4 - Náhrada škody

Save as PDF

Aký je postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa? (napr. súdne konanie, občianskoprávna žaloba, žaloba o náhradu škody)

Právny postup na uplatnenie nároku na náhradu škody od páchateľa spočíva v tom, že sa naňho podá občianskoprávna žaloba o náhradu škody, pokiaľ trestný súd už nevydal príkaz, aby páchateľ obeti zaplatil.

Súd uložil páchateľovi, aby mi vyplatil náhradu škody. Ako môžem zaistiť, aby páchateľ skutočne zaplatil?

Keď existuje takýto príkaz, máte také isté právo, aby sa vykonal, ako keby vo váš prospech rozhodol občiansky súd: preto môžete dokonca požiadať o vydanie príkazu na zhabanie alebo príkazu na zablokovanie.

Ak páchateľ nezaplatí, môže mi štát vyplatiť preddavok? Za akých podmienok?

Ak páchateľ nezaplatí, existuje možnosť, že vláda obeti vyplatí preddavok za určitých podmienok, ktoré sa môžu stanoviť podľa uváženia generálneho prokurátora.

Mám nárok na náhradu škody od štátu?

Áno, máte nárok požiadať o náhradu škody od štátu v rámci systému náhrady za ujmu spôsobenú trestným činom.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronický formulár k dispozícii na: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Mám nárok na náhradu škody, ak páchateľ nie je odsúdený?

Právo na náhradu škody sa uplatňuje dokonca aj v prípadoch, keď páchateľa neodsúdia alebo keď nie je známy.

Mám v čase, keď očakávam rozhodnutie o mojom nároku na náhradu škody, nárok na platbu v prípade naliehavej potreby?

V mimoriadnych prípadoch možno pred vydaním konečného rozhodnutia o nároku na náhradu škody vyplatiť núdzové platby.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021