Navigācijas ceļš

  • Uz sākumlapu
  • ...
  • Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Noziedzīgā nodarījumā cietušo tiesības kriminālprocesā - Grieķija


Jūs uzskatīs par noziegumā cietušo, ja jums nodarīts kaitējums (piem., jūs esat ievainots vai ir bojāts vai nozagts jūsu īpašums) tāda incidenta rezultātā, kas saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem uzskatāms par noziedzīgu nodarījumu. Jums kā noziegumā cietušajam tiesību aktos ir paredzētas noteiktas individuālas tiesības, ko varat izmantot pirms un pēc tiesvedības, kā arī tās laikā.

Kriminālprocess Grieķijā sākas ar nozieguma izmeklēšanu (dierévnisi). Dažkārt izmeklēšanu iedala sākotnējā izmeklēšanā (prokatarktikí exétasi) un tiesas izmeklēšanā (anákrisi). Sākotnējās izmeklēšanas mērķis ir izpētīt lietas apstākļus un konstatēt, vai ir nepieciešams uzsākt kriminālprocesu.

Izmeklēšanu veic policija un tiesas amatpersonas — prokurors (eisangeléas), izmeklēšanas tiesnesis (anakritís) vai abi. Pēc izmeklēšanas beigām par lietu atbildīgais policijas darbinieks nodod visus savāktos pierādījumus prokuroram. Pēc tam prokurors izskata paveikto un nodod lietu tiesai, sniedzot ieteikumus par to, kā lieta būtu jāvirza tālāk.

Pēc iepazīšanās ar lietas materiāliem un prokurora ieteikumiem tiesa vai nu ierosina tiesvedību, vai lietu slēdz.

Tiesas procesā tiesa izskata visus savāktos pierādījumus un lemj par to, vai apsūdzētais ir vainīgs. Ja apsūdzēto atzīst par vainīgu, viņu notiesā un soda. Ja apsūdzēto neatzīst par vainīgu, viņu attaisno.

Plašāka informācija pieejama šādās lapās:

Saite atveras jaunā logā1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

Saite atveras jaunā logā2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

Saite atveras jaunā logā3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

Saite atveras jaunā logā4 - Kompensācija

Saite atveras jaunā logā5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 24/06/2019