3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

Save as PDF

Czy mogę odwołać się od orzeczenia?

W sprawie z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może odwołać się od orzeczenia, jeżeli występował jako oskarżyciel posiłkowy.

Jeżeli wobec sprawcy umorzono warunkowo postępowanie karne i orzeczenie zostało wydane na posiedzeniu, pokrzywdzony może odwołać się nawet jeśli nie był oskarżycielem  posiłkowym.

Pokrzywdzony może odwołać się od wyroku w sprawie z oskarżenia prywatnego, ponieważ występuje wtedy jako oskarżyciel.

Jakie są moje prawa po wydaniu wyroku?

Jeżeli na sprawcę nałożono obowiązek naprawienia szkody, sąd doręczy pokrzywdzonemu odpis orzeczenia. W przypadku gdy sprawca nie naprawi szkody a został skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, pokrzywdzony może domagać się zarządzenia wykonania kary.

Jeżeli wobec sprawcy umorzono warunkowo postępowanie karne, pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w posiedzeniu dotyczącym podjęcia postepowania.

Czy mam prawo do ochrony po zakończeniu procesu? Przez jaki okres?

Po zakończeniu postępowania pokrzywdzony ma prawo do środków ochrony i pomocy, jeżeli istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia jago albo osób mu najbliższych.  Środki ochrony i pomocy stosuje się dopóki istnieje to zagrożenie.

Jakie informacje uzyskam, jeżeli sprawca zostanie skazany?

Pokrzywdzony uzyska od sądu informacje, które są zawarte w wyroku – na jaką karę został skazany sprawca, w jakim wymiarze i czy karę warunkowo zawieszono, o nałożonych na skazanego obowiązkach, w tym obowiązku naprawienia szkody.

Czy uzyskam informację o tym, że sprawca został zwolniony (w tym o wcześniejszym lub warunkowym zwolnieniu) lub że zbiegł z zakładu karnego?

Pokrzywdzony ma prawo złożyć wniosek o informowanie go o opuszczeniu zakładu karnego przez skazanego. Będzie wówczas zawiadamiany o zwolnieniu skazanego z zakładu po odbyciu kary, o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o ucieczce skazanego z zakładu karnego, o udzieleniu skazanemu przepustki, przerwy w wykonaniu kary i warunkowego zwolnienia.

Czy będę brać udział w wydaniu postanowienia o zwolnieniu lub warunkowym zwolnieniu? Czy mogę na przykład złożyć oświadczenie lub wnieść odwołanie?

Pokrzywdzony nie bierze udziału w posiedzeniu dotyczącym warunkowego zwolnienia z zakładu karnego i nie może wnieść od tego orzeczenia odwołania.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 20/11/2018