Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Белгия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.


Ще бъдете считан за жертва на престъпление, ако вследствие на деяние, което съгласно националното право съставлява престъпление, сте претърпели вреди, напр. телесна повреда или кражба или увреждане на ваше имущество. Като жертва на престъпление законът ви дава определени индивидуални права преди, по време на и след наказателното производство.

Наказателното производство в Белгия се разделя на фаза на разследване и съдебна фаза. В повечето случаи разследването се ръководи от прокурор, а по някои по-сложни казуси — от съдия-следовател. По време на разследването се събират доказателства, за да се установи дали е извършено престъпление и кой е извършителят.

След приключване на разследването наказателното производство се прекратява или делото се внася за разглеждане в съда. По време на съдебния процес съдът разглежда събраните доказателства, за да реши дали обвиняемият е виновен за извършването на престъплението. Ако обвиняемият бъде признат за виновен, той ще бъде осъден и ще му бъде наложено наказание.  Възможно е обаче съдът да установи, че лицето не е виновно и да го оправдае.

Като жертва на престъпление имате редица права във всички фази на наказателното производство. Ако желаете да участвате по-активно в производството, може да поискате да бъдете конституиран като пострадало лице, или може да предявите иск като граждански ищец в наказателното производство. В някои случаи можете сам да инициирате производството, като заведете дело в съда непосредствено срещу извършителя или като подадете оплакване до съдия-следователя, като същевременно поискате да бъдете конституиран като граждански ищец. Като граждански ищец можете поискате обезщетение от извършителя. Когато са изпълнени определени условия (напр. били сте жертва на умишлено насилствено престъпление, но вредите не могат да бъдат поправени от извършителя или от застраховател), имате право на обезщетение от държавата.

Следващите информационни листове ще ви ориентират в различните фази, през които ще премине наказателното производство и ще ви предоставят преглед на правата ви Връзката отваря нов прозорецпо време на разследването, Връзката отваря нов прозорецпо време на съдебния процес и Връзката отваря нов прозорецслед него. Можете също така да намерите допълнителна информация относно подкрепата и Връзката отваря нов прозорецпомощта, които можете да получите.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 16/12/2015