Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - България


Вие сте пострадал от престъпление, ако сте лице, което е претърпяло вреда, например, което е било ранено или чието имущество е повредено или откраднато, в резултат на инцидент, който представлява престъпление съгласно националното право. Като пострадал от престъпление законодателството Ви предоставя определени права преди, по време на и след приключване на делото в съда.

Ако сте член на семейството на пострадал от престъпление, който е починал, може да упражните неговите права само ако сте негов наследник.

Ако сте пострадал от някое от изброените изключително тежки престъпления (1), имате някои допълнителни права по отношение на съдействието и обезщетението, които може да получите. По установен ред право на подпомагане и еднократна финансова компенсация от държавата, могат да получат граждани на държави членки на Европейския съюз, както и чужди граждани в случаите, предвидени в международен договор, по които Република България е страна. Формите са подпомагане са медицинска помощ при спешни състояния, психологическа консултация и помощ, безплатна правна помощ и практическа помощ. Финансовата компенсация обхваща, заедно или поотделно, имуществените вреди, които са пряка последица от престъплението. Ако сте дете, родител, съпруг или се намирате във фактическо съжителство с пострадал от някое от тези престъпления, който е починал в резултат на това престъпление, можете да упражнявате неговите допълнителни права.

Наказателният процес в България включва разследване, извършвано от разследващите органи, по време на което се събират доказателства за извършеното престъпление и за извършителя. Ако са събрани достатъчно доказателства, делото се изпраща в съда. Съдебната фаза приключва с осъждането или оправдаването на подсъдимия и възможни обжалвания пред по-горестоящи съдилища. Основната цел е да се прецени кой е отговорен за извършването на определено престъпление и да се наложи съответно наказание.

Следващите информационни карти обясняват различните стъпки в процеса, като описват правата Ви Връзката отваря нов прозорецпо време на разследването на престъплениетоВръзката отваря нов прозорецсъдебната фаза и Връзката отваря нов прозорецслед приключването на делото в съда. Можете да прочетете повече и за Връзката отваря нов прозорецподпомагането и подкрепата, която може да получите.

 

1. престъпления, даващи допълнителни права на пострадалите
Съгласно българското законодателство пострадалите от някои видове престъпления имат допълнителни права. Тези престъпления са: тероризъм, умишлено убийство, умишлена тежка телесна повреда, блудство и изнасилване, от които са настъпили тежки увреждания на здравето, както и трафик на хора, престъпления, поръчани или извършени от организирана престъпна група и други тежки умишлени престъпления, в резултат от които са настъпили смърт или тежка телесна повреда

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/03/2020