3 – MOJE PRÁVA PO SKONČENÍ (PRVOINSTANČNÍHO) SOUDNÍHO ŘÍZENÍ

Save as PDF

Mohu se odvolat proti trestu nebo v případě, byl-li obžalovaný zproštěn viny?

Lze podat další opravný prostředek?

Jaká práva mám poté, co rozsudek soudu nabyl právní moci?

Další informace

Mohu se odvolat proti trestu nebo v případě, byl-li obžalovaný zproštěn viny?

Soudní řízení je uzavřeno rozsudkem soudu, v němž je obžalovaný uznán vinným, nebo zproštěn viny. Je-li obžalovaný uznán vinným, soudce mu uloží trest. Podle maltského práva mohou proti uznání viny / zproštění viny a/nebo trestu podat opravný prostředek u trestního odvolacího soudu pouze obžalovaný a nejvyšší státní zástupce.

Pokud však byl podán opravný prostředek a pokud jste v průběhu prvního soudního řízení vystupovali jako poškozený, může váš právní zástupce ověřit veškeré příslušné dokumenty související s odvolacím řízením.

Lze podat další opravný prostředek?

Proti rozhodnutí trestního odvolacího soudu nelze podat další opravný prostředek.

Jaká práva mám poté, co rozsudek soudu nabyl právní moci?

Poté, co rozsudek nabude právní moci, obdržíte opis soudního rozhodnutí. Byl-li pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody, můžete policii požádat o více informací o podmínkách, za nichž bude pachatel trest vykonávat. Policie může odmítnout poskytnutí těchto informací, jsou-li z bezpečnostních důvodů důvěrné.

Další informace:


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/12/2016