nebo organizací poskytujících podporu svědkům v průběhu vyšetřování trestného činu?

Orgány zabývající se vaší věcí nejsou povinny poskytnout vám informace. Informace o svých právech a o své účasti na řízení můžete obdržet od svého právního zástupce, pokud jej máte.

Mohu obdržet právní pomoc?

Bezplatná právní pomoc není během vyšetřování trestného činu pro oběti dostupná.

Jak mohu získat ochranu, pokud jsem v nebezpečí?

Jestliže policie dospěje k závěru, že pachatel je nebezpečná osoba a že hrozí nebezpečí odplaty, požádá soud, aby nařídil uvalení vazby.

Příslušníka policie, který je pověřen vaší věcí, můžete požádat rovněž o zařazení do programu na ochranu svědků. Musíte prohlásit, že budete proti pachateli svědčit během soudního jednání. Je-li příslušník policie přesvědčen, že vaše svědectví či jiné důkazy, které máte k dispozici, jsou důležité pro danou věc, požádá nejvyššího státního zástupce, aby vás zařadil do programu na ochranu svědků. Tento program se může vztahovat rovněž na vaše rodinné příslušníky a jiné příbuzné. Obvykle sestává z opatření, která zajišťují vaši osobní bezpečnost a/nebo chrání váš majetek.

Jaké služby a pomoc mohu obdržet během vyšetřování trestného činu?

Můžete obdržet lékařskou pomoc, musíte však za ni zaplatit, nemáte-li platný průkaz zdravotního pojištění. Občané 27 členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska mohou využít Odkaz se otevře v novém okně.evropský průkaz zdravotního pojištění. V případě potřeby můžete obdržet rovněž psychologickou pomoc a jiné formy pomoci, za poskytnuté služby však musíte zaplatit.

Jste-li obětí domácího násilí, můžete obdržet bezplatnou pomoc od Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro domácí násilí a agentury Odkaz se otevře v novém okně.Appogg.

Je možné dosáhnout narovnání/smíru nebo zahájit mediaci mezi mnou a pachatelem?

Dosáhnout narovnání nebo zahájit mediaci mezi vámi a pachatelem nelze. Existuje pouze možnost vyjednávání o vině a trestu mezi státním zástupcem a pachatelem, tohoto řízení se však neúčastníte. Je-li toto vyjednávání o vině a trestu úspěšné, bude mezi státním zástupcem a pachatelem uzavřena dohoda, která je poté předložena soudu ke schválení.

Jak se bude ve věci postupovat poté, co skončí vyšetřování?

Na konci vyšetřování bude rozhodnuto o tom, zda pro soudní řízení existuje dostatek důkazních prostředků. V závislosti na tom, o jak závažný trestný čin se jedná, existují dvě možnosti:

  • Jestliže jde o trestný čin méně závažné povahy a vyšetřování vedl příslušník policie, tento rozhodne, zda bude věc předána smírčímu soudu (Court of Magistrates) za účelem soudního řízení.
  • Pokud jde o trestný čin závažné povahy a vyšetřování vedl vyšetřující soudce, bude se u smírčího soudu konat soudní jednání. Při tomto jednání soud přezkoumá důkazní prostředky, a pokud rozhodne, že by daná věc měla být předána k soudnímu řízení, zašle ji nejvyššímu státnímu zástupci, který věc postoupí trestnímu soudu (Criminal Court) za účelem soudního řízení.

Je-li vaše věc předána soudu za účelem soudního řízení, zašle vám policie oznámení. Pokud soud rozhodne, že vás vyslechne jako svědka, bude v oznámení uveden rovněž čas a místo konání výslechu.

Mohu podat opravný prostředek, pokud byla daná věc uzavřena, aniž by byla předána soudu?

Pokud trestný čin vyšetřuje příslušník policie a rozhodne věc uzavřít, aniž by ji postoupil soudu, můžete jako oběť podat opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí smírčímu soudu. Smírčí soud vás požádá, abyste pod přísahou potvrdili informace, které jste uvedli v trestním oznámení, a abyste prohlásili, že jste ochotni svědčit u soudu. Budete muset zaplatit rovněž určitou peněžní částku, kterou stanoví soud, jako záruku, že váš úmysl trestně stíhat pachatele je vážný. Smírčí soud přezkoumá důkazní prostředky, a pokud je bude považovat za dostatečné, nařídí policii, aby v trestním stíhání pokračovala.

Jsem cizí státní příslušník. Jak jsou chráněna má práva a zájmy?

Pokud jste cizím státním příslušníkem a stali jste se na Maltě obětí trestného činu, máte všechna výše vysvětlená práva. Chcete-li oznámit trestný čin, nehovoříte však anglicky nebo maltsky, můžete použít svůj mateřský jazyk. Policie vyhledá tlumočníka nebo přijme jiná potřebná opatření, aby plně porozuměla oznámení.

Během vyšetřování můžete využít pomoci tlumočníka, za jeho služby však musíte zaplatit.

Další informace:


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/12/2016