Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuriteo ohvrite õigused kriminaalmenetluses - Tšehhi


Teid käsitatakse „kannatanud poolena“ (poškozený – termin, mida kasutatakse kuriteoohvri kohta kriminaalmenetluse seadustikus (trestní řád)), kui Teile on tekitatud kahju sellise tegevusega, mis kriminaalseadustiku (trestní zákon) kohaselt on kuritegu. Kahju võib olla mitmesugust liiki: näiteks varale tekitatud kahju või vargus. Kui olete kannatanud pool, on Teil teatavad õigused nii enne kohtumenetlust, selle ajal kui ka pärast seda.

Tšehhi Vabariigis algab kriminaalmenetlus faktiliste asjaolude kontrollimise ja uurimisega. Sellel etapil toimetab uurimist politsei prokuröri järelevalve all. Kui menetluse sellel etapil on kogutud piisavalt tõendeid, mis tõendavad, et toime on pandud kuritegu ja selle pani toime teatav isik, koostab prokurör süüdistusakti ja see saadetakse kohtusse. Kohtumenetluse etapis tutvub kohus tõenditega ja teeb nende tõendite põhjal otsuse selle kohta, kas süüdistatav on süüdi või mitte. Kui kohus leiab, et süüdistatav on kuriteo toimepanemises süüdi, määrab ta talle karistuse. Kui kohus leiab, et süüdistatav ei ole süüdi, mõistetakse ta õigeks. Kui Te olete esitanud kahju hüvitamise nõude, võib kriminaalmenetlus kõrgemale kohtule esitatud apellatsioonkaebuse alusel jätkuda.

Kui Te olete kannatanud pool, võite Te osaleda kriminaalmenetluse igas etapis.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Lingil klikates avaneb uus aken1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

Lingil klikates avaneb uus aken2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

Lingil klikates avaneb uus aken4 - Hüvitis

Lingil klikates avaneb uus aken5 - Minu õigus saada abi ja toetust


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 16/09/2020