Prawa ofiar przestępstw w postępowaniu karnym - Estonia

Za ofiarę przestępstwa (pokrzywdzonego) uznaje się każdego, kto poniósł bezpośrednią szkodę na osobie, szkodę na mieniu lub doznał krzywdy w wyniku działania niezgodnego z prawem, na przykład poniósł uszczerbek na zdrowiu lub doszło do zniszczenia lub kradzieży jego mienia wskutek zdarzenia stanowiącego przestępstwo w świetle prawa krajowego. Ofierze przestępstwa przysługują szczególne prawa przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu postępowania sądowego.

Postępowanie karne w Estonii rozpoczyna się postępowaniem przygotowawczym, które prowadzi zazwyczaj policja i prokurator. Na tym etapie zbierane są dowody służące ustaleniu, czy doszło do popełnienia przestępstwa oraz kto jest jego domniemanym sprawcą. Jeżeli zebrane dowody są wystarczające, sprawa kierowana jest na drogę sądową. Postępowanie sądowe kończy się wydaniem orzeczenia stwierdzającego winę lub uniewinniającego oskarżonego. W przypadku stwierdzenia winy oskarżonego sąd orzeknie także w przedmiocie wniesionego powództwa cywilnego, ale w przypadku uniewinnienia powództwo to zostanie oddalone. W takiej sytuacji istnieje możliwość dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym. Sąd może uznać powództwo cywilne w całości lub w części, odmówić jego uznania lub oddalić takie powództwo. Jeżeli pokrzywdzony nie zgadza się z treścią orzeczenia, może je zaskarżyć do sądu wyższej instancji.

Aby uzyskać potrzebne informacje, proszę kliknąć na poniższe linki

Link otworzy się w nowym oknie1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

Link otworzy się w nowym oknie2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

Link otworzy się w nowym oknie3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

Link otworzy się w nowym oknie4 - Odszkodowanie

Link otworzy się w nowym oknie5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 03/10/2018

1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa


Jakie informacje uzyskam od odpowiedniego organu (np. policji, prokuratury) w okresie między popełnieniem przestępstwa a złożeniem przeze mnie zawiadomienia o tym przestępstwie?

Kontaktując się z właściwym organem, ofiara otrzyma informacje na temat:

 • sposobu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; oraz
 • wszelkich usług wsparcia dla ofiar przestępstw, z których można skorzystać bez konieczności składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Wskazówki są również dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieBiura Policji i Straży Granicznej.

Nie mieszkam w państwie UE, w którym popełniono przestępstwo (w przypadku obywateli UE i obywateli państw trzecich). Jak chronione są moje prawa?

Prawa ofiary są chronione niezależnie od kraju, w którym zostało popełnione przestępstwo. Ofiara może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i – w razie potrzeby – skorzystać z usług wsparcia dla ofiar przestępstw zarówno w kraju, w którym popełniono przestępstwo, jak i w kraju zamieszkania ofiary.

Jakie informacje uzyskam, jeżeli złożę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Osoba składająca zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ma prawo do otrzymania następujących informacji:

 • na wniosek – pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 • w ciągu dziesięciu dni – zawiadomienia o wydaniu postanowienia o wszczęciu / odmowie wszczęcia postępowania karnego;
 • jeżeli postępowanie karne zostanie wszczęte, osoba składająca zawiadomienie zostanie przesłuchana w charakterze ofiary i zapytana, czy chce otrzymywać informacje na temat aresztowania/zwolnienia podejrzanego oraz o terminie i miejscu rozprawy; ponadto
 • po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokurator powiadomi osobę składającą zawiadomienie, że ma ona prawo zapoznać się z treścią akt sprawy.

Czy mam prawo skorzystać z bezpłatnego tłumaczenia pisemnego lub ustnego (na potrzeby kontaktów z policją bądź innymi organami, w trakcie śledztwa/dochodzenia lub w czasie procesu)?

Każda osoba, która nie rozumie języka estońskiego lub się nim nie posługuje, ma prawo do tłumaczenia ustnego w toku postępowania. Ofiara ma prawo otrzymać – na wniosek – tłumaczenie każdego dokumentu, który jest niezbędny do zrozumienia postanowienia o umorzeniu postępowania karnego lub wyroku sądu bądź do zapewnienia rzetelności postępowania.

W jaki sposób organ zajmujący się sprawą dopilnuje, żebym zrozumiał, co się dzieje oraz by właściwie mnie zrozumiano (jeżeli jestem dzieckiem; jeżeli jestem osobą niepełnosprawną)?

Organy muszą zagwarantować, że ofiara rozumie wyjaśnienia i jest rozumiana przez innych. W tym celu na komisariatach policji i w prokuraturze udostępnia się karty informacyjne sporządzone w łatwo zrozumiałym języku oraz dostępna jest pomoc przeszkolonych specjalistów. Ponadto ofiara ma zawsze prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Usługi wsparcia dla ofiar przestępstw

Kto udziela wsparcia ofiarom przestępstw?

Wsparcia ofiarom przestępstw udziela Link otworzy się w nowym oknieestoński Krajowy Urząd Ubezpieczeń Społecznych.

Kobiety będące ofiarami przemocy mogą również zwrócić się o pomoc do Link otworzy się w nowym oknieschronisk dla kobiet.

Czy policja skieruje mnie automatycznie do podmiotu udzielającego wsparcia ofiarom przestępstw?

Policja przekaże ofierze informacje na temat usług wsparcia dla ofiar przestępstw i, w razie konieczności, skieruje ją do pracownika udzielającego wsparcia ofiarom. W wielu komisariatach policji przez całą dobę dyżuruje pracownik udzielający wsparcia ofiarom.

Jak chroni się moją prywatność?

Wszystkie informacje zebrane w toku postępowania karnego są poufne i nie będą udostępniane publicznie przed rozpoczęciem rozprawy. Sąd może również wyłączyć jawność rozprawy; wówczas informacje pojawiające się w trakcie rozprawy także nie będą udostępniane publicznie.

Czy muszę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przed uzyskaniem dostępu do wsparcia dla ofiar przestępstw?

Nie, każdy ma dostęp do usług ogólnego wsparcia dla ofiar, bez względu na to, czy złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Istnieją jednak również specjalne usługi wsparcia dla ofiar przestępstw, np. kompensaty dla ofiar przemocy czy świadczenie na pokrycie kosztów pomocy psychologicznej, z których można skorzystać wyłącznie po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Środki ochrony osobistej, jeżeli znajduję się w niebezpieczeństwie

Jakie rodzaje ochrony są dostępne?

Ofiara może zwrócić się do prokuratora o złożenie do sądu wniosku o wydanie tymczasowego zakazu zbliżania się wobec podejrzanego. Tymczasowy zakaz zbliżania się oznacza, że podejrzany nie może przebywać w miejscach określonych przez sąd ani zbliżać się do wskazanych przez sąd osób i komunikować się z nimi.

Ofiara może również skorzystać ze środków ochrony świadków, które wdraża policja na wniosek prokuratury.

Kto może mi zapewnić ochronę?

W razie zagrożenia należy skontaktować się z policją, która zapewni ofierze bezpieczeństwo.

Czy ktoś dokona oceny mojej sprawy, żeby sprawdzić, czy grozi mi dalsze niebezpieczeństwo ze strony sprawcy?

Policja musi ocenić każdą sprawę, zapewniając, by ofiara nie doznała żadnej szkody.

Czy ktoś dokona oceny mojej sprawy, żeby sprawdzić, czy grozi mi dalsze niebezpieczeństwo ze strony systemu wymiaru sprawiedliwości (w trakcie dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu)?

Wszystkie organy prowadzące postępowanie zawsze muszą uwzględnić interesy ofiary i zapobiec jej wtórnej wiktymizacji w postępowaniu karnym.

Jakie środki ochrony są dostępne dla ofiar przestępstw najbardziej potrzebujących szczególnego traktowania?

Ofiara poważnego przestępstwa ma prawo do odmowy składania zeznań w sądzie; zamiast tego sąd może zezwolić na złożenie zeznań w trybie telekonferencji lub zastosowanie przesłony, która zasłania sprawcę przed ofiarą w trakcie składania zeznań w sądzie.

Jestem małoletni - czy przysługują mi szczególne prawa?

Organ prowadzący postępowanie może zarządzić, aby przesłuchanie małoletniej ofiary odbyło się w obecności urzędnika ds. ochrony dzieci, pracownika społecznego lub psychologa. Obecność taka jest obowiązkowa w poważnych przypadkach, jeżeli osoba prowadząca postępowanie nie została właściwie przeszkolona.

Jeżeli interesy małoletniej ofiary są sprzeczne z interesami jej przedstawiciela ustawowego lub jej rodziców, organ prowadzący postępowanie może nieodpłatnie wyznaczyć adwokata dla ofiary w ramach pomocy prawnej.

Małoletni z zaburzeniami psychicznymi i wszystkie dzieci w wieku poniżej 10 lat lub dzieci w wieku poniżej 14 lat w sprawach dotyczących przemocy domowej lub na tle seksualnym nie składają zeznań w sądzie. Zamiast tego rejestruje się zapis wideo z przesłuchania małoletniego na policji, który może zostać wykorzystany jako materiał dowodowy w sądzie.

W wyniku przestępstwa zmarł członek mojej rodziny – jakie prawa mi przysługują?

Osobie, której członek rodziny zmarł w rezultacie przestępstwa, przysługują wszystkie prawa ofiary w toku postępowania.

Członek mojej rodziny jest ofiarą przestępstwa – jakie prawa mi przysługują?

W razie potrzeby członek rodziny ofiary przestępstwa ma takie samo prawo do korzystania z usług służb udzielających wsparcia ofiarom przestępstw jak ofiara.

Czy mogę uzyskać dostęp do mediacji? Na jakich warunkach korzysta się z mediacji? Czy w trakcie mediacji będę bezpieczny/bezpieczna?

Za zgodą ofiary i podejrzanego prokuratura może postanowić o zakończeniu postępowania karnego przez rozstrzygnięcie polubowne (mediację). Mediację prowadzi pracownik udzielający wsparcia ofiarom.

Ofiara ma prawo zrezygnować z postępowania mediacyjnego w dowolnym momencie.

Gdzie mogę znaleźć przepisy, w których określono moje prawa?

Link otworzy się w nowym oknieKodeks postępowania karnego

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o pomocy ofiarom przestępstw


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 03/10/2018

2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.


Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?

Ofiara może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, dzwoniąc na policyjny numer alarmowy 112 (również jeśli niezbędna jest pilna pomoc policji), składając pisemne zawiadomienie na najbliższym komisariacie policji lub wysyłając zawiadomienie pocztą elektroniczną do właściwej komendy policji. Więcej informacji na temat możliwości złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znajduje się Link otworzy się w nowym oknietutaj.

W jaki sposób mogę uzyskać informacje o przebiegu sprawy?

Po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ofiara otrzyma informacje na temat dalszych czynności (np. zostanie wezwana do złożenia zeznań, przekazania informacji na temat możliwych świadków, pomocy w zgromadzeniu materiału dowodowego itd.). W razie konieczności ofiara otrzyma również informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia dla ofiar i innych środków ochrony.

Po przesłuchaniu należy zapisać sobie sygnaturę sprawy karnej i dane funkcjonariusza prowadzącego tę sprawę. Ułatwi to późniejsze kierowanie do policji wniosków o udzielenie informacji.

Czy przysługuje mi pomoc prawna (podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu)? Na jakich warunkach?

Ofiara ma prawo do korzystania z usług adwokata w toku postępowania. Jeżeli ofiary nie stać na zatrudnienie adwokata, może wnieść do sądu o przyznanie pomocy prawnej z urzędu.

Wszystkie małoletnie ofiary, których interesy stoją w sprzeczności z interesami ich przedstawicieli ustawowych, mają prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu.

Czy mogę ubiegać się o zwrot kosztów (z tytułu uczestnictwa w dochodzeniu/śledztwie/procesie)? Na jakich warunkach?

Ofiary i świadkowie mają prawo do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów lub utraconego dochodu w związku z postępowaniem karnym. Przykładowo ofiara może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów podróży lub utraty zarobku w związku ze stawiennictwem w celu złożenia zeznań. Aby dochodzić zwrotu kosztów, należy skontaktować się z wzywającym organem, który udzieli pouczenia, w jaki sposób można zgłosić taki wniosek.

Moja sprawa została umorzona zanim trafiła do sądu. Czy mogę się odwołać?

Po umorzeniu postępowania karnego odpis stosownego postanowienia zostanie przesłany bezzwłocznie ofierze lub jej pełnomocnikowi. Ofiara może zażądać dostępu do akt sprawy karnej w ciągu 10 dni od otrzymania postanowienia o umorzeniu postępowania karnego. W tym dziesięciodniowym terminie ofiara ma również prawo do złożenia zażalenia na to postanowienie do prokuratury.

Czy mogę uczestniczyć w procesie?

Ofiara jest stroną postępowania na równi z innymi stronami i ma prawo do uczestniczenia w procesie.

Jaka jest moja rola w systemie wymiaru sprawiedliwości? Czy jestem na przykład: ofiarą przestępstwa, świadkiem, powodem cywilnym, oskarżycielem prywatnym?

Ofiara przestępstwa jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym. W ramach tego samego postępowania ofiara ma również prawo do wytoczenia powództwa adhezyjnego.

Czy mogę wybrać swoją rolę? Jakie są moje prawa i obowiązki wynikające z tej roli?

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego ofiara ma prawo do:

 1. zaskarżenia postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania karnego;
 2. wytoczenia powództwa adhezyjnego za pośrednictwem organu śledczego lub prokuratury;
 3. złożenia zeznań lub odmowy złożenia zeznań przeciwko swoim bliskim;
 4. przedstawiania dowodów;
 5. zgłaszania wniosków i skarg;
 6. zapoznania się z protokołem postępowania i przedstawienia uwag na temat warunków, przebiegu, wyników i protokołu postępowania (uwagi zostaną spisane);
 7. zapoznania się z treścią akt sprawy karnej po zakończeniu postępowania przygotowawczego;
 8. wzięcia udziału w rozprawie sądowej;
 9. wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na zastosowanie postępowania ugodowego oraz wyrażenia swojej opinii na temat zarzutów i kary, wysokości odszkodowania określonego w zarzutach i powództwa adhezyjnego;
 10. wyrażenia zgody na zastosowanie tymczasowego zakazu zbliżania się i złożenia wniosku o wydanie zakazu zbliżania się;
 11. złożenia wniosku o przesłuchanie przez osobę tej samej płci w przypadku przemocy seksualnej, przemocy ze względu na płeć lub przestępstwa popełnionego wobec osoby pozostającej w bliskim związku ze sprawcą, chyba że przesłuchanie przeprowadza prokurator lub sędzia lub jeżeli uwzględnienie takiego wniosku byłoby niekorzystne dla przebiegu postępowania.

Ofiara ma obowiązek:

 1. stawiać się na wezwanie organu śledczego, prokuratury lub sądu;
 2. uczestniczyć w postępowaniu i stosować się do poleceń organu śledczego, prokuratury i sądu.

Czy mogę składać oświadczenia przed sądem lub przedstawiać dowody? Na jakich warunkach?

Ofiara ma prawo składać oświadczenia i wyrażać swoją opinię w trakcie rozprawy. Ofiara ma prawo składać zeznania w sądzie, jeżeli prokuratura wniesie o jej przesłuchanie.

Jakie informacje uzyskam w czasie procesu?

Sąd powiadomi ofiarę o terminie i miejscu posiedzeń sądu oraz o wydanym orzeczeniu, które zostanie przesłane ofierze pocztą, chyba że ofiara stawi się osobiście w sądzie podczas ogłoszenia wyroku.

Czy będę mieć dostęp do akt sądowych?

Ofiara ma prawo do zapoznania się z aktami sądowymi w prokuraturze po zakończeniu postępowania przygotowawczego lub umorzeniu postępowania karnego. Prokuratura pouczy ofiarę o tym prawie i wyjaśni, jak można zapoznać się z aktami.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 03/10/2018

3 - Moje prawa po zakończeniu procesu


Czy mogę zaskarżyć orzeczenie?

Jako strona postępowania ofiara ma prawo odwołać się od orzeczenia do sądu okręgowego w terminie 30 dni od daty wydania orzeczenia.

Jakie są moje prawa po wydaniu wyroku?

Ofiara ma prawo do otrzymania informacji o przedterminowym zwolnieniu skazanego sprawcy z zakładu karnego, jeżeli złożyła stosowny wniosek w toku postępowania.

Czy mam prawo do ochrony po zakończeniu procesu? Przez jaki okres?

Przebieg postępowania karnego nie wpływa na to, jak długo ofiara może korzystać z usług wsparcia dla ofiar przestępstw. Ofiara może korzystać z takich usług bez ograniczeń czasowych po zakończeniu postępowania karnego.

Jakie informacje uzyskam, jeżeli sprawca zostanie skazany?

Ofiara zostanie powiadomiona o orzeczeniu sądu określającym wymiar kary nałożonej na skazanego. Ofiara zostanie również powiadomiona w razie przedterminowego zwolnienia skazanego sprawcy z zakładu karnego, jeżeli złożyła odpowiedni wniosek.

Czy uzyskam informację o tym, że sprawca został zwolniony (w tym o wcześniejszym lub warunkowym zwolnieniu) lub że zbiegł z zakładu karnego?

Jeżeli ofiara wniosła o to w trakcie przesłuchania, zostanie powiadomiona o zwolnieniu lub ucieczce skazanego sprawcy z zakładu karnego.

Czy będę brać udział w wydaniu postanowienia o zwolnieniu lub warunkowym zwolnieniu? Czy mogę na przykład złożyć oświadczenie lub wnieść odwołanie?

Ofiara może zostać poproszona o przedstawienie swojej opinii w postępowaniu w sprawie o przedterminowe zwolnienie, ale nie może zaskarżyć takiego postanowienia.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 03/10/2018

4 - Odszkodowanie


W jaki sposób można dochodzić naprawienia szkody od sprawcy? (np. w czasie procesu, w drodze dochodzenia roszczenia cywilnego, w postępowaniu adhezyjnym)

Ofiara ma prawo do wytoczenia powództwa adhezyjnego przeciwko oskarżonemu w celu dochodzenia odszkodowania/zadośćuczynienia w toku postępowania karnego. Ofiara może wytoczyć powództwo adhezyjne w terminie 10 dni po zapoznaniu się z aktami sprawy. Ofiara może również złożyć wniosek do prokuratury o przedłużenie tego terminu.

Sąd zobowiązał sprawcę do wypłacenia mi odszkodowania/zadośćuczynienia. Jak mam skłonić sprawcę do wypłaty odszkodowania?

Jeżeli skazany sprawca nie wypłaci kwoty zasądzonej w orzeczeniu sądu, ofiara ma prawo skontaktować się z komornikiem sądowym, który zorganizuje postępowanie egzekucyjne.

Jeżeli sprawca nie wypłaci mi odszkodowania, czy mogę uzyskać zaliczkę od Skarbu Państwa? Na jakich warunkach?

Nie, państwo nie wypłaca odszkodowania należnego od skazanego sprawcy.

Czy mam prawo do odszkodowania od państwa?

Osoba, której bliski zmarł w rezultacie popełnienia przestępstwa lub która padła ofiarą przemocy, wskutek którego odniosła uszczerbek na zdrowiu trwający co najmniej cztery miesiące, może dochodzić od państwa kompensaty za:

 1. szkody wynikające z niezdolności do pracy lub ograniczonej zdolności do pracy;
 2. koszty poniesione w związku z uszczerbkiem na zdrowiu;
 3. szkody wynikające ze śmierci ofiary;
 4. uszkodzenie okularów, protezy stomatologicznej, soczewek kontaktowych lub innych przedmiotów zaopatrzenia protetyczno-ortotycznego bądź ubrań;
 5. koszty pogrzebu ofiary.

Aby kwalifikować się do otrzymania kompensaty, należy złożyć na policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w ciągu 15 dni od popełnienia przestępstwa lub po uzyskaniu możliwości złożenia takiego zawiadomienia.

Wniosek o przyznanie kompensaty należy złożyć do estońskiego Krajowego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu trzech lat od popełnienia przestępstwa lub daty śmierci ofiary, chyba że:

 1. osoba pozostająca na utrzymaniu ofiary powzięła wiadomość o jej śmierci po ponad roku od śmierci, a wniosek zostaje złożony w terminie trzech lat od daty powzięcia wiadomości o śmierci ofiary;
 2. wnioskodawca ubiegający się o kompensatę odniósł uszczerbek na zdrowiu, który trwał ponad jeden rok, a złożenie wniosku w terminie nie było możliwe ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy, zaś wniosek zostaje złożony w terminie trzech lat po poprawie stanu zdrowia wnioskodawcy;
 3. podstawą dochodzenia kompensaty jest przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, którego ofiarą jest osoba małoletnia, a wniosek zostaje złożony w terminie trzech lat po osiągnięciu przez ofiarę pełnoletności, chyba że podstawa wszczęcia postępowania karnego stała się oczywista przed osiągnięciem pełnoletności przez ofiarę.

Czy przysługuje mi odszkodowanie, jeżeli sprawca nie został skazany?

Ofiara może ubiegać się o państwową kompensatę dla ofiar przestępstw, jeżeli w toku postępowania karnego nie wykryto sprawcy przestępstwa.

Jeżeli sąd uniewinni oskarżonego, a ofiara nadal uważa, że osoba ta wyrządziła jej szkodę, ofiara może wytoczyć powództwo cywilne.

Czy mam prawo do uzyskania doraźnej płatności w czasie oczekiwania na orzeczenie w sprawie odszkodowania?

Decyzja w sprawie przyznania kompensaty ofierze przemocy może zostać odroczona do czasu wydania wyroku przez sąd rejonowy, jeżeli:

 1. nie jest pewne, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odszkodowania/zadośćuczynienia od osoby odpowiedzialnej za szkodę wyrządzoną przestępstwem, lub
 2. oczywiste jest, że osoba odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną przestępstwem zgadza się na wypłacenie odszkodowania/zadośćuczynienia i jest w stanie to zrobić.

Jeżeli odroczono przyznanie kompensaty, estoński Krajowy Urząd Ubezpieczeń Społecznych może wypłacić zaliczkę na wniosek osoby ubiegającej się o kompensatę, jeżeli wyraźnie kwalifikuje się ona do otrzymania kompensaty lub jeżeli ma trudną sytuację finansową.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 03/10/2018

5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy


Jestem ofiarą przestępstwa. Z kim mam się skontaktować aby uzyskać wsparcie i pomoc?

 1. Link otworzy się w nowym oknieDepartament Wsparcia Ofiar Estońskiego Krajowego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych
 2. Link otworzy się w nowym oknieOśrodki wsparcia dla kobiet
 3. Link otworzy się w nowym oknieBiuro Policji i Straży Granicznej

Infolinia wsparcia dla ofiar przestępstw

 1. Infolinia wsparcia dla ofiar przestępstw: 6121360 lub 16106 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00).
 2. Infolinia wsparcia dla dzieci: 16111 (do zgłaszania dzieci, które potrzebują pomocy; infolinia czynna non-stop).

Czy wsparcie dla ofiar przestępstw jest udzielane bezpłatnie?

Tak, służby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw oferują pomoc nieodpłatnie.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organów państwowych?

Państwowe służby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw oferują następujące usługi:

 1. poradnictwo dla ofiar;
 2. pomoc ofiarom w kontaktach z organami państwowymi i samorządowymi oraz z osobami prawnymi;
 3. zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania;
 4. zapewnienie wyżywienia;
 5. zapewnienie dostępu do niezbędnej opieki zdrowotnej;
 6. zapewnienie niezbędnej pomocy materialnej;
 7. zapewnienie niezbędnej pomocy psychologicznej;
 8. zorganizowanie usług tłumaczenia pisemnego i ustnego, które są niezbędne do otrzymania wsparcia dla ofiar przestępstw;
 9. świadczenie innych usług niezbędnych do rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej ofiar.

Jakiego rodzaju wsparcie mogę otrzymać od organizacji pozarządowych?

Państwowe służby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw mogą skierować ofiarę do odpowiednich organizacji pozarządowych.

Link otworzy się w nowym oknieSchroniska dla kobiet


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 03/10/2018