Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Естония


Ще бъдете считан за жертва на престъпление (пострадало лице), ако сте претърпели непосредствено физически, материални или морални вреди вследствие на противозаконно действие, напр. била Ви е нанесена телесна повреда или имуществото Ви е било повредено или откраднато в резултат на деяние, което представлява престъпление съгласно националното законодателство. Като жертва на престъпление законът Ви предоставя определени права преди, по време и след съдебното производство (съдебния процес).

Наказателното производство в Естония започва с досъдебно производство, което по принцип се провежда от полицията и прокурора и по време на което се събират доказателства за извършеното престъпление и предполагаемия извършител. Ако има достатъчно доказателства, делото се внася в съда. Делото приключва с осъждането или оправдаването на обвинения от съда. В случай на осъдителна присъда съдът се произнася и по гражданския иск, подаден до него, но в случай на оправдателна присъда искът се отхвърля. В този случай е възможно да се потърси обезщетение в рамките на гражданско производство. Съдът може да реши да уважи изцяло или частично гражданския иск, да не го уважи или да го отхвърли като недопустим. Ако не сте съгласен с решението на съда, можете да го обжалвате пред по-горна инстанция.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 - Моите права като жертва на престъпление

Връзката отваря нов прозорец2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец3 - Правата ми след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 - Обезщетение

Връзката отваря нов прозорец5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 01/10/2020