Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

  • Hem
  • Brottsoffer
  • Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättigheter för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden - Tjeckien


Du anses vara skadelidande part (poškozený – den term som används för brottsoffer i straffprocesslagen (trestní řád)) om du har lidit skada till följd av en handling som definieras som ett brott i strafflagen (trestní zákon). Den lidna skadan kan ta sig olika uttryck, t.ex. skada på eller stöld av ett föremål. Som målsägande har du vissa juridiska rättigheter före, under och efter förfarandet i domstolen.

I Tjeckien börjar straffrättsliga förfaranden med en bedömning av de faktiska omständigheterna och en brottsutredning. I detta skede av processen utreder polisen ärendet under ledning av den allmänna åklagaren. Om det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts, och för att det begicks av en specifik person, fattar åklagaren beslut om att väcka åtal och överlämnar ärendet till domstol. Under en brottmålsrättegång bedömer domstolen den bevisning som har framförts och förklarar på grundval av denna bevisning den tilltalade skyldig eller oskyldig. Om domstolen förklarar den tilltalade skyldig till brottet utdömer domstolen en påföljd. Om den tilltalade förklaras oskyldig frias han eller hon från brottsanklagelserna. Om du har yrkat på skadestånd kan det straffrättsliga förfarandet fortsätta i form av ett överklagande till högre instans.

Som målsägande kan du delta i alla skeden av det straffrättsliga förfarandet.

Mer information

Länken öppnas i ett nytt fönster1 - Mina rättigheter som brottsoffer

Länken öppnas i ett nytt fönster2 - Brottsanmälan och Mina rättigheter under förundersökningen

Länken öppnas i ett nytt fönster3 - Mina rättigheter efter rättegången

Länken öppnas i ett nytt fönster4 - Ersättning

Länken öppnas i ett nytt fönster5 - Min rätt till stöd och bistånd


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 16/09/2020