1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Save as PDF

Hvilke oplysninger modtager jeg fra myndigheden, når forbrydelsen er begået (f.eks. politiet eller anklagemyndigheden), men inden jeg anmelder forbrydelsen?

Efter din første kontakt med politiet skal du informeres om følgende:

 1. den form for støtte, du kan få, og fra hvem
 2. procedurer for anmeldelse af den strafbare handling og offerets rolle i de dermed forbundne sager
 3. vilkår og betingelser for ydelse af beskyttelse
 4. vilkår og betingelser for adgang til juridisk rådgivning, retshjælp eller anden rådgivning
 5. vilkår og betingelser for adgang til erstatning
 6. vilkår og betingelser for adgang til tolke- og oversættelsesydelser
 7. hvis du bor i en anden medlemsstat end den, hvor den strafbare handling er begået, de foranstaltninger, procedurer eller særlige ordninger for beskyttelse af dine interesser, der findes i Malta
 8. procedurer for indgivelse af en klage, hvis politiet ikke respekterer dine rettigheder som offer
 9. kontaktoplysninger i din sag
 10. tilgængelige tjenester vedrørende genoprettende retfærdighed

vilkår og betingelser for godtgørelse af udgifter til deltagelse i en straffesag.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (statsborgere i EU og tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Hvis du bor i Malta, har du som offer for en strafbar handling begået i en anden medlemsstat ret til at anmelde den til det maltesiske politi. Så snart du har indgivet anmeldelsen, skal det maltesiske politi sende den til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den strafbare handling fandt sted, medmindre der er indledt en sag i Malta.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Når du anmelder en strafbar handling, skal politiet give dig skriftlig dokumentation for, at din anmeldelse er blevet registreret, og denne skal indeholde hovedtrækkene i den strafbare handling. Desuden kan du anmode om at få oplysninger om:

 1. enhver afgørelse om ikke at fortsætte eller at indstille en undersøgelse eller om ikke at træffe foranstaltninger over for gerningsmanden
 2. dato og sted for straffesagen og arten af anklagepunkterne mod gerningsmanden
 3. enhver endelig dom i sagen
 4. straffesagens forløb
 5. gerningsmandens løsladelse eller flugt og de foranstaltninger, der i så fald er truffet for at beskytte dig.

I de tilfælde, der er nævnt under punkt a) og c), skal du underrettes om begrundelsen for den pågældende beslutning.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversætterbistand (i min kontakt med politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Politiet skal sørge for, at du forstår og kan blive forstået. Hvis du således ikke forstår eller taler maltesisk eller engelsk, har du ret til tolkning og oversættelse til et sprog, du forstår.

Hvad gør myndighederne for at sikre, at jeg forstår dem og kan gøre mig forståelig (hvis jeg er barn, hvis jeg er handicappet)?

Kommunikationen skal ske på et enkelt og letforståeligt sprog, og dine personlige forhold skal respekteres, herunder ethvert handicap, der kan påvirke din evne til at forstå eller blive forstået. Derudover har du ret til at blive ledsaget af en person efter eget valg under din første kontakt med politiet, hvis du som følge af den strafbare handling, har brug for hjælp til at forstå eller blive forstået. Når offeret er handicappet eller mindreårigt, vil politiet altid anmode om støtte fra socialforsorgen (Aġenzija Appoġġ) og om nødvendigt også fra andre fagfolk i sektoren.

Hjælpetjenester for ofre

Hvem tilbyder ofrene hjælp? Underretter politiet mig automatisk om hjælpetjenesterne for ofre?

Under den første kontakt med politiet vil du blive oplyst om, hvilken form for hjælp du kan få og fra hvem, herunder læge- og psykologbistand og også muligheder for indkvartering. Derudover skal politiet straks sørge for, at du kommer i kontakt med hjælpetjenesterne for ofre.

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

Den instans, der leverer støtteydelsen, har tavshedspligt.

Skal jeg anmelde forbrydelsen, før jeg kan nyde godt af hjælpen til ofre?

Du kan få adgang til disse tjenester, også før du formelt har anmeldt den strafbare handling.

Beskyttelse af min person, hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse findes der?

Hvis politiet ud fra en indledende vurdering finder, at du befinder dig i en farlig situation, skal det straks sørge for, at du kommer i sikkerhed. Hvis politiet konkluderer, at gerningsmanden er farlig, kan denne blive arresteret, og sagen vil med det samme blive bragt for en dommer, så den pågældende kan tilbageholdes.

Du kan også bede politibetjenten med ansvar for din sag om at komme med i et program til beskyttelse af ofre. Du skal sige under retsmødet, at du vil vidne mod gerningsmanden. Hvis politiet finder det godtgjort, at din forklaring eller anden form for dokumentation, som du er i besiddelse af, er vigtig for sagen, vil politiet bede statsadvokaten om at medtage dig i et beskyttelsesprogram for ofre. Programmet kan også omfatte familiemedlemmer og andre nærtstående. Det består normalt af foranstaltninger, der sikrer din personlige sikkerhed og/eller beskytter din ejendom.

Hvem skal beskytte mig?

Politiet.

Evaluerer man min situation for at fastslå, om der er risiko for, at gerningsmanden påfører mig fornyet skade?

Ja, politiet foretager denne vurdering.

Evaluerer man min situation for at fastslå, om jeg risikerer yderligere skade grundet det strafferetlige system (under efterforskningen eller retssagen)?

Hvis det under retssagen bliver klart, at du og/eller din familie er i fare, kan politiet anmode retten om at afsige en kendelse om beskyttelse for dig og din familie.

Hvilken beskyttelse tilbydes særligt sårbare ofre?

I tilfælde af vold i hjemmet placeres ofrene i særlige modtagelsescentre.

Jeg er mindreårig — har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, kan den strafbare handling anmeldes på dine vegne af en forælder eller værge.

Hvis din forælder eller værge ikke kan repræsentere dig på grund af en interessekonflikt, eller hvis du er uledsaget eller adskilt fra din familie, udpeger retten på eget initiativ en advokat med speciale i mindreåriges rettigheder eller en retshjælpsadvokat til at varetage dine interesser.

Et medlem af min familie er død som følge af forbrydelsen — hvilke rettigheder har jeg?

Du betragtes som offer og har samme rettigheder som ofrene for den strafbare handling.

Et medlem af min familie har været udsat for en forbrydelse — hvilke rettigheder har jeg?

Du kan anmelde den strafbare handling på vegne af offeret, hvis han/hun er ægtefælle/samlever, forælder, barn eller søskende til dig, eller hvis du er offerets værge.

Er der mulighed for mægling? På hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingsproceduren?

Der tilbydes mægling mellem offeret og gerningsmanden i forbindelse med en straffesag, når gerningsmanden erkender sin skyld eller er blevet dømt. Hvis gerningsmanden erkender sin skyld eller er blevet dømt, er der flere muligheder for at få adgang til mægling ved domstolene (Qrati tal-Ġustizzja). Man kan få adgang til mæglingstjenesten ved, at anklageren og/eller forsvarsadvokaten og/eller tilsynsværgen anmoder retten herom under sagen.

Hvis retten imødekommer anmodningen, forelægges sagen for kriminalforsorgens mæglingsudvalg, der træffer beslutning herom efter at have undersøgt alle relevante oplysninger. Hvis udvalget beslutter at igangsætte en mæglingsprocedure, overdrages sagen til mægleren. Mægleren kontakter offeret og gerningsmanden og mødes med begge hver for sig for at aftale et tredje møde, hvor begge parter deltager. Mægleren skal sikre, at begge parter drager fordel af proceduren, og undgå enhver risiko for sekundær viktimisering.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mine rettigheder?

Bestemmelserne om ofres rettigheder findes i lov om ofre for kriminalitet (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalita') – Link åbner i nyt vinduekapitel 539 i Maltas love.

Med hensyn til mægling er gældende lov loven om genoprettende retfærdighed (Att dward-justizzzja Riparatriċi) - Link åbner i nyt vinduekapitel 516 i Maltas love.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/05/2021