Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Естония


Ще бъдете считан за жертва на престъпление (пострадало лице), ако сте претърпели непосредствено физически, материални или морални вреди вследствие на противозаконно действие, напр. била Ви е нанесена телесна повреда или имуществото Ви е било повредено или откраднато в резултат на деяние, което представлява престъпление съгласно националното законодателство. Като жертва на престъпление законът Ви предоставя определени права преди, по време и след съдебното производство (съдебния процес).

Наказателното производство в Естония започва с досъдебно производство, което по принцип се провежда от полицията и прокурора и по време на което се събират доказателства за извършеното престъпление и предполагаемия извършител. Ако има достатъчно доказателства, делото се внася в съда. Делото приключва с осъждането или оправдаването на обвинения от съда. В случай на осъдителна присъда съдът се произнася и по гражданския иск, подаден до него, но в случай на оправдателна присъда искът се отхвърля. В този случай е възможно да се потърси обезщетение в рамките на гражданско производство. Съдът може да реши да уважи изцяло или частично гражданския иск, да не го уважи или да го отхвърли като недопустим. Ако не сте съгласен с решението на съда, можете да го обжалвате пред по-горна инстанция.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 - Моите права като жертва на престъпление

Връзката отваря нов прозорец2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец3 - Правата ми след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 - Обезщетение

Връзката отваря нов прозорец5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 01/10/2020