Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Чешка република


Ще бъдете считан за „пострадало лице“ (poškozený — термин, който се използва за жертвите на престъпления в Наказателно-процесуалния кодекс (trestní řád), ако сте претърпели вреда в резултат на деяние, квалифицирано като престъпление в Наказателния закон (trestní zákon). Тази вреда може да бъде под различни форми, например повреда или кражба на вещ. Като пострадало лице имате определени законови права преди, по време на съдебно производство и след неговото приключване.

Наказателното производство в Чешката република започва с проверка на доказателствата и разследване. На този етап от делото полицията извършва действия по разследване под надзора на прокурора. Ако на този етап от производството бъдат събрани достатъчно доказателства за извършването на престъпление и за виновността на определено лице за извършване на престъплението, прокурорът издава постановление за повдигане на обвинение и делото се внася за разглеждане в съда. Докато трае съдебният етап на наказателното производство, съдът разглежда доказателствата и въз основа на тях решава дали да признае подсъдимия за виновен или за невиновен. Ако съдът признае виновността на подсъдимия за извършване на престъплението, той му налага наказание. В случай че съдът го признае за невиновен, подсъдимият бива оправдан. Наказателното производство може да продължи по жалба, подадена пред горестояща съдебна инстанция, ако сте предявили иск за вреди.

В качеството си на пострадало лице можете да се присъедините към наказателното производство на всеки етап.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 - Моите права като жертва на престъпление

Връзката отваря нов прозорец2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец3 - Правата ми след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 - Обезщетение

Връзката отваря нов прозорец5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 16/09/2020