Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawa ofiar przestępstw w postępowaniu karnym - Grecja


Za ofiarę przestępstwa uznaje się osobę, która doznała szkody, np. uszczerbku na zdrowiu czy uszkodzenia lub kradzieży mienia, w następstwie zdarzenia, które zgodnie z prawem greckim stanowi przestępstwo. Zgodnie z prawem ofierze przestępstwa przysługują pewne indywidualne prawa przed rozpoczęciem postępowania, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu.

Postępowanie karne w Grecji rozpoczyna się postępowaniem przygotowawczym (dierévnisi). Czasami postępowanie przygotowawcze dzieli się na wstępne postępowanie przygotowawcze (prokatarktikí exétasi) i sądowe postępowanie przygotowawcze (anákrisi). Celem wstępnego postępowania przygotowawczego jest zbadanie okoliczności sprawy i postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania karnego.

Postępowanie przygotowawcze prowadzi policja i urzędnicy sądowi – prokurator (eisangeléas), sędzia śledczy (anakritís) lub obydwaj. Na zakończenie postępowania przygotowawczego prowadzący sprawę funkcjonariusz policji przekazuje całość zebranego materiału dowodowego prokuratorowi. Następnie prokurator bada dotychczas zebrane dowody i przekazuje sprawę do sądu wraz z zaleceniami dotyczącymi jej dalszego przebiegu.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy i zaleceniami prokuratora sąd może rozpocząć przewód sądowy lub umorzyć postępowanie.

W toku przewodu sądowego sąd bada wszystkie zgromadzone dowody i orzeka o winie lub niewinności oskarżonego. Jeżeli oskarżony zostanie uznany za winnego, zostaje skazany i sąd wymierza mu karę. Jeżeli oskarżony zostanie uznany za niewinnego, sąd go uniewinnia.

Aby uzyskać potrzebne informacje, należy kliknąć poniższe linki:

Link otworzy się w nowym oknie1 - Moje prawa jako ofiary przestępstwa

Link otworzy się w nowym oknie2 - Składanie zawiadomienia o przestępstwie oraz moje prawa podczas dochodzenia/śledztwa lub w czasie procesu

Link otworzy się w nowym oknie3 - Moje prawa po zakończeniu procesu

Link otworzy się w nowym oknie4 - Odszkodowanie

Link otworzy się w nowym oknie5 - Moje prawa do wsparcia i pomocy


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 24/06/2019