Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuriteo ohvrite õigused kriminaalmenetluses - Soome


Teid peetakse kuriteo ohvriks, kui Teile on tekitatud kahju sellise tegevuse või tegevusetusega, mis Soome õiguse kohaselt on kuritegu. Kuriteoohvrina on Teil teatavad õigused kohtumenetluse ajal ning enne ja pärast seda.

Soomes algab kriminaalmenetlus eeluurimisega, mida tavaliselt teostab politsei. Selles etapis tehakse kindlaks, kas kuritegu on tegelikult toime pandud, millistel asjaoludel see toime pandi ja kes on sellega seotud. Eeluurimise ajal hinnatakse ka kuriteoga tekitatud kahju ja Teie nõuet õigusrikkuja vastu.

Kui kuriteo kohta on piisavalt tõendeid, esitab prokurör süüdistuse ja annab asja kohtusse. Kohtumenetluse käigus hindab kohus tõendeid ja mõistab süüdistatava süüdi või mõistab ta õigeks. Kriminaalmenetlus võib jätkuda, kui kõrgema astme kohtule esitatakse apellatsioonkaebus.

Vajaliku teabe leidmiseks klõpsake alltoodud linkidel:

Lingil klikates avaneb uus aken1 – Minu õigused, kui olen langenud kuriteo ohvriks

Lingil klikates avaneb uus aken2 – Kuriteost teatamine ja minu õigused uurimise või kohtumenetluse ajal

Lingil klikates avaneb uus aken3 – Minu õigused pärast kohtumenetlust

Lingil klikates avaneb uus aken4 – Hüvitis

Lingil klikates avaneb uus aken5 – Minu õigus saada abi ja toetust


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/02/2021