Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuriteo ohvrite õigused kriminaalmenetluses - Inglismaa ja Wales


Kui te olete kuriteoohver, on teile seadusega ette nähtud teatavad individuaalsed õigused nii enne kui ka pärast kohtumenetlust ja selle ajal. Lisaks on teil võimalik kasutada eri liiki abi ning te võite nõuda hüvitist kuriteoga põhjustatud kahju eest.

Inglismaal ja Walesis algab kriminaalmenetlus eeluurimisega, mille käigus politsei kogub tõendeid. Kui politsei on eeluurimise lõpetanud, otsustab ta kergemate juhtumite puhul, kas esitada kahtlustatavale süüdistus. Muudel juhtudel suunatakse juhtum prokuratuurile. Prokurör uurib, kas kahtlusaluse vastu on piisavalt tõendeid, et süüdimõistmine oleks tõenäoline, ning kas süüdistuse esitamine on üldsuse huvides. Kui prokurör leiab, et süüdistust ei peaks esitama, siis asja menetlemine lõpetatakse. Vastasel juhul teeb prokurör politseile ettepaneku esitada süüdistus, politsei esitab kahtlustatavale süüdistuse ja asi suunatakse kohtusse.

Kergemaid õigusrikkumisi arutatakse magistraadikohtutes, kuhu tavaliselt kuulub kolm aukohtunikku ja harvem üks elukutseline kohtunik. Raskemaid kuritegusid (nagu vägistamine või röövimine) arutavad kroonikohtutes elukutseline kohtunik ja vandekohus. Vandekohus koosneb 12 inimesest, kes valitakse rahva seast juhusliku valimi abil ning kes kuulavad ära kohtumenetluse käigus esitatavad tõendid ning otsustavad, kas süüdistatav on kuriteos süüdi. Kohtunik teeb kohtumenetluse käigus otsuse õigusküsimustes – näiteks kas teatavate tõendite esitamine on lubatud. Kui vandekohus leiab kohtumenetluse lõppedes, et süüdistatav on süüdi, määrab kohtunik seaduse kohaselt kuriteo eest karistuse.

Vajaliku teabe leidmiseks klikkige alltoodud linkidel

Lingil klikates avaneb uus aken1 - Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

Lingil klikates avaneb uus aken2 - Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimisevõi kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken3 - Minu õigused pärast kohtumenetlust

Lingil klikates avaneb uus aken4 - Hüvitis

Lingil klikates avaneb uus aken5 - Minu õigus saada abi ja toetust


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/01/2019