Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Belgien

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransk er allerede oversat.


Du bliver anset for at være offer for en forbrydelse, hvis du enten har lidt skade eller dine ejendele er blevet beskadiget eller stjålet som følge af en handling, der ifølge national lovgivning kan betegnes som en forbrydelse. Som offer for en forbrydelse er du ved lov tillagt forskellige individuelle rettigheder før, under og efter en retssag.

I Belgien er straffesager inddelt i en efterforskningsdel og selve retssagen. I de fleste tilfælde forestås efterforskningen direkte af anklagemyndigheden eller – i sager af mere kompliceret karakter – af en undersøgelsesdommer. Under efterforskningen tilvejebringes der bevismateriale med henblik på at fastslå, om der er begået en strafbar handling og i bekræftende fald af hvem.

Når efterforskningen er afsluttet, henlægges sagen, eller der rejses tiltale for en domstol. Under retssagen vil retten bedømme bevismaterialet og tage stilling til, om den anklagede er skyldig eller ej. Hvis den anklagede findes skyldig, kan den pågældende idømmes en straf. Retten kan også nå frem til, at den pågældende ikke er skyldig og frifinde vedkommende.

Som forurettet har du en række rettigheder i alle retssagens faser. Hvis du ønsker en mere aktiv rolle i sagen, kan du anmode om at blive registreret som skadelidt part, eller du kan indtræde som civil part i straffesagen. Du kan under visse omstændigheder selv rejse en straffesag ved direkte at indstævne gerningsmanden eller indgive en begæring til undersøgelsesdommeren og samtidig anmode om at blive tillagt status som civil part. Som civil part kan du kræve erstatning af gerningsmanden. Hvis en række betingelser er opfyldt (f.eks. hvis du har været udsat for en voldsforbrydelse, og der ikke kan opnås erstatning for skaden hos gerningsmanden eller et forsikringsselskab), kan du være berettiget til erstatning fra staten.

Følgende faktablade vil lede dig gennem de forskellige faser i en straffesag i hver medlemsstat og give dig et overblik over dine rettighederLink åbner i nyt vindueunder efterforskningen, Link åbner i nyt vindueunder retssagen og Link åbner i nyt vindueefter retssagen. Her kan du også finde oplysninger om den støtte og Link åbner i nyt vinduehjælp, som du er berettiget til.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/02/2015