3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Save as PDF

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Nukentėjusieji neturi teisės apskųsti nusikaltimo vykdytojo atžvilgiu priimto apkaltinamojo nuosprendžio ar bausmės.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Po teisminio bylos nagrinėjimo turite teisę:

 • kad jums kompensuotų išlaidas, kurios, prokuratūros sprendimu, yra jums sumokėtinos, jeigu dalyvavote teismo posėdyje ir davėte parodymus;
 • kad Nukentėjusiųjų ir liudytojų priežiūros skyrius jus informuotų apie teisminio bylos nagrinėjimo rezultatą, o jeigu įmanoma – kad pateiktų ir trumpą sprendimo motyvų santrauką;
 • kad Nukentėjusiųjų ir liudytojų priežiūros skyrius jus nukreiptų į paramos aukoms tarnybas, jeigu tai yra aktualu ir jeigu tokios tarnybos veikia.

i) Jeigu pateikiamas pareiškimas, kuriuo Karūnos teismui (angl. Crown Court) apskundžiamas Magistratų teismo (angl. Magistrates' Court) nuosprendis arba bausmė.

Turite teisę, kad Nukentėjusiųjų ir liudytojų priežiūros skyrius jums pateiktų šią informaciją:

 • pranešimą apie pateiktą apeliacinį skundą;
 • bet kurio teismo posėdžio datą, laiką ir vietą;
 • apeliacinio skundo rezultatą, įskaitant pradinio nuosprendžio pakeitimus.

Taip pat turite teisę:

 • laukti ir sėdėti teismo patalpoje, atskirtoje nuo apeliacinio skundo teikėjo ir jo šeimos bei draugų. Kai tik įmanoma, tai užtikrina teismas;
 • gauti kontaktinio asmens Karūnos teisme duomenis;
 • gauti informaciją apie paramos aukoms tarnybas, kai tai yra aktualu ir kai tokios tarnybos veikia.

ii) Jeigu pateikiamas pareiškimas, kuriuo Apeliaciniam teismui (angl. Court of Appeal) apskundžiamas nuosprendis arba bausmė, arba Jungtinės Karalystės Aukščiausiajam Teismui (angl. Supreme Court) pateikiamas pareiškimas arba apeliacinis skundas baudžiamojoje byloje teisės aspektu.

Turite teisę, kad Nukentėjusiųjų ir liudytojų priežiūros skyrius jums pateiktų šią informaciją:

 • informaciją apie tai, kad apeliacinio skundo teikėjui suteikta teisė teikti apeliacinį skundą;
 • informaciją apie bet kurio teismo posėdžio datą, laiką ir vietą;
 • informaciją apie tai, ar iki apeliacinio skundo pateikimo apeliacinio skundo teikėjas bus paleidžiamas už užstatą arba ar buvo pakeistos užstato sąlygos;
 • naujausią informaciją apie posėdžių datų pakeitimus;
 • Baudžiamųjų bylų apeliacinio skyriaus arba Jungtinės Karalystės Aukščiausiojo Teismo kontaktinio asmens duomenis;
 • informaciją apie apeliacinio skundo rezultatą. Tai apima bet kokius pradinio nuosprendžio pakeitimus;
 • informaciją apie jūsų teisę laukti ir sėdėti teismo patalpoje, atskirtoje nuo apeliacinio skundo teikėjo ir jo šeimos bei draugų. Kai tik įmanoma, tai užtikrina teismo darbuotojai. Apeliacinio skundo teikėjas Aukščiausiojo Teismo posėdžiuose dalyvauja tik retais atvejais. Jumis bus specialiai pasirūpinta, jeigu dalyvauja apeliacinio skundo teikėjas ir jūs nepageidaujate sėdėti teismo salėje;
 • informaciją apie jūsų teisę prašyti Baudžiamųjų bylų apeliacinio skyriaus ar Jungtinės Karalystės Aukščiausiojo Teismo darbuotojų pateikti jums teismo sprendimo byloje, kai jis paskelbiamas, kopiją.

Kai duodamas leidimas pateikti apeliacinį skundą, jeigu esate gedintis artimasis giminaitis, kriterijus atitinkančioje byloje turite teisę, kad jums pasiūlytų susitikimą su prokuratūros atstovu, kuris jums paaiškintų apeliacinio skundo teikimo ir teismo procesų pobūdį.

Baudžiamųjų bylų peržiūros komisija

Gavusi nusikaltimo vykdytojo prašymą, Baudžiamųjų bylų peržiūros komisija peržiūri apkaltinamuosius nuosprendžius ir bausmes, skiriamus asmeniui už padarytą nusikalstamą veiką. Komisija gali iš naujo apskųsti apkaltinamąjį nuosprendį ar bausmę, jeigu yra naujos informacijos arba naujas argumentas, kuris gali reikšti, kad apkaltinamasis nuosprendis yra nepatikimas arba numatyta bausmė yra per ilga. Komisija iš nuteistųjų kasmet gauna apie 1 000 prašymų ir apie 30–40 bylų iš naujo apskundžia. Peržiūrėdama bylą, Komisija įvertina galimą poveikį jums ir sprendžia, ar turėtumėte būti informuojamas. Komisija nurodo savo sprendimų motyvus dėl ryšio su jumis palaikymo formos ir atitinkamais atvejais apie tuos sprendimus praneša policijai.

 • Turite teisę, kad Komisija jus informuotų, jeigu ji mano, jog esama pagrįstų perspektyvų, kad būsima peržiūra bus jums aktuali.
 • Jeigu Komisija nusprendžia, kad tikslinga su jumis susisiekti peržiūros metu, Komisija jums praneša, kad prašymas buvo gautas ir kad byla peržiūrima. Po peržiūros Komisija sprendžia, ar apkaltinamasis nuosprendis arba bausmė turėtų būti perduoti svarstyti teismams, ir jums praneša apie savo sprendimą, nebent jūs konkrečiai paprašėte jūsų neinformuoti.
 • Jeigu Komisija nusprendžia, kad peržiūros metu su jumis susisiekti netikslinga, tačiau vėliau nusprendžia perduoti apkaltinamąjį nuosprendį ar bausmę svarstyti teismams, preziumuojama, kad Komisija jus informuos apie perdavimą.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

 • Paramos aukoms paslaugomis turite teisę naudotis bet kuriuo metu, neatsižvelgiant į tai, ar pranešėte apie nusikaltimą, taip pat pasibaigus nusikalstamos veikos tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

 • Turite teisę, kad Nukentėjusiųjų ir liudytojų priežiūros skyrius jus informuotų apie įtariamajam paskirtą bausmę (jeigu jis nuteisiamas). Tai apima trumpą paaiškinimą apie bausmės reikšmę ir poveikį.
 • Turite teisę būti nukreiptas į prokuratūrą, kuri atsakys į jūsų galimus klausimus apie bausmę, į kuriuos negali atsakyti Nukentėjusiųjų ir liudytojų priežiūros skyrius.
 • Be minėtųjų teisių, jeigu esate gedintis artimasis giminaitis, kriterijus atitinkančioje byloje taip pat turite teisę, kad jums pasiūlytų susitikimą su prokuratūros atstovu, kuris jums paaiškintų skirtą bausmę. Šis susitikimas paprastai vyksta teisme.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Jeigu nusikaltimo vykdytojas nuteisiamas laisvės atėmimo bausme, jam skiriamas priverstinis gydymas arba probacijos valdybos (angl. Probation Board) priežiūra, turite teisę, kad Nukentėjusiųjų ir liudytojų priežiūros skyrius jus informuotų apie galimybes naudotis po nuteisimo taikoma atitinkama nukentėjusiųjų informavimo sistema. Taip pat turite teisę prašyti Nukentėjusiųjų informavimo skyriaus (angl. Victim Information Unit) suteikti jums tam tikrą informaciją. Šis skyrius, kurį administruoja Šiaurės Airijos probacijos valdyba, koordinuoja bendrą nukentėjusiųjų tarnybą, kuri apima visas tris nukentėjusiųjų informavimo sistemas. Minėtosios trys sistemos yra nukentėjusiųjų informavimo kalinių paleidimo atveju sistema (angl. Prisoner Release Victim Information Scheme, PRVIS), Šiaurės Airijos probacijos valdybos nukentėjusiųjų informavimo sistema (angl. Probation Board Victim Information Scheme) ir asmenų, nukentėjusių nuo psichikos sutrikimų turinčių nusikaltėlių, informavimo sistema (angl. Mentally Disordered Offenders Victim Information Scheme). Šios sistemos siejamos su:

 • nusikalstamą veiką padariusiais jaunais asmenimis, kuriems buvo skirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atitinkanti bausmė, taip pat asmenimis, nuteistais už sunkią nusikalstamą veiką arba Karūnos teismo nuteistais laisvės atėmimo bausme, ją atliekant Jaunų nusikaltėlių centre (kai jaunam nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui sueina 18 metų). Įkalinimo įstaigų sistema taip pat skirta suaugusiems nusikalstamą veiką padariusiems asmenims (18 metų ir vyresnius), kuriems skiriama šešių mėnesių arba ilgesnė laisvės atėmimo bausmė;
 • nusikalstamą veiką padariusiais asmenimis, kuriems skiriama bausmė, apimanti Šiaurės Airijos probacijosvaldybos vykdomą priežiūrą, ir
 • nusikalstamą veiką padariusiais asmenimis, kuriems skiriamas priverstinis gydymas kartu su laisvės apribojimu.

Nukentėjusiųjų informavimo kalinių paleidimo atveju sistema (angl. PRVIS)

Jeigu užsiregistruojate šioje sistemoje, turite teisę, kad Nukentėjusiųjų informavimo skyrius (jeigu jis buvo informuotas apie sprendimą arba rezultatą) be nepagrįsto delsimo jums nurodytų:

 • metus ir mėnesį, kada tikimasi paleisti kalinį iš įkalinimo įstaigos arba kada kalinys įgys teisę, kad būtų apsvarstyta jo laikino paleidimo galimybė;
 • kada svarstoma kalinio laikino paleidimo galimybė;
 • bet kurį priimamą sprendimą, susijusį su laikinu paleidimu, ir
 • visas žinomas kalinio paleidimo sąlygas arba laikinam paleidimui taikomas sąlygas ir visus jų pažeidimus, dėl kurių kalinys grąžinamas į įkalinimo įstaigą, nebent pasidalijimas šia informacija kam nors keltų pavojų arba yra nustatyta rizika, kad dėl tokio informavimo gali būti padaryta žala nusikaltimo vykdytojui.

Tais atvejais, kai kaliniams yra skirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, neriboto laikotarpio laisvės atėmimo bausmė arba išplėstinė laisvės atėmimo bausmė ir lygtinio paleidimo komisarai gali svarstyti paleidimo galimybę, jūs turite teisę, kad Nukentėjusiųjų informavimo skyrius jus informuotų apie tai, kada svarstoma galimybė kalinį paleisti. Jūs taip pat turėsite teisę (per Nukentėjusiųjų informavimo skyrių) išreikšti lygtinio paleidimo komisarams savo požiūrį į paleidimą, kol tokio kalinio paleidimas dar nėra apsvarstytas. Taip pat turite teisę būti informuojamas apie lygtinio paleidimo komisarų sprendimą ir, jeigu yra priimtas sprendimas kalinį paleisti, turite teisę sužinoti taikomas paleidimo sąlygas.

Taip pat turite teisę, kad jums suteiktų galimybę pateikti savo požiūrį Nukentėjusiųjų informavimo skyriui arba užregistruoti jūsų nuogąstavimus dėl jūsų asmeninio saugumo ir kad šie argumentai būtų apsvarstyti atliekant vertinimą, kai nusikaltimo vykdytojas prašo jį laikinai paleisti arba kai jį planuojama paleisti lygtinai.

Labai retais atvejais informuoti jus apie paleidimą gali būti įmanoma tik tada, kai kalinys jau yra paleistas. Labai mažai tikėtinu atveju, kai jūsų byloje nusikaltimo vykdytojas pabėga iš įkalinimo įstaigos, turite teisę, kad policija arba įkalinimo įstaigos tarnyba be nepagrįsto delsimo jus apie tai informuotų, nebent pasidalijimas tokia informacija kam nors keltų pavojų arba yra nustatyta rizika, kad suteikus tokią informaciją gali būti padaryta žala nusikaltimo vykdytojui. Taip pat turite teisę, kad policija arba įkalinimo įstaigos tarnyba jus informuotų apie visas priemones, kurių imtasi jums apsaugoti.

Šiaurės Airijos probacijos valdybos nukentėjusiųjų informavimo sistema

Jeigu užsiregistruojate šioje sistemoje, turite teisę, kad Nukentėjusiųjų informavimo skyrius (jeigu jis buvo informuotas apie sprendimą arba rezultatą) be nepagrįsto delsimo jums nurodytų:

 • kaip planuojama administruoti bylą;
 • kokia ir kokios trukmės priežiūra bus taikoma nusikaltimo vykdytojui ir kokios šios priežiūros sąlygos (įskaitant galimus jų pakeitimus);
 • kokios papildomos sąlygos taikomos priežiūrai, įskaitant sąlygų pakeitimus;
 • kiek valandų truks viešieji darbai (kai jie yra numatyti) ir
 • kokios dar bausmės yra susijusios su byla.

Taip pat turite teisę pasirinkti, kaip norite gauti šią informaciją (pavyzdžiui, per asmeninį pokalbį, telefonu arba raštu), ir aptarti galimus savo nuogąstavimus su Nukentėjusiųjų informavimo skyriaus darbuotoju. Tam tikrais atvejais skyrius jums taip pat suteiks galimybę išreikšti savo požiūrį ir nuogąstavimus nukentėjusiojo pranešime, kad juos galėtų apsvarstyti lygtinio paleidimo komisarai.

Asmenų, nukentėjusių nuo psichikos sutrikimų turinčių nusikaltėlių, informavimo sistema

Ši sistema teikia informaciją apie visus svarstomus nusikaltimo vykdytojo laikino išrašymo iš ligoninės laikotarpius ir jo sąlyginį arba besąlyginį išrašymą iš ligoninės. Jeigu užsiregistruojate šioje sistemoje, turite teisę, kad Nukentėjusiųjų informavimo skyrius (jeigu jis buvo informuotas apie sprendimą arba rezultatą) be nepagrįsto delsimo jums nurodytų:

 • kada planuojama svarstyti laikino išrašymo iš ligoninės laikotarpį;
 • kad per ateinančias kelias savaites planuojama nusikaltimo vykdytoją tam tikram laikotarpiui arba visam laikui išrašyti iš ligoninės, ir kokios jums aktualios bendrosios sąlygos bus taikomos, ir
 • kokios aktualios sąlygos bus taikomos iš ligoninės išvykstančiam nusikaltimo vykdytojui.

Taip pat turite teisę, kad jums būtų suteikta galimybė raštu išreikšti savo požiūrį Nukentėjusiųjų informavimo skyriui apie tai, kokį poveikį siūlomas laikinas išrašymas iš ligoninės gali turėti jūsų saugumui arba gerovei ir kokios sąlygos galėtų būti taikomos iš ligoninės išvykstančiam nusikaltimo vykdytojui.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 14/03/2019