Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Австрия


Ще бъдете считан за жертва на престъпление, ако вследствие на увреждане или повреда, или кражба на имущество, които съгласно австрийското право представляват престъпление, сте претърпели вреди, или ако законните Ви интереси, които са защитени от наказателното право, са били засегнати по друг начин. Законодателството гарантира, че като жертва на престъпление се ползвате от определени индивидуални права преди, по време на и след съдебното производство.

В Австрия наказателното производство започва веднага след като криминалната полиция (Kriminalpolizei) или прокуратурата (Staatsanwaltschaft) започнат разследвания в отговор на първоначалното подозрение. След като приключат тези разследвания, прокурорът може да реши да сложи край на производството, да разпореди алтернативни мерки по отношение на обикновено наказателно производство или да повдигне обвинения пред съда. Възбуждането на наказателно преследване по отношение на определени престъпления (престъпления, подлежащи на наказателно преследване от частен характер — Privatanklagedelikte) е възможно само по искане на жертвата, която в този случай трябва самостоятелно да повдигне обвинения. Не се провежда разследване.

В хода на процеса съдът ще проведе изслушване и ще разгледа доказателствата. В зависимост от сериозността на престъплението делата ще бъдат гледани от:

  • съд в едноличен състав или
  • съдебен състав, който в зависимост от въпросното престъпление включва един или двама професионални съдии и двама непрофесионални съдии, които ще вземат решение относно вината на обвиняемия и степента на наложеното наказание, или
  • съдебен състав, състоящ се от трима професионални съдии и осем непрофесионални съдии (съдебни заседатели). Съдебните заседатели се произнасят относно вината на обвиняемия, а решението относно степента на наказанието се взема съвместно от съдебните заседатели и тримата професионални съдии.

Като жертва Вие можете да играете много важа роля в тези наказателни производства и да се ползвате от различни права. Като жертва Вие можете да участвате без специален правен статут или да станете граждански ищец, частен тъжител или частен обвинител и да се ползвате от допълнителни права и възможности.

Следващите информационни бюлетини ще Ви запознаят с различните фази от наказателното производство и Вашите права Връзката отваря нов прозорецв хода на разследването на престъплението и Връзката отваря нов прозорецпо време на или Връзката отваря нов прозорецслед процеса. Можете също така да намерите повече информация за наличната Връзката отваря нов прозорецпомощ и подкрепа.

Щракнете върху следните връзки, за да намерите информацията, която търсите:

Връзката отваря нов прозорец1 — Моите права като жертва на престъпление

Връзката отваря нов прозорец2 — Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец3 — Правата ми след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 — Обезщетение

Връзката отваря нов прозорец5 — Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 03/04/2019