5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Save as PDF

Es esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Ziemeļīrijas cietušo atbalsta organizācija Victim Support NI sniedz informāciju par jums tuvumā pieejamajiem atbalsta pakalpojumiem. Sk. Cietušo hartu un Liecinieku hartu. Saite atveras jaunā logāhttp://www.victimsupportni.com/

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

Cietušo informācijas dienestam ir cietušajiem paredzēta informācijas tālruņa līnija: +44 808 168 9293.

Vai atbalsts cietušajiem ir par velti?

Jā.

Kādu atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Policijai un Cietušo un liecinieku atbalsta vienībai ir jāsniedz jums informācija par to, kur un kā saņemt konsultāciju vai atbalstu, tostarp kā saņemt medicīnisku palīdzību, speciālistu atbalstu (piemēram, psihologa atbalstu) un atrast alternatīvu izmitināšanas vietu.

Kādu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Daudzas nevalstiskās un labdarības organizācijas valsts, reģionālā un vietējā mērogā sniedz palīdzību, konsultācijas un citus vispārīgus un specializētus pakalpojumus noziegumos cietušām personām.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 14/03/2019