Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Danmark

Du vil blive betragtet som et offer for en forbrydelse, hvis du har lidt skade, som følge af en hændelse, der udgør en forbrydelse efter dansk lovgivning, for eksempel hvis du er kommet til skade, eller dine ejendele er blevet ødelagte eller stjålet osv. Som offer for en forbrydelse har du ifølge lovgivningen visse individuelle rettigheder før, under og efter en retssag. Du kan også benytte dig af forskellige former for assistance og kræve erstatning for de skader forbrydelsen medførte.

Straffeprocessen i Danmark omfatter både efterforskningen og selve retssagen. Under efterforskningen undersøger politiet og anklagemyndigheden sagen for at finde forbryderen og samle beviser. Hvis der er tilstrækkelige beviser for at den påståede gerningsmand har begået forbrydelsen, bliver sagen bragt for retten. Retten afgør, hvorvidt den mistænkte er skyldig efter at have vurderet det samlede bevismateriale, og dømmer eller frifinde vedkommende.

Denne folder vil vejlede dig gennem de forskellige led af proceduren og beskrive dine rettigheder Link åbner i nyt vindueunder efterforskningenLink åbner i nyt vindueunder retssagen eller Link åbner i nyt vindueefter den første retssag. Læs også mere om Link åbner i nyt vindueden hjælp og støtte du kan få.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/08/2019

1 - Mine rettigheder i forbindelse med efterforskningen af forbrydelsen


Hvor og hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvordan kan jeg følge op på, hvad myndighederne foretager sig efter en anmeldelse?

Hvordan kan jeg blive involveret i efterforskningen af forbrydelsen?

Hvad mine rettigheder som vidne?

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvilke oplysninger kan jeg få af politiet eller støtteorganisationerne under efterforskningen af forbrydelsen?

Kan jeg få juridisk bistand?

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvilken hjælp og assistance kan jeg få i forbindelse med efterforskningen?

Er der mulighed for mægling mellem mig og forbryderen?

Hvordan vil min sag fortsætte, når efterforskningen er slut?

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Yderligere information

Hvor og hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du har været udsat for en forbrydelse i Danmark, kan du anmelde det til Link åbner i nyt vinduepolitiet. Du kan gøre dette ved at henvende dig til den nærmeste politistation eller ved at ringe 114. I en nødsituation kan du ringe til alarmcentralen på 112. Hvis du har været udsat for tyveri, kan du anmelde det ved at udfylde Link åbner i nyt vindueet online skema, som du kan finde på politiets hjemmeside.

Der er ingen obligatorisk formular, du skal anvende, når du anmelder en forbrydelse. Når du henvender dig til en politistation eller ringer, vil den politibetjent du taler med skrive en anmeldelsesrapport. Du behøver ikke at underskrive rapporten. En anmeldelse kan sagtens være anonym.

Der er ingen tidsfrist for at anmelde en forbrydelse. Der er dog tidsfrister for hvor længe politiet kan rejse tiltale i sager. Hvis tidsfristen er overskredet kan du stadig anmelde forbrydelsen, men politiet vil ikke efterforske sagen.

I din anmeldelse skal du inkludere alle de relevante informationer relateret til episoden og al relevant bevismaterielle, som du er I besiddelse af. Det anbefales, at du inkluderer så meget information som muligt, fordi det er på baggrund af din anmeldelse, at politiet vurderer, hvorvidt der er sket en forbrydelse, og om der skal iværksættes en efterforskning.

Hvis du ikke taler dansk, har du mulighed for at anmelde forbrydelsen på det sprog, som du forstår. Hvis det bliver nødvendigt, kan politiet finde en tolk til dig, der kan oversætte de relevante dokumenter for dig.

I det fleste sager efterforsker politiet sagen efter at have modtaget din anmeldelse. Men hvis du har været udsat for en mindre alvorlig forbrydelse såsom ærekrænkelser eller injurier vil proceduren være en anden. I denne type af sager foretager politiet ikke en efterforskning, og du skal derfor anlægge sagen direkte domstolene. Dit sagsanlæg skal indgives senest seks måneder efter, at du blev bekendt med forbrydelsen. På baggrund af din klage vil retten indlede en retssag mod gerningsmanden.

Hvordan kan jeg følge op på, hvad myndighederne foretager sig efter en anmeldelse?

Når du anmelder en forbrydelse, vil politiet udstede en kvittering på stedet. Kvitteringen får du overrakt personligt eller også bliver den sendt med posten. Kvitteringen indeholder et referencenummer, som du kan bruge til at modtage information om din sag fra politiet. Du kan også følge op på udviklingen i din sag ved at oplyse dit cpr-nummer.

Hvordan kan jeg blive involveret i efterforskningen af forbrydelsen?

I princippet er efterforskningen af en forbrydelse politiets ansvar. Politiet vil løbende informere dig om vigtig udvikling i forbindelse med din sag, som for eksempel anholdelsen af en mistænkt. Hvis du ønsker det, kan du også med reference til sagsnummeret eller dit cpr-nummer følge med i sagens udvikling.

Ifølge dansk lovgivning er det ikke muligt for ofre at være til stede under efterforskningen. Hvis du har en advokat, kan vedkommende se dokumenterne i sagen. Din advokat kan dele sådan information med dig, hvis politiet har givet samtykke hertil. Efter sagens afslutning har du mulighed for at læse alle sagens dokumenter.

I løbet af efterforskningen vil politiet og anklagemyndigheden indsamle det relevante bevismateriale. Som offer behøver du ikke at bevise nogen dele af den forbrydelse, som du har været udsat for. Men hvis du har nogen form for bevismateriale som du ønsker at overrække, kan du give det til den politibetjent eller anklager, der leder din sag.

Hvad mine rettigheder som vidne?

I forbindelse med efterforskningen kan du af politiet blive bedt om at afgive en vidneforklaring. Under afhøringen har du ret til ikke at udtale dig. Den eneste information, du er forpligtet til at oplyse, er dine personlige oplysninger (navn, fødselsdag og adresse).

Hver gang politiet kontakter dig i forbindelse med en vidneforklaring, vil de forklare dig, hvornår og hvordan du kan anmode om en advokats tilstedeværelse.

I forbindelse med din vidneforklaring har du mulighed for at få en tolk gratis. Dokumenterne som er relevante for din vidneforklaring kan også blive oversat for dig gratis.

Hvis du har været udsat for vold, trusler eller seksuelt overgreb, og du forventes at afgive vidneforklaring i retten, får du en kontaktperson fra politiet eller anklagemyndigheden. Vedkommende vil hjælpe dig, når du skal i kontakt med politiet eller anklagemyndigheden.

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvis du er et barn, vil retten udpege en advokat til dig, som vil hjælpe dig gennem hele proceduren. I løbet af efterforskningen vil advokaten ledsage dig ved samtaler med politiet. Vedkommende vil forklare dig proceduren og kan stille dig yderligere spørgsmål, for at hjælpe dig med at forstå politiets spørgsmål.

Hvis du er et barn, som har været udsat for et seksuelt overgreb, vil gerningsmanden ikke have lov til at være til stede, når du afgiver din forklaring. Endvidere kan du få din vidneforklaring videooptaget af politiet eller anklagemyndigheden, således at du ikke behøver at afgive din forklaring i retten. I stedet for vil videofilmen med dit interview blive vist til dommerne. Når din forklaring i forbindelse med efterforskningen skal filmes har kan gerningsmandens advokat være tilstede.

Hvilke oplysninger kan jeg få af politiet eller støtteorganisationerne under efterforskningen af forbrydelsen?

Politiet er forpligtet til at give information, der kan hjælpe dig med at overvinde konsekvenserne af en forbrydelse. Den information består blandt andet af:

 • hvordan du kommer i kontakt med en advokat;
 • hvordan du kan kræve erstatning fra gerningsmanden i løbet af straffesagen;
 • hvordan du kan få godtgørelse fra staten;
 • hvordan du kan få rådgivning fra Link åbner i nyt vindueOfferrådgiveren;
 • hvilke rettigheder og pligter du har som vidne.

I løbet af efterforskningen vil politiet informere dig om relevant udvikling i din sag som for eksempel anholdelsen af en mistænkt. Hvis politiet planlægger en afhøring, vil de informere dig eller din advokat om dato og tidspunkt.

Hvis du er offer for en alvorlig forbrydelse som vold eller et seksuelt overgreb, vil politiet også forklare dig sagens forventede forløb.

Hvis politiet beslutter ikke at foretage en efterforskning baggrund af din politianmeldelse eller at afbryde en igangsat efterforskning, vil du som offer få meddelelse herom. Du vil også blive meddelt, hvis anklagemyndigheden beslutter at frafalde tiltalen mod en mistænkt. Du vil modtage samme oplysninger, hvis du er relateret til et offer, som er død som følge af forbrydelsen.

Kan jeg få juridisk bistand?

Gratis juridisk bistand er muligt først og fremmest til ofre for særlige forbrydelser som vold og seksuelle overgreb. Hvis du er offer for vold, kan du bede retten om at beskikket en bistandsadvokat, som kan repræsentere dig. Hvis du er offer for et seksuelt overgreb behøver du ikke at anmode retten, da retten automatisk vil beskikke en bistandsadvokat, som kan repræsentere dig.

Ved andre forbrydelser kan du også bede retten om at beskikke en bistandsadvokat. I sådanne tilfælde vil retten dog først vurdere, om forbrydelsens grovhed og dit konkrete behov for bistand (for eksempel lav indtægt) kan retfærdiggøre en sådan beskikkelse; og retten kan afvise din anmodning, hvis den findes grundløs.

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvis du er voldoffer, kan du bede politiet om at give gerningsmanden et tilhold, så vedkommende ikke må kontakte eller genere dig. Typisk vil politiet give et sådant tilhold, hvis der har været flere tilfælde af chikane eller gener, eller hvis der er stor risiko for, at gerningsmanden vil forsætte med at chikanere dig i fremtiden.

Som voldsoffer kan du bede politiet om at udstyre dig med en særlig mobiltelefon, med en indbygget GPS funktion, således at det er nemt at spore, hvor du befinder dig.

Hvis du offer for vold i nære relationer, og du bor sammen med din partner, kan du bede politiet om at forbyde din partner at opholde sig i jeres fælleshjem. Forbuddet vil ophøre, hvis du og din partner finder sammen igen.

Du kan også bede politiet eller anklagemyndigheden om at slette dit navn og andre personlige oplysninger fra sagens dokumenter inden det bliver videregivet til andre parter i sagen. Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb, vil dine personlige oplysninger blive slettet fra sagens dokumenter, uden at du behøver at anmode om det.

Hvilken hjælp og assistance kan jeg få i forbindelse med efterforskningen?

Hvis du er offer for vold, trusler eller seksuelt overgreb, og du forventes at skulle afgive vidneforklaring i retten, får du en kontaktperson hos politiet eller anklagemyndigheden, som kan hjælpe dig, når du skal i kontakt med politiet eller anklagemyndigheden.

Uanset hvilken forbrydelse du har været udsat for kan du henvende dig til Link åbner i nyt vindueOfferrådgivningen. Politiet kan forklare for dig, hvordan du kan komme i kontakt med Offerrådgivningen.

Hvis du har været udsat for røveri, vold eller et seksuelt overgreb, og du I den forbindelse har brug for psykolog hjælp, har du ret til at få godtgjort dine udgifter for de 12 første konsultationer.

Du kan modtage gratis lægehjælp, hvis du har en gyldig sygeforsikring. Borgere i de 27 EU medlemslande, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz kan gøre brug af Link åbner i nyt vindueDet Europæiske sygesikringskort.

Er der mulighed for mægling mellem mig og forbryderen?

I forbindelse med efterforskningen kan politiet forslå dig at deltage i mægling mellem gerningsmanden og dig. Det betyder at forbryderen har erklæret sig skyldig I forbrydelsen og ønsker at mægle med dig. Udfaldet af mæglingen betyder ikke at efterforskningen vil stoppe, men det kan medføre en mildere straf til gerningsmanden.

Hvordan vil min sag fortsætte, når efterforskningen er slut?

Når efterforskningen er afsluttet vil politiet eller anklagemyndigheden beslutte, hvad der skal ske. Hvis der er tilstrækkelige beviser til at få gerningsmanden dømt, rejser anklagemyndigheden tiltale. Ellers kan politiet eller anklagemyndigheden vælge at lukke sagen.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Politiet eller anklagemyndigheden kan vælge at opgives straffesagen uden at bringe den for domstolene. I så fald vil du få meddelelse herom, og du får mulighed for at se alle dokumenter i sagen.

 • Hvis politiet beslutter at lukke sagen, har du mulighed for at klage til anklagemyndigheden.
 • Hvis beslutningen er truffet af anklagemyndigheden, kan du klage til Rigsadvokaten.

Tidsfristen for at indgive en klage er 4 uger.

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Hvis du er udlændinge har du same rettigheder som beskrevet ovenfor. Hvis du ikke taler dansk, kan du anmelde en forbrydelse på et sprog du forstår. Politiet er forpligtet til at foretage sig det nødvendige for at modtage og behandle din anmeldelse, uanset hvilket sprog du anvender.

Under efterforskningen vil du gratis modtage tolkebistand. Tolken vil hjælpe dig gennem din vidneforklaring. Dokumenterne der er en del af sagen, vil også blive oversat for dig gratis.

Yderligere information

 • Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14.11.2018 om rettens pleje (Retsplejeloven) Link åbner i nyt vindueDansk
 • Lovbekendtgørelse nr. 965 af 20.08.2015 om politiets virksomhed (Politiloven) Link åbner i nyt vindueDansk
 • Lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20.9.2018 Straffeloven Link åbner i nyt vindueDansk
 • Lov nr. 467 af 12.06.2009 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling Link åbner i nyt vindueDansk
 • Bekendtgørelse nr. 1108 af 21.09.2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede Link åbner i nyt vindueDansk
 • Cirkulæreskrivelse 10094 af 22.12.2006 om ændring af ordningen med offerrådgivningen Link åbner i nyt vindueDansk
 • Bekendtgørelse nr. 264 af 25.03.2018 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper Link åbner i nyt vindueDansk

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/08/2019

2 - Mine rettigheder i forbindelse med retssagen


Hvordan kan jeg deltage retssagen?

Hvad er mine rettigheder som vidne?

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Kan jeg modtage juridisk bistand?

Hvordan kan jeg modtage beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvordan kan jeg kræve erstatning fra gerningsmanden eller modtage godtgørelse fra staten?

Er der muligheder for mægling mellem gerningsmanden og mig?

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Yderligere information

Hvordan kan jeg deltage retssagen?

Under retssagen kan du være til stede ved alle offentlige retsmøder. Hvis retten beslutter, at retsmøderne skal holdes for lukkede døre, beslutter retten, hvorvidt du må være til stede eller ej. I praksis tillader retten som regel, at du er til stede ved retsmøderne, medmindre der er særlige fortroligheds hensyn. Uanset hvad foregår domsafsigelsen ifølge dansk ret altid offentligt, hvilket betyder, at du kan være til stede.

Dansk lovgivning tillader ikke dig som offer at stille spørgsmål til andre parter under retssagen.

Hvis du mener, at der er bevismaterie, som er relevant for sagen, kan du bede politiet eller anklageren, som er ansvarlig for din sag om at få bevismaterialet fremlagt i retten. Det er dog Politiet og anklagemyndigheden som beslutter, hvorvidt bevismaterialet skal føres for retten eller ej.

Hvis du ønsker at udtale dig for retten, men du er ikke blevet indkaldt som vidne, kan du bede anklagemyndigheden om at blive sat på vidnelisten. Det er anklagerens beslutning om du skal kaldes som vidne, og anklageren kan afvise din anmodning, hvis de ikke mener, at din vidneforklaring er nødvendig for at bevise anklagerne.

Hvis du har afgivet din vidneforklaring for retten, har du ret til at modtage godtgørelse for de udgifter (1), du har haft i den forbindelse.

For at få godtgørelse skal du udfylde en særlig formular, som du kan finde på Link åbner i nyt vinduedomstolenes hjemmeside. På formularen skal du angive dine bank oplysninger. Forudbetaling er også muligt, men her skal du kontakte domstolen.

Hvad er mine rettigheder som vidne?

For det meste vil du blive indkaldt som vidne. I så fald kan retten bestemme, at du ikke må være til stede i retssalen under afhøringen af andre personer (den tiltalte, andre vidner, eksperter osv.). Grunden til dette er, at det kan påvirke dit eget vidneudsagn, at lytte til andres forklaring af sagen. Når du har afgivet din forklaring, kan du blive retssalen og følge resten af proceduren.

Hvis retten indkalder dig som vidne, skal du afgive din forklaring for retten. Du kan alene afvise at afgive forklaring, hvis du er nært beslægtet med den tiltalte.

I forbindelse med din vidneforklaring kan din advokat stille dig yderligere spørgsmål, for at hjælpe dig med bedre at forklare hændelsesforløbet.

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvis du er et barn, vil retten beskikke en advokat til dig, som vil hjælpe dig gennem hele proceduren. Under retssagen vil advokaten ledsage gennem din vidneforklaring i retten. Advokaten vil forklare proceduren for dig og kan stille dig yderligere spørgsmål, for at hjælpe dig med at forstå dommerens spørgsmål.

En repræsentant fra kommunen vil også ledsage dig, og hjælpe dig, når du afgiver din forklaring.

Kan jeg modtage juridisk bistand?

Du kan få gratis juridisk bistand under retssagen, hvis du har krævet erstatning fra gerningsmanden og din årlige indkomst er mindre end bestemt beløb: 236.000 danske kroner (cirka 31.700 Euro) hvis du er enlig, 300.000 danske kroner for sammenlevende par (cirka 40.300 Euro) og 41.000 danske kroner (cirka 5.500 Euro) for hvert barn under 18 år.

Hvis du er offer for vold eller seksuelt overgreb kan du bede om at få beskikket en gratis bistandsadvokat uanset din indkomst.

Hvis du er pårørende til et offer, som er død som følge af forbrydelsen, vil retten beskikke en advokat, som vil hjælpe dig med at fastlægge et erstatningskrav.

Hvordan kan jeg modtage beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Du kan få særlig beskyttelse hvis du er vidne i retssagen.

Hvis du er utryg ved at tale, mens den tiltalte er til stede, kan du bede retten om at fjerne den tiltalte fra retssalen under din vidneforklaring. I dette er tilfælde bliver din vidneforklaring efterfølgende gengivet til den tiltalte.

Retten er forpligtet til at have særlige venteværelser til ofre, hvor du kan afvente din vidneforklaring uden at møde den tiltalte, den tiltaltes pårørende eller andre vidner. Dette er en relativt ny regel, og det kan være at nogle retsbygninger endnu ikke sådanne ventelokaler.

Hvis du er bange for repressalier, kan du anmode retten om ikke at offentliggøre dine personlige oplysninger som navn, adresse , arbejde osv. til den tiltalte og dennes advokat.

Hvis er offer for et seksuelt overgreb kan du bede retten om, at din vidneforklaring bliver afgivet for lukkede døre. Du kan også bede retten om ikke at offentlige gøre oplysninger om parterne i sagen, således at offentligheden og medierne ikke kan få kendskab til disse oplysninger. I sådanne tilfælde vil retten også slette dit navn og andre personlige oplysninger fra sagens dokumenter, før den tillader andre sagsparter adgang til sagens dokumenter.

Hvordan kan jeg kræve erstatning fra gerningsmanden eller modtage godtgørelse fra staten?

Du har ret til erstatning fra gerningsmanden for det tab, som du har lidt som følge af forbrydelsen. Under retssagen kan du bede anklagemyndigheden om, at kræve erstatning på dine vegne. Retten kan afvise at tage stilling til erstatningskravet, hvis det er for indviklet at tage stilling til, som en del af selve retssagen. I så fald kan du kræve erstatning fra gerningsmanden gennem et civilt søgsmål.

Du kan også kræve erstatning fra staten. Se venligst Link åbner i nyt vinduefaktaarket om godtgørelse til ofre for forbrydelser i EU medlemslande fra the European Judicial Network.

Er der muligheder for mægling mellem gerningsmanden og mig?

Muligheden for mægling eksisterer alene under efterforskningen, hvor politiet kan foreslå dig at deltage i mægling med gerningsmanden. Resultatet af en mægling afslutter ikke nødvendigvis sagen, men kan medføre en mildere straf for gerningsmanden.

Jeg er udlænding. Hvordan er mine rettigheder og interesser beskyttet?

Hvis du er udlændinge, har du samme rettigheder som beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke taler dansk, og er blevet indkaldt som vidne, stiller retten en tolk til rådighed under vidneforklaringen.

Yderligere information

 • Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14.11.2018 om rettens plejel (Retsplejeloven) Link åbner i nyt vindueDansk
 • Lov nr. 467 af 12.06.2009 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling Link åbner i nyt vindueDansk
 • Lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24.08.2018 om erstatningsansvar Link åbner i nyt vindueDansk
 • lovbekendtøgrelse nr. 1209 af 18.11.2014 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse Link åbner i nyt vindueDansk
 • Bekendtgørelse nr. 1108 af 21.09.2007 om politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kontaktperson for forurettede Link åbner i nyt vindueDansk
 • Bekendtgørelse nr. 572 af 30.04.2015 om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring Link åbner i nyt vindueDansk
1. Refusion af udgifter
Hvis retten har indkaldt dig som vidne i forbindelse med en retssag, vil du få eventuelle udgifter refunderet. Du vil modtage 80 kr. (cirka 10.50 Euro) for de første fire timer, du bruger i retten. Hvis du har brugt mere tid inklusiv rejsetid, vil du modtage yderligere refusion afhængigt af den tid, du har brugt.
Yderligere udgifter i forbindelse med dit fremmøde som vidne (for eksempel tabt arbejdsfortjeneste) kan også blive refunderet, hvis du kan dokumentere tabet (f.eks. ved en erklæring fra din arbejdsgiver om antallet af timer og din timeløn).
Rejseudgifter kan også refunderes, hvis afstanden til retten er mere end 3 km. Hvis du har benyttet offentlige transport, vil du kunne få refunderet, hvad der svarer til en standard billet. Du kan ikke få refunderet udgifter til en taxa. Hvis du har benyttet din egen bil, vil du kunne få refunderet, hvad der vil svarer til den billigste billet med offentlig transport.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/08/2019

3 - Mine rettigheder efter (den første) retssag


Kan jeg anke en dom eller frifindelse?

Er yderligere appel mulig?

Hvilke rettigheder har jeg efter dommens afsigelse?

Yderligere information

Kan jeg anke en dom eller frifindelse?

Når en retssag er afsluttet vil din advokat modtage en kopi af domstolens afgørelse. Med rettens tilladelse kan din advokat denne kopi med dig.

Hvis anklagemyndigheden har krævet erstatning på dine vegne, og retten har taget stilling til erstatningskravet, vil du blive underrettet herom og modtage en kopi af rettens afgørelse. Både underrettelsen og afgørelsen vil være på dansk.

Du kan ikke anke dommen/frifindelsen af den tiltalte eller den straf, som retten har udmålt. Du kan alene anke rettens afgørelse vedrørende dit erstatningskrav, hvis et sådant er blevet rejst. En sådan appel er ikke en del af straffeprocessen, og skal derfor afgøres efter en civilretlig procedure. Tidsfristerne for at anke er:

 • fire uger når du anker en byretsdom til Landsretten;
 • otte uger når du anker en landsretsdom til Højesteret.

Er yderligere appel mulig?

Yderligere appel kan ske til Højesteret, men det er alene tiltalte og anklagemyndigheden, som har mulighed herfor.

Hvilke rettigheder har jeg efter dommens afsigelse?

Efter domsafsigelsen er din rolle i retssagen generelt ovre. Dansk ret giver ikke ofret for en forbrydelse ret til at blive underrettet om løsladelsen af gerningsmanden eller at afgive en udtalelse, når beslutningen om prøveløsladelse skal træffes.

Yderligere information

 • Lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14.11.2018 om rettens pleje (Retsplejeloven) Link åbner i nyt vindueDansk

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/08/2019

4 - Hjælp og støtte til ofre for forbrydelser


Det Kriminalpræventive råd

Offerrådgivning

Hjælp Voldsofre

Center for Voldtægtsofre

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)

Reden International

Dannerhuset

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd er et råd med repræsentanter fra organisationer, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse med særligt fokus på at forebygge husspektakler og seksuelle overgreb.

Det Kriminalpræventive Råd

 • består af 50 forskellige myndigheder, foreninger og private og offentlige organisationer specialiseret i løsning af konflikter.
 • er involveret i kriminalitetsforebyggende aktiviteter, med fokus på forebyggelse af vold i nærrelationer og seksuelle overgreb.

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.dkr.dk/

Offerrådgivning

Offerrådgivning i Danmark leverer materiel, medicinsk, psykologisk og socialt støtte gennem statslige, frivillige og lokale afdelinger

Offerrådgivningen

 • tilbyder støtte til ofre for røveri, overfald, tyveri, trusler, vold, voldtægt og mange andre forbrydelser
 • sørger for adgang til retssystemet
 • hjælper med erstatningskrav mod gerningsmanden og godtgørelse fra staten
 • sørger for materiel, medicinsk, psykologisk og social bistand gennem statslige, frivillige og lokale afdelinger

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.offerraadgivning.dk/
For kontaktinformation til de locale offerrådgivnigner klik Link åbner i nyt vindueher

Hjælp Voldsofre

Hjælp Voldsofre er en landsforening, der yder hjælp i form af psykologhjælp, advokatbistand eller hjælp i forbindelse med forsikring eller erstatning til voldsofre.

Hjælp Voldsofre

 • er en national organisation, der sørger for psykologhjælp, juridisk bistand eller hjælp i forbindelse med forsikring eller erstatning til voldsofre
 • hjælper og rådgiver ofre for vold, voldtægt, røveri og incest
 • overvåger lovgivningen på de ovennævnte områder og søger at forberede forholdene for ofre ved at påvirke politikere og ministerier
 • er involveret i forebyggende arbejde gennem foredrag, kampagner, fortalervirksomhed og udstillinger

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.voldsofre.dk/

Center for Voldtægtsofre

Center for Voldtægtsofre sørger for medicinsk og psykologisk hjælp til ofre for voldtægt gennem otte forskellige centre i Danmark.

Center for Voldtægtsofre

 • har otte regionale centre i Danmark
 • tilbyder pleje og støtte til voldtægtsofre, som forsørges af særligt trænet personale

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.voldtaegt.dk/

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)

LOKK er en interesseorganisation for krisecentre, der beskytter kvinder, som har været udsat for hustruvold.

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)

 • er en koordinerende organisation, hvis overordnede formål er at synliggøre og styrke det enkelte krisecenters arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold mod kvinder og deres børn.
 • formidler viden, information og erfaring på området videre til centrene
 • nedsætter arbejdsgrupper inden for relevante områder
 • styrker samarbejdet mellem centre og arbejder med centre i andre nordiske og europæiske lande
 • forhandler med offentlige myndigheder om krisecentrenes vilkår

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.lokk.dk/

Reden International

Reden International sørger for adgang til sundhedssystemet, juridisk bistand, sociale tilbud, forberedelse af hjemsendelser og ophold på krisecentre for prostitutionsofre og ofre for menneskehandel i Danmark.

Reden International

 • er en organisation, som yder praktisk støtte til udenlandske kvinder, som er tvunget til prostitution i Danmark
 • har et landsdækkende krisecenter, som foretager opsøgende socialt arbejde
 • sørger for adgang til sundhedssystemet selvom disse kvinder normalt ikke har lovligt ophold
 • yder advokatbistand og er bisidder ved afhøringer og retssager
 • skaber kontakt til det danske socialsystem
 • yder assistance før repatriering (kontakt til lokale NGOer og støtte i hjemlandet)
 • tilbyder ophold på krisecenter - sikkert ophold med rådgivning, omsorg og aktiviteter
 • yder rådgivning og omsorg - på alle niveauer i processen afhængigt af den enkelte kvindes situation

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.redeninternational.dk/

Dannerhuset

Dannerhuset er en privat organisation, der hjælper ofre for vold i nærrelationer ved at give husly og/eller rådgivning.

Dannerhuset

 • er et krisecenter med ophold for kvinder, som er ofre for hustruvold
 • har 25 ansatte og næsten 200 frivillige
 • er det ældste og største krisecenter og opholdssted for kvinder og børn, som er ofre for vold i nærrelationer i Danmark
 • er nationalt og internationalt engageret i kvinders rettigheder og socialpolitik på baggrund af dets ekspertise og erfaring indenfor vold i nærrelationer.

KONTAKT:

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.dannerhuset.dk/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/08/2019