Права на жертвите на престъпления в наказателното производство - Англия и УелсАко сте жертва на престъпление, законът ви предоставя определени индивидуални права преди, по време на и след съдебното производство (процеса). Имате също така възможност да се възползвате от различни форми на помощ, както и да предявите иск за обезщетение на вреди, причинени от престъплението.

Наказателното производство в Англия и Уелс започва с разследване, в рамките на което полицията събира доказателства. След като полицейският орган приключи разследването, при по-леките престъпления той решава дали да повдигне обвинения срещу заподозряното лице. Ако престъплението е по-тежко, делото се предава на прокуратурата. Прокурорът проверява дали са налице достатъчно доказателства срещу заподозрения за да има реалистична перспектива за осъждане, както и дали е в обществен интерес да се възбуди наказателно преследване. Ако той реши, че наказателното преследване не следва да продължава делото се прекратява. В противен случай прокурорът съобщава на полицейския орган решението за повдигане на обвинение, полицейският орган повдига обвинения срещу заподозряното лице и делото се предава на съд.

При не особено тежки престъпления делото се гледа от магистратски съдилища (Magistrates' Courts), обикновено в състав от трима непрофесионални магистрати, а по-рядко от един професионален съдия. Делата за по-тежки престъпления (като изнасилване или обир) се гледат в Кралски съдилища (Crown Courts) от професионален съдия и непрофесионални съдебни заседатели. Съставът на съдебните заседатели се състои от 12 души, избрани на случаен принцип от обществеността, които изслушват доказателствата, представени по време на съдебния процес, и вземат решение дали обвиняемият е виновен за престъплението. По правни въпроси при съдебния процес се произнася съдията, например дали се допуска представяне на определени доказателства. В края на процеса, ако съставът съдебни заседатели признае подсъдимия за виновен, съдията определя присъда за престъплението в съответствие със закона.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Връзката отваря нов прозорец1 - Моите права като жертва на престъпление

Връзката отваря нов прозорец2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец3 - Правата ми след съдебния процес

Връзката отваря нов прозорец4 - Обезщетение

Връзката отваря нов прозорец5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/01/2019

1 - Моите права като жертва на престъпление


Каква информация ще получа от компетентния орган (напр. полицията, прокуратурата) след престъплението, но преди дори да съм съобщил за неговото извършване?

Имате право да получите писмена информация за това, какво да очаквате от системата за наказателно правосъдие, като например „листовката с информация за жертвите на престъпления“ или подробностите за уебсайт, на който се съдържа тази информация.

В зависимост от вида на престъплението, личните ви обстоятелства, или значението им за конкретната фаза на разследването или наказателното производство, от първия ви контакт с полицията, трябва да ви бъде предложен достъп до следната информация:

 • къде и по какъв начин можете да получите съвет или подкрепа, включително достъп до медицинска помощ, всякаква специализирана помощ (като например психологическа помощ) и алтернативно настаняване;
 • какво трябва да направите, за да съобщите за престъпление и с кого следва да осъществите контакт, в случай че имате някакви въпроси, свързани с делото;
 • всички налични мерки за вашата защита, ако е необходимо;
 • как да поискате обезщетение;
 • приложимите правила, ако жертвата не се намира в Англия и Уелс;
 • наличието на услуги по устен и писмен превод;
 • как да подадете жалба срещу доставчик на услуги;
 • наличието на услуги за възстановително правосъдие;
 • как да възстановите разходи, които сте направили в качеството си на свидетел в рамките на наказателен процес.

Имате право на достъп до услуги за подкрепа на жертвите на престъпления по всяко време, независимо дали сте съобщили за престъпление или не, както и след приключване на разследването и наказателното преследване.

Не живея в държавата от ЕС, където е извършено престъплението (отнася се както за граждани на ЕС, така и за граждани на трети държави). Как са защитени моите права?

Имате право да получите услугите, предвидени в Code of Practice for Victims of Crime (Практически наръчник за жертви на престъпления), ако престъплението е извършено в Англия или Уелс или ако услугите са свързани с наказателно производство, което протича в Англия или Уелс. [1]

[1] Правото на обезщетение от Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление може да зависи от вашето пребиваване или гражданство, освен когато сте окончателно идентифициран като жертва на трафик на хора или ви е предоставено убежище, субсидиарна закрила или право за оставане до разглеждане на молбата ви.

Ако съобщя за престъпление, каква информация ще получавам?

Имате право да получите от полицията следното:

 • писмено потвърждение, че сте съобщили за престъпление, включително основни подробности за престъплението. Писменото потвърждение може да бъде под формата на писмо, електронно уведомление, като например електронно писмо или текст, или може да бъде написано на ръка. Можете да поискате да не получавате такова потвърждение. Когато полицията счита, че вследствие на изпращането на писменото потвърждение е възможно да сте изложени на риск от причиняване на вреди (например в случаи на домашно насилие), те могат да се договорят с вас да не изпращат такова;
 • ясно обяснение на това какво да очаквате от системата за наказателно правосъдие, когато съобщавате за престъпление или когато в хода на разследванията се свързват с вас, в качеството ви на жертва;
 • оценка на това дали желаете подкрепа и в случай, че искате такава, каква помощ или подкрепа може да ви е необходима. Това ще помогне да се определи дали попадате в една от трите категории жертви, които могат да имат нужда от засилена подкрепа и да се определи дали и в каква степен можете да се възползвате от специални мерки. Службите за подкрепа на жертвите на престъпления могат да извършат по-подробна оценка от името на полицията;
 • предоставянето в най-кратки срокове и не по-късно от 5 работни дни след съобщаването за престъплението или осъществяването на контакт с вас в хода на разследването в качеството ви на жертва, на писмена информация за това, какво да очаквате от системата за наказателно правосъдие, като листовката с „информация за жертвите на престъпление“, или на подробностите за уебсайт, на който се съдържа същата информация;
 • да бъдете информирани колко често можете да получавате актуална информация за хода на делото след обсъждане с полицията;
 • обяснение, в рамките на 5 работни дни, за решение да не се разследва престъпление;
 • да получите съвет, когато разследването по делото е приключило без да бъдат повдигнати обвинения срещу дадено лице и да ви бъдат разяснени мотивите за това.

Имате право да получите от полицията информация за службите за подкрепа на жертвите на престъпления, включително техните данни за контакт, така че да имате достъп до тяхната подкрепа по всяко време.

В срок от 5 работни дни, имате право да получите от полицията следната информация и да ви бъдат разяснени причините, поради които заподозреният е:

 • арестуван;
 • повдигнато му е обвинение;
 • освободен, без да му бъде повдигнато обвинение;
 • пуснат под полицейска гаранция или в случай, че условията за полицейска гаранция са изменени или отменени.

Имам ли право на безплатен устен или писмен превод (когато се свържа с полицията или с други органи или по време на разследването и съдебния процес)?

Ако не разбирате или не говорите английски език, имате право да поискате устен превод на език, който разбирате:

 • когато съобщавате за престъпление [1]
 • когато Ви разпитват от полицията; и
 • когато давате показания като свидетел

Ако не разбирате или не говорите английски език, имате право да поискате писмен превод на следната информация:

 • писменото потвърждение, че е съобщено за престъпление;
 • когато за целите на разпита или изслушването в съда е от значение да разгледате конкретен документ, който ви е показан - копие от съответните части на документа;
 • документа, с който ви информират за датата, часа и мястото на съдебния процес; и
 • резултата от наказателното производство, когато имате това право съгласно Практическия наръчник за жертви на престъпления и най-малко кратки мотиви за решението, когато е възможно.

[1] Ако не говорите английски език, имате право да съобщите за престъплението на език, който разбирате или като ви се предостави необходимата езикова помощ.

По какъв начин компетентният орган ще гарантира възможността ми да разбирам и да бъда разбиран (ако съм дете; ако имам увреждане)

Доставчиците на услуги в рамките на Кодекса за жертвите на престъпления трябва да комуникират с вас на прост и достъпен език, като вземат подходящи мерки (като например системата „EasyRead (Лесно четене)“, Брайлова азбука или използването на регистриран посредник), за да ви помагат да разбирате и да бъдете разбиран. При разглеждането на подходящи мерки, доставчиците на услуги трябва да вземат под внимание всички съответни лични характеристики, които могат да повлияят на способността ви да разбирате и да бъдете разбиран.

Можете да намерите редица информационни листовки, които са написани на прост език и са в различни формати.

Услуги за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Кой оказва подкрепа на жертвите на престъпления?

Връзката отваря нов прозорецВ член 56 от Закона за домашното насилие, престъпленията и пострадалите от 2004 г. се предвижда Министерството на правосъдието (МП) да възлага националните услуги по отношение на жертвите на престъпления чрез отпускане на безвъзмездни средства. В него се предвижда също така предоставяне на безвъзмездни средства на полицейските комисари и комисарите по престъпността за възлагането/предоставянето на местно равнище на услуги за емоционална и практическа подкрепа на жертвите на престъпления в съответствие с Връзката отваря нов прозорецчлен 143 от Закона за антисоциалното поведение, престъпността и полицейската дейност от 2014 г.

Полицията ще ме насочи ли автоматично към услуги за подпомагане на жертвите?

Полицията ще ви обясни, че тя автоматично ще предаде данните ви на службите за подкрепа на жертвите на престъпления в рамките на 2 работни дни от съобщаването на престъплението. Имате правото да поискате от полицията да не предава данните ви на службите за подкрепа на жертвите на престъпления.

Ако сте жертва на сексуално престъпление или на домашно насилие, или ако сте опечален близък роднина, полицията ще поиска изричното ви съгласие преди да изпрати данните ви на службите за подкрепа за жертвите на престъпления.

По какъв начин се защитава неприкосновеността на личния ми живот?

Когато се изисква да обменят информация съгласно Кодекса за жертвите на престъпления, доставчиците на услуги трябва да го направят ефективно и в съответствие със задълженията им съгласно Закона за защита на данните от 1998 г. и други съответни законодателни актове.

Трябва ли да съобщя за извършването на престъпление преди да получа възможност за достъп до подпомагане на жертвите?

Имате право на достъп до услуги за подкрепа на жертвите на престъпления по всяко време, независимо дали сте съобщили за престъпление или не, както и след приключване на разследването и наказателното преследване.

Лична защита, ако съм в опасност

Какви видове защита са на разположение?

Когато дадена жертва съобщи за престъпление на доставчик на услуги, отговарящ за разследването на престъпленията, доставчикът на услуги трябва да гарантира, че жертвата е индивидуално оценена, с цел да се установят всякакви специфични нужди от защита и да се определи дали и до каква степен жертвата може да се възползва от специфични мерки за защита или специални мерки по време на разпита ѝ, или специални мерки, когато дава показания.

Естеството на оценката ще зависи от всички обстоятелства, включително тежестта на престъплението и степента на очевидна вреда, причинена на жертвата. При оценката трябва да се вземат предвид личните характеристики на жертвата, нейните виждания и характера и обстоятелствата по делото.

Когато в резултат на индивидуалната оценка доставчик на услуги определи за дадена жертва, че тя има специфични нужди от защита и би се възползвала от специфични мерки за защита при нейния разпита, доставчикът на услуги, отговарящ за разследването на престъпление, трябва също да гарантира, при спазването на оперативни и практически ограничения, че са налице следните:

 • ако е възможно, да се гарантира, че всички разпити на жертвата се провеждат от едно и също лице, освен ако това не засяга правилното протичане на разследването;
 • когато е необходимо разпитът се провежда в помещения, които са предназначени или адаптирани за тази цел;
 • разпитите се провеждат единствено от или чрез специалисти, специално обучени за тази цел, и
 • в случай на сексуално насилие, основано на пола насилие или домашно насилие, на жертвите се предоставя възможност разпитът им да се провежда от лице от същия пол. Всяко подобно искане следва да бъде одобрено, ако е възможно, освен когато такова действие може да засегне правилното протичане на разследването.

В малко вероятния случай на избягал от задържане под стража заподозрян, полицията, след като е разбрала за бягството или е била уведомена от мястото за лишаване от свобода, от екипа за млади правонарушители, болницата или центъра за задържане на мигранти, ще ви уведоми, когато е възможно, за бягството и всички мерки, предприети за ваша защита, ако се прецени, че заподозреният поражда значителен риск от вреди за вас.

Кой може да ми предложи защита?

Когато дадена жертва съобщи за престъпление на доставчик на услуги, който отговаря за разследването на престъпления, той трябва да гарантира, че жертвата е индивидуално оценена, с цел да се установи всякаква специфична защита. В повечето случаи това ще бъде полицията.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на извършителя на престъплението?

Всички жертви на престъпление имат правото на оценка от полицията, за да се установят всички нужди или необходима подкрепа, включително дали и в каква степен те могат да се ползват от специалните мерки. Продължителността и съдържанието на тази оценка зависи от тежестта на престъплението и индивидуалните ви нужди. При оценката ще се вземат предвид индивидуалните ви характеристики, характера и обстоятелствата на престъплението, както и вашето мнение. Колкото повече информация можете да предоставите по време на оценката, толкова по-подходящо ще бъде нивото на подкрепа спрямо индивидуалните ви нужди.

Някой ще извърши ли преценка на моя случай, за да провери дали съм изложен на риск от нанасяне на други вреди от страна на системата за наказателно правосъдие (по време на разследването и съдебния процес)?

Всички жертви на престъпление имат право на оценка от полицията, за да се установят всички нужди или необходима подкрепа, включително дали и в каква степен те могат да се ползват от специалните мерки. Продължителността и съдържанието на тази оценка зависи от тежестта на престъплението и индивидуалните ви нужди. При оценката ще се вземат предвид индивидуалните ви характеристики, характера и обстоятелствата на престъплението, както и вашето мнение. Колкото повече информация можете да предоставите по време на оценката, толкова по-подходящо ще бъде нивото на подкрепа спрямо индивидуалните ви нужди.

Каква защита се предлага за особено уязвимите жертви?

Като уязвима жертва, имате право на повече права съгласно Кодекса за жертвите на престъпления[1] ако качеството на дадените от вас показания е вероятно да бъде засегнато, тъй като:

 1. страдате от психично разтройство по смисъла на Закона за психичното здраве от 1983 г.;
 2. имате различно значително увреждане на интелекта и социалното функциониране; или
 3. имате физическо увреждане или страдате от физическо разстройство.

[1] Това се основава на критериите в член 16 от Закона за правосъдието по дела на младежи и доказателствата по наказателни дела от 1999 г., за определяне от съда на правото на достъп до специални мерки (вж. параграфи 1.13-1.15 от Глава 1)

Не съм пълнолетен - имам ли специални права?

Като уязвима жертва, имате право да получавате по-големи права съгласно Кодекса за жертвите на престъпления [1], ако към момента на престъплението сте на възраст под 18 години. Това включва допустимостта за специални мерки, ако представите доказателства пред съда.

[1] Това се основава на критериите в член 16 от Закона за правосъдието по дела на младежи и доказателствата по наказателни дела от 1999 г., за определяне от съда на правото на достъп до специални мерки (вж. параграфи 1.13-1.15 от Глава 1)

Член на семейството ми е починал вследствие на престъпление - какви са правата ми?

Близките роднини на починалия имат право да получават услуги съгласно Кодекса в качеството си на жертви на най-тежкото престъпление.

Член на семейството ми е жертва на престъпление - какви са правата ми?

Говорителят на семейството по отношение на жертви на престъпления, които имат увреждане или на жертви, които в резултат на престъпление са получили толкова тежко увреждане, че не са в състояние да общуват.

Ако страдате от увреждане или в резултат на престъпление сте получили толкова тежко увреждане, че не сте в състояние да общувате, вие или ваши близки роднини имате право да определите говорител на семейството, който да действа като единното звено за контакт, за да получавате услуги, съгласно настоящия Кодекс.

Родителят или наставникът на жертва, която е на възраст под 18 години.

Ако сте жертва на възраст под 18 години и обикновено вашият родител или настойник има право да получава услуги съгласно този Кодекс.[1]

[1] Освен ако вашият родител или настойник не е разследван или е бил обвинен от полицията във връзка с престъплението или ако по основателното мнение на съответния доставчик на услуги не е във ваш висш интерес такива услуги да се получават от вашия родител или настойник.

Мога ли да получа достъп до услугите по медиация? При какви условия? Ще бъда ли в безопасност по време на медиацията?

Възстановително правосъдие е процесът на събиране на жертвите с тези, отговорни за вредата, за да се намери положително решение на въпроса.

Възстановителното правосъдие е доброволно - не сте длъжни да участвате и както вие, така и извършителят трябва да сте съгласни, преди неговото провеждане. Можете да поискате да участвате във възстановително правосъдие в точния за вас момент или можете да бъдете помолен да участвате, тъй като извършителят е поискал възстановително правосъдие. Дори и двете страни да са изявили желание да участват, това може да не е подходящо и лицето, което се занимава със случая ще изготви оценка за това.

Ще бъдат въведени подходящи мерки, за да се гарантира, че всичко, в което сте съгласен да участвате, е безопасно; по време на всяка среща между вас и извършителя винаги ще присъства обучен посредник. Ако извършителят е признал вина и желае да участва в среща или да общува с вас, може да сте в състояние да обясните на извършителя по какъв начин ви е засегнал инцидентът. След това можете да решите да поискате извинение или да се съгласите с дадена дейност, която извършителят трябва да предприеме, за да поправи причинената вреда.

Възстановителното правосъдие не е същото като Резолюция на общността. Резолюцията на общността е неофициално разпореждане на полицията, което дава възможност на полицията да се справя по-пропорционално с по-леки престъпления и антисоциалното поведение извън официалната система за наказателно правосъдие. Резолюциите на общността са насочени главно към лица, извършили престъпления за първи път, при които е налице истинско угризение и когато жертвата се е съгласила, да не се предприемат официални действия от полицията.

Къде мога да намеря закона, в който са посочени моите права?

Връзката отваря нов прозорецКодексът на добрите практики относно пострадалите от престъпления („Кодексът за жертвите на престъпления“) е създаден съгласно Връзката отваря нов прозорецчлен 32 от Закона за домашното насилие, престъпленията и пострадалите от 2004 г. . („DVCVA от 2004 г.“) и е въведен със Заповед, изготвена съгласно Връзката отваря нов прозорецчлен 33 от DVCVA от 2004 г., Връзката отваря нов прозорецЗаповедта от 2015 г. относно Закона за домашното насилие, престъпленията и пострадалите от 2004 г. (Кодекс за жертвите на престъпления) (Нормативен акт 2015 № 1817) бе представен пред Парламента на 23 октомври 2015 г. и на 16 ноември 2015 г. влезе в сила преработена версия на Кодекса за жертвите на престъпления.

В Кодекса за жертвите на престъпления се определят услугите, които ще бъдат предоставяни в Англия и Уелс на жертвите на престъпления от основните организации за наказателно правосъдие (Въведение, глави 1-4) и други организации със съответните функции (Глава 5). Тези организации се посочват като „доставчици на услуги“. В Кодекса за жертвите на престъпления се определят правата на жертвите на престъпления, както и реципрочните задължения, наложени на съответните доставчици на услуги.

В глава 3 от Кодекса за жертвите на престъпления се посочват на разбираем за децата език услугите, които следва да се предоставят на деца, жертви на престъпления. Тя трябва да се разглежда във връзка с въведението към и Глава 1 и Глава 2 от Кодекса за жертвите на престъпления.

Във въведението, параграф 1 и глава 5, параграф 1 от Кодекс за жертвите на престъпления се гарантира, че при изпълняване на функциите си съгласно Кодекса за жертвите на престъпления, компетентните органи вземат предвид общите цели на директивата.

Правата в Кодексът за жертвите на престъпления се прилагат по отношение на всички жертви, независимо от статута им на пребиваване.

Връзката отваря нов прозорецЧлен 56 от Закона за домашното насилие, престъпленията и пострадалите от 2004 г.: Министерството на правосъдието (МП) възлага националните услуги по отношение на жертвите на престъпления чрез отпускане на безвъзмездни средства. Също така предоставя безвъзмездни средства на полицейските комисари и комисарите по престъпността за възлагането/предоставянето на местно равнище на услуги за емоционална и практическа подкрепа на жертвите на престъпления в съответствие сВръзката отваря нов прозорецчлен 143 от Закона за антисоциалното поведение, престъпността и полицейската дейност от 2014 г..

Клауза 3 от Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства между МП и полицейските комисари и комисарите по престъпността изисква услугите, които са възложени на последните, да съответстват на Директивата за жертвите на престъпления, и по-специално на член 8 и член 9. Клауза 4 изисква да се предвиди, че поръчаните или предоставените услуги трябва да отговарят на условията, изброени в член 8.1.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/01/2019

2 - Съобщаване за извършено престъпление. Моите права по време на разследването или съдебния процес


Как мога да съобщя за извършено престъпление?

Жертвата следва първо да съобщи на полицията за престъпление. Информация за това как да го направи може да бъде намерена тук: Връзката отваря нов прозорецсъобщаване на престъпление

Как мога да разбера какво е развитието по случая?

Ако сте жертва на престъпление, в срок от 5 работни дни имате право да получите от полицията следната информация и да ви бъдат разяснени причините, поради които заподозрян е:

 • арестуван;
 • повдигнато му е обвинение;
 • освободен, без да му бъде повдигнато обвинение;
 • пуснат под полицейска гаранция или в случай, че условията за полицейска гаранция са изменени или отменени.

В срок от 5 работни дни получаването ѝ в полицията, имате право да получите от полицията следната информация:

 • датата, часа и мястото на първото съдебно заседание;
 • когато заподозряният е пуснат под полицейска гаранция до явяването в съда, всички условия за полицейската гаранция и всички изменения на тези условия за полицейска гаранция.

Имам ли право на правна помощ (по време на разследването или съдебния процес)? При какви условия?

Жертвите и свидетелите не са страни в наказателното производство и следователно нямат право на правна помощ в Англия и Уелс.

Мога ли да поискам да ми бъдат заплатени направените разноски (за участие в разследването/съдебния процес)? При какви условия?

Доставчиците на услуги, които отговарят за наказателното преследване на престъпление, трябва да разполагат с правила, съгласно които жертвите имат възможност да възстановят направени от тях разноски за присъствието им в съда, за да дадат показания.

Повече информация за претендирането на разноски за свидетелите може да бъде намерена Връзката отваря нов прозорецтук

И Връзката отваря нов прозорецтук

Мога ли да обжалвам, ако случаят бъде приключен преди да се стигне до съд?

Ако не сте удовлетворени от решението на полицията или Кралската прокурорска служба (CPS) да не започва наказателно преследване, имате право да поискате преразглеждане на решението в съответствие с Националния съвет на началниците на полицията (NPCC) и схемите на Кралската прокурорска служба за правото на жертвата на преразглеждане.

Кралската прокурорска служба стартира своята схема за правото на жертвите на преразглеждане на 5 юни 2013 г. Полицейските сили в Англия и Уелс приеха схемата за правото на жертвите на преразглеждане на 1 април 2015 г. Схемите дават право на жертвите да поискат преразглеждане на решение на полицията или Кралската прокурорска служба да не започва наказателно преследване или да прекрати по друг начин наказателното производство.

Когато сте уведомен за решение, което отговаря на условията за преразгледане съгласно Националния съвет на началниците на полицията или схемата на Кралската прокурорска служба, имате право да получите достатъчно информация в уведомлението, която да ви даде възможност да решите дали искате или не да се извърши преразглеждане.

Мога ли да участвам в съдебния процес?

Ако знаете нещо, свързано с инцидент, можете да бъдете помолени да дадете показания в съда за прокуратурата или за защитата.

Каква е официалната ми роля в съдебния процес? Например, дали съм или мога ли да избера да бъда: пострадал от престъплението, свидетел, граждански ищец или частен обвинител?

За целите на Кодекса на добрите практики относно пострадалите от престъпление („Кодекс за жертвите на престъпления“), „жертва“ означава:

 • физическо лице, което е понесло вреди, включително физически, психически или емоционални вреди, или икономически загуби, които са причинени пряко от престъпление.
 • близък роднина (вж. речника) на лице, чиято смърт е причинена пряко от престъпление.

Ако знаете нещо, свързано с инцидент можете да бъдете помолен да дадете показания в съда за прокуратурата или за защитата. Ако познавате едно от лицата, участващи в делото, можете да бъдете помолен да дадете показания като свидетел, обрисуващ моралния лик на една от страните, обикновено от защитата. При всички случаи, показанията ви могат да бъдат от съществено значение за гарантиране на осъдителната или оправдателната присъда на обвиняемия.

Правото да бъдете въведен като частен обвинител е запазено в раздел 6, параграф 1 от Закон за наказателно преследване на престъпления (POA) от 1985 г. Има обаче някои ограничения:

 • Директорът на Прокуратурата (DPP) разполага съгласно член 6, параграф 2 от Закона за наказателно преследване на престъпления от 1985 г. с правомощията да предприеме частно наказателно преследване;
 • в някои случаи, преди да започне производството, частният обвинител трябва да поиска съгласието на Главния прокурор или на Директора на Прокуратурата.
Повече информация може да бъде намерена Връзката отваря нов прозорецтук

Какви са правата и задълженията ми в това качество?

В Кодекса на добрите практики относно пострадалите от престъпление се определят правата на жертвите. Той може да бъде намерен Връзката отваря нов прозорецтук

Ако сте станали свидетел на престъпление, но не сте жертва, можете да имате достъп до услуги по-скоро съгласно Хартата за свидетелите, отколкото съгласно настоящия Кодекс. Тя може да бъде намерена Връзката отваря нов прозорецтук

Мога ли да правя изявления или да представям доказателства по време на съдебния процес? При какви условия?

Ако знаете нещо, свързано с инцидент, можете да бъдете помолен да дадете показания в съда за прокуратурата или за защитата. Ако познавате едно от лицата, участващи в делото, можете да бъдете помолен да дадете показания като свидетел, обрисуващ моралния лик на една от страните, обикновено от защитата.

Ако сте жертва на престъпление, Декларацията на пострадалото лице (Victim Personal Statement (VPS)) ви дава възможност да обясните с ваши думи по какъв начин престъплението ви е засегнало физически, емоционално, финансово или по друг начин. Тя се различава от свидетелските показания за това какво се е случило към даден момент, като например какво сте видели или чули.

Декларацията на пострадалото лице ви дава право на глас в процеса на наказателно правосъдие. Въпреки това не можете да изразявате мнението си относно присъдата или наказанието, което заподозрения трябва да получи, тъй като това е решение на съда.

Имате право да ви бъде предложена възможността да изготвите Декларация на пострадалото лице по същото време, по което давате свидетелски показания пред полицията за това какво се е случило във връзка с престъплението.

Ако обвиняемият е признат за виновен, имате право да кажете дали желаете вашата Декларация на пострадалото лице да бъде прочетена на глас или да бъде пусната на запис (когато е записана) в съда. Вие имате също така право да кажете дали желаете да прочетете на глас вашата Декларация на пострадалото лице сами или да бъде прочетена от някой друг (например, члена на семейството или адвокат от Кралската прокурорска служба). Преди да решите дали искате вашата Декларация на пострадалото лице да бъде прочетена на глас или пусната в съда, ще получите съвет за възможните последствия, включително че тя може да бъде публикувана в медиите. Също така е възможно в съда да ви бъдат задавани въпроси относно вашата Декларация на пострадалото лице от защитата.

Ако не поискате вашата Декларация на пострадалото лице да бъде прочете на глас или да бъде пусната в съда, съдът е този, който решава дали и какви части от нея следва да бъдат прочетени на глас или пуснати и кой ще я прочете, като взема предвид вашите интереси. В повечето случаи някои или всички Декларации на пострадалото лице ще бъдат прочетени или пуснати в съда, освен ако съдът не реши, че са налице достатъчни основания да не го правите. Ще бъдете уведомен за решението на съда.

Каква информация ще получа по време на съдебния процес?

Имате право:

 • да бъдете информиран в срок от 5 работни дни за резултатът от всички изслушвания за пускане под гаранция (всички съответни условия за гаранцията и всички съответни изменения по отношение на тези условия за гаранция), като ви бъдат посочени мотивите. Ако сте жертва на най-тежкото престъпление, постоянна мишена или сте уязвим или сплашен, имате право да получите тази информация в срок от 1 работен ден;
 • да бъдете информиран за датата, местоположението и резултата от всички заседания в наказателния съд по делото от Звеното за подпомагане на свидетели. Тази информация трябва да бъде предоставена в срок от 1 работен ден от получаването ѝ от съда от Звеното за подпомагане на свидетели;
 • да бъдете информирани, ако е издадена заповед за арест на заподозрян и за резултата от заседанието, ако заподозреният е арестуван повторно. Ако заподозрян бъде арестуван повторно след издаването на гаранция, той обикновено присъства в съда скоро след това. Тази информация трябва да бъде предоставена в срок от 5 работни дни от получаването ѝ от съда от Звеното за подпомагане на свидетели.
 • В случаите когато обвиняемият пледира невинен, да обсъдите със Звеното за подпомагане на свидетели всички ваши нужди и да бъдете препратен към съответната група или агенция за подкрепа, когато това е уместно;

Ако сте свидетел по време на процеса имате право:

 • да попитате съдебните служители дали можете да влезете в сградата на съда през отделен вход от заподозрения и неговото семейство и приятели;
 • когато обстоятелствата позволяват, да се срещнете с адвокат или представител на Кралската прокурорска служба и да му зададете въпроси относно съдебния процес. Той ще ви посочи, когато е възможно, колко дълго може да се наложи да изчакате, преди да дадете показания;
 • когато е възможно, да получите обяснение от адвоката или представителя на Кралската прокурорска служба, ако има забавяне в производството в този ден и колко дълго може да се наложи да изчакате;
 • да изчакате и да бъдете настанен в зона, отделна от заподозрения и неговото семейство и приятели - съдът ще гарантира, че това се прави, когато е възможно;
 • да ви бъдат предоставени специални мерки, когато са разпоредени от съда;
 • да ви бъде предоставено звено за контакт в съда, за да можете да разберете какво се случва в съда, докато тече заседанието.

Ще имам ли достъп до съдебната преписка?

Достъпът до съдебните документи се урежда от част 5 от Правилата за производството по граждански дела. Най-вероятно най-подходящите правила са 5.4C и 5.4D. Те могат да бъдат намерени Връзката отваря нов прозорецтук


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/01/2019

3 - Правата ми след съдебния процес


Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Жертвите нямат право да обжалват осъдителната присъда или наложеното наказание на извършителя.

Какви права имам след постановяване на присъдата?

След процеса, вие имате право:

 • да Ви бъдат изплатени разноските, които според Кралската прокурорска служба (CRS) са ви дължими, ако сте присъствали в съда да дадете показания не по-късно от 10 работни дни след като Кралската прокурорска служба е получила правилно попълнен исков формуляр;
 • да бъдете информиран от Звеното за подпомагане на свидетели за резултата от процеса, включително, когато е възможно, обобщение на мотивите за решението. Тази информация ще бъде предоставена в срок от 1 работен ден от получаването ѝ от съда от Звеното за подпомагане на свидетели;
 • да бъдете насочен от Звеното за подпомагане на свидели към услугите за подкрепа на жертвите на престъпления, когато е уместно и когато такива са на разположение.

i) ако до Кралския съд е подадена молба за обжалване срещу осъдителна присъда или наложено наказание, постановено в Магистратския съд.

В срок от 1 работен ден от получаването ѝ от съда от Звеното за подпомагане на свидетели, имате право да получите следната информация:

 • всяко подадено уведомление за обжалване;
 • датата, часа и мястото на всяко заседание;
 • резултата от обжалването, включително всички изменения на първоначално наложеното наказание.

Имате също така право:

 • да изчакате и да бъдете настанен в съда в отделна зона от жалбоподателя и неговото семейство и приятели. Съдът ще гарантира, че това се прави винаги когато е възможно;
 • да бъдете насочен към звеното за контакт в Кралския съд;
 • да получите информация за услугите за подкрепа на жертвите на престъпления, когато е подходящо и възможно.

ii) ако е подадена молба до Апелативния съд за обжалване на осъдителна присъда или наложено наказание или ако е подадена молба или жалба до Върховния съд на Обединеното кралство в рамките на наказателно дело по правен въпрос.

Имате право:

 • да бъдете уведомен, че на жалбоподателя е разрешено да обжалва в срок от 5 работни дни от получаване на тази информация от съда от Звеното за подпомагане на свидетели. Ако сте жертва на най-тежкото престъпление, постоянна мишена или сте уязвим или сплашен, имате право да получите тази информация в срок от 1 работен ден;
 • да получите информация за датата, часа и местоположението на всяко заседание от Звеното за подпомагане на свидетели в срок от 1 работен ден от получаването на тази информация от съда;
 • да бъдете уведомен от Звеното за подпомагане на свидетели, ако жалбоподателя ще бъде пуснат под гаранция преди обжалването или ако са били изменени условията за пускане под гаранция, в срок от 1 работен ден от получаването на тази информация от съда;
 • да получите актуална информация от Звеното за подпомагане на свидетели за всички промени в датите на заседанията в срок от 1 работен ден от получаването на тази информация от съда;
 • да получите от вашето Звено за подпомагане на свидетели звено за контакт за Службата на апелативния съд или служителите на Върховния съд на Обединеното кралство;
 • да бъдете уведомен за резултатът от обжалването в срок от 5 работни дни от получаване на тази информация от съда от Звеното за подпомагане на свидетели. Това включва всички изменения на първоначално наложеното наказание. Ако сте жертва на най-тежкото престъпление, постоянна мишена или сте уязвим или сплашен, имате право да получите тази информация в срок от 1 работен ден;
 • да изчакате и да бъдете настанен в съда в отделна зона от жалбоподателя и неговото семейство и приятели. Съдебните служители ще гарантират, че това се прави винаги когато е възможно; Рядко се случва жалбоподателя да присъства по време на заседанията във Върховния съд. Ако жалбоподателят присъства в съда и вие не желаете да присъствате в съдебната зала, ще ви бъдат осигурени специални условия;
 • да поискате от Службата за жалби по наказателни дела или Върховния съд на Обединеното кралство копие от решението на съда, след като то вече е било публикувано.

След получаване на разрешение за обжалване, ако сте опечален близък роднина имате право, при квалифициране на дадено дело, да ви бъде предложено да се срещнете с Кралската прокурорска служба, за да ви бъдат обяснени характерът на обжалването и съдебните процеси.

Комисията за преразглеждане на наказателни дела

При получаване на молба от извършител, Комисията за преразглеждане на наказателни дела предприема преразглеждане на осъдителни присъди и наказания, наложени в резултат на извършеното от извършителя престъпление. Комисията може да отнесе осъдителна присъда или наложено наказание за ново обжалване, ако има някаква нова информация или нов аргумент, което може да означава, че осъдителната присъда е опасна или наложеното наказание е твърде дълго. Всяка година Комисията получава около 1000 молби от осъдени лица и отнася за ново обжалване около 30-40 от делата. При преразглеждането на дадено дело, Комисията ще прецени потенциалното въздействие върху вас и ще реши дали следва да бъдете уведомен. Комисията ще запише всички мотиви за решенията си по отношение на формата на контакт с вас и в подходящите случаи ще уведоми полицията за тези решения.

 • Имате право да бъдете уведомен от Комисията, ако тя счита, че е налице основателна причина да разберете за преразглеждането.
 • Ако Комисията реши, че може да е подходящо да се свърже с вас в хода на преразглеждането, тя ще ви уведоми, че молбата е получена и че делото се преразглежда. След преразглеждането, Комисията ще реши дали осъдителната присъда или наложеното наказание следва да бъде отнесено до съдилищата и ще ви уведоми за решението си, освен ако не сте поискали изрично да бъдете информирани.
 • Ако Комисията реши, че не е подходящо да се свързва с вас в хода на преразглеждането, но впоследствие реши да сезира съдилищата за осъдителната присъда или наложеното наказание, презумпцията е, че Комисията ще ви уведоми за сезирането.

Имам ли право на помощ или защита след съдебния процес? За колко време?

 • Имате право на достъп до услуги за подкрепа на жертвите на престъпления по всяко време, независимо от това дали сте съобщили за престъпление или не, както и след приключване на разследването и наказателното преследване.

Каква информация ще ми бъде предоставена, ако извършителят бъде осъден?

 • Имате право да бъдете информиран от Звеното за подпомагане на свидетели за наложеното на заподозрения наказание (ако е осъден) в срок от 1 работен ден от получаването на информацията от съда от Звеното за подпомагане на свидетели. Това включва кратко обяснение за значението и ефекта от наложеното наказание.
 • Имате право да бъдете насочен към Кралската прокурорска служба, която ще отговори на всичките въпроси, които можете да имате по отношение на наложеното наказание, на които Звеното за подпомагане на свидетели не е в състояние да отговори.
 • Освен посочените по-горе права, ако сте опечален близък роднина, имате право при квалификацията на дадено дело, да ви бъде предложено да се срещнете с представителя на Кралската прокурорска служба, който ще разясни наложеното наказание. Обикновено срещата се провежда в съда.

Ще бъда ли уведомен, в случай че извършителят на престъплението бъде освободен (включително предсрочно или условно освобождаване) или избяга от затвора?

Законоустановената схема на службата за пробации за контакт с жертвите (VCS) се предлага на жертвите на тежки и сексуални престъпления, когато извършителя получава присъда от 12 или повече месеца. Целта на Схемата на службата за пробации за контакт с жертвите е да предостави на жертвите, които имат право, информация и съвет за процеса на наказателно правосъдие от определен служител за връзка с жертвата. Това включва да бъдете информирани за ключовите фази от присъдата на извършителя, по усмотрение на Националната служба за пробация, като например прехвърляне към заведения от открит тип или освобождаване, както и да направите постъпки относно условията, свързани с жертвите, които могат да бъдат приложени към решението за освобождаване на извършителя.

Ако сте жертва на извършител, който е извършил насилствено или сексуално престъпление [1] и е получил присъда от 12 или повече месеца лишаване от свобода, или ако е бил задържан в болница за лечение съгласно Закона за психичното здраве от 1983 г. имате право да бъдете уведомен за Схемата на службата за пробации за контакт с жертвите от вашето Звено за подпомагане на свидетели и да ви бъде съобщено, че данните ви ще бъда предадени автоматично на Националната служба за пробация в срок от 20 работни дни, освен ако не сте заявили, че не искате това да бъде направено.

Ако изберете да участвате в Схемата на службата за пробации за контакт с жертвите, вие имате право:

 • да решите дали желаете да получавате информация за ключови фази от наложеното наказание на извършителя;
 • да ви бъде назначен служител за връзка с жертвата, който ще действа като ваше звено за контакт в Националната служба за пробация, освен ако не сте жертва на пациент, на който е наложена ограничителна мярка (вж. по-долу);
 • да получавате информация и да направите постъпки пред Националната служба за пробация за свързани с жертвата условия, които да бъдат включени в решението за освобождаване на извършителя или условията за освобождаване му в случай на такова. Например, това може да включва условие, което да не позволява на извършителя да се свързва с вас или с вашето семейство;
 • да бъдете информиран от Националната служба за пробация за всички условия, при които извършителя е освободен, когато са свързани с вас или вашето семейство;
 • да бъдете информиран за датата, на която тези условия изтичат;
 • да бъде информиран за всяка друга информация, която Националната служба за пробация счита за подходяща при обстоятелствата по делото, включително за ключовите фази на наложеното наказаните на извършителя или за лечение, в случай на пациент с проблеми с психичното здраве, на който е наложена или не ограничителна мярка.

Ако сте опечален близък роднина на жертвата на извършител, осъден на

12  или повече месеца затвор за тежко или сексуално престъпление или задържан в охраняема болница за лечение, ще ви бъде предложено и участие в Схемата на службата за пробации за контакт с жертвите. Ако обаче не сте от най-близките роднини на жертвата, това ще бъде по преценка на Националната служба за пробация.

Ако сте родител, настойник или лице, полагащо грижи за жертва на възраст под 18 години, уязвим възрастен или лице, което по друга причина не е в състояние да участва напълно в Схемата на службата за пробации за контакт с жертвите, обикновено ще ви бъде предложено да участвате от негово име. Това участие обаче не може да бъде предложено на родител, настойник или попечител, ако се счита, че не е във висш интерес на жертвата.

Мерки за защита на жертвата в случай на бягство

В малко вероятния случай на избягал от задържане под стража извършител, полицията, след като е била уведомена от мястото за лишаване от свобода, от екипа за млади правонарушители, болницата или центъра за задържане на мигранти, ще ви уведоми, когато е възможно, за бягството и всички мерки, предприети за ваша защита, ако се прецени, че извършителя поражда значителен риск от вреди за вас.

[1] Както е посочено в член 45, параграф 2 от Закона за домашното насилие, престъпленията и пострадалите от 2004 г.

Ще бъда ли привлечен за участие при вземането на решение за освобождаване или за условно предсрочно освобождаване? Например, мога ли да правя изявления или да обжалвам решението?

Ако сте се включили в Схемата на службата за пробации за контакт с жертвите и Съвета за условно предсрочно освобождаване предстои да разгледа освобождаването на извършителя или преминаването към заведения от открит тип, имате право:

 • да бъдете информиран от Националната служба за пробация, ако изслушването на Съвета за условно предсрочно освобождаване предстои да се състои;
 • да направите постъпки за условията на освобождаване (вж. речника) до Съвета за условно предсрочно освобождаване;
 • да получите обяснение, ако условието за освобождаване, което сте поискали, не е включено в разрешението за освобождаване на извършителя;
 • да получите разяснения от вашия служител за връзка с жертвата за Декларацията на пострадалото лице (VPS), включително как ще бъде използвана от Съвета за условно предсрочно освобождаване;
 • да изготвите Декларацията на пострадалото лице, която ще бъде изпратена на Съвета за условно предсрочно освобождаване;
 • да подадете молба да присъствате на устното изслушване на Съвета за условно предсрочно освобождаване, за да представите вашата Декларация на пострадалото лице в случаите, когато същият съвет реши, че е уместно да се проведе устно изслушване.

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/01/2019

4 - Обезщетение


Каква процедура се следва при търсене на обезщетение от извършителя за причинените вреди? (напр. съдебно дело, граждански иск, процедура за встъпване в производството)

Схема за обезщетяване за телесни повреди, причинени от престъпления от 2012 г.

Схемата за обезщетяване за телесни повреди, причинени от престъпления, е финансирана от държавата схема, предназначена за обезщетяване на невинни жертви на престъпления с употреба на сила във Великобритания. Службата за обезщетяване на пострадали от престъпление (Criminal Injuries Compensation Authority - CICA) отговаря за прилагането на схемата и взема решение по всички искове. Не всички искове за обезщетение се удовлетворяват. За да получите обезщетение трябва да отговаряте на изискванията, предвидени в Схемата.

Насоки относно схемата можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук

Можете да започнете да попълвате молбата Връзката отваря нов прозорецтук

Обезщетение, присъждано от съда

Магистратските съдилища могат да издават разпореждане за изплащане на обезщетение в размер до 5000 GBP за всяко повдигнато обвинение. Кралският съд (Crown Court) има неограничени правомощия, но трябва да вземе под внимание средствата, с които разполага нарушителят.

Размерът на присъжданите обезщетения се определя от съда по негово усмотрение след вземане под внимание на всички доказателства и на аргументите, представени от прокуратурата и защитата.

Съдилищата отдават голямо значение на издаването на разпореждания за обезщетение и трябва да се мотивират, когато не присъдят обезщетение.

Повече информация относно разпорежданията за обезщетение, издавани от Кралския съд, можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук:

Граждански иск

Дали ще предявите граждански иск зависи от вас - жертвата. Той обаче може да засегне други искове за обезщетение. Можете да решите да потърсите правен съвет.

Повече информация за това как можете да предявите иск можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Съдът е разпоредил на извършителя да ми плати обезщетение. Какво трябва да направя, за да бъда сигурен, че извършителят ще ми плати?

Принудителното изпълнение на разпорежданията за изплащане на обезщетение е от компетеннтността на съдилищата.

Ако извършителят не ми плати, може ли държавата да ми плати авансова сума? При какви условия?

Не. В Англия и Уелс няма предварително плащане на обезщетенията, присъдени от съда.

Имам ли право на обезщетение от държавата?

Възможно е да имате такова право съгласно Схемата за обезщетяване за телесни повреди, причинени от престъпления. Повече информация можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук

Имам ли право на обезщетение, ако извършителят не бъде осъден за престъпление?

Съгласно Схемата за обезщетяване за телесни повреди, причинени от престъпления, все пак може да имате право на обезщетение, дори ако нападателят ви е неизвестен или не е осъден. Повече информация можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук

Имам ли право на плащане по спешност (извънредно плащане), докато се чака решението по иска ми за обезщетение?

Когато CICA реши, че имате право на плащане, но не може да се произнесе с окончателно решение, тя може да обмисли да се направи междинно плащане. Ако тя не е в състояние да издаде окончателно решение, това вероятно се дължи на факта, че изчаква да стане ясно какво е дългосрочното въздействие на увреждането ви.

Повече информация можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/01/2019

5 - Правата ми във връзка с оказването на подкрепа и съдействие


Аз съм жертва на престъпление. Към кого мога да се обърна за оказване на подкрепа и съдействие?

Услугата за предоставяне на информация на жертвите на престъпления предлага информация за услугите за подкрепа, които са в близост до вас, за възстановителното правосъдие, системата за наказателно правосъдие, както и за Кодекса за жертвите на престъпления и Хартата за свидетелите. Връзката отваря нов прозорецУслуга за предоставяне на информация на жертвите на престъпления

Министерството на правосъдието (МП) възлага извършването на услуги в подкрепа на жертвите на престъпления на национално ниво чрез отпускане на безвъзмездни средства. То също така предоставя безвъзмездни средства на полицейските комисари и комисарите по престъпността (Police and Crime Commissioners) за възлагането/предоставянето на местно равнище на услуги за емоционална и практическа подкрепа на жертвите на престъпления в съответствие с член 43 от Закона за антисоциалното поведение, престъпността и полицейската дейност от 2014 г.

Достъпът до финансираните на местно равнище услуги е възложен чрез уебсайтовете на съответните полицейски комисари и комисари по престъпността. Можете да намерите подходящите полицейски комисари и комисари по престъпносттаВръзката отваря нов прозорецтук

Можете да намерите най-близкия Център за консултации при сексуално посегателство като се обадите на Връзката отваря нов прозорецтелефон 111 за услугата за неспешни случаи на NHS, като говорите с вашия общопрактикуващ лекар (GP) или с отделението за инциденти и спешни случаи към местната болница, или като посетите уебсайта на Връзката отваря нов прозорец„NHS Choices“Връзката отваря нов прозорецhttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Гореща линия за оказване на подкрепа на жертвите на престъпления

Услугата за предоставяне на информация на жертвите на престъпления включва линия за предоставяне на информация за жертвите на престъпления: +44 808 168 9293.

Безплатна ли е подкрепата за жертвите на престъпления?

Да.

Какви видове подкрепа мога да получа от държавните служби или органи?

Полицията трябва да ви предостави информация за това къде и по какъв начин можете да получите съвет или подкрепа, включително достъп до медицинска помощ, всякаква специализирана помощ (като например психологическа помощ) и алтернативно настаняване.

Връзката отваря нов прозорецСъгласно част 7 от Закона за жилищното настаняване от 1996 г. (Housing Act)местните органи по жилищното настаняване трябва да помагат на лица и семейства, които са бездомни и кандидатстват за помощ.

Националната здравна служба предоставя подкрепа за:

Какви видове подкрепа мога да получа от неправителствени организации?

Много неправителствени организации и благотворителни организации предоставят съдействие, подкрепа, съвети, консултации и други общи и специализирани услуги на жертвите на престъпления на национално, регионално и местно равнище.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/01/2019