Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa ofiar przestępstw w postępowaniu karnym - Estonia


Za ofiarę przestępstwa (pokrzywdzonego) uznaje się każdego, kto poniósł bezpośrednią szkodę na osobie, szkodę na mieniu lub doznał krzywdy w wyniku działania niezgodnego z prawem, na przykład poniósł uszczerbek na zdrowiu lub doszło do zniszczenia lub kradzieży jego mienia wskutek zdarzenia stanowiącego przestępstwo w świetle prawa krajowego. Ofierze przestępstwa przysługują szczególne prawa przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu postępowania sądowego.

Postępowanie karne w Estonii rozpoczyna się postępowaniem przygotowawczym, które prowadzi zazwyczaj policja i prokurator. Na tym etapie zbierane są dowody służące ustaleniu, czy doszło do popełnienia przestępstwa oraz kto jest jego domniemanym sprawcą. Jeżeli zebrane dowody są wystarczające, sprawa kierowana jest na drogę sądową. Postępowanie sądowe kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego winę lub uniewinniającego oskarżonego. W przypadku stwierdzenia winy oskarżonego sąd orzeknie także w przedmiocie wniesionego powództwa cywilnego, ale w przypadku uniewinnienia powództwo to zostanie oddalone. W takiej sytuacji istnieje możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym. Sąd może uznać powództwo cywilne w całości lub w części, odmówić jego uznania lub oddalić takie powództwo. Jeżeli pokrzywdzony nie zgadza się z treścią orzeczenia, może je zaskarżyć do sądu wyższej instancji.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

Link otworzy się w nowym oknie1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

Link otworzy się w nowym oknie2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

Link otworzy się w nowym oknie3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

Link otworzy się w nowym oknie4 - Odszkodowanie

Link otworzy się w nowym oknie5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2020