3 - Правата ми след съдебния процес

Save as PDF

Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Присъда може да се обжалва само от осъденото лице или от прокуратурата.

Прокуратурата може да подаде протест само при определени обстоятелства. Тя може:

  • да подаде протест срещу оправдателна присъда - присъда „невинен“ или „недоказаност на обвинението“, но само при дела, гледани по съкратена процедура (съдебни процеси без съдебни заседатели) и само на основание неправилно прилагане на закона;
  • да подаде протест срещу наложеното наказание - но само когато счита наказанието за „неоправдано снизходително“

Можете да получите повече информация, като посетите Връзката отваря нов прозорецhttps://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/

Какви права имам след постановяване на присъдата?

При постановяването на присъда, с която обвиняемият се признава за виновен, съдията може да вземе предвид показанията ви на жертва, когато решава какво наказание да наложи.

Ако резултатът от делото (присъдата) не е очакваният от вас резултат или считате, че имате нужда от подкрепа след постановяването на присъдата, съществуват много организации, които могат да ви помогнат. Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия (Victim Support Scotland) разполага с гореща телефонна линия, която работи от понеделник до петък, от 8.00 до 20.00 часа. Това е национална благотворителна организация, която подкрепя засегнати от престъпления лица в цяла Шотландия, независимо от вида на престъплението, което са преживели. Можете да се свържете с нея на номер 0345 603 9213. Предоставяната от нея подкрепа е безплатна.

Съществуват редица други организации, включително специализирани служби, които са в състояние да ви предоставят в условията на поверителност емоционална подкрепа, практическа помощ и важна информация за жертвите, свидетелите и други, засегнати от престъпления лица. Информация относно тези служби може да бъде намерена Връзката отваря нов прозорецтук.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

Да, има редица организации за подкрепа на жертвите, които могат да предложат безплатна подкрепа преди, по време на и след процеса. Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия (Victim Support Scotland), която е национална благотворителна организация, предлага емоционална подкрепа, практическа помощ и важна информация за жертвите. Тези услуги за безплатни и се предоставят в условията на поверителност.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

Ако сте дали показания в качеството си на жертва, те могат да бъдат взети предвид от съдията при вземане на решение относно наказанието. След присъда виновен, съдията трябва да реши какво наказание да наложи на извършителя. Това наказание се нарича присъда. Съдията постановява това решение след като изслуша всички доказателства и като взема предвид всяка основна информация. Това включва данни като възрастта на извършителя, всички медицински въпроси и дали той вече има криминално досие. Съдията може да избере какво да бъде наложеното от него наказание измежду редица варианти.

Допълнителна информация относно определянето на наказанието можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Имате право да поискате информация относно окончателното съдебно решение и мотивите за него. Тази информация може да бъде поискана от Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

При всички наказателни дела жертвите имат право да получат информация за освобождаването на лице, лишено от свобода. Освен това те може да имат правото да им бъде съобщено, когато се разглежда въпросът за условно предсрочно освобождаване на лишеното от свобода лице, и да имат право да представят писмени изявления (коментари) в тази връзка пред Съвета за условно предсрочно освобождаване на Шотландия. Това се нарича Връзката отваря нов прозорецСхема за уведомяване на жертвите.

Жертви на извършители, осъдени на по-малко от 18 месеца, имат право да знаят само за освобождаването или бягството на извършителя. Ако желаете да получите тази информация, не трябва да се регистрирате в схемата, а можете просто да се свържете със Връзката отваря нов прозорецСлужбата на местата за лишаване от свобода на Шотландия.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Можете да направите постъпки пред Съвета за условно предсрочно освобождаване на Шотландия в ситуации, в които се разглежда въпросът за условното освобождаване на извършителя. Жертвите, които се регистрират съгласно част 2 от схемата, могат да се регистрират, за да подадат писмени изявления до Службата на местата за лишаване от свобода на Шотландия, когато извършителят за пръв път отговаря на условията за временно освобождаване и освобождаване въз основа на Схемата за повторно интегриране в обществото на криминално проявени лица с малки присъди (Home Detention Curfew); те могат да подадат такива изявления и до Съвета за условно предсрочно освобождаване на Шотландия, когато се разглежда въпросът за условно предсрочно освобождаване на извършителя. Организацията за подпомагане на жертвите на престъпления в Шотландия може да ви помогне да подготвите вашите изявления.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 22/05/2019