Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rettigheder for ofre for kriminalitet i straffesager - Finland


Du betragtes som offer for en forbrydelse, hvis du har været offer for en handling eller en forseelse, der betragtes som en strafbar handling i Finland. Som offer for en forbrydelse har du visse rettigheder før, under og efter retssagen.

I Finland indledes en straffesag med en indledende undersøgelse, der sædvanligvis udføres af politiet. I denne fase kontrolleres det, at der er begået en strafbar handling, og de forskellige parters forhold og identitet undersøges. Den skade, der er forvoldt ved forbrydelsen, og dine krav til gerningsmanden vurderes også.

Hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for, at der er begået en strafbar handling, skal anklageren rejse tiltale og indbringe sagen for en domstol. Under retssagen vurderer retten beviserne og træffer derefter afgørelse om, at den tiltalte er skyldig i den strafbare handling, eller om, at den tiltalte skal frikendes. Straffesagen kan fortsætte, hvis en af parterne appellerer dommen til den næste højere retsinstans.

Der er adgang til de nødvendige oplysninger via følgende links:

Link åbner i nyt vindue1 — Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Link åbner i nyt vindue2 — Anmeldelse af en forbrydelse, mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Link åbner i nyt vindue3 — Mine rettigheder efter retssagen

Link åbner i nyt vindue4 — Erstatning

Link åbner i nyt vindue5 — Ret til støtte og bistand


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 05/02/2021