Práva obetí trestných činov v trestných konaniach - Rakúsko

Obnoviť Tlač všetkých stránok Uložiť vo formáte PDF Uložiť všetky stránky vo formáte PDF

Za obeť trestného činu sa budete považovať vtedy, ak ste utrpeli škodu alebo ak mohli byť vaše zákonné záujmy chránené trestným právom poškodené v iných ohľadoch, napr. ak ste boli zranený alebo ak bol poškodený či odcudzený váš majetok a tento čin predstavuje trestný čin podľa rakúskeho práva. Ako obeť trestného činu máte zákonom zaručený prístup k určitým individuálnym právam pred súdnym konaním, počas neho a po jeho skončení.

V Rakúsku sa trestné konanie začína hneď, ako kriminálna polícia (Kriminalpolizei) alebo prokuratúra (Staatsanwaltschaft) začne vyšetrovanie na základe počiatočného podozrenia. Po ukončení vyšetrovania môže prokurátor rozhodnúť o ukončení konania, nariadiť alternatívne opatrenia ku konvenčnému trestnému konaniu alebo podať žalobu na súd. Niektoré trestné činy (trestné činy podliehajúce súkromnej žalobe – Privatanklagedelikte) sa trestne stíhajú len na žiadosť obete, ktorá v tomto prípade musí podať žalobu sama. V takýchto prípadoch sa vyšetrovanie nevykonáva.

Počas súdneho konania súd vykoná vypočutie a preskúmajú sa dôkazy. V závislosti od závažnosti trestného činu bude o prípade rozhodovať

  • jeden sudca alebo
  • súdny senát zložený – v závislosti od daného trestného činu – z jedného alebo dvoch profesionálnych sudcov a dvoch laických sudcov, ktorí rozhodnú o vine žalovaného a o výške uloženej sankcie alebo
  • porota zložená z troch profesionálnych sudcov a ôsmich laických sudcov (prísediaci). O vine žalovaného rozhodujú porotcovia, zatiaľ čo rozhodnutie o výške sankcie prijímajú spoločne porotcovia a traja profesionálni sudcovia.

Ako obeť môžete v tomto trestnom konaní hrať veľmi dôležitú úlohu a takisto využívať rozličné práva. Môžete sa na ňom zúčastniť ako obeť bez osobitného právneho postavenia alebo sa môžete stať civilným žalobcom, pomocným žalobcom alebo súkromným žalobcom a využívať ďalšie práva a možnosti.

Požadované informácie nájdete kliknutím na tieto odkazy:

Odkaz sa zobrazí v novom okne1 - Moje práva v prípade, že sa stanem obeťou trestného činu

Odkaz sa zobrazí v novom okne2 - Oznámenie trestného činu a moje práva počas vyšetrovania alebo súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne3 - Moje práva po skončení súdneho konania

Odkaz sa zobrazí v novom okne4 - Náhrada škody

Odkaz sa zobrazí v novom okne5 - Moje práva na podporu a pomoc


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/11/2018