Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa ofiar przestępstw w postępowaniu karnym - Austria


Za ofiarę przestępstwa uznaje się osobę, która poniosła szkodę lub której interesy prawne chronione na mocy prawa karnego zostały naruszone, np. osobę, która doznała uszczerbku na zdrowiu czy uszkodzenia lub kradzieży mienia, wskutek zdarzenia stanowiącego przestępstwo w świetle prawa austriackiego. Zgodnie z prawem ofierze przestępstwa przysługują pewne indywidualne prawa przed rozpoczęciem postępowania sądowego, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu.

Postępowanie karne w Austrii wszczyna się niezwłocznie po rozpoczęciu postępowania przygotowawczego przez policję kryminalną (Kriminalpolizei) lub prokuraturę (Staatsanwaltschaft) w odpowiedzi na złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator może umorzyć postępowanie, zarządzić zastosowanie środków alternatywnych wobec zwykłego postępowania karnego lub wnieść akt oskarżenia do sądu. Niektóre rodzaje przestępstw (przestępstwa prywatnoskargowe – Privatanklagedelikte) są ścigane wyłącznie na wniosek ofiary, która w takim przypadku musi samodzielnie wnieść akt oskarżenia. W takich przypadkach nie przeprowadza się postępowania przygotowawczego.

W toku postępowania sądowego sąd przeprowadza rozprawę i bada materiał dowodowy. W zależności od powagi przestępstwa sprawę może rozpoznawać:

  • sędzia orzekający w składzie jednoosobowym lub
  • skład sędziowski złożony – w zależności od charakteru danego przestępstwa – z jednego sędziego zawodowego lub dwóch sędziów zawodowych oraz z dwóch ławników, którzy będą orzekali o winie oskarżonego oraz o wymiarze kary, jaką należy nałożyć na oskarżonego, lub
  • sąd przysięgłych, w którego skład wchodzi trzech sędziów zawodowych i ośmiu ławników (sędziów przysięgłych). Sędziowie przysięgli orzekają o winie oskarżonego, natomiast decyzja o wymiarze kary jest podejmowana wspólnie przez sędziów przysięgłych i trzech sędziów zawodowych.

Ofiara przestępstwa może odegrać bardzo istotną rolę w postępowaniu karnym; przysługują jej także różnego rodzaju prawa. Ofiara może brać udział w postępowaniu bez szczególnego statusu prawnego lub jako powód cywilny, oskarżyciel posiłkowy lub oskarżyciel prywatny i korzystać z dodatkowych praw i możliwości.

Aby uzyskać poszukiwane informacje, należy kliknąć poniższe linki:

Link otworzy się w nowym oknie1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

Link otworzy się w nowym oknie2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

Link otworzy się w nowym oknie3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

Link otworzy się w nowym oknie4 - Odszkodowanie

Link otworzy się w nowym oknie5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 06/11/2018