Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Cypern


Du anses for at være offer for en forbrydelse, hvis du har lidt skade (f.eks. hvis du har lidt legemsbeskadigelse, eller dine personlige ejendele er blevet beskadiget eller stjålet) som følge af en hændelse, der udgør en strafbar handling efter græsk ret. Ifølge gældende lovgivning har du visse individuelle rettigheder før, under og efter straffesagen.

I Cypern indledes den strafferetlige procedure med en politimæssig efterforskning af det strafbare forhold. Når efterforskningen er afsluttet, oversendes sagen til statsadvokaturen, der tager stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen. Hvis der er tilstrækkeligt med beviser mod den formodede gerningsmand, sender statsadvokaten sagens akter til retten. Efter en vurdering af bevismaterialet afgør retten, om den tiltalte er skyldig, og idømmer ham en straf eller frikender ham.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

Link åbner i nyt vindue1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 - Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 - Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 - Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 31/10/2019